Acord del Consell de Govern de 24 de febrer del 2021

 

1. Àmbit d’aplicació
 
1.1. Aquests ajuts van adreçats als estudiants dels centres propis de la UPF matriculats en ensenyaments oficials de grau i de màster. Els destinataris s’han de trobar davant de dificultats econòmiques importants per poder assumir el cost total o parcial de la matrícula o d’altres preus públics d’obligat pagament a la universitat, com a resultat de: 
 
a) una situació sobrevinguda durant el darrer trimestre de l’any 2020 i durant l’any 2021, que afecti de manera greu a l’economia familiar;
b) denegació de la beca de la convocatòria general, per motius acadèmics, i necessitat de complementar la beca equitat obtinguda;
c) concessió de la beca general, amb uns ingressos familiars compresos entre el llindar 1 i 2 que estableix la convocatòria d’aquestes beques i que han d’abonar assignatures amb recàrrec.
 
1.2. Els estudiants beneficiaris no podran gaudir de cap altre ajut públic o privat per la mateixa finalitat, concepte o curs acadèmic, llevat dels casos contemplats a l’apartat b) i c) de l’article 1.1.
1.3. Aquests ajuts es podran atorgar només una vegada, a excepció dels casos en que la comissió de selecció consideri que s’ha produït una nova situació. En qualsevol cas, es prioritzaran les sol·licituds que no hagin gaudit d’aquests ajuts amb anterioritat.
1.4. Queden exclosos d’aquesta convocatòria els sol·licitants si la situació econòmica ha estat causada per decisions individuals, com pot ser l’emancipació de l’estudiant de la residència familiar.
 
2. Finançament
 
2.1. La Universitat assegura la dotació d’un mínim de 75.000€ per al funcionament  d’aquests ajuts. 
2.2. També s’hi afegiran les aportacions efectuades per persones físiques o jurídiques la finalitat de les quals sigui dotar aquests ajuts. 
 
3. Modalitats dels ajuts
 
3.1. Les modalitats dels ajuts són els següents:
 
- Preu dels crèdits matriculats durant el curs acadèmic 2020-2021.
- Exempció de les despeses de gestió per manca de pagament dels preus de matrícula a la Universitat.
- Complement a la minoració dels preus públics dels estudis universitaris obtinguts per la beca EQUITAT
- Altres ajuts als preus públics que consideri la comissió.
 
3.2. L’import dels ajuts podrà abastar tot o part dels crèdits matriculats corresponents o de les despeses esmentades a l’apartat anterior, per l’adaptació a la situació econòmica del sol·licitant i pel caràcter limitat del fons d’ajut disponible, segons el que consideri la comissió de selecció.
 
4. Requisits
 
Els sol·licitants que vulguin optar a aquests ajuts han de complir els requisits següents:
 
4.1. Cursar, en un centre propi de la UPF, uns estudis oficials de grau o de màster. Per aquest nivell d’estudis haurà de complir un dels següents supòsits: 
- que el màster sigui habilitant,
- que estigui matriculat en el segon curs d’un màster amb una durada de dos cursos acadèmics,
- que cursi, amb matrícula parcial, el segon any del primer curs del màster.
 
4.2. Haver matriculat el curs acadèmic 2020-2021 el mínim de crèdits exigit per obtenir beca a temps parcial en la convocatòria de beques de caràcter general per al curs acadèmic 2020-2021, per a estudiants que cursin estudis postobligatoris.
4.3. Tenir nacionalitat d’un estat membre de la Unió Europea i acreditar la residència a l’Estat espanyol des de fa un any, com a mínim. Els estrangers no comunitaris hauran d’acreditar la condició de residència de llarga durada. 
4.4. No estar en possessió o no reunir els requisits per a l’obtenció d’un títol oficial del mateix nivell acadèmic o que habiliti per a les mateixes competències professionals, per a les quals es sol·licita l’ajut a l’estudi. Aquest requisit no serà d’aplicació en el cas que l’estudiant es trobi cursant els últims 60 crèdits del segon estudi i tingui un bon expedient acadèmic
4.5. Acreditar que la seva situació econòmica durant el darrer trimestre de l’any 2020 i/o durant l’any 2021 no li permet fer front al pagament dels preus públics exigits per la universitat. Aquesta situació no ha d’haver estat causada per una decisió de la persona sol·licitant. En particular, caldrà acreditar que la persona sol·licitant es troba en unes circumstàncies econòmiques que li haurien permès obtenir les beques de les convocatòries ordinàries.
4.6. El compliment de les condicions i requisits previstos a la convocatòria no implicarà necessàriament la concessió de l’ajut, el qual està subjecte a les disponibilitats pressupostàries.
 
