Acord de Consell de Govern de 14 de juliol del 2021 modificat per acord de Consell de Govern de 17 d'abril de 2024.
Per acord del Consell de Govern de 15 de desembre del 2021, el Departament de Ciències Experimentals i de la Salut passa a denominar-se Departament de Medicina i Ciències de la Vida. (DOGC núm. 8676 de 26 de maig del 2022)

Una de les missions de la Càtedra Eugin UPF, recollida en el seu conveni fundacional, és el foment de la docència, la recerca i la difusió del coneixement en l’àmbit de la reproducció humana en general i de la reproducció humana assistida en particular. Considerant que el final del grau representa una etapa crítica en la formació dels estudiants, en què els interessos generals en un camp ampli cristal·litzen en vocacions més ben definides, la Càtedra Eugin – UPF de Reproducció Humana Assistida creu oportú incentivar que aquestes vocacions es dirigeixin cap al seu camp d’actuació i premiar l’excel·lència. En aquest marc, i per tal de promoure la formació, les vocacions científiques i l’excel·lència, la Càtedra Eugin – UPF de Reproducció Humana Assistida convoca el Premi Càtedra Eugin – UPF al millor treball de fi de grau (TFG) en biomedicina, preferentment en els camps de la reproducció, el desenvolupament o la genètica. És la intenció de la Càtedra que aquests premis s’atorguin anualment

1. Objecte

L’objecte d’aquestes bases és la concessió del Premi Càtedra - Eugin als millors treballs de final de grau (grau de Biologia Humana, Universitat Pompeu Fabra) en biomedicina

2. Promoció i patrocini del Premi

La Universitat Pompeu Fabra, a través de la Càtedra Eugin - UPF, i amb la col·laboració econòmica de Clínica Eugin, promou i atorga aquest premi.

3. Requisits de participació

La convocatòria dels premis detallarà els requisits de participació.

4. Nombre i import dels Premis

La convocatòria dels premis inclourà el nombre de premis, el seu import, així com la possibilitat de concessió d’accèssits.

5. Consideració fiscal dels Premis

Els Premis estan subjectes a la tributació que determina la llei.

6. Participació en els Premis

Els interessats hauran d’expressar la seva voluntat de participar en el premi mitjançant escrit que s'ha de presentar al Registre General de la UPF, ja sigui presencialment o electrònicament. Caldrà identificar el TFG indicant-ne, com a mínim, el títol.

7. Convocatòria

El rector o l’òrgan en qui delegui convocarà el Premi i en la convocatòria s’inclourà, com a mínim, la informació relativa al termini de presentació de sol·licituds.

8. Ordenació i instrucció

Els actes d’ordenació i instrucció s’efectuen d’ofici per la Unitat de Gestió i Administració de Medicina i Ciències de la Vida de la Universitat Pompeu Fabra i estan subjectes a les previsions corresponents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

9. Criteris de selecció

El Jurat tindrà en compte l’adequació del contingut dels treballs a l’àmbit de la biomedicina, especialment en els camps de la reproducció, el desenvolupament o la genètica, així com la seva originalitat, rigor científic i qualitat formal. Es ponderaran amb un màxim de 6 punts la relació o potencial aplicació als camps de la reproducció, el desenvolupament o la genètica del contingut del treball, amb un màxim de 5 punts l’originalitat, un màxim de 5 punts el rigor científic i un màxim de 4 punts la qualitat formal, fins a un màxim total de 20 punts. Qualsevol indici de plagi o d’ús d’eines d’intel·ligència artificial en la redacció del treball, a criteri del Jurat, suposarà la immediata desqualificació.

10. Jurat

El Jurat estarà compost pel director de la Càtedra Eugin - UPF, un representant del Departament de Medicina i Ciències de la Vida de la Universitat Pompeu Fabra i un representant de Clínica Eugin; aquests dos darrers seran proposats per la Direcció de la Càtedra Eugin - UPF  i aprovats per la Junta de la Càtedra Eugin - UPF.

El Jurat serà l’òrgan encarregat d’avaluar les sol·licituds presentades i proposar els candidats seleccionats a l’òrgan encarregat de concedir el Premi.

11. Resolució

El Jurat elevarà la proposta al rector o a l’òrgan en qui delegui, que resoldrà la concessió del Premi en el termini màxim de sis mesos des de la data de publicació de la convocatòria.

La resolució es publicarà al web de la UPF (https://www.upf.edu/web/biomed), que tindrà els efectes de la notificació d’acord amb el que preveu l’article 45.1 b) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.

12. Compatibilitat del Premi

El Premi és compatible amb qualsevol altre premi i beca.

13. Lliurament del Premi

L’acte de lliurament del Premi tindrà lloc el dia que s’indiqui en la convocatòria corresponent.

La presència dels estudiants seleccionats o d’algun representant és condició necessària per a la concessió del Premi.

14. Difusió i comunicació

Es podrà consultar tota la informació relativa a la convocatòria a la pàgina web https://www.upf.edu/web/biomed.

Les comunicacions amb els interessats es faran a través del correu electrònic a l’adreça que els candidats hagin indicat en la seva sol·licitud.

15. Publicitat i promoció

La UPF es reserva el dret a fer las accions de publicitat i promoció del Premi que considerin oportunes, si cal incloent el nom i la imatge dels premiats.

 16. Termes legals

La participació en la convocatòria corresponent implica l’acceptació d’aquestes bases.

Protecció de dades de caràcter personal: els participants queden informats que les seves dades seran tractades per la UPF amb la finalitat de gestionar la convocatòria corresponent i fer-ne difusió, en els termes exposats en aquestes bases. La legitimació per al tractament de les dades és el consentiment del participant. Les  dades es conservaran mentre siguin necessàries per a la celebració de la convocatòria corresponent i posterior difusió. Els organitzadors no cediran dades a tercers excepte que existeixi una obligació legal. Els participants poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat de les seves dades enviant un escrit, acompanyat d’una còpia del document nacional d’identitat a la UPF, carrer Doctor Aiguader 88, 08003, Barcelona. En cas de disconformitat, té dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Protecció de Dades competent prèvia reclamació davant el delegat de protecció de dades de la UPF ([email protected]).