Benvingut al Servei de Verificació de Documents Electrònics de la Universitat Pompeu Fabra.

Mitjançant aquest servei, l'interessat, o terceres persones o entitats afectades, poden verificar la validesa i la veracitat de la informació d'un document originalment electrònic emès per la UPF identificat amb un codi segur de verificació (CSV).

És un servei especialment útil quan un ciutadà ha imprès el document electrònic i el presenta en una altra administració pública, de manera que aquesta administració pugui comprovar la veracitat de la documentació presentada i que aquesta no ha estat alterada.

Cal que introduïu el codi segur de verificació que s'inclou en el document (marge esquerra) i que premeu el botó Validar.

 

 

Més informació

Què és el codi segur de verificació (CSV)

El CSV, o codi segur de verificació de documents, consisteix en un conjunt de dígits que identifiquen de manera única qualsevol dels documents electrònics emesos per la Universitat.

Aquest codi es troba imprès en totes les pàgines de cada document i possibilita l'acarament amb el document electrònic original, que el converteix en una còpia autèntica.

Contacte

seuelectronica@upf.edu