La seu electrònica és l'adreça electrònica de la Universitat Pompeu Fabra (https://seuelectronica.upf.edu) a través de la qual els membres de la comunitat universitària i tercers poder exerceixi el seu dret d'accés a la informació, als serveis i als tràmits electrònics de la Universitat.

La seu electrònica és titularitat de la Universitat Pompeu Fabra, que garanteix la veracitat, la integritat i l'actualització de la informació i dels serveis als quals es pot accedir a través d'aquesta. La gestió i l'administració corresponen a la Secretaria General.

La seu electrònica es regeix pel Reglament d'ús dels mitjans electrònics i del procediment administratiu electrònic en l'àmbit de la Universitat Pompeu Fabra, aprovat per Acord del Consell de Govern de 26 de gener del 2011. També es regeix per les disposicions que siguin d'aplicació de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques; de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic; de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya; de la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica; de la Llei 29/2010, de 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya; per la normativa universitària, i d'altres disposicions que siguin d'aplicació.

La seu electrònica de la UPF és l'adreça on la Universitat publicarà, entre d'altres:

  • La relació actualitzada dels escrits, comunicacions o sol·licituds que poden presentar-s'hi per via electrònica.
  • L'accés al Registre electrònic.
  • El perfil de contractant.
  • L'accés a la notificació electrònica d'actes i acords.
  • L'accés a la publicació dels acords i la normativa de la Universitat.
  • L'accés al tauler d'anuncis electrònic.
  • Els suggeriments i les queixes.
  • Els sistemes de comprovació de l'autenticitat i integritat de documents emesos originalment en format electrònic.

La seu electrònica entrarà en funcionament de manera progressiva, conforme es desplegui el Pla d'Administració Electrònica de la UPF.

Si teniu algun dubte sobre els tràmits de la Seu Electrònica cal que us poseu en contate amb el responsable del tràmit. Si és tracta d'un problema tècnic, cal que obriu un CAU al Servei d'Informàtica. Si es tracta d'un problema d'identificació o autenticacio cal  que obriu un CAU a l'Unitat de Projectes, Estudis i Qualitat (UPEQ).