Acord del Consell de Govern d'11 de maig del 2011

Primer. Destinataris

Estudiants titulats en Arquitectura Tècnica, independentment d'on l'hagin cursat que vulguin obtenir el grau en Enginyeria d'Edificació, impartit per ELISAVA Escola Superior de Disseny.

 

Segon. Places

S'oferiran 60 places.

 

Tercer. Inici d'activitats

Curs 2011-2012 (gener 2012).

 

Quart. Accés i admissió

El procés de preinscripció en aquests estudis està unificat i va a càrrec de l'Oficina d'Orientació per a l'Accés a la Universitat, la qual gestionarà l'accés als estudis de retitulació dels estudiants diplomats, garantint els principis de publicitat, igualtat, mèrit i capacitat a través de mitjans telemàtics.

L'assignació de places es farà tenint en compte el requisit de titulació prèvia (no adaptada a l'EEES) a la qual va dirigida la retitulació, segons la nota d'accés, és a dir, la nota mitjana de l'expedient acadèmic, independentment de quan s'hagi tancat l'expedient dels estudis universitaris que donin accés als estudis de retitulació que se sol·liciten.

Per calcular la nota mitjana de l'expedient acadèmic es tindrà en compte el que prescriu el Reial decret 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es modifica el Reial decret 1267/1994, de 10 de juny, pel qual es regulen les condicions per a l'accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments d'admissió a les universitats públiques espanyoles (art. 56,f), i l'Acord de la Comissió d'Accés i Afers Estudiantils del Consell Interuniversitari de Catalunya de 25 de març de 2010.

 

Cinquè. Planificació curricular:

5.1 Als estudiants titulats UPF se'ls reconeixerà fins a 148 ECTS (dels 180 crèdits superats en els estudis d'Arquitectura Tècnica), dels quals:

-       110 ECTS, corresponen a assignatures troncals i obligatòries, establerts en la taula d'adaptació d'assignatures en la Memòria per a la sol·licitud de verificació de títols oficials (ANECA) (veure taula adjunta).

-       18 ECTS corresponen a assignatures optatives.

-       20 ECTS equivalents a les Pràctiques externes contemplades en la Pla d'Estudis de Grau, sempre i quan, l'estudiant acrediti un mínim de 3 anys d'exercici de la professió.

L'estudiant que sol·liciti aquest reconeixement haurà d'aportar el seu currículum professional i les credencials corresponents que ho certifiquin.

El reconeixement de les Pràctiques externes estarà a càrrec d'una Comissió presidida pel Cap d'Estudis del Grau en Enginyeria d'Edificació i integrada per tres professors d'aquest Grau.

El reconeixement de crèdits als estudiants titulats d'altres universitats s'avaluarà cas per cas en funció de la documentació aportada (expedient acadèmic, experiència docent i experiència professional).

5.2 Els estudiants admesos a aquest programa se'ls aplicarà la Normativa de Règim Acadèmic de Progressió en els Estudis i Permanència dels Estudis de Grau de la UPF (Acord del Consell Social de 3 de juliol de 2008), la Normativa Acadèmica dels Ensenyaments de Grau de la UPF (Acord del Consell de Govern de 9 de juliol de 2008), així com totes aquelles que pugui aprovar els òrgans competents de la UPF.

Per al que respecta als estàndards de qualitat, s'aplicaran els mateixos que als estudiants del Grau en Enginyeria d'Edificació. Pel què fa referència al coneixement de llengües estrangeres, concretament anglès, han d'acreditar el mateix nivell de coneixement de la llengua anglesa que la resta d'estudiants de Grau d'Enginyeria d'Edificació per a poder obtenir la titulació.

Primer Trimestre      

Matèria                       Assignatura                                                           ECTS
Expressió Gràfica           Metodologia de l'Enginyeria d'Edificació               6
Projectes                     Projecte Integral I. Concepte                                    4
Instal·lacions                Fluxos en l'edificació                                                6 
Projectes                     Projecte Integral II. Terminologia                              4


Segon Trimestre        

Matèria                        Assignatura                                                           ECTS
Projectes                      Projecte Integral III. Lògica Constructiva                      4
Projectes                      Projecte Integral IV. Tècnica                                      4
Projectes                      Projecte Integral V. Sostenibilitat                                4
Projectes                      Projecte Integral VI. Qualitat                                      4
Construcció                   Re-edificació                                                           4


Tercer Trimestre      

Matèria                        Assignatura                                                                ECTS
Construcció                 Innovació constructiva                                                    6
Construcció                 Tecnologies emergents                                                   6
Llengua                       Usos acadèmics i terminologia específica en anglès     4
Projectes                     Projecte Integral VII. Control de projecte                       4

  

Quart Trimestre        

Matèria                        Assignatura                                                           ECTS
Projectes                      Projecte Integral VIII. Control d'execució                      4
Projectes                      Projecte Integral IX. Gestió d'obra                               4
Projectes                      Projectes Projecte Integral X. Gestió professional           4
Projectes                      Projectes de Final de Grau                                         20

  

Crèdits a cursar                                                                                                      92 ECTS

  

Sisè. Organització de l'activitat docent

La durada dels estudis s'estructura en quatre trimestres, seguint el mateix calendari trimestral que els estudiants del Grau d'Enginyeria d'Edificació (10 setmanes lectives  trimestrals).
La càrrega docent presencial per ECTS és de 6,5 hores, complementada per suports on-line mitjançant el Campus Virtual d'ELISAVA.

TAULA D'ADAPTACIÓ D'ASSIGNATURES

  

Arquitectura Tècnica

 

Grau en Enginyeria d'Edificació

Assignatures

Crèdits

Assignatures

ECTS

Economia aplicada

6

Dret i economia d'empresa

6

Història de la construcció

5

Història de la construcció

6

Resistència de materials

6

Estructures bàsiques

6

Expressió gràfica aplicada a l'edificació i les construccions arquitectòniques

9

Representació plana de l'espai

Croquis

4

6

Fonaments físics de l'Arquitectura Tècnica

6

Mecànica

6

Fonaments matemàtics de l'Arquitectura Tècnica

6

Matemàtiques

6

Característiques dels materials

9

Química i geologia dels materials

Materials

6

 

4

Organització i control d'obres

9

Pre-edificació

4

Tipologies constructives

6

Tipologies constructives: suport

Tipologies constructives: evolvent

4

4

Tècniques de rehabilitació i manteniment

5

Post-edificació

4

Estructures de l'edificació

6

Estructures complexes

4

Instal·lacions

6

Instal·lacions bàsiques

4

Amidaments, pressupostos i valoracions

9

Gestió del procés edificatori

Instruments de gestió

6

 

4

Topografia i replantejaments

6

Disseny volumètric i topogràfic

6

Condicionament i control

6

Instal·lacions complexes

4

Exercicis pre-projectuals

6

Gestió del procés edificatori

6

Expressió Gràfica  (informàtica)

5

Representació digital de l'espai

6

Disseny i arquitectura

5

Tipologies constructives: interior

4