Acord del Consell de Govern de 19 de febrer del 2020

Article 1. Objecte

Establir les normes reguladores i el procediment de concessió directa d’ajuts, amb càrrec al Fons d’Igualtat, destinats a donar suport a membres de la comunitat universitària víctimes de violència masclista i a membres de la comunitat universitària del col·lectiu LGBTI, víctimes de violència i/o discriminació, per tal d’evitar que abandonin els seus estudis universitaris o que vegin afectada la seva situació econòmica. Aquest fons excepcional es concep com una mesura de reparació.

Article 2. Persones destinatàries dels ajuts amb càrrec al Fons d’Igualtat i requisits

2.1. Són persones destinatàries dels ajuts amb càrrec al Fons d’Igualtat els següents membres de la comunitat universitària de la Universitat Pompeu Fabra:

a) Dones que hagin patit violència masclista segons les formes definides en l’article 4 de la Llei 5/2008, del dret de les dones a eradicar la violència masclista, així com els fills i filles que en depenen en els casos de violència masclista en l’àmbit de la parella. b) Membres del col·lectiu LGBTI (lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals) que hagin vist afectat o que necessitin acompanyament en el seu dret de viure la diversitat sexual i afectiva i la seva identitat o expressió de gènere en plena llibertat.

Article 3. Modalitats dels ajuts

3.1. Les modalitats dels ajuts són les següents:

3.1.1. Import dels crèdits matriculats en el cas de l’alumnat.

3.1.2. Altres ajuts que la comissió responsable definida a l’article 6 consideri necessaris per satisfer altres tipus de despeses.

3.2. L’import dels ajuts podrà comprendre la totalitat o part dels crèdits matriculats corresponents o de les despeses esmentades a l’apartat anterior, adaptant-se a la situació de la persona sol·licitant, segons el que consideri la comissió responsable de l’adjudicació dels ajuts.

3.3. Aquest ajut es podrà atorgar només una vegada per persona, a excepció dels casos en què la comissió responsable de l’adjudicació dels ajuts valori com a motivada una nova concessió.

3.4. La concessió de l’ajut i la seva quantia, en tot cas, estarà limitada per les disponibilitats pressupostàries.

Article 4. Finançament

El Fons d’Igualtat es dotarà anualment amb càrrec a una partida específica, segons l’import que es destini cada any als pressupostos de la Universitat.

Article 5. Tramitació i procediment de concessió

5.1. El procediment de concessió dels ajuts vinculats al Fons d’Igualtat de la Universitat Pompeu Fabra es farà mitjançant concessió directa. El procediment s’iniciarà amb la presentació d’una sol·licitud en model normalitzat per la persona interessada. El model normalitzat de sol·licitud es pot obtenir a la web de la Unitat d’Igualtat de la Universitat Pompeu Fabra.

5.2. La sol·licitud es podrà presentar en qualsevol dels llocs que preveu l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

5.3. Un cop formalitzada la sol·licitud, correspondrà a la Unitat d’Igualtat instruir el procediment.

5.4. La tramitació i el procediment de concessió s’articulen de la manera següent:

a) Un cop rebuda la sol·licitud, la Unitat d’Igualtat concertarà una entrevista amb la persona interessada i podrà demanar-li la documentació que consideri necessària per valorar que es compleixen els requisits de l’article 2 per beneficiar-se de l’ajut.

b) A continuació, la Unitat d'Igualtat elaborarà un informe valorant la concurrència dels supòsits d’excepcionalitat i d’urgència per accedir als Fons d’Igualtat i el farà arribar a la comissió responsable de l’adjudicació dels ajuts.

c) Correspon a la comissió responsable de la valoració de les sol·licituds proposar la resolució sobre la concessió dels ajuts. En cas que ho consideri necessari, la comissió responsable de l’adjudicació dels ajuts pot requerir assessorament tècnic especialitzat abans de prendre la seva decisió o la incorporació a l’expedient d’altra documentació.

d) La resolució dels ajuts correspon al rector o rectora.

e) La Unitat d’Igualtat serà la unitat responsable de tramitar l’ajut, les comunicacions i les notificacions que se’n derivin.

f) Les comunicacions amb la persona sol·licitant es faran preferentment a través de l’adreça de correu electrònic que s’hagi fet constar a la sol·licitud.


Article 6. Composició de la comissió responsable de la valoració de les sol·licituds

La comissió responsable de l’adjudicació dels ajuts estarà composta per:

  • El vicerector o vicerectora competent en polítiques d’igualtat de gènere o la persona en la qual delegui.
  • El vicerector o vicerectora competent en matèria d’estudiants o la persona en la qual delegui, quan la persona sol·licitant sigui estudiant, o bé el vicegerent o la vicegerent de recursos humans o la persona en la qual delegui, quan la persona sol·licitant sigui membre del PAS o del PDI.
  • El director o directora de la Unitat d’Igualtat.

La presidència de la comissió correspon al vicerector o vicerectora competent en polítiques d’igualtat de gènere.

La comissió serà assistida per una persona funcionària assignada a la Unitat d’Igualtat, que actuarà com a secretari o secretària de la comissió.

Article 7. Termini

Les sol·licituds dels ajuts es resoldran, mitjançant resolució expressa, en el termini màxim de dos mesos des de la data de presentació de la sol·licitud. En el cas dels imports de matrícula, aquest termini es traslladarà a la finalització del termini de resolució de beques, durant la segona quinzena de maig.

Article 8. Incompatibilitats

Aquests ajuts són compatibles amb els ajuts concedits per qualsevol altre organisme públic o privat pels mateixos fets i per al mateix període, sempre que no coincideixi el concepte subvencionat.

Article 9. Pagament dels ajuts

Els ajuts consistents en l’import dels crèdits matriculats es podran satisfer mitjançant compensació total o parcial de l’import dels preus públics que ha de pagar l’estudiant.

Els altres ajuts s’abonaran mitjançant transferència bancària.


Article 10. Obligacions de les persones beneficiàries de l’ajut

La persona beneficiària de l’ajut estarà obligada a aportar les justificacions que se li requereixin.

Article 11. Revocació i reintegrament dels ajuts

Aquest ajut pot ser revocat en qualsevol dels casos següents:

  1. Falsejament de dades en la sol·licitud o en la informació complementària requerida.
  2. Incompliment de les obligacions de les persones beneficiàries de l’ajut.

La revocació implicarà el reintegrament de l’ajut amb els seus interessos de demora.

Article 12. Interpretació de les bases

Es faculta la comissió responsable de la valoració de les sol·licituds per interpretar aquestes bases.

Article 13. Acceptació de les bases

Les sol·licituds han de fer constar explícitament el ple sotmetiment en aquestes bases.

Article 14. Protecció de dades

La Universitat Pompeu Fabra tractarà les dades personals, com a responsable,  d’acord amb el Reglament (UE) 2016/679, el Reglament General de Protecció de Dades, la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre del 2018, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i d’acord amb la resta de normativa vigent en la matèria. El tractament es farà únicament amb la finalitat de gestionar els ajuts, la seva verificació i justificació, d’acord amb el que disposen aquestes bases i la legislació aplicable, en especial la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Les dades es conservaran mentre es mantingui aquesta necessitat, puguin derivar-se’n responsabilitats legals i així ho determini la normativa d’arxius. Les dades només seran tractades per la Universitat Pompeu Fabra i no se cediran a tercers, excepte que hi concorri obligació legal. Les persones sol·licitants podran exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació o oposició al tractament mitjançant un escrit adreçat al gerent de la Universitat ([email protected]). Les persones sol·licitants podran contactar amb el delegat o delegada de protecció de dades de la Universitat Pompeu Fabra a través de l’adreça [email protected] per a qualsevol consulta en relació amb les dades, o en cas que es consideri que els seus drets no han estat atesos correctament. El delegat o delegada de protecció de dades comunicarà a la persona afectada la seva decisió en un termini màxim de dos mesos, a comptar des de la recepció de la reclamació. En cas que no hi estigui d’acord, podrà presentar una reclamació davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (apdcat.gencat.cat). La sol·licitud de l’ajut implica el consentiment de les persones sol·licitants al tractament de les seves dades personals segons allò descrit en aquest article.

Article 15. Seguiment del funcionament del Fons d’Igualtat

La Unitat d’Igualtat ha de presentar al rector o rectora un informe anual sobre el funcionament del Fons d’Igualtat.