Visualització del contingut web

Acord del Consell de Govern de 14 de desembre del 2022

 

1. Objecte

L’objecte d’aquestes bases és la concessió del Premi Càtedra Ideograma - UPF al millor treball de final de màster en el camp de la comunicació política i institucional.

2. Requisits de participació

Els requisits per optar a la concessió del premi són els següents:

  • Estudiants que hagin presentat el Treball de Fi de Màster en el curs acadèmic anterior.
  • Estudiants que hagin desenvolupat el seu treball de fi de màster en el camp de la ‘comunicació política i institucional’ i ‘estudis democràtics i comunicació’.
  • Els treballs de fi de màster hauran d’estar escrits en alguna de les següents llengües: català, castellà o anglès.

3. Promoció i patrocini del Premi

Aquest Premi el promou i serà atorgat per la Universitat Pompeu Fabra, a través de la Càtedra Ideograma – UPF de Comunicació Política i Democràcia, i amb la col·laboració econòmica de l’empresa d’assessorament en comunicació pública, ideograma, S.A.

4. Nombre i import del Premi

La dotació total de cada edició del Premi serà decidida per la direcció de la Càtedra. Aquesta dotació es veurà publicada en la convocatòria anual del Premi. La Comissió Avaluadora podrà donar segons i tercers premis en funció de la qualitat dels treballs de l'edició.

El cobrament del/s premi/s es farà en dos terminis. El primer pagament serà un cop s’hagi anunciat públicament el veredicte de la comissió avaluadora i el segon, al cap de 3 mesos.

El jurat pot declarar el Premi desert o concedir els accèssits sense dotació econòmica que cregui oportuns.

5. Consideració fiscal del Premi

El Premi està subjecte a la tributació que determina la normativa tributària.

6. Participació en el Premi

Sense perjudici del que preveu l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, els interessats podran presentar la seva sol·licitud de participació en el premi, fent arribar al correu de la Càtedra ([email protected]) la següent documentació:

  • Memòria integral del TFM (sense cap referència al nom de l’autor del TFM i a la institució, on s’ha presentat).
  • Certificat oficial que reflecteixi la qualificació assignada al TFM.
  • Formulari d’autoria, en el que s’inclouran les següents dades: nom autor/a, tutor/a del treball, informació de contacte (adreça, telèfon i correu electrònic), títol del TFM, resum del seu contingut, qualificacions final del TFM, institució en la que s’ha defensat el TFM.

7. Convocatòria

El rector o l’òrgan en qui delegui, convocarà el Premi i en la convocatòria s’inclourà, com a mínim, la informació relativa al termini de presentació de sol·licituds.

8. Ordenació i instrucció

Els actes d’ordenació i instrucció s’efectuen d’ofici per la Unitat de Gestió i Administració de Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra i estan subjectes a les previsions corresponents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

9. Jurat

El Jurat estarà compost per l’impulsor de la Càtedra Ideograma - UPF, Antoni Gutiérrez- Rubí o en qui delegui i el director de la Càtedra Ideograma – UPF. També s’integraran en aquest Jurat: dos professors especialistes en Comunicació Política i Pública de la Universitat Pompeu Fabra designats a proposta del director de la Càtedra Ideograma-UPF i dos consultors en comunicació pública que es designaran a proposta de l’empresa Ideograma, S.A. El coordinador de la Càtedra actuarà com a secretari de la Comissió Avaluadora. Tots els membres del Jurat tindran veu i vot.

El Jurat serà l’òrgan encarregat d’avaluar les sol·licituds presentades i proposar el/els candidat/s seleccionat/s a l’òrgan encarregat de concedir el Premi. L’elecció del treball o els treballs guanyadors es decidirà per unanimitat dels membres del Jurat.

10. Criteris de selecció

El Jurat tindrà en compte l’adequació del contingut dels treballs als camps de la comunicació política i institucional, així com la seva creativitat, qualitat i originalitat. També factors com els fonaments del marc teòric i la metodologia aplicada, l’estructuració del treball i la seva claredat expositiva, les fonts i bibliografies utilitzades i la contribució a l’àrea de coneixement seran tinguts en compte a l’hora de seleccionar el/s treball/s premiat/s.

11. Resolució

El Jurat elevarà la proposta al rector o a l’òrgan en qui delegui, que resoldrà la concessió del Premi en el termini màxim de sis mesos des de la data de publicació de la convocatòria.

La resolució es publicarà a la pàgina web de la Càtedra Ideograma - UPF (https://www.upf.edu/web/catedra-ideograma), que tindrà els efectes de la notificació d’acord amb el que preveu l’article 45.1 b) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.

12. Compatibilitat del Premi

El Premi és compatible amb qualsevol altre premi i beca.

13. Lliurament del Premi

El Premi es comunicarà via correu electrònic al/s guanyador/s i es publicaran el/s nom/s del/s treball/s premiat/s, així com del seu autor, a la pàgina web de la Càtedra Ideograma – UPF i a les seves xarxes socials. La resta de candidats no premiats també se’ls hi comunicarà la resolució del Jurat.

14. Difusió i comunicació

Es podrà consultar tota la informació relativa a la convocatòria a la pàgina web https://www.upf.edu/web/catedra-ideograma.

Les comunicacions amb els interessats es faran preferentment a través del correu electrònic ([email protected]) a l’adreça amb la que els candidats hagin realitzat la sol·licitud.

15. Publicitat i promoció

La UPF es reserva el dret a fer las accions de publicitat i promoció del Premi que considerin oportunes, si cal incloent el nom i la imatge dels premiats.

16. Termes legals

La participació en la convocatòria d’aquest premi implica l’acceptació d’aquestes bases. Correspon al Jurat la interpretació d’aquestes bases i la resolució dels dubtes que se’n puguin derivar.

17. Protecció de dades de caràcter personal

Responsable del tractament: Universitat Pompeu Fabra | Carrer de la Mercè, 12. 08002 Barcelona |Telèfon: 93 542 20 00. Podeu contactar amb del delegat de protecció de dades de la Universitat ([email protected]).

Finalitat: realitzar la inscripció en el premi Càtedra Ideograma - UPF i gestionar el seu desenvolupament. Les vostres dades es conservaran durant l’edició del premi i mentre es puguin derivar responsabilitats legals de la seva realització. No obstant, la identificació del guanyador es mantindrà a la pàgina web de la Universitat d’acord amb la legislació sobre transparència. Sempre que hi consti el consentiment, la fotografia i/o gravació de la persona guanyadora es podrà mantenir a la pàgina web a efectes informatius.

Legitimació: consentiment de la persona interessada. Es pot retirar en qualsevol moment.

Destinataris: les vostres dades només seran utilitzades per la Universitat Pompeu  Fabra i els membres del jurat, i no es cediran a tercers, excepte per al compliment d’obligacions legalment establertes. No obstant, es publicarà en la pàgina web la identificació de les persones finalistes i també les guanyadores d’acord amb la legislació sobre transparència. S’hi podrà també publicar la seva imatge i veu amb el seu consentiment.

Drets: podeu accedir a les vostres dades, sol·licitar-ne la rectificació o supressió, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, mitjançant comunicació adreçada al gerent de la Universitat ([email protected]). Teniu dret a presentar reclamació davant l ’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. L’oposició al tractament de les dades personals, en la mesura que sigui incompatible amb la gestió del premi, comportarà la renúncia a la participació en la convocatòria o al propi premi.