Acord de Consell de Govern de 8 d'octubre del 2014.

Amb l'objectiu de fer més explícit el compromís de la Universitat amb la catalanitat -entesa com a projecte modern de reconeixement del que és natural i propi en un món cada cop més divers i global- i de donar visibilitat a les activitats que sobre promoció de la llengua i la cultura catalanes es duen a terme a la Universitat Pompeu Fabra, tant en recerca com en docència, es considera oportú crear la Càtedra Pompeu Fabra.

La Càtedra Pompeu Fabra permetrà donar més difusió als recursos emprats i als resultats obtinguts en relació amb el català des d'un punt de vista docent a la UPF, i en aquest sentit permetrà promoure accions en favor de l'ús i la qualitat de la llengua catalana a la Universitat i també participar en empreses col·lectives que es materialitzin a través dels departaments universitaris de català d'altres universitats i d'altres institucions que tenen la llengua i la cultura catalanes com a objectiu, tot això en el context d'una societat alhora local i global, i doncs, catalana i multilingüe.

La Càtedra Pompeu Fabra podrà, així mateix, preveure i impulsar activitats relacionades amb la figura científica de Pompeu Fabra, amb els temes que va conrear i amb la seva projecció cultural i cívica.

És per això que, d'acord amb el previst a l'article 9 a) dels Estatuts de la UPF, el Consell de Govern

ACORDA:

Primer. La creació de la Càtedra Pompeu Fabra, en els termes previstos a l'annex.

Segon. Sol·licitar l'informe favorable del Consell Social.

ANNEX

Primer. Es crea la Càtedra Pompeu Fabra a la Universitat Pompeu Fabra, com a càtedra institucional.

Segon. La Càtedra Pompeu Fabra té per finalitat fer explícit l'interès i el compromís de la Universitat amb la llengua i la cultura catalanes; mostrar l'activitat de la UPF en favor de la llengua i la cultura catalanes a través de la recerca, l'ensenyament, la difusió i la innovació; i organitzar activitats de promoció i ús de la llengua a fi de promoure un coneixement lingüístic de qualitat adequat a les necessitats específiques dels diversos estudis que garanteixi que els professionals sortits de la UPF poden desenvolupar la seva activitat laboral en català en el context de la societat catalanoparlant, sense detriment de la seva formació professional en altres llengües.

Tercer. Els principals objectius de la Càtedra Pompeu Fabra són:

1. Promoure activitats d'extensió social de temes que concerneixen la catalanitat.

2. Difondre les activitats i la recerca que es fan a la Universitat en el camí de promoure l'ús i la qualitat de la llengua i la difusió de la cultura catalana en diversos àmbits d'estudi, recerca i difusió:

a. La llengua com a estructura en permanent evolució i en el seu equilibri entre diversitat i eficiència.

b. Les condicions socials de la llengua catalana i les seves relacions amb el castellà com a llengua oficial a tot l'Estat, amb l'anglès com a llengua de comunicació internacional, amb el conjunt de les llengües romàniques i amb les llengües nouvingudes que formen part de l'entorn més immediat.

c. La traducció i la interpretació com a eines de projecció del coneixement i de l'experiència catalans.

d. Els territoris de parla catalana com a espai de comunicació i difusió del coneixement científic i tècnic i com a àmbit de vertebració de la comunitat catalanoparlant.

e. Les tecnologies al servei de l'ús del català com a llengua digital i de la difusió de la cultura i la producció científica internacional en entorns multilingües.

3. Col·laborar amb altres entitats en el seguiment de la qualitat de la llengua i catalitzar i difondre arreu les activitats, els coneixements i l'experiència relacionats amb la llengua i la cultura catalanes.

4. Emprendre iniciatives, eventualment també amb altres institucions, per estendre i reforçar el coneixement de la personalitat científica de Pompeu Fabra, així com del seu compromís cívic i cultural.

Quart. Correspon al rector designar el director o directora de la Càtedra Pompeu Fabra entre els professors doctors de la Universitat Pompeu Fabra. En cas que la Càtedra compti amb la col·laboració de terceres entitats que financin les activitats de la Càtedra, la direcció podrà recaure en un doctor o doctora de prestigi en l'àmbit de la Càtedra, designat de mutu acord.

Cinquè. Són funcions del director o directora de la Càtedra Pompeu Fabra:

  • Elaborar-ne el pla anual d'activitats, acompanyat d'un projecte de pressupost i dels mitjans necessaris per dur-lo a terme, i elevar-lo als òrgans competents de la UPF per a la seva aprovació.
  • Elaborar-ne la memòria anual.
  • Coordinar les activitats que es portin a terme.
  • Gestionar-ne els fons.

Sisè. La Càtedra Pompeu Fabra s'adscriu al vicerectorat competent en matèria de llengües.

Setè. La Universitat dotarà la Càtedra Pompeu Fabra dels espais necessaris per desenvolupar les seves activitats, i facilitarà la col·laboració dels serveis de la UPF dedicats a la llengua.

La Càtedra podrà rebre subvencions i també aportacions de terceres entitats amb les quals s'hagi establert un conveni.