Acord del Consell de Govern de 13 d’octubre del 2010, modificat per acord de Consell de Govern de 10 de juliol del 2013 i per acord de Consell de Govern de 26 d'abril del 2023

La Universitat Pompeu Fabra ha estat pionera en la implementació del Pla d'Acció pel Multilingüisme, que es va posar en funcionament a partir de l'any 2007 i es va començar a executar tenint molt en compte la imminent implantació dels nous ensenyaments adaptats als principis derivats de la declaració de Bolonya en el marc de l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior.

El desplegament del Pla d'Acció pel Multilingüisme ha comportat l'execució de moltes i molt diverses mesures que han incidit en els diferents col·lectius de la Universitat. Així, per exemple, entre algunes de les que han comportat adopció d'acords per part del Consell de Govern, cal destacar l'aprovació de 3 Programes de Suport per al Multilingüisme a la Docència (anglès) per als cursos 2008-2009, 2009-2010 i 2010-2011 (Acord del Consell de Govern de 9 de juliol del 2008; Acord del Consell de Govern de 15 de juliol del 2009; Acord del Consell de Govern de 21 de juliol de 2010), programes adreçats especialment als responsables acadèmics i al professorat en general amb l'objectiu prioritari de facilitar al personal docent i investigador la millora de les competències lingüístiques, en particular de l'anglès, en els estudis de grau que han començat a impartir els centres; o l'aprovació de la normativa de reconeixement acadèmic en crèdits per aprenentatge de llengües en els estudis de grau (Acord del Consell de Govern de 26 de gener del 2009).

Moltes altres mesures no han requerit l'adopció d'acords per part dels òrgans de govern de la Universitat, malgrat la seva notable incidència en la vida acadèmica de la nostra comunitat. Així, per exemple, cal destacar que, des del començament dels sis primers estudis de grau en el curs 2008-2009, es van iniciar els mecanismes d'informació i diagnosi lingüística adreçats als estudiants per mitjà de la implantació de la prova de diagnòstic lingüístic en anglès.

En conjunt, aquestes mesures han incidit en un reforçament de les actuacions relatives a la competència en llengua anglesa, que el Pla d'Acció pel Multilingüisme concep com a llengua de treball de la Universitat Pompeu Fabra i que la mateixa Programació Universitària de Catalunya considera també que ha de rebre una atenció preferent en la docència.

No obstant això, des de la seva pròpia concepció i denominació, el Pla d'Acció pel Multilingüisme persegueix no tan sols incrementar les competències en les llengües oficials i en anglès, sinó també promoure la diversitat de les llengües. Per això, es planteja la dotació d'un Premi de Foment del Multilingüisme que incentivi l'aprenentatge d'altres idiomes als estudiants que demostrin un bon nivell de llengua anglesa. Tot i que no s'exclou -a elecció de l'estudiant- el perfeccionament d'un nivell alt d'anglès, com que els adjudicataris ja comptaran amb un bona competència en aquesta llengua, cal preveure que optaran per una altra llengua, cosa que afavoreix la diversificació que es vol promoure i el multilingüisme en darrer terme.

Com a principal mecanisme per a determinar l'adjudicació del premi, s'opta pels resultats de la Prova Certificadora de la Competència Lingüística en anglès (PCCL), prova que està concebuda que, normalment, tingui lloc durant el segon curs dels estudis de grau i que la UPF vol propiciar que sigui un tret distintiu en el currículum dels seus graduats, amb la serva inclusió al Suplement Europeu al Títol. L'avantatge d'aquest sistema d'adjudicació és el seu caràcter universal, homogeni i equitatiu per a tots els estudis de grau que imparteix la UPF, pel fet de tractar-se d'una prova completa i objectiva supervisada per la Universitat mateixa.

