1. Objecte dels ajuts.

Els ajuts tenen per objecte facilitar la dedicació a la recerca de les joves investigadores amb responsabilitats de cura d’infants. Aquests ajuts estan pensats per proporcionar un recolzament financer per a l’ajuda de la cura dels fills.

2. Condicions dels ajuts.

2.1. Els ajuts tindran un import de fins a 200 euros mensuals, ampliables fins a un màxim de 400 euros mensuals en el cas d’investigadores amb famílies monoparentals.

2.2. En el cas que la investigadora sigui responsable de més d’una criatura menor de vuit anys en el marc d’una família no monoparental els ajuts podran incrementar-se fins a un màxim de 300 euros mensuals.

2.3. En el cas que la investigadora estigui al càrrec de la cura de més d’una criatura menor de vuit anys en el marc d’una família monoparental els ajuts podran incrementar-se fins a un màxim de 500 euros mensuals.

2.3. Els ajuts tindran una durada d’un any.

2.4. Els ajuts estaran sempre vinculats a la durada del contracte de la candidata.

3. Elegibilitat.

3.1. Per tal de poder obtenir un dels ajuts, caldrà complir els criteris d’elegibilitat següents:

a) Gaudir d’un contracte a temps complet com a investigadora predoctoral o postdoctoral en un centre integrat de la UPF. En el cas de les investigadores amb contracte postdoctoral, a més, cal que no faci més de 5 anys que han defensat la tesis doctoral, excloent els mesos de permís de maternitat i baixes mèdiques relacionades amb la maternitat.

b) Estar a càrrec de la cura d’una criatura menor de vuit anys en el moment de rebre l’ajut. Les beneficiàries d’ajuts a càrrec de la cura de infants que facin els vuit anys al llarg dels dotze mesos posteriors a la data de concessió del mateix deixaran de percebre’l a partir de l’endemà de l’aniversari de la criatura.

c) Ser dona i estar al càrrec de la cura d’almenys una criatura.

3.2. Aquests ajuts són incompatibles amb aquells que tinguin la mateixa finalitat en el marc d’altres convocatòries.

4. Avaluació.

Totes les sol·licituds que compleixin els requisits d’elegibilitat descrits en el punt tercer d’aquesta convocatòria seran susceptibles de rebre ajuts. En cas que les sol·licituds que compleixin aquests requisits superin la disponibilitat pressupostària del Consell Social, la seva avaluació i priorització es realitzarà atenent als criteris i ponderacions següents:

excel·lència científica –rellevància científica del projecte de tesi doctoral o de recerca; qualitat acadèmica de les publicacions; assistència a congressos i participació en grups de recerca finançats en convocatòries competitives (30%);

ii) motivació de continuar en la carrera professional –previsió de futur acadèmica-professional; avaluació del director/a de la recerca de la candidata (30%);

iii) situació personal de la candidata –tipus de família (monoparental o no); condicions sòcio-econòmiques; nivell d’escolarització de les criatures (40%).

En cas que el nombre de sol·licituds rebudes superi la disponibilitat pressupostària, es prioritzaran les sol·licituds de candidates que, amb el mateix nombre de punts, no hagin estat beneficiàries d’aquests ajuts en convocatòries anteriors. Correspon a la Comissió Avaluadora a què fa esment el punt cinquè d’aquesta convocatòria precisar i desenvolupar el contingut específic d’aquests criteris.

5. Sol·licitud, resolució i concessió dels ajuts.

5.1. Les sol·licituds hauran d’incloure la documentació següent: i) un CV de màxim 2 pàgines; ii) una carta de motivació; iii) una fotocòpia del llibre de família o el certificat d’adopció, guarda legal o acolliment; i iv) una carta de suport signada per la persona a càrrec de la supervisió de la seva tesi doctoral o de la seva recerca postdoctoral.

5.2. Només seran considerades aquelles sol·licituds adreçades directament a l’adreça de correu [email protected] amb l’assumpte “Convocatòria d’ajuts a joves investigadores amb responsabilitats paternals”.

5.3. La Comissió Avaluadora encarregada d’avaluar totes les sol·licituds i resoldre la concessió dels ajuts estarà integrada per cinc membres:

- Dra. Montserrat Vendrell i Rius, presidenta del Consell Social de la UPF (Presidenta).

- Dr. Pablo Pareja Alcaraz, Vicerector adjunt al Rector i de professorat i de relacions amb la comunitat(Secretari).

- Dra. Ester Oliveras Sobrevias, Vicerectora de compromís social i igualtat.

- Sra. Milagros Pérez Oliva, Periodista i membre del Ple del Consell Social de la UPF.

- Dra. Rosa Cerarols Ramírez, Directora de la Unitat d’Igualtat de la UPF.

5.4. La Comissió Avaluadora podrà demanar informació complementària a les candidates i convocar-les per suggerir l’ampliació de la documentació aportada. 

5.5. La resolució de la Comissió Avaluadora serà publicada a la pàgina web del Consell Social. Les investigadores sol·licitants a qui es concedeixi l’ajut també seran informades individualment de la resolució favorable de la seva sol·licitud.

6. Calendari.

6.1. Data límit per a la presentació de sol·licituds: 21 de novembre de 2022.

6.2. Data límit per a la publicació de la resolució provisional: 5 de desembre de 2022.

6.3. Data límit per a la publicació de la resolució definitiva: 12 de desembre de 2022.

6.3. Data d’inici dels ajuts: gener de 2023.

6.4. Data màxima de finalització dels ajuts: 31 de desembre de 2023.