Article 208. Règim electoral

208.1. L’elecció dels òrgans unipersonals i col·legiats de govern i representació de la Universitat Pompeu Fabra es regeix pel que disposen aquests Estatuts i pel reglament electoral de la Universitat que aprovi el Consell de Govern.

208.2. L’elecció dels representants dels diversos sectors de la comunitat universitària al Claustre universitari, a les juntes de centre, als consells de departament i als consells d’institut universitari de recerca de la Universitat Pompeu Fabra s’ha de realitzar mitjançant sufragi universal, lliure, igual, directe i secret. L’elecció dels altres òrgans de govern, representació i participació s’ha de realitzar en els termes previstos en aquests Estatuts i en el reglament electoral de la UPF.

208.3. El sufragi és un dret i un deure personal. No es pot delegar el vot ni l’exercici de les representacions que se’n derivin.

 

Article 209. Sufragi actiu i passiu

209.1. Són electors el personal acadèmic i el personal d’administració i serveis de la Universitat Pompeu Fabra en actiu en la data de la convocatòria d’eleccions i els estudiants que estiguin matriculats en la mateixa data i que figurin en el cens electoral. A aquest efecte, la Secretaria General de la Universitat ha d’elaborar el cens electoral, que s’ha de publicar deu dies hàbils abans de la realització de cada elecció.

209.2. Poden ser candidats tots els electors de cada sector de la comunitat universitària. Cap candidat o candidata no pot presentar-se per més d’un sector, col·legi o circumscripció electoral.

         

Article 210. Convocatòria i calendari electorals

210.1. La convocatòria de les eleccions a òrgans unipersonals correspon al rector o rectora, llevat de la convocatòria extraordinària d’eleccions a aquest càrrec, que correspon al Claustre. La convocatòria d’eleccions als òrgans de govern i representació col·legiats correspon a qui exerceixi la presidència de cada òrgan.

210.2. Les eleccions s’han de convocar abans dels trenta dies anteriors a l’acabament del mandat. Mentre no hagin estat elegits els nous representants continuaran en funcions els anteriors.

210.3. Els processos electorals s’han de realitzar necessàriament en període lectiu, i les votacions no poden tenir lloc en període d’exàmens.

 

Article 211. Junta Electoral de la UPF i juntes electorals desconcentrades

211.1. L’organització, el control, la proclamació dels resultats i la resolució de les impugnacions de tots els processos electorals de la Universitat Pompeu Fabra correspon a la Junta Electoral.

211.2. La Junta Electoral està formada per:

a) El secretari o secretària general de la Universitat, que la presideix.

b) Dos representants del professorat, designats pel Consell de Govern.

c) Un representant dels estudiants, designat per l’òrgan de representació dels estudiants.

d) Un membre del personal d’administració i serveis, designat pels representants d’aquest col·lectiu al Claustre.

e) El secretari o secretària general adjunt, que n’exerceix la secretaria.      

211.3. L’organització, el control, la proclamació de resultats i la resolució de les impugnacions dels processos electorals a les juntes de centre, als consells de departament i als consells d’institut universitari de recerca corresponen a les juntes electorals de centre, de departament i d’institut universitari de recerca, respectivament, la composició de les quals s’ha d’ajustar a allò que disposi el reglament electoral de la Universitat Pompeu Fabra.

211.4. La durada del mandat de la Junta Electoral i de les juntes electorals de centre, de departament i d’institut universitari de recerca és de quatre anys.

211.5. La condició de membre d’un òrgan electoral és incompatible amb la de candidat o candidata.

 

Article 212. Sistema electoral

L'elecció de representants als òrgans de govern i representació col·legiats s’ha de fer mitjançant el sistema de llistes obertes. Per garantir una major representativitat dels electors, el nombre màxim de candidats susceptibles de ser votats no pot superar els dos terços dels llocs que correspongui elegir. Quan el nombre de llocs sigui igual o inferior a dos, podrà votar-se un nombre de candidats igual al de llocs que correspongui elegir.

 

Article 213. Circumscripcions electorals

213.1. La circumscripció electoral per a les eleccions al Claustre és el departament en el cas del professorat, el centre en el cas dels estudiants de grau i tota la Universitat en el cas dels estudiants de màster universitari i de doctorat i del personal d’administració i serveis.

213.2. El nombre de claustrals en representació del professorat i dels estudiants que s’han d’elegir en cada circumscripció i col·legi electoral s’obté proporcionalment amb relació al cens electoral, d’acord amb el que reglamentàriament s’estableixi.

 

Article 214. Pèrdua de la condició de representant

La renúncia a la condició de representant o el fet d’haver deixat de pertànyer al col·lectiu pel qual es va ser elegit comporta el cessament del representant en les seves funcions. Aquest ha de ser substituït pel seu suplent, si en té i compleix les condicions corresponents al col·legi o circumscripció electoral pel qual va ser elegit. En cas contrari ha de ser substituït pel següent membre més votat en les eleccions en què va ser elegit.