Acord del Consell de Govern de 6 de novembre del 2013
A finals del curs passat es van constituir la Junta de Personal Docent i Investigador i el Comitè d'Empresa del PDI laboral escollits en les eleccions del mes de juny. En les primeres sessions de la Comissió Mixta que el Vicerectorat de Professorat  manté amb aquests dos òrgans es va posar de manifest la necessitat de regular millor les contractacions de professorat a temps parcial. Així mateix, també va considerar necessària  una normativa que reguli les contractacions temporals a temps complet, incloent-hi la figura d'investigador postdoctoral, com recomana la Sindicatura de Comptes en el seu informe.

La Comissió Mixta ha considerat prioritària la regulació de la selecció dels nous professors associats i l'acreditació dels actuals, per a continuació tractar la regulació de les categories temporals a temps complet.

És per aquest motiu que, amb el suport de la Junta de Personal Docent i Investigador i  del Comitè d'Empresa del PDI laboral

 

S'ACORDA:

1. Selecció de professors associats

1. La selecció de professors associats es farà mitjançant una convocatòria de concurs anual que s'ha de resoldre abans de l'inici de curs o bé amb convocatòries trimestrals.

2. Les necessitats docents sorgides després de la convocatòria del concurs seran cobertes per contractacions per via d'urgència, a proposta dels departaments. Les noves contractacions per aquesta via poden ser vigents per un període màxim d'un curs, sense possibilitat de pròrroga. En el cas que la necessitat subsisteixi, cal incloure-les en el concurs del curs següent. 

 

2. Bases del concurs de professors associats

Els departaments proposaran a la Comissió de Professorat les places de cada convocatòria, amb indicació del perfil docent. Els concursos es regiran per unes bases que ha d'aprovar la Comissió de Professorat, respectant tot el que està previst en aquest acord i en l'article 16 del conveni col·lectiu. El Vicerectorat de Professorat elaborarà les bases i n'informarà el Comitè d'Empresa del personal docent i investigador laboral amb una antelació mínima de 15 dies respecte a la data en què es convoqui la Comissió de Professorat. El Comitè d'Empresa, a través del seu president, trametrà per escrit les seves observacions, que estaran a disposició de tots els membres de la Comissió de Professorat.

 

3. Comissions de selecció dels concursos de professors associats

La selecció dels candidats de cada convocatòria de concurs serà efectuada per comissions que avaluaran totes les places d'un mateix departament. Els membres d'aquestes comissions estaran proposats segons el que es preveu a l'article 107 dels Estatuts de la UPF i a l'article 17 del conveni col·lectiu. La Comissió de Professorat procurarà la renovació dels membres de les comissions de selecció i vetllarà perquè aquests tinguin la competència acadèmica idònia per valorar l'adequació dels candidats al perfil docent de cada plaça.

 

4. Documentació que han de presentar els candidats en el concurs de professors associats

1. Les persones que concursin a places de professor associat han d'adjuntar a la seva sol·licitud:

1. Curriculum vitae amb els noms i informació de contacte de dues persones que puguin servir de referència.

2. Document que acrediti estar exercint fora de l'àmbit acadèmic universitari, com a especialista de reconeguda competència, una activitat remunerada laboral, professional o a l'administració pública. L'activitat s'ha d'haver exercit durant un mínim de dos anys dins dels quatre immediatament anteriors a la finalització del termini de presentació d'instàncies. L'acreditació s'ha de fer, preferentment, mitjançant la documentació següent:

a. Professionals per compte propi: fotocòpia de l'alta en el cens d'empresaris, professionals i retenidors i certificat que acrediti la presentació de les declaracions dels pagaments a compte de l'IVA o de l'IRPF dels últims quatre anys, o bé mitjançant informe de vida laboral expedit per la Tresoreria General de la Seguretat Social. Els professionals que no estan obligats a afiliar-se al Règim Especial de Treballadors Autònoms han de presentar un certificat del col·legi professional que acrediti el període durant el qual han estat d'alta.

b.Professionals per compte aliè: informe de vida laboral expedit per la Tresoreria General de la Seguretat Social. En el cas dels empleats públics, certificat de serveis expedit per la unitat de personal.

2. Els candidats que no presentin tota la documentació requerida o que no compleixin el requisit del punt 3 seran exclosos del procés. Els períodes de desocupació no es tenen en compte al efectes de computar els dos anys d'activitat professional.

 

5. Criteris de valoració dels candidats

1. Les comissions de selecció valoraran els candidats a cada plaça segons els criteris següents:

1. Formació acadèmica.

2. Currículum professional i experiència docent.

3. Adequació de l'experiència professional al perfil de la plaça.

2. Les bases de cada convocatòria indicaran la puntuació de cada apartat.

3. En el cas que la comissió de selecció  ho cregui necessari, es pot convocar els candidats a fer una entrevista o posar-se en contacte amb les persones de referència per aclarir aspectes del seu currículum que puguin ajudar a valorar-lo millor.

4. La comissió de selecció elaborarà una relació ordenada per ordre de puntuació dels candidats que hagin superat el procés. Es proposarà la contractació del candidat que obtingui una major puntuació global. En el cas que el candidat seleccionat no firmi el contracte, es proposarà el candidat següent de la llista ordenada.

Aquesta relació ordenada dels candidats de cada plaça s'utilitzarà per a les propostes de contractació per via d'urgència que puguin sorgir durant el curs acadèmic per a necessitats docents del mateix perfil. Els candidats contractats per aquesta via tindran la mateixa consideració que aquells que han estat contractats per concurs públic.

 

6. Acreditació de l'experiència professional dels  professors associats actuals

Els professors associats contractats en la data d'aprovació d'aquest acord o que hagin estat contractats en cursos anteriors han d'acreditar l'experiència laboral fora de l'àmbit acadèmic universitari, en els termes previstos en el conveni col·lectiu, en el moment de les renovacions de contractes a partir de l'1 de setembre del 2015.

 

7. Acreditació de l'experiència professional dels professors associats contractats per via d'urgència

A partir de l'1 de setembre del 2014 totes les persones contractades com a professors associats per via d'urgència han d'acreditar la seva activitat professional segons el que es preveu en aquest acord.

 

8. Desvinculació de professors associats

El professor associat que es desvinculi de la UPF per un període superior a dos cursos acadèmics consecutius haurà de concursar de nou per ser contractat.