5. Sol·licitud
 
5.1. Els estudiants que vulguin optar a aquests ajuts han de sol·licitar-ho a partir de la data de publicació de la convocatòria fins el 31 de març del 2021.
5.2. La convocatòria, que inclourà el formulari de sol·licitud corresponent, es publicarà a la pàgina web de la Universitat i caldrà presentar-la acompanyada de la documentació acreditativa, a través d’una instància general de la Seu electrònica de la UPF o a qualsevol altre lloc admès per la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 
6. Documentació
 
6.1. Els sol·licitants han d’aportar necessàriament la documentació següent:
- Fotocòpia del DNI, NIE o passaport de tots els membres de la unitat familiar. S’entendrà per unitat familiar el que estableix l’article 14 del Reial decret 1721/2007, de 21 de desembre, pel qual s’estableix el règim de les beques i ajudes a l’estudi personalitzades.
- Certificat de convivència del Padró Municipal d’Habitants que correspongui.
- Documentació acreditativa dels ingressos de tots els membres de la unitat familiar majors de 16 anys durant l’any 2019: declaració de la renda de l’any 2019, certificat d’imputacions o altres documents acreditatius.
- Documentació acreditativa suficient de la situació econòmica: certificat de l’INEM de la situació actual, certificat de defunció d’algun dels sustentadors de la unitat familiar o altres documents, segons correspongui.
 
6.2. Potestativament, els sol·licitants poden aportar informes dels Serveis Socials justificant la situació econòmica al·legada, o qualsevol altre document que considerin oportú.
 
7. Procediment de selecció
 
7.1. Les sol·licituds presentades seran analitzades per una Comissió de selecció constituïda a l’efecte i que tindrà la composició següent:
- Vicerector. Direcció de projectes per a la comunitat universitària
- Tres professors nomenats pel rector
- La vicegerent de l’Àrea de Docència
- Un representant dels estudiants, escollit pel Consell d’Estudiants
- La cap del Servei de Gestió Acadèmica, que actuarà com a secretària de la Comissió
 
7.2. La Comissió de selecció podrà requerir l’assessorament de tècnics especialistes.
7.3. La Comissió de selecció establirà un ordre de prioritat de les sol·licituds atenent la situació de greus dificultats econòmiques familiars i determinarà la modalitat de l’ajut a concedir a cada sol·licitud.
7.4. La Comissió de selecció resoldrà les sol·licituds en el termini màxim de tres mesos des de la data límit de presentació de les sol·licituds. Transcorregut aquest termini sense resolució expressa, la sol·licitud s'entendrà desestimada.
7.5. La resolució es publicarà a la web de la UPF. La resolució indicarà NIF/NIE de l’estudiant, import concedit o motiu de denegació de la sol·licitud, segons correspongui.
7.6. Contra la resolució de la Comissió de selecció, la persona interessada podrà interposar recurs de reposició davant el rector de la Universitat en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la data de publicació de la resolució.
7.7. Es faculta la Comissió de selecció per decidir totes aquelles qüestions que no es trobin previstes en aquestes bases.
 
8. Incompatibilitats
 
Aquests ajuts són incompatibles amb els ajuts concedits per qualsevol altre organisme públic o privat per a la mateixa finalitat i curs acadèmic.
 
9. Autorització per a l’obtenció de dades
 
La presentació de la sol·licitud d’aquest ajut comporta l’autorització a la UPF per obtenir i contrastar les dades necessàries de la persona sol·licitant i dels membres computables de la unitat familiar amb els organismes públics, universitats o centres d’estudis d’ensenyament superior que correspongui en cada cas, amb l’objectiu de resoldre el procediment.
 
10. Comunicacions als sol·licitants
 
Les comunicacions amb les persones sol·licitants es faran únicament mitjançant l’adreça de correu electrònic que les persones interessades hagin fet constar a la sol·licitud.
 
11. Revocació de l’ajut
 
La Comissió de selecció podrà revocar l’ajut en cas de comprovar que s’han falsejat les dades o que hi ha un incompliment dels requisits d’aquesta convocatòria.
 
12. Avaluació
 
El president de la Comissió de selecció presentarà al rector un informe sobre els resultats i el funcionament d’aquests ajuts.
 
Disposició única
 
Correspon al vicerector de direcció de projectes per a la comunitat universitària convocar els Ajuts a l'Estudi de la Comunitat UPF.