Acord de Consell de Govern de 14 de desembre del 2022

ANTECEDENTS

La transferència de coneixement i tecnologia des de la universitat a l'empresa constitueix un dels eixos que vertebren el Pla Estratègic Universitat Pompeu Fabra 2016-2025, en concret, dins de l’àmbit de recerca.

Per tal que aquells resultats de recerca amb potencial d’arribar a la societat ofereixin més garanties d’èxit durant les etapes de desenvolupament, en forma dels nous productes i/o  serveis, és essencial promoure’n la maduració a través de proves de concepte (PdC). A més, el fet de disposar de resultats d’una PdC facilita el procés de transferència tingui lloc d’una forma més eficient.

El finançament de PdC ajuda a demostrar el valor del coneixement i/o la tecnologia mitjançant la construcció de prototips, l'avaluació del potencial comercial, la determinació de la millor estratègia de propietat intel·lectual i industrial i la identificació d'una ruta cap al mercat (ja sigui a través de més co-desenvolupament, de la llicència a una empresa existent o a una spin-off).

Establir la viabilitat dels resultats de la recerca és, doncs, l'objectiu principal d'aquest tipus de projectes. No obstant, hi ha una escassetat molt important de finançament disponible per portar els resultats prometedors de la investigació a una etapa on puguin ser considerats i avaluats pel sector privat i, finalment, arribar a la societat.

Amb aquesta voluntat, l’any 2018 neix el programa UPF INNOValora com la primera iniciativa de la UPF per donar suport als projectes de PdC vinculats a l’activitat de recerca global de la universitat. Els seus objectius principals són disminuir el risc de comercialització de coneixements i tecnologies de la UPF, augmentar l’impacte de la recerca en la societat i cercar retorns de la inversió pública en recerca.

Les propostes són avaluades d’acord als criteris de novetat i propietat intel·lectual i industrial, mercat i impacte, solidesa del projecte i equip emprenedor per almenys dos experts externs a la UPF i que, per una banda, tenen coneixements de l'àmbit científic i industrial del projecte, i per l’altra, expertesa en transferència de tecnologia, inversió o emprenedoria.

Fins al moment, el programa UPF INNOValora ha finançat l’execució de setze projectes de PdC en les seves tres edicions anteriors (cinc projectes en l’edició 2018, cinc en l’edició 2019 i sis en l’edició 2021), amb co-finançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i la Generalitat de Catalunya.

Com a resultat d’aquestes tres primeres edicions, els projectes finançats per UPF INNOValora han estat capaços de captar finançament addicional competitiu substancial a través convocatòries públiques per a innovació, han estat seleccionats per participar en programes d’acceleració o incubació d’empreses basades en ciència , s’han constituït tres spin-off i d’altres es troben en vies de constitució.

Amb aquests antecedents, les bases de la present convocatòria tenen per objectiu seguir contribuint a disminuir el risc de comercialització de coneixements i tecnologies de la UPF a través del finançament de projectes de PdC que permetin augmentar l’impacte de la recerca en la societat.

Bases generals, criteris d’elegibilitat i procediment de la convocatòria d’ajuts per a projectes d’innovació de proves de concepte (PdC) en el marc del programa UPF INNOValora (2022)

1. OBJECTE

L'objectiu d'aquesta convocatòria és donar suport a projectes de prova de concepte (PdC) basats en resultats d’investigació de la UPF i així augmentar l’impacte de la recerca de la UPF a la societat.

UPF INNOValora 2022 donarà suport a cinc projectes PdC amb un import de fins a 50.000 euros per un període de deu mesos. Les propostes han d’estar enfocades a valoritzar coneixement o tecnologies amb potencial d'incorporació al sector productiu. Així, les propostes s’han de focalitzar en resultats de recerca ja existents, de titularitat de la UPF (els drets de propietat intel·lectual i/o industrial dels resultats de recerca són propietat de la UPF) o co-titularitat[1] (els drets de propietat intel·lectual i/o industrial dels resultats de recerca són propietat compartida entre la UPF i i altres entitats participants en l’obtenció d’aquests resultats) i clarament enfocades en el desenvolupament o test d’un possible producte o servei.

2. PERÍODE D’EXECUCIÓ
Els projectes han de ser executats en un termini de deu mesos a comptar des de la data escollida per l’investigador principal que estarà situada en un període màxim de tres mesos a comptar de l’endemà de la data de resolució d’adjudicació.

Quan sorgeixin situacions que alterin les condicions tècniques o econòmiques recollides en la memòria el projecte, l’investigador principal podrà sol·licitar una modificació per adequar-les a les noves circumstàncies. Aquestes modificacions es consideren, a títol enunciatiu però no limitatiu, extensions de la durada de projecte (màxim de 2 mesos), canvis en la distribució de pressupost i canvis en l’equip del projecte.

En cas de sol·licitar l'ampliació la petició s'ha de presentar, com a mínim, un mes abans que finalitzi el període inicial d'execució.

3. CRITERIS D’ELEGIBILITAT

3.1 BENEFICIARIS

Pot ser beneficiari d’aquests ajuts el Personal Docent i Investigador de la UPF que formi part d’un grup de recerca en qualsevol àmbit científic.

3.2 PROPOSTES

Les propostes han de complir els següents requisits per ser elegibles:

1. Basades en resultats de recerca (coneixement o tecnologia) ja pre-existents i que són de titularitat o de co-titularitat UPF.

a. No seran elegibles aquelles propostes de recerca de caràcter exploratori o recerca bàsica, ni tampoc aquelles o que plantegin obtenir finançament general pel laboratori de l’investigador principal.

b. En el supòsit que els resultats de recerca siguin en co-titularitat amb una o més institucions, caldrà que existeixi un acord de co-titularitat.

c. Els resultats de recerca que puguin sorgir del projecte UPF INNOValora, si s’escau, hauran de ser de titularitat de la UPF.

2. Tenir identificades oportunitats comercials o socials que justifiquin la proposta de PdC.

3. Estar enfocades en el desenvolupament o test d’un possible producte o servei, a través de desenvolupament d’una prova de concepte, l’obtenció d’un prototip o demostrador, etc.

4. FINANÇAMENT

4.1 PRESSUPOST DE LA CONVOCATÒRIA

El pressupost total de la convocatòria UPF INNOValora 2022, provinent del pressupost general de la universitat, és de 250.000 euros. Aquesta edició compta amb el cofinançament del Consell Social de la UPF.

4.2 PRESSUPOST DEL PROJECTE

4.2.1. Pressupost total del projecte

El programa preveu la selecció d’un màxim de 5 projectes de PdC, finançables amb un import de fins a 50.000 euros cadascun.

4.2.2. Despesa elegible i no elegible

Les propostes han d’incloure i descriure un pressupost raonable i realista d’acord amb les activitats proposades. Només es consideren despeses subvencionables les que estiguin directament relacionades amb l'objecte de la PdC i que s'hagin compromès dins el període d'execució.

Per tal de ser elegibles, les despeses d’execució hauran d’identificar-se en alguna de les partides pressupostàries següents:

1. Despeses de personal. Despeses de personal vinculat  al projecte PdC i que realitzi activitats necessàries per a l'execució d'aquest. Serà elegible,  el personal contractat sota qualsevol modalitat de contractació d'acord amb la legislació vigent i amb les normes i procediments de contractació vigents  a la UPF.

2. Despesa fungible i/o consumibles. Despeses d'adquisició de material fungible, subministraments i productes similars en cas de necessitat de desenvolupament tècnic experimental o proves de validació i/o demostració.

3. Despeses de contractació de serveis. Despeses de contractació de serveis i treballs externs que són imprescindibles per a la realització del projecte. Dins d'aquesta categoria serien subvencionables, a títol enunciatiu però no limitatiu, estudis (de mercat, de patentabilitat, de negoci, de regulatòria, de freedom-to-operate, de propietat industrial o intel·lectual), contractació externa per a tasques d'enginyeria i disseny, muntatge d'una peça en concret o del prototip, tractament de dades, assajos, proves de laboratori i serveis cientificotècnics externs.

4. Despeses de viatges i allotjament. Despeses relacionades amb els tiquets de desplaçaments i factures d'allotjament que facin els membres de l'equip de projecte per a assistir a esdeveniments rellevants i clarament en línia amb els objectius de valorització i transferència de resultats. S'han de dur a terme segons les pràctiques habituals de la UPF.

5. Altres despeses. Dins d’aquesta categoria de despesa poden ser:

  • Despeses de manutenció i indemnització per viatge corresponents als desplaçaments que facin els membres de l'equip amb mitjans propis.
  • Inscripcions a fires sectorials, congressos, brokearage events i similars. Aquests esdeveniments han d’estar clarament en línia amb els objectius de comercialització de resultats i realitzats pels membres de l'equip del projecte.

S'exclouen, de les categories anteriors, les despeses de:

- L’adquisició d’equipament inventariable.

- El material d'oficina.

- Les notes de càrrec intern o factures de serveis cientificotècnics interns prestats per departaments de la UPF.

- Les despeses realitzades per persones que no consten com a membres de l'equip del projecte.

5. CONTRIBUCIONS NO FINANCERES: MENTORIA EXPERTA i FORMACIÓ

A més de l'ajut econòmic descrit en el punt 3.2.1, el programa UPF INNOValora pot oferir suport als projectes finançats amb la col·laboració d’un expert mentor, per tal de millorar les possibilitats de desenvolupament de projecte.

Pel suport mitjançant les mentories sempre es tindran en consideració les necessitats concretes del projecte i dels resultats que es volen valoritzar. En concret i a títol enunciatiu però no limitatiu, les mentories poden centrar-se en la definició de l’ajust producte-mercat, l’estratègia per abordar la prova de concepte, requisits regulatoris, etc.

La selecció del mentor/a s'acordarà entre la Unitat d'Innovació – UPF Business Shuttle i l'equip del projecte UPF INNOValora.

El programa preveu també incorporar formació per als seus participants en l’àmbit de la transferència de coneixement, desenvolupament de negoci i emprenedoria basada en ciència.

6. PROCEDIMENT

6.1. CONVOCATÒRIA DELS AJUTS

Correspon al Vicerector/a competent en matèria de Transferència del Coneixement convocar els ajuts per a projectes d’innovació de proves de concepte en el marc del programa UPF INNOValora per a l’any 2022.

6.2. LLOC I TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS

Les sol·licituds s'han de presentar mitjançant una instància general electrònica a través de la seu electrònica de la UPF (https://seuelectronica.upf.edu/registre-electronic), signada per l’investigador principal i dirigida a la Unitat d’Innovació – UPF Business Shuttle, adjuntant el formulari estàndard (D1 - Memòria del projecte i D2 - Pressupost) accessible a la pàgina web del Programa UPF INNOValora (https://www.upf.edu/web/innovacio/upf-innovalora).

Les propostes de projectes s’hauran de presentar preferentment en anglès.

Serà imprescindible que les propostes estiguin documentalment completes (instància general + memòria + pressupost), que s’hagin presentat dins de termini previst de presentació de propostes i que compleixin els criteris bàsics descrits en l’apartat 3 d’aquestes bases. Aquelles propostes que no compleixin tots els criteris no passaran a la fase d’avaluació externa i, per tant, seran considerades no elegibles.

El termini de presentació de propostes serà el que estableixi la convocatòria corresponent.

6.3. INSTRUCCIÓ

La unitat instructora d’aquesta convocatòria serà la Unitat d’Innovació – UPF Business Shuttle, que assignarà una persona de referència a cadascun dels projectes finançats. Qualsevol comunicació relativa a la convocatòria o projecte UPF INNOValora s'ha d'adreçar a través d'aquesta persona o a [email protected].

Els sol·licitants seran informats pels mitjans pertinents  de la situació de la seva proposta després de cada fase del procés.

Els resultats dels projectes finalment seleccionats es publicaran al web de la Unitat d'Innovació – UPF Business Shuttle.

6.4. PROCÉS D’ADMISSIÓ

La unitat instructora revisarà el compliment dels criteris d’elegibilitat de les propostes.

6.5. PROCÉS D’AVALUACIÓ

6.5.1 Fases

El procés d’avaluació està dividit en dues fases:

Fase I . Avaluació experta.

Cadascuna de les propostes considerades elegibles seran avaluades de forma remota per, com a mínim,  dos experts externs independents designats per la Unitat d’Innovació – UPF Business Shuttle

Com a resultat d’aquesta fase, es crearà una classificació de propostes basada en la puntuació mitjana de les avaluacions, de major a menor.

Els experts externs hauran de tenir coneixements de l'àmbit científic i industrial del projecte, expertesa en transferència de tecnologia, inversió en estadis inicials (pre-seed i seed funding) o emprenedoria.

Per tal de preservar la confidencialitat de totes les propostes, els avaluadors hauran de signar un acord de confidencialitat amb la UPF abans d’iniciar les avaluacions.

Fase II . Presentació oral

D’acord amb els resultats obtinguts en la Fase I es podrà convocar els projectes millor puntuats a una jornada de presentació de propostes orals davant d’un tribunal d'avaluació format per alguns dels experts externs que han participat en l’avaluació de la Fase I i designat per la Unitat d’Innovació – UPF Business Shuttle, per tal de prendre la decisió final sobre l'aprovació i el finançament dels projectes. En aquest cas, es demanarà a cada investigador principal que faci una breu exposició oral davant del tribunal d'avaluació.

La selecció dels projectes la duu a terme el tribunal d’avaluació i un membre de la Unitat d’Innovació – UPF Business Shuttle, a designar per part del Vicerector/a competent en matèria de Transferència del Coneixement, que assumirà la secretaria del tribunal.

D’acord amb les puntuacions finals obtingudes en les dues fases d'avaluació, el tribunal d’avaluació proposarà les 5 propostes escollides per rebre finançament de l’UPF INNOValora.

Entre els projectes que obtinguin la mateixa puntuació total, es prioritzaran aquells projectes en què, per aquest ordre:

a) La persona que actuï com a Científic Responsable sigui una dona.

b) El criteri d'avaluació “Mercat i impacte previst” (veure apartat 9.2), tingui una puntuació superior.

6.5.2. Criteris d'avaluació

Les propostes seran avaluades fins a un màxim de 100 punts, d’acord amb els següents criteris:

- Novetat i propietat industrial/intel·lectual (30 punts).  

1. Novetat. La tecnologia és nova i aporta un avenç o millorar més enllà de l'estat de l'art.

2. Cerca d’antecedents. S’ha fet cerca prèvia de solucions properes en bases de dades científiques i de patents

3. Avantatges competitius. S'han identificat avantatges competitius respecte a les tecnologies i/o solucions actuals.

 4. Protecció. La tecnologia està degudament protegida o registrada i/o s'ha d'executar una estratègia de protecció durant el transcurs del projecte PdC.

- Mercat i impacte previst (30 punts)

1. Oportunitat comercial o social identificada. Hi ha una necessitat no coberta identificada o un problema no resolt pel qual el coneixement o la tecnologia a valoritzar aporta una solució.

2. Potencials usuaris/beneficiaris. S’han identificat i quantificat els potencials usuaris de la tecnologia/coneixement.

3. Stakeholders. Persones interessades en aquesta tecnologia o coneixement han manifestat el seu interès en disposar-ne.

4. Model de negoci o Business case. S’ha pensat en un possible model de negoci (via llicència o via creació d’spin-off, o altres) per qual es podria explotar la tecnologia o el coneixement.

- Qualitat del projecte (20 punts)

1. Factibilitat tècnica. La proposta està centrada en el desenvolupament d’un servei o producte comercial i planteja uns objectius i fites assequibles en la durada de projecte; per tant, és una proposta tècnicament viable.

2. Factibilitat econòmica. La proposta planteja un pressupost lògic i degudament justificat en temps i activitats i, per tant, és econòmicament viable.

3. Contribució UPF INNOValora. L’obtenció de l’ajut pot ajudar de forma molt significativa a l’evolució dels resultats de recerca cap a la seva comercialització o promoció d’innovació social. S’identifica una evolució dins de l’escala de nivells de maduresa tecnològica o Technology Readiness Levels (TRLs).

- Equip (20 punts)

1. Equip. L’equip promotor del projecte està ben identificat, demostra complementarietat de capacitats i disposa dels coneixements necessaris per dur a terme les accions de valorització i transferència proposades.

2. Compromís. L’equip promotor està compromès en la correcta execució del projecte PdC i en altres iniciatives (ajuts per a valorització, participació en altres activitats de promoció e la tecnologia, creació i participació en una futura spin-off, etc) per poder avançar en la maduració i transferència de la tecnologia.

7. EXECUCIÓ DEL PROJECTE

Un cop publicada la resolució definitiva, l'investigador principal serà convocat a una reunió de llançament de projecte i signarà una Carta d'Intenció en la qual manifestarà el seu compromís amb els objectius de la convocatòria UPF INNOValora i en l’acceptació dels termes descrits en aquestes bases reguladores.

Els fons assignats es lliuraran íntegrament a l'inici del període d’execució del projecte, en un segment d’execució determinat. El pressupost s'ha d'utilitzar només per al projecte PdC i exclusivament durant el període d'execució.

No s'autoritzaran despeses després del termini d'execució, excepte les obligacions no cancel·lables, per exemple, les relacionades amb el contracte de treball.

7.1. SEGUIMENT I JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTE

Els projectes s’hauran de sotmetre a un seguiment la meitat de període d’execució (al voltant des 5 mesos) i a una justificació final un cop finalitzat el període d’execució.

Aquest seguiment intermedi es durà a terme a través d’una reunió de l’investigador principal, la persona de referència de l'equip de Transferència de Tecnologia de la UPF i, si s’escau, amb el mentor extern assignat al projecte. En aquesta reunió s’avaluarà el progrés de les activitats del projecte.

La justificació final es durà a terme com a màxim 3 mesos després de finalitzar el període d’execució del projecte. La justificació final consistirà en la presentació d’una memòria justificativa final i un informe d’execució del pressupost per part de l’investigador principal. Aquesta justificació s’haurà de presentar a través del Registre General de la UPF per via telemàtica i mitjantçant una instància general dirigida a la Unitat d’Innovació – UPF Business Shuttle https://seuelectronica.upf.edu/registre-electronic.  

La documentació a presentar estarà disponible pàgina web del Programa UPF INNOValora: https://www.upf.edu/web/innovacio/upf-innovalora

7.2. ÚS DELS RECURSOS i COMPROMISOS

Aquests ajuts són considerats finançament intern o intra-mural. Per tant, el pressupost disponible no executat, un cop presentada i aprovada la justificació final del projecte, retornarà al pressupost de la UPF.

Aquesta consideració del caràcter intern dels ajuts UPF INNOValora es considerarà com a una inversió de la UPF en el supòsit de negociació d’un possible acord de llicència de la tecnologia o el coneixement.

D’acord amb la política interna de creació d’spin-offs, la UPF participarà amb un mínim d’un 10% en el capital de la futura empresa.

8. PUBLICITAT

L’investigador principal serà el responsable de dur a terme les accions de publicitat i disseminació dels resultats del projecte, tenint sempre en consideració i preservant els possibles drets de propetat industrial i/o intel·lectual de la UPF.

Tota referència en qualsevol mitjà de difusió a les actuacions vinculades als ajuts UPF INNOValora haurà de fer constar el suport del Programa UPF INNOValora i incloure el logotip corresponent del programa, que es troba disponible al al web de la Unitat d’Innovació – UPF Business Shuttle website: https://www.upf.edu/web/innovacio/upf-innovalora.

Pel que fa a la difusió en xarxes socials (Twitter, LinkedIN, etc.) dels resultats dels projectes UPF INNOValora, és recomanable:

- emprar la següent etiqueta o hashtag: #UPFINNOVALORA

- citar al compte de Twitter: @TransferUPF  ( https://twitter.com/TransferUPF)