L’11 de desembre del 2019 el Consell de Govern va aprovar l’Acord de modificació de la regulació del Centre per a la Innovació en Aprenentatge i el Coneixement - Center for Learning Innovation and Knowledge (CLIK).

Atès que aquest Acord estableix que el Centre per a la Innovació en Aprenentatge i el Coneixement - Center for Learning Innovation and Knowledge (CLIK) centrarà la seva activitat en els projectes d’innovació docent i de formació del professorat, deixant de fer les funcions relacionades en l’àmbit del multilingüisme que venia desenvolupant fins aleshores, es fa necessari reubicar les funcions d’aquest àmbit en altres unitats administratives de la universitat.

Per tot això i, a proposta del gerent, i en ús de les atribucions que m'atorga l'article 180.3 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra,

 

HE RESOLT

Primer. Modificar l’article 2.5 de la resolució del rector de 17 d'octubre del 2011 per la qual s'estableix l'estructura del Servei de Gestió Acadèmica, de la Unitat d'Informació i Projecció Institucionals, del Servei de Recerca, de la Unitat d'Innovació -UPF Business Shuttle, del Servei d'Informàtica i de la Biblioteca,  que queda redactat en els termes següents:

“2.5. Són funcions de l'àmbit Serveis Lingüístics definir el model de llengua i els criteris lingüístics d'ús general a la Universitat; assessorar la comunitat universitària en qüestions de llengua i de terminologia; corregir els documents en llengua catalana relacionats amb els àmbits institucional, administratiu i docent que se li trametin, així com gestionar la correcció d'altres tipus de documents o de documents escrits en altres llengües i totes les traduccions en els àmbits esmentats; donar suport a les comissions i grups de treball, així com gestionar els ajuts i les convocatòries en l’àmbit lingüístic; gestionar, coordinar i impulsar el programa de Voluntariat Lingüístic, i totes aquelles altres que li siguin encomanades.”

Segon. Queda sense efecte l’apartat 2.5. de l’article únic de la resolució del rector d'1 d'abril del 2019 de reorganització de la Unitat de Comunicació i Projecció Institucionals.

 

Disposicions finals

Primera. Aquesta resolució té vigor des de l’1 de febrer del 2020.

Segona. S'autoritza el gerent perquè adopti les mesures oportunes per al desplegament i l'execució d'aquesta resolució.

 

 

Jaume Casals Pons

Rector

 

Barcelona,  3 de febrer del 2020