Regulació dels drets de propietat intel·lectual en la creació i fixació en suport digital de materials didàctics en l'àmbit del Campus Global o altres mitjans electrònics de la UPF

Acord de la Junta de Govern de 21 de juliol de 1999.

La Universitat Pompeu Fabra ha posat en marxa el projecte Campus Global com a eina de comunicació que integra la informació, la gestió i el suport a la docència mitjançant l'ús de les noves tecnologies. D'altra banda, també és un fet, la creació o la fixació de materials didàctics o docents en productes multimèdia o en pàgines web amb el domini de la UPF.

La pròpia creació del suport electrònic i informàtic del Campus Global, així com la creació i la fixació en aquest suport de materials didàctics o docents electrònics, comporta la necessitat d'establir una regulació quant a la seva incidència en els drets de propietat intel·lectual.

Els materials docents que s'incorporen al Campus Global o a la resta de mitjans electrònics de la UPF gaudeixen, en els termes previstos a la Llei de Propietat Intel·lectual (LPI), Reial Decret legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei, de la protecció dels drets de propietat intel·lectual, tant si són a nom de tercers com si són de la UPF o dels seus professors, i corresponen als seus autors els drets d'explotació, en especial els drets de reproducció, de distribució, de comunicació pública i de transformació, que no poden ser realitzats sense la seva autorització, llevat dels casos expressament previstos a la Llei.

És per això, que es considera necessari regular els drets de propietat intel·lectual en aquesta matèria i en aquests àmbits, tenint en compte les diverses modalitats de creació o de fixació. Es parteix del principi que caldrà sol·licitar l'autorització de l'autor o de qui ostenti els drets d'explotació de la seva obra per incorporar-la als mitjans electrònics. D'altra banda, la regulació de les creacions de materials, fins ara inèdit, parteix del principi que són creacions originals dels professors, que en són els autors, si bé en els casos en què han comptat amb el suport de la Universitat, que ha invertit en equipaments i en personal i que ofereix el suport dels serveis administratius necessaris per crear els materials electrònics, la UPF n'és la titular, sense perjudici de les modalitats d'explotació previstes a la present normativa de les aportacions dels professors que siguin identificables i unitàries.

És per això que s'acorda:

 

Primer: Objecte i àmbit d'aplicació

1. La present normativa regula els drets de propietat intel·lectual en la creació i en la fixació de materials didàctics o docents en suport digital en el Campus Global, en productes multimèdia i, per extensió, en el conjunt de pàgines web amb el domini de la UPF.

 

Segon: Dels productes originals d'innovació docent

1. Els productes originals d'innovació docent i de tot tipus creats pel Personal d'Administració i Serveis de la UPF, ja sigui funcionari o laboral, en l'àmbit de les funcions pròpies de la seva relació estatutària o laboral amb la institució, pertanyen a la UPF, que gaudeix dels drets d'explotació, d'acord amb el que disposa l'article 51.1 i 51.2 de l'LPI.

2. La Universitat publica aquestes obres sota el seu nom i les comercialitza lliurement. En aquests productes es farà constar la reserva de drets a favor de la UPF en els termes següents:

(imprès sobre la coberta i a l'etiqueta de disc o en altre suport)

© Universitat Pompeu Fabra. Barcelona, (any).

Tots els drets reservats.

(en text a l'interior del producte)

© Universitat Pompeu Fabra. Barcelona, (any).

Tots els drets reservats. Queda rigorosament prohibida, sense l'autorització escrita dels titulars del copyright, sota les sancions previstes per les lleis, la reproducció o la transmissió total o parcial d'aquesta obra per qualsevol mitjà o procediment, la incorporació sense llicència a qualsevol suport digital o electrònic, la seva recuperació i també la distribució d'exemplars o el préstec.

Les indicacions de reserves de drets podran adaptar-se en cada moment a la cobertura més adequada en relació a la naturalesa del producte i a la finalitat a la qual estigui destinat.

En els crèdits del producte (però sense ©) es podran incloure els noms de les persones naturals que hagin creat l'obra.

 

Tercer: De les obres col·lectives

1. Els productes originals d'innovació docent i de tot tipus creats per personal docent (funcionari o contractat, a temps complet o a temps parcial) amb el finançament o suport tècnic de la UPF, pertanyeran a la UPF, en tant que obra col·lectiva, d'acord amb el previst a l'article 8 de l'LPI. S'estendrà un full d'encàrrec entre els docents creadors i la Universitat, en el qual s'indicarà la modalitat d'obra, la seva titularitat i els sistemes d'explotació, d'acord amb l'annex.

2. La Universitat publica l'obra sota el seu nom i la comercialitza lliurement. La reserva de drets serà la següent:

(imprès sobre la coberta i a l'etiqueta de disc o en altre suport)

© Universitat Pompeu Fabra. Barcelona, (any).

Tots els drets reservats.

(en text a l'interior del producte)

© Universitat Pompeu Fabra. Barcelona, (any).

Tots els drets reservats. Queda rigorosament prohibida, sense l'autorització escrita dels titulars del copyright, sota les sancions previstes per les lleis, la reproducció o la transmissió total o parcial d'aquesta obra per qualsevol mitjà o procediment, la incorporació sense llicència a qualsevol suport digital o electrònic, la seva recuperació i també la distribució d'exemplars o el préstec.