Atès que el curs 2010-2011 la UPF ja ha desplegat el segon curs d'implantació dels estudis de grau, com a mínim, aquest Premi s'estén a tots els estudis de grau de la UPF per igual. Els fons per a la dotació d'aquest premi substitueixen un programa d'ajuts que s'adreçava a estudiants de la UPF de primer o segon cicle d'estudis homologats que incloïen l'assignatura d'idioma en el corresponent pla d'estudis. Aquests ensenyaments ja es troben en procés d'extinció, per la qual cosa aquest programa deixarà de tenir vigència el curs 2010-2011.

Malgrat el context de restricció financera, la Universitat fa un esforç, dins de les disponibilitats pressupostàries, per tal d'oferir aquest incentiu, amb la voluntat d'impulsar una actuació que s'adreci de forma específica al multilingüisme.

Article únic. Creació del Premi de Foment del Multilingüisme

Es crea el Premi de Foment del Multilingüisme i s'aproven les bases per les quals s'ha de regir, que s'incorporen com annex.

 

Annex: Bases del I Premi de Foment del Multilingüisme

1. Objectiu
L'objectiu del Premi de Foment del Multilingüisme és incentivar l'adquisició de competències en llengües estrangeres -normalment diferents de l'anglès- dels estudiants de la Universitat Pompeu Fabra i alhora promoure la realització de la Prova de Certificació de la Competència Lingüística en anglès, perquè els estudiants puguin acreditar el seu nivell d'anglès.

2. Destinataris
a)  Estudiants de qualsevol ensenyament de grau dels centres integrats de la Universitat Pompeu Fabra que hagin realitzat la Prova de Certificació de la Competència Lingüística en anglès en la convocatòria immediatament anterior a la convocatòria del premi.
b)  S'estableix un límit màxim de 15 premis en el conjunt de la Universitat i un màxim de 3 premis per a estudiants que pertanyin a una mateixa titulació de grau.
c)  Excepcionalment, en la primera convocatòria del Premi, podran participar els estudiants que ja hagin realitzat la Prova de Certificació de la Competència Lingüística durant el curs 2009-2010.

3. Contingut
Com a incentiu al multilingüisme, el premi consisteix en un curs gratuït de qualsevol idioma i nivell d'entre els que ofereixi el Programa d'Ensenyament d'Idiomes de la Universitat Pompeu Fabra, a elecció del beneficiari, que haurà d'efectuar-se el curs acadèmic immediatament següent a la convocatòria del premi. En cap cas aquest premi no podrà ser substituït per l'import econòmic corresponent.

4. Criteris d'adjudicació
Els premis s'adjudicaran a aquells candidats que hagin obtingut els millors resultats a la Prova de Certificació de la Competència Lingüística en anglès, amb les limitacions establertes a la base 2 b).

5. Composició del Jurat
Correspon al Jurat del Premi de Foment del Multilingüisme actuar com a òrgan de resolució, que, a més d’assegurar el compliment de les bases, ha
de resoldre qualsevol qüestió complementària que pugui sorgir. La seva composició és la següent:

President/a: Vicerector/a competent en matèria de promoció lingüística, o si no existeix, el càrrec amb funcions d’àmbit general competent en la matèria.

Vocals:

  • Vicerector/a competent en matèria d’estudiants o persona en qui delegui
  • Director/a acadèmic/a del Programa d'Ensenyament d'Idiomes o persona en qui delegui

Secretari: Director/a tècnic/a del Centre per a la Qualitat i la Innovació Docents.

Modificat per acord de Consell de Govern de 10 de juliol del 2013 i per acord de Consell de Govern de 26 d'abril del 2023

6. Convocatòria

Correspon fer la convocatòria al vicerector/a competent en matèria de promoció lingüística, o si no existeix, al càrrec amb funcions d’àmbit
general competent en la matèria, el qual fixarà el calendari de presentació de les sol·licituds i el nombre de premis que es convocaran
dins les disponibilitats pressupostàries. Els estudiants tan sols hauran de formalitzar la sol·licitud i indicar que han superat la Prova de Certificació
de la Competència Lingüística l’any corresponent, sense haver d’aportar cap certificat o document addicional.

Modificat per acord Consell de Govern de 26 d'abril del 2023