1.- Àmbit d’aplicació

Aquestes beques estan destinades a estudiants que es matriculin, per primera vegada, al grau en Enginyeria de Xarxes de Telecomunicació o al grau en Enginyeria Matemàtica en Ciència de Dades i que hagin obtingut les millors notes d’admissió a aquests estudis, amb la finalitat d’ajudar econòmicament a la incorporació a aquests estudis dels millors estudiants.

2.- Finançament

El pagament d’aquestes beques es finançarà amb els fons provinents del conveni signat entre la UPF i la Fundació Caixa d’Enginyers i compten amb un pressupost de 4.600€.

3.-Modalitat dels ajuts

Es concediran 10 beques, amb una dotació econòmica de 460€ per a cada una d’elles.

4.-Requisits

Els sol·licitants que vulguin optar a aquestes beques hauran de complir els requisits següents, en el moment de presentar la sol·licitud:

4.1. Han d’estar matriculats, per primera vegada, durant el curs 2018-2019, al grau en Enginyeria de Xarxes de Telecomunicació o al grau en Enginyeria Matemàtica en Ciència de Dades.

4.2. No estar en possessió o no reunir els requisits legals per a l'obtenció d'un títol del mateix o superior nivell al corresponent al dels estudis per als quals es demana l'ajut.

4.3. Han de cursar els estudis amb dedicació a temps complet.

4.4. Han d’estar al corrent dels pagaments corresponents amb la universitat.

5.- Sol·licitud i documentació

5.1. Els estudiants que vulguin optar a aquests ajuts han de sol·licitar-ho a partir de la data de publicació de la convocatòria fins al 2 de novembre del 2018, inclòs.

5.2. La convocatòria, que inclourà el formulari de sol·licitud corresponent, es publicarà a la pàgina web de Beques i Ajuts de la UPF i de la Unitat de Coordinació Acadèmica d’Enginyeries i Tecnologies de la Informació.

5.3. Caldrà presentar la sol·licitud acompanyada de la documentació acreditativa al Punt d’Informació a l’Estudiant o a qualsevol altre lloc admès per la llei o mitjançant correu electrònic a l’adreça [email protected].

5.4. Atès que la universitat ja disposa de la informació que permet acreditar el compliment del requisits que consten al punt 4 d’aquesta convocatòria, no caldrà presentar documentació addicional a la pròpia sol·licitud.

6.- Procediment de selecció

6.1. Les sol·licituds presentades seran analitzades per una comissió de selecció constituïda a l’efecte i que tindrà la composició següent:

- El director o directora de l’Escola d’Enginyeria, que la presidirà.

- El secretari o secretària de l’ Escola d’Enginyeria.

- Els coordinadors docents dels graus implicats.

- Els delegats dels estudiants dels graus implicats.

- La cap de la Unitat de Gestió i Administració, que actuarà com a secretària de la Comissió.

6.2. Per a l’adjudicació de les 10 beques, les sol·licituds que reuneixin els requisits s’ordenaran per la nota d’admissió, de major a menor.

6.3. En cas d’empat, la comissió tindrà en compte la qualificació obtinguda a la fase general de les proves d’accés.

7.- Incompatibilitats

Aquests ajuts són incompatibles amb els ajuts concedits per qualsevol altre organisme públic o privat per a la mateixa finalitat i curs acadèmic.

8.- Autorització per a l’obtenció de dades

La presentació de la sol·licitud per aquesta beca comporta l’autorització a la UPF per obtenir i contrastar les dades necessàries de la persona sol·licitant amb els organismes públics, universitats o centres d’estudis d’ensenyament superior que correspongui en cada cas, amb l’objectiu de resoldre el procediment.

9.- Comunicacions als sol·licitants

Els requeriments d’informació o dades a les persones sol·licitants es faran únicament mitjançant l'adreça de correu electrònic que hagin fet constar en la sol·licitud.

La comunicació de la resolució de les beques es realitzarà a través de la pàgina web de Beques i Ajuts de la UPF i de la Unitat de Coordinació Acadèmica d’Enginyeries i Tecnologies de la Informació.

10.- Pagament de les beques

El pagament de les beques es realitzarà mitjançant transferència bancària, un cop finalitzat el període d’al·legacions, al compte corrent que els estudiants beneficiaris van fer constar a la seva matrícula. Aquest pagament estarà subjecte a les retencions fiscals legalment establertes.

Disposició única

Es faculta la Comissió de selecció per decidir totes aquelles qüestions que no es trobin previstes en aquestes bases.