Els creadors de l'obra seran identificats com a tal a les edicions del producte (però sense ©).

3. Això, no obstant, en el cas que les aportacions dels creadors siguin identificables i unitàries, la UPF, mantenint el copyright sobre l'obra global, podrà autoritzar els autors a explotar separadament la seva part en els termes previstos per l'obra en col·laboració a l'article 7 de l'LPI. Els símbols i les indicacions de reserva de drets seran els expressats en l'apartat 2 d'aquest article.

 

Quart: De les obres editades per la UPF

1. Els supòsits que la UPF ocupi la posició d'editora d'obres originals del personal docent, tant d'autor individual com en forma d'obra en col·laboració, destinades a ser publicades al Campus Global o a d'altres pàgines web amb el domini de la UPF i en els quals no es donin les condicions per l'obra col·lectiva, hauran de ser regulats en cada cas mitjançant els corresponents contractes d'edició.

2. La reserva de drets serà la següent:

(imprès sobre la coberta i a l'etiqueta de disc o en altre suport)

© del text (nom del professor). Barcelona, (any).

© del disseny gràfic i multimèdia, Universitat Pompeu Fabra. Barcelona, (any).

© d'aquesta edició en suport digital, Universitat Pompeu Fabra. Barcelona, (any).

Tots els drets reservats.

(en text a l'interior del producte)

© del text (nom del professor). Barcelona, (any).

© del disseny gràfic i multimèdia, Universitat Pompeu Fabra. Barcelona, (any).

© d'aquesta edició en suport digital, Universitat Pompeu Fabra. Barcelona, (any).

Tots els drets reservats. Queda rigorosament prohibida, sense l'autorització escrita dels titulars del copyright, sota les sancions previstes per les lleis, la reproducció o la transmissió total o parcial d'aquesta obra per qualsevol mitjà o procediment, la incorporació sense llicència a qualsevol suport digital o electrònic, la seva recuperació i també la distribució d'exemplars o el préstec.

 

Cinquè: De les obres originals aportades pels professors

1. Les obres originals pròpies aportades directament pels professors al Campus Global o a altres mitjans electrònics de la UPF com a material didàctic de suport a la docència li pertanyeran en tant que autor, amb els drets morals i d'explotació que l'LPI li atorga.

2. El professor autor atorgarà una llicència no exclusiva a la UPF per tal de reproduir l'obra en suport digital, introduir-la al Campus Global i fer-la accessible a la comunitat universitària durant el període que s'estableixi. La reserva de drets serà la següent:

© Nom del professor. Barcelona, (any).

Tots els drets reservats ...........

 

Sisè: De la incorporació d'obres de tercers titulars de drets de propietat intel·lectual

1. La fixació en el Campus Global, o en altres mitjans electrònics de la UPF, d'obres publicades en qualsevol suport els drets dels quals pertanyin a tercers requerirà l'autorització de l'autor o de qui n'ostenti els drets, en els termes previstos a la legislació vigent, llevat que acompleixin els requisits del dret de cita previst a l'article 32 l'LPI.

2. Els serveis administratius de la Universitat competents portaran a terme aquesta gestió, llevat del supòsit previst a l'article cinquè quan les obres originals incorporin altres obres publicades en qualsevol suport els drets dels quals pertanyin a tercers, en què la gestió d'aquests drets serà responsabilitat directa del professor, que haurà d'acreditar l'autorització pertinent abans de fixar els materials.

3. La UPF podrà dirigir-se als professors en el cas de reclamacions dels titulars dels drets de les obres fixades en aquests suports.

 

ANNEX

OBRA COL·LECTIVA

Apartats 1 i 2 de l'article tercer de les normes que regulen els drets de propietat intel·lectual en la creació i fixació en suport digital de materials didàctics en l'àmbit del Campus Global o a d'altres mitjans electrònics de la UPF.

Universitat Pompeu Fabra

Campus Global

Per iniciativa de la Universitat Pompeu Fabra i sota la seva coordinació es crea una obra col·lectiva, en els termes previstos per l'article 8 de la Llei de Propietat Intel·lectual (text refós aprovat pel Reial Decret 1/1996 de 12 d'abril) que consisteix en el següent:

(breu descripció)

Títol:

L'obra serà editada i divulgada sota el nom de la Universitat Pompeu Fabra, que serà titular exclusiu dels drets, i el copyright hi figurarà de la següent manera:

© Universitat Pompeu Fabra. Barcelona, (any).

Tots els drets reservats. Queda rigorosament prohibida sense l'autorització escrita dels titulars del copyright, sota les sancions previstes per les lleis, la reproducció o la transmissió total o parcial d'aquesta obra per qualsevol mitjà o procediment, la incorporació sense llicència a qualsevol suport digital o electrònic, la seva recuperació i també la distribució d'exemplars o el préstec.

Crèdits de l'obra:

Producció: Universitat Pompeu Fabra

Textos: (docents autors dels textos)

Disseny gràfic:

Multimèdia:

La UPF (SI/NO) autoritza a les persones mencionades com autors dels textos per tal que puguin explotar separadament la seva aportació identificable i unitària sense perjudici dels drets exclusius de la Universitat sobre l'obra global.

Barcelona, a de de

Signat:

Universitat Pompeu Fabra (tots els qui hi participin)