Acord de Consell de Govern de 7 d'octubre del 2020

1. Objecte

L’objecte d’aquestes bases és la concessió del Premi Càtedra - Eugin al millor treball de final de grau (grau de Biologia Humana, Universitat Pompeu Fabra) en els camps de la reproducció assistida, la biologia del desenvolupament i la genètica.


2. Requisits de participació

  • Estudiants matriculats de l’assignatura Treball de Fi de Grau del grau en Biologia Humana de la Universitat Pompeu Fabra en el curs 2019-2020.
  • Estudiants que hagin obtingut una qualificació igual o superior a 5 en aquesta assignatura.
  • Estudiants que hagin desenvolupat el seu treball de fi de grau en els camps de la reproducció, el desenvolupament o la genètica.
  • Es   consideraran  tant  treballs   experimentals  com   computacionals,  així   com revisions bibliogràfiques.
  • Els treballs poden estar escrits en català, castellà o anglès.


3. Promoció i patrocini del Premi

Aquest Premi el promou i serà atorgat per la Universitat Pompeu Fabra, a través de la Càtedra Eugin - UPF, i amb la col·laboració econòmica de Clínica Eugin.

 

4. Nombre i import del Premi

Es concedirà un premi de 300 euros, per bé que el jurat pot declarar-lo desert o concedir els accèssits sense dotació econòmica que cregui oportuns.

 

5. Consideració fiscal del Premi

El Premi està subjecte a la tributació que determina la llei.

 

6. Participació en el Premi

Els interessats hauran d’expressar la seva voluntat de participar en el premi mitjançant escrit adreçat al Director de la Càtedra Eugin-UPF que s'haurà de presentar al Registre General de manera electrònica adjuntant-lo a la instància general electrònica que es troba a la Seu electrònica de la UPF, a catàleg de procediments-tràmits. Caldrà identificar el TFG indicant-ne, com a mínim, el títol.

 

7. Convocatòria

El rector o l’òrgan en qui delegui convocarà el Premi i en la convocatòria s’inclourà, com a mínim, la informació relativa al termini de presentació de sol·licituds.

 

8. Ordenació i instrucció

Els actes d’ordenació i instrucció s’efectuen d’ofici per la Unitat de Gestió i Administració de Ciències de la Salut i de la Vida de la Universitat Pompeu Fabra  i estan subjectes a les previsions corresponents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

9. Criteris de selecció

El Jurat tindrà en compte l’adequació del contingut  dels  treballs  als  camps  de  la reproducció, el desenvolupament o la genètica, així com la seva originalitat, rigor científic i qualitat formal. Es ponderaran amb un màxim de 5 punts l’originalitat, un màxim de 5 punts el rigor científic i un màxim de 4 punts la qualitat formal. Qualsevol indici de plagi, a criteri del Jurat, suposarà la immediata desqualificació.

 

10. Jurat

El Jurat estarà compost pel director de la Càtedra Eugin - UPF, un representant del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut de la Universitat Pompeu Fabra i un representant de Clínica Eugin; aquests dos darrers seran proposats per la Direcció de la Càtedra Eugin - UPF i aprovats per la Junta de la Càtedra Eugin - UPF.

El Jurat serà l’òrgan encarregat d’avaluar les sol·licituds presentades i proposar els candidats seleccionats a l’òrgan encarregat de concedir el Premi.

 

11. Resolució

El Jurat elevarà la proposta al rector o a l’òrgan en qui delegui, que resoldrà la concessió del Premi en el termini màxim de sis mesos des de la data de publicació de la convocatòria.

La resolució es publicarà al web de la UPF (https://www.upf.edu/web/biomed), que tindrà els efectes de la notificació d’acord amb el que preveu l’article 45.1 b) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.

 

12. Compatibilitat del Premi

El Premi és compatible amb qualsevol altre premi i beca.

 

13. Lliurament del Premi

L’acte de lliurament del Premi tindrà lloc per videoconferència el dia que s’indiqui en la convocatòria corresponent.

La presència dels estudiants seleccionats o d’algun representant és condició necessària per a la concessió del Premi.

 

14. Difusió i comunicació

Es  podrà  consultar  tota  la  informació  relativa  a  la  convocatòria  a  la  pàgina  web https://www.upf.edu/web/biomed.

Les comunicacions amb els interessats es faran a través del correu electrònic a l’adreça que els candidats hagin indicat en la seva sol·licitud.

 

15. Publicitat i promoció

La UPF es reserva el dret a fer las accions de publicitat i promoció del Premi que considerin oportunes, si cal incloent el nom i la imatge dels premiats.

 

16. Termes legals

La participació en la convocatòria corresponent implica l’acceptació d’aquestes bases.

Protecció de dades de caràcter personal:

Responsable del tractament: Universitat Pompeu Fabra | Plaça de la Mercè, 12. 08002 Barcelona |Telèfon: 93 542 20 00. Podeu contactar amb del delegat de protecció de dades de la Universitat (dpd@upf.edu).

Finalitat: realitzar la inscripció en el premi Càtedra Eugin - UPF i gestionar el seu desenvolupament. Les vostres dades es conservaran durant l’edició del premi i mentre es puguin derivar responsabilitats legals de la seva realització. No obstant, la identificació dels guanyadors es mantindrà a la pàgina web de la Universitat d’acord amb la legislació sobre transparència. Sempre que hi consti el consentiment, la fotografia i/o gravació de les persones guanyadores es podrà mantenir a la pàgina web a efectes informatius.

Legitimació: consentiment de la persona interessada. Es pot retirar en qualsevol moment. Destinataris:  les  vostres  dades  només  seran  utilitzades  per  la  Universitat  Pompeu  Fabra  i  els membres del jurat, i no es cediran a tercers, excepte per al compliment d’obligacions legalment establertes. No obstant, es publicarà en la pàgina web la identificació de les persones finalistes i també les guanyadores d’acord amb la legislació sobre transparència. S’hi podrà també publicar la seva imatge i veu amb el seu consentiment.

Drets: podeu accedir a les vostres dades, sol·licitar-ne la rectificació o supressió, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, mitjançant comunicació adreçada al gerent de la Universitat (gerencia@upf.edu). Teniu dret a presentar reclamació davant l ’Autoritat  Catalana de Protecció de Dades.