Acord de Consell de Govern de 13 d'octubre del 2021 i modificada per acord del Consell de Govern de 7 de juny del 2023

Base 1. Objecte

El Programa beques Santander progrés - UPF (d’ara endavant el Programa) consisteix en l'atorgament d’ajuts econòmics a aquells estudiants de grau i de màster de la UPF amb els millors expedients acadèmics i recursos econòmics limitats que en resultin beneficiaris d'acord amb el que estableixen els articles de les bases següents.

 

Base 2. Destinataris

Els ajuts del Programa estan destinats a estudiants de grau i de màster oficials que cursin els seus estudis en centres integrats de la UPF (exclosos centres adscrits), amb excel·lents expedients acadèmics i pocs recursos econòmics.

 

Base 3. Contingut de l’ajut.

Aquestes beques consisteixen en un abonament únic de 1.000 euros per a cada estudiant beneficiari de la beca que serà ingressat per la UPF al compte corrent del Banc Santander del qual l’estudiant serà titular o cotitular.

 

Base 4. Requisits de selecció

Per a l’atorgament de la beca, els sol·licitants hauran de complir els requisits següents:

a) Estar matriculat en un estudi de grau o de màster oficial en un centre integrat de la UPF en el moment de sol·licitar l’ajut.

b) Ser beneficiari d’una beca de caràcter general del Ministeri d'Educació i Formació Professional o una beca equivalent del Departament d’Ensenyament del Govern Basc durant el curs anterior al de l’atorgament de la beca.

c) Tenir un dels millors expedients acadèmics d’entre tots els estudiants que ho hagin sol·licitat.

 

Base 5. Òrgan convocant

Correspon al rector o rectora, o vicerector o vicerectora en qui delegi convocar els ajuts del Programa beques Santander progrés - UPF.

 

Base 6. Pressupost de la convocatòria

La dotació econòmica d’aquest Programa serà el que s’estableixi anualment, a tal efecte, en el conveni signat per part del Banc Santander i  la UPF, a l’eix d’educació de l’esmentat conveni.

 

Base 7. Sol·licituds i terminis

Apartat 1- Els estudiants que vulguin sol·licitar una beca d'aquest Programa hauran de presentar la sol·licitud mitjançant el portal de beques del Banc Santander (www.becas-santander.com), juntament amb la documentació requerida. Alternativament, la presentació de sol·licituds es podrà realitzar a través del Registre general de la UPF.

Apartat 2- El nombre total d’ajuts que s’oferiran i els terminis de sol·licitud, de resolució i acceptació de la beca es determinaran per mitjà d’una convocatòria anual.

Apartat 3- Les comunicacions amb les persones sol·licitants es faran únicament mitjançant l'adreça de correu electrònic que hagin fet constar a la sol·licitud i els resultats de la convocatòria es publicaran al web de la UPF.

Apartat 4- Un cop comunicats els resultats als estudiants beneficiaris, aquests hauran d’acceptar la beca, en els terminis previstos a la convocatòria anual, a través del portal de beques del Santander.

Apartat 5- En cas que algun beneficiari no accepti la beca en els terminis previstos, s’entendrà que renuncia a ella i s’assignarà a un altre estudiant. La nova assignació i l’acceptació per part del nou beneficiari, al portal de beques del Banc Santander, es realitzarà en els terminis previstos a la convocatòria anual.

 

Base 8. Documentació

La persona sol·licitant haurà d’aportar la documentació següent, en el cas que no hagi cursat estudis a la UPF durant el curs anterior al de la convocatòria:

a) Credencial de becari del Ministeri d’Educació i Formació Professional o del Departament d’Ensenyament del Govern Basc del curs anterior.
b) Certificat de l’expedient acadèmic dels estudis cursats abans d’accedir a la UPF.

 

Base 9. Instrucció del procediment

Els actes d’instrucció s’efectuen d’ofici pel Servei de Gestió Acadèmica i estan subjectes a les previsions corresponents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu de les administracions públiques.

 

Base 10. Resolució de la convocatòria. Comissió d’Adjudicació de les beques Santander progrés - UPF

Apartat 1- Correspon al rector o rectora resoldre aquestes sol·licituds, a proposta de la Comissió d'Adjudicació, que tindrà la composició següent:

- El vicerector o vicerectora competent en temes relatius als estudiants, que la presidirà.
- Un professor o professora nomenats pel rector o rectora.
- El vicegerent o vicegerenta de l'Àrea de Docència.
- En representació del estudiants, l'estudiant de grau o màster de major edat i el més jove que hagin obtingut una beca de caràcter general el curs anterior a l'objecte de la convocatòria i que formaran part de la comissió, alternativament, com a vocal titular i com a vocal suplent. En el cas que qualsevol dels dos hagi sol·licitat una beca Santander - UPF Ajut Econòmic, serà nomenat el becari següent, d'acord amb el mateix criteri d'edat.
- El cap o la cap del Servei de Gestió Acadèmica, que actuarà com a secretari o secretària de la Comissió.

Apartat 2- La Comissió d’Adjudicació d’aquest Programa, que s’encarregarà d’avaluar les sol·licituds presentades, podrà sol·licitar l'assessorament del personal tècnic que consideri necessari. Així mateix, podrà decidir totes aquelles qüestions que no es trobin previstes en aquestes bases.

 

Base 11. Procediment d’adjudicació de les beques Santander progrés  - UPF. Criteris d'adjudicació

Apartat 1- Un cop finalitzat el termini de presentació de les sol·licituds, s’establirà l'ordre de prelació per a cada tipus d’estudi del nombre beques que la convocatòria anual estableixi per als estudiants de grau i per als estudiants de màster, entre les sol·licituds que compleixin els requisits establerts a la base 4 d’aquestes bases.

Apartat 2- L’ordre de prelació tindrà en compte la nota mitjana de l’expedient dels sol·licitants, calculada sobre 10, d’acord amb els criteris següents:

a) Per als estudiants de primer curs de grau la nota mitjana serà la nota d’accés a la Universitat.

b) Per als estudiants d’altres cursos de grau, el càlcul de la nota mitjana tindrà en compte totes les qualificacions que constin en el seu expedient de grau fins al curs immediatament anterior al de la convocatòria.

c) Per als estudiants de màster de primer curs, la nota mitjana serà la dels estudis que li donen accés al màster.

d) Per als estudiants de segon curs de màster la nota mitjana serà l’obtinguda al primer curs del màster.

Apartat 3- El Servei de Gestió Acadèmica, previ acord de la Comissió d'Adjudicació  de les beques Santander progrés – UPF, formularà la proposta de resolució provisional degudament motivada, contra la qual es podran presentar al·legacions  del nombre de beques establert a la convocatòria anual  als  millors expedients de grau i  de màster.

Apartat 4- Un cop finalitzat el termini d’al·legacions, el Servei de Gestió Acadèmica elevarà la resolució definitiva al rector o rectora perquè resolgui,

Apartat 5- Quan es produeixi un empat en la nota mitjana, el criteri de desempat serà la menor renda familiar obtinguda per l’estudiant, d’acord amb la convocatòria de beques de caràcter general del Ministeri d’Educació i Formació Professional del curs anterior al de la convocatòria anual. 

 

Base 12- Acceptació de la beca

Apartat 1- Una vegada s’assignin les beques als estudiants, aquests disposaran d’un termini d’una setmana per cursar la seva acceptació a través del portal de beques del Banc Santander (www.becas-santander.com). Alternativament, la presentació de l’acceptació es podrà realitzar a través del Registre general de la UPF.

Apartat 2- En el moment de l’acceptació, l’estudiant haurà de ser titular o cotitular d’un compte corrent del Banc Santander.

 

Base 13- Renúncia a la beca

Apartat 1- En cas que alguna beca no sigui acceptada en els terminis establerts, s’entendrà que el beneficiari hi renuncia i el Servei de Gestió Acadèmica proposarà la seva adjudicació al següent candidat posicionat segons l’ordre de prelació i així, successivament, fins atorgar totes les beques no acceptades.

Apartat 2- Si l’estudiant renuncia a la beca, un cop s’hagi fet efectiu el pagament de l’ajut, caldrà formalitzar la renúncia presentant, al Registre General de la UPF, una instància adreçada al Servei de Gestió Acadèmica i retornar l’import percebut al mateix compte corrent des del qual la Universitat li va fer l’ingrés.

 

Base 14. Incompatibilitats

Apartat 1- La beca Santander progrés- UPF és plenament compatible amb la beca de la convocatòria general del Ministeri d’Educació i Formació Professional i la beca equivalent del Departament d’Ensenyament del Govern Basc, però serà incompatible amb qualsevol altra beca o ajut que tingui la mateixa finalitat i el mateix objecte, o amb la prestació de servei remunerat a la UPF.

Apartat 2- En cas que la persona adjudicatària tingui concedida una altra beca o ajut que tingui la mateixa finalitat i objecte que la beca Santander progrés- UPF, hi haurà de renunciar, tal com s’indica a l’apartat 2 de la base 13 d’aquestes bases.

 

Base 15. Revocació de la beca

Apartat 1- L’adjudicació d’aquestes beques es podrà revocar si es descobreix que a la sol·licitud s’han ocultat o falsejat dades, o que hi ha incompatibilitats amb altres beques procedents d’altres organismes públics o privats per als mateixos estudis o finalitat i amb el mateix objecte.

Apartat 2-També es podrà revocar l’ajut si, un cop resoltes les beques, l’estudiant deixa de complir algun dels requisits establerts a la base 4 d’aquestes bases.

Apartat 3- En el cas que es demostri que alguna persona beneficiària ha incorregut en alguna de les causes de revocació de la beca Santander progrés- UPF establertes en aquestes bases, el Servei de Gestió Acadèmica obrirà un expedient de revocació que podrà concloure amb l’obligació de retornar l’import percebut al mateix compte corrent des del qual la Universitat li va fer l’ingrés.

Apartat 4-  Correspon al vicerector que tingui delegades les competències de revocació d’ajuts resoldre l’expedient de revocació.

 

Base 16. Autorització per obtenir dades de caràcter personal

La presentació de la sol·licitud d’aquest ajut comporta l’autorització a la UPF per obtenir i contrastar les dades necessàries de la persona sol·licitant per determinar la renda i el patrimoni, a efectes de beca, com també aquelles altres informacions de caràcter acadèmic i que estiguin en poder dels organismes públics amb l’objectiu de resoldre el procediment.