Acord de Consell de Govern de 23 de febrer del 2022

Amb l’objectiu d’honorar la figura del gran historiador, professor de la UPF i fundador del l´Institut Universitari d´Història Jaume Vicens Vives, la UPF, considera oportuna la creació d’una Càtedra Josep Fontana per tal de promoure l´estudi, la recerca, el debat i la difusió sobre la Història, en el sentit més global, tenint present la seva funció social.

Josep Fontana i Lázaro, un dels grans renovadors de la historiografia espanyola, ha estat per a molts l’historiador català més eminent dels últims cinquanta anys, i la traducció d’alguns dels seus llibres en vàries llengües el va consolidar també com una figura de projecció internacional. Fontana sempre va donar suport als joves investigadors i aquest objectiu, entre d´altres, com el debat historiogràfic i sobre problemàtiques del món actual, estarà tothora present en l´activitat de la Càtedra.

La Càtedra Josep Fontana podrà, així mateix, preveure i impulsar activitats relacionades amb la figura científica de Josep Fontana i amb els temes que va conrear gràcies al seu inequívoc compromís cultural i cívic.

És per això que el Consell de Govern pren el següent acord:

Primer. Es crea la Càtedra Josep Fontana a la Universitat Pompeu Fabra, com a càtedra institucional.

Segon. La Càtedra Josep Fontana té per finalitat fer explícit l’interès i el compromís de la Universitat amb la figura i els valors que simbolitzava el professor Josep Fontana; vol potenciar l´activitat dels historiadors de la UPF en la recerca i en l'ensenyament; la renovació historiogràfica; la transferència de coneixement i el compromís cívic i social.

Tercer. Els principals objectius de la Càtedra Josep Fontana són l´impuls de la recerca dels joves investigadors en l’àmbit històric; l´organització d´activitats de reflexió i de debat historiogràfic i sobre problemàtiques del món actual; i la difusió de l’obra de Josep Fontana.

Entre les possibles activitats previstes destacarien:

1. Ajut a la recerca històrica concedit a la millor tesi d´Història llegida a la UPF (Premi Extraordinari d´Història), cada curs.

2. Organització de conferències anuals sobre línies renovadores en la investigació històrica (història de gènere; creixement econòmic i desigualtat; història total, història global; la història dels grups socials sense història; la història en l´educació; la historiografia catalana contemporània; etc.), a càrrec de reconeguts especialistes nacionals o internacionals.

3. Organització de Seminaris i Jornades sobre mirades crítiques i alternatives al món actual.

4. Impuls a l’edició de materials inèdits de Josep Fontana que formen part del seu ric llegat dipositat a la Biblioteca de la UPF (sobre la II República, la guerra civil, el franquisme, el marxisme, la qüestió nacional, escrits diversos, etc.). Es promouran els treballs d´edició a cura de joves historiadors. 

5. Creació d´un web per informar de les activitats de la càtedra i que contingui estudis o publicacions sobre Josep Fontana (i també treballs seus), així com textos derivats de les activitats organitzades  per la Càtedra (Jornades o conferències).

6. Qualsevol altra que tingui a veure amb la docència, l’estudi i la recerca en l’àmbit històric.

Quart. El director o directora de la Càtedra Josep Fontana (preferentment un catedràtic o, en tot cas, un professor permanent) i un director/a adjunt/a seran proposats pel Consell de l´Institut d´Història Jaume Vicens Vives i nomenats pel rector de la UPF qui n’informarà el Consell de Govern de la Universitat. Cada tres anys el Consell de l´Institut d´Història Jaume Vicens Vives considerarà la renovació del titular i del director adjunt de la Càtedra, els quals podran accedir a un segon període de tres anys.

Cinquè. Són funcions del director o directora de la Càtedra Josep Fontana:

 - Elaborar-ne el pla anual d’activitats, acompanyat d’un projecte de pressupost i dels mitjans necessaris per dur-lo a terme, i elevar-lo als òrgans competents de la UPF per a la seva aprovació.
 - Elaborar-ne la memòria anual.
 - Coordinar les activitats que es portin a terme.
 - Gestionar-ne els fons.

Sisè. Es podrà crear un Consell Assessor, un cop informat el Consell de l´IHJVV,  format per historiadors de prestigi i per persones que hagin estat vinculades a l´obra de Josep Fontana. El Consell Assessor serà informat de l’activitat de la Càtedra i proposarà possibles noves línies d´actuació.

Setè. La Càtedra Josep Fