Acord del Consell de Govern d'1 de febrer del 2006 modificat per acord de Consell de Govern de 19 de juliol del 2023

El síndic o síndica de Greuges de la Universitat Pompeu Fabra és la figura creada l'any 1993 per a la defensa dels drets dels membres de la comunitat universitària de la UPF.

Atesa la necessitat d'adaptar el reglament de funcionament del síndic o síndica de Greuges de la Universitat Pompeu Fabra a la configuració que en fan els nous Estatuts de la UPF, així com la necessitat de preveure una sèrie de requeriments que aquests anys d'experiència han demostrat necessaris per al bon funcionament d'aquesta institució, com ara l'abast del seu àmbit d'actuació o les seves relacions amb altres síndics de Greuges o figures similars,

Es proposa al Consell de Govern l'aprovació del "Reglament del síndic o síndica de Greuges de la Universitat Pompeu Fabra" en els termes següents:


TÍTOL 1

Àmbit d'actuació del síndic o síndica de Greuges de la Universitat Pompeu Fabra

Article 1

1. El síndic o síndica de Greuges de la Universitat Pompeu Fabra és la figura que, d'acord amb l'article 81 dels Estatuts de la Universitat, s'encarrega de defensar els drets de tots els membres de la comunitat universitària establerts en l'article 72 i en els articles 84, 94 i 126, respectivament, per a cadascun dels col·lectius que conformen la comunitat universitària de la UPF, i de garantir el compliment de tot allò que disposen els Estatuts de la Universitat i les seves normes de desenvolupament.

2. El síndic o síndica de Greuges de la Universitat Pompeu Fabra rep les queixes i les observacions que se li formulin sobre la vulneració dels drets de la comunitat universitària i l'incompliment de tot allò previst en els Estatuts de la Universitat.

3. El síndic o síndica de Greuges de la Universitat Pompeu Fabra pot rebre queixes i observacions dels alumnes dels centres d'ensenyament superior adscrits a la UPF, sempre que així es prevegi en el conveni de col·laboració subscrit entre la UPF i el centre adscrit i que aquestes queixes o observacions estiguin relacionades amb els drets d'aquests estudiants i es derivin directament de l'aplicació de les normes acadèmiques del centre autoritzades per la UPF. En tots els altres casos, el síndic o síndica de Greuges de la Universitat Pompeu Fabra podrà actuar de mediador o mediadora entre l'alumne o alumna i el centre, sempre que el centre hi estigui d'acord.

 

TÍTOL 2

De la independència del síndic o síndica de Greuges de la Universitat Pompeu Fabra

Article 2.

1. El síndic o síndica de Greuges de la Universitat Pompeu Fabra compleix les seves funcions amb independència respecte a les diferents instàncies universitàries, i actua amb autonomia i objectivitat segons el seu propi criteri, en el marc del que estableixen els Estatuts de la Universitat. No està subjecte a mandat imperatiu ni a instruccions de cap autoritat acadèmica o òrgan de govern.

2. El síndic o síndica de Greuges de la Universitat Pompeu Fabra pot accedir a qualsevol document intern de la Universitat, amb la deguda salvaguarda del dret a la intimitat de les persones. Els òrgans universitaris i tots els membres de la comunitat universitària estan obligats a proporcionar les dades i les informacions sol·licitades pel síndic o síndica de Greuges de la Universitat Pompeu en l'exercici de les seves funcions.

 

TÍTOL 3

De la forma d'elecció, del cessament i de les condicions del síndic o síndica de Greuges de la Universitat Pompeu Fabra

Article 3

1. El síndic o síndica de Greuges de la Universitat Pompeu Fabra és elegit pel Claustre, a proposta del rector o rectora, per una majoria de tres cinquenes parts dels claustrals presents, d'acord amb allò previst en l'article 81.2 dels Estatuts de la Universitat, entre els membres de la comunitat universitària o persones de reconegut prestigi no pertanyents a la Universitat.

2. La durada del mandat del síndic o síndica de Greuges de la Universitat Pompeu Fabra és de set anys, sense possibilitat de reelecció.

3. El rector o rectora donarà a conèixer la seva proposta de síndic o síndica de Greuges a la Mesa del Claustre. La candidatura es farà pública amb deu dies d'antelació respecte a la data de la sessió del Claustre en la qual s'hagi de fer l'elecció, i haurà d'anar acompanyada d'una semblança i d'una breu ressenya dels mèrits del candidat o candidata.

4. En la sessió en què s'hagi de fer l'elecció, el rector o rectora exposarà els mèrits del candidat o candidata, el qual estarà absent de la sala.

 

Article 4. La condició de síndic o síndica de Greuges de la Universitat Pompeu Fabra és incompatible amb l'exercici de qualsevol mandat representatiu o de confiança a la Universitat Pompeu Fabra. En cas que el síndic o síndica de Greuges tingui atribuïdes funcions docents, en serà dispensat totalment o parcialment.

 

Article 5

1. El síndic o síndica de Greuges de la Universitat Pompeu Fabra cessa per alguna de les causes següents:

a) Per renúncia.
b) Per finalització del mandat pel qual va ser elegit.
c) Per incapacitat o inhabilitació declarada per decisió judicial ferma o per sentència ferma per delicte dolós.
d) Per incompliment de les obligacions i deures del càrrec que comporti la pèrdua de confiança del Claustre.

2. En aquest darrer cas, el cessament és decidit per la mateixa majoria prevista per a l'elecció, a iniciativa del rector o rectora, del Consell de Govern o d'una quarta part dels membres del Claustre. Cal presentar una moció degudament motivada davant el Claustre, i en la sessió convocada a l'efecte el síndic o síndica de Greuges de la Universitat Pompeu Fabra podrà fer ús de la paraula abans de la votació. En els altres casos, el rector o rectora declararà la procedència del cessament i en donarà compte al Claustre.

 

TÍTOL 4

Del procediment i de l'actuació del síndic o síndica de Greuges de la Universitat Pompeu Fabra

Article 6

1. El síndic o síndica de Greuges de la Universitat Pompeu Fabra actua d'ofici o a instància de part.

2. Tota persona de la comunitat universitària amb interès legítim, tant individual com col·lectiu, pot adreçar-se al síndic o síndica de Greuges de la Universitat Pompeu Fabra per sol·licitar-li que actuï en relació amb la queixa que formula.

3. Els òrgans de govern de la Universitat també poden demanar al síndic o síndica de Greuges de la Universitat Pompeu Fabra que actuï.

 

Article 7. Les queixes han de ser presentades davant el síndic o síndica de Greuges de la Universitat Pompeu Fabra per la persona interessada mitjançant un escrit raonat, acompanyat dels documents que puguin servir per esclarir el cas.

 

Article 8. Entre la producció del fet que és objecte de queixa i la presentació de la formulació escrita d'aquesta al síndic o síndica de Greuges de la Universitat Pompeu Fabra no poden transcórrer més de sis mesos, excepte si, dins d’aquest termini, el fet és objecte d’una consulta o observació; en aquest cas el temps transcorregut entre el fet i la presentació de la formulació escrita de la queixa, per part de la mateixa persona que ha fet la consulta o observació, pot ser de fins a dotze mesos. L'inici de les actuacions, quan es produeixi d'ofici, no està sotmès a cap termini preclusiu.

Article modificat per acord de Consell de Govern de 19 de juliol del 2023

Article 9

1. El síndic o síndica de Greuges de la Universitat Pompeu Fabra ha de registrar totes les queixes que se li formulin i acusar-ne recepció, per posteriorment tramitar-les o rebutjar-les. En aquest darrer cas, ho ha de comunicar a la persona interessada mitjançant un escrit motivat.

2. El síndic o síndica de Greuges de la Universitat Pompeu Fabra rebutjarà les queixes anònimes, les formulades amb fonamentació insuficient o inexistència de pretensió i totes aquelles la tramitació de les quals causi un perjudici al dret legítim d'una tercera persona.

 

Article 10

1. Les decisions i les resolucions del síndic o síndica de Greuges de la Universitat Pompeu Fabra no poden ser objecte de cap mena de recurs, i les queixes que se li formulen no afecten els terminis previstos per a l'exercici de les accions que siguin procedents en via administrativa o jurisdiccional.

2. El síndic o síndica de Greuges de la Universitat Pompeu Fabra pot, en les seves decisions i resolucions, formular a les autoritats o al personal de la Universitat advertències, recomanacions i suggeriments relatius als seus deures legals. En cap cas, però, no pot modificar o anul·lar actes o resolucions administratius.

 

Article 11

1. Una vegada admesa la queixa o iniciat l'expedient d'ofici, el síndic o síndica de Greuges de la Universitat Pompeu Fabra adoptarà les mesures d'investigació que consideri necessàries. Podrà requerir la persona afectada per la queixa que faci les al×legacions pertinents, que aporti la documentació necessària o que comparegui a informar, i, si escau, podrà comunicar-ho als òrgans acadèmics o administratius afectats i demanar-los-en informació. Aquests òrgans disposaran d'un termini de vint dies per contestar.

2. El síndic o síndica de Greuges de la Universitat Pompeu Fabra pot proposar a l'autoritat o a l'òrgan afectat de la Universitat, en el marc de la legislació vigent, fórmules de conciliació o d'acord que possibilitin una resolució positiva i ràpida de les queixes. En el cas que una de les parts no admeti aquestes fórmules, haurà de motivar la seva negativa.

3. El síndic o síndica de Greuges de la Universitat Pompeu Fabra disposarà d'un termini màxim de quatre mesos per resoldre les queixes que li hagin estat formulades.

 

TÍTOL 5

De l'informe anual del síndic o síndica de Greuges de la Universitat Pompeu Fabra

Article 12

El síndic o síndica de Greuges de la Universitat Pompeu Fabra ha d'elaborar un informe anual sobre la seva actuació. Aquest informe el presentarà en la primera reunió del Claustre del curs acadèmic i, posteriorment, davant el Consell Social, i contindrà, com a mínim, les dades següents:

- el nombre i la mena de queixes formulades i d'expedients iniciats d'ofici;
- les queixes rebutjades, les que estiguin en tramitació i les ja investigades, amb el resultat obtingut i, també, les causes que hi van donar lloc.

No han de constar en l'informe les dades personals que permetin la identificació pública dels interessats en el procediment d'investigació, però sí que es podran esmentar els òrgans administratius o acadèmics que puguin haver obstaculitzat les investigacions.

 

TÍTOL 6

De les relacions amb altres síndics de greuges o figures similars

Article 13. El síndic o síndica de Greuges de la Universitat Pompeu Fabra manté relacions de col·laboració amb altres síndics de greuges o figures similars, tant del sistema universitari com en general, en l'àmbit de les seves funcions. A aquest efecte, pot signar convenis de col·laboració amb altres síndics, que hauran de ser ratificats pel Consell de Govern.

 

Disposició derogatòria.- Queda derogat el "Reglament del Síndic de Greuges de la Universitat Pompeu Fabra" aprovat per acord de la Junta de Govern de 8 de març de 1995.