Acord del Consell de Govern de 9 de desembre del 2020.

Primera. Objecte

L’objecte d’aquest premi és el de destacar el millor treball de fi de grau (en endavant TFG) individual o col·lectiu, fet en qualsevol de les titulacions de grau de la UPF i dels seus centres adscrits.

Les temàtiques abordades en els treballs presentats poden tractar aspectes com: la desigualtat entre dones i homes en l’àmbit econòmic, social, polític, familiar; en l’àmbit de les enginyeries o de la salut; la identitat i l’expressió de gènere; la sexualitat; els rols de gènere; els estereotips; les noves masculinitats; el feminisme; les organitzacions de dones i/o feministes; la situació del col·lectiu LGBTI; la intersecció del gènere amb altres eixos de desigualtat; les polítiques públiques i la transversalitat de gènere; les violències masclistes i l’LGBTIfòbia, entre d’altres.

També poden concórrer al premi les recerques que no se centrin específicament en temàtiques de gènere però que hagin incorporat de manera transversal al llarg del treball la perspectiva de gènere.

 

Segona. Requisits de participació  

 • Haver presentat un TFG en qualsevol de les titulacions de grau de la UPF i dels seus centres adscrits, durant els cursos acadèmics que s’indiquin en la convocatòria.
 • Haver incorporat la perspectiva de gènere de manera transversal en el treball.
 • Presentar un treball original que ha d’haver estat qualificat amb una nota superior al 7,5 en primera convocatòria.
 • Haver fet servir una de les llengües següents: català, castellà o anglès.
 • Els treballs han de fer un ús no sexista i no androcèntric del llenguatge.

 

Tercera. Obligacions de la persona o de l’equip guanyador

Les persones guanyadores accepten que el seu treball quedi dipositat en el Centre de Documentació de l’ICD (si escau) i en el Repositori Digital de la Biblioteca de la UPF (e-Repositori: http://repositori.upf.edu) i que se’n pugui fer difusió a través de la web de la Universitat, en el cas que així ho proposi la Comissió Avaluadora del premi.

Les persones que resultin guanyadores o finalistes es comprometen a fer una presentació del seu treball en un acte públic durant el curs acadèmic posterior a la convocatòria del Premi.

 

Quarta. Presentació dels treballs

El treball s’ha de presentar electrònicament al Registre General de la UPF.

El document s’ha de lliurar en el format que sigui més adient a la seva naturalesa (PDF, multimèdia, programari, prototip, etc.), degudament anonimitzat, sense contenir cap referència al nom de l’autor o autora ni al de la persona que ha tutoritzat el treball. Cada treball s’ha d’acompanyar d’un resum del contingut (màxim 500 paraules). També s’hi ha d’adjuntar l’imprès de sol·licitud que es publicarà amb la convocatòria.

 

Cinquena. Dotació del premi

El premi està dotat amb 1.000 €. La persona guanyadora o l’equip guanyador rebrà aquest import amb les retencions fiscals que prevegi la llei i un diploma de menció, que es lliurarà en un acte públic. El diploma de menció podrà ser lliurat igualment als treballs finalistes a proposta de la Comissió Avaluadora. Es podrà concedir un premi ex aequo a dos treballs guanyadors. Cadascun dels treballs obtindrà la meitat de la dotació econòmica esmentada anteriorment, i les seves autores i autors tindran les obligacions descrites a la base tercera.

 

Sisena. Convocatòria

Es publicarà una convocatòria anual, i l’òrgan convocant serà el vicerector o vicerectora que tingui les competències en matèria de polítiques d’igualtat de gènere i LGBTI.

La convocatòria es difondrà a través dels canals de comunicació habituals de la Universitat i contindrà, com a mínim, la informació següent:

 • Dotació econòmica 
 • Terminis
 • Imprès de sol·licitud

 

Setena. Comissió Avaluadora

La Comissió estarà formada pels membres següents:

 • La vicerectora per a la direcció de projectes per al compromís social i la igualtat de la UPF, o la persona en qui delegui.
 • La directora de la Unitat d’Igualtat de la UPF, o la persona en qui delegui.
 • Dos membres del professorat amb expertesa en estudis de gènere, de la UPF o dels seus centres adscrits.
 • Un o una representant de l’Institut Català de les Dones, si escau.

 

Vuitena. Criteris d’avaluació

La Comissió Avaluadora tindrà en compte els criteris següents:

 • Aplicació transversal de la perspectiva de gènere en l’enfocament del tema i en el seu desenvolupament del treball (20 punts).
 • Rellevància del tema i originalitat en el seu desenvolupament (20 punts).
 • Marc teòric utilitzat (20 punts).
 • Coherència i rigor metodològic (20 punts).
 • Resultats, conclusions i avenç aportat a l’àmbit dels estudis de gènere i de la mateixa disciplina en relació amb la igualtat efectiva de dones i homes (20 punts).

La Comissió Avaluadora podrà ajustar aquests criteris de puntuació als treballs que presentin un format no convencional (per exemple, en els treballs en formats audiovisuals o en projectes d’enginyeria). La puntuació mínima per rebre aquest premi és de 60 punts. El premi i/o les mencions es podran declarar deserts.

 

Novena. Resolució i comunicació

La Comissió Avaluadora elevarà la proposta a l’òrgan encarregat de resoldre la convocatòria. La resolució de concessió del premi emesa pel rector o rectora o el vicerector o vicerectora competent i indicarà els recursos que siguin procedents.

L’òrgan encarregat de resoldre la convocatòria, que serà el rector o rectora o el vicerector o vicerectora que tingui les competències en aquesta matèria, resoldrà la concessió del premi en el termini màxim de quatre mesos des de la finalització del període de presentació de sol·licituds.

La resolució es comunicarà per correu electrònic a les persones guanyadores, al mateix temps que es publicarà a la web de la Unitat d’Igualtat.

 

Desena. Instrucció

La Unitat d’Igualtat efectuarà d’ofici els actes d’instrucció, que estaran subjectes a les previsions corresponents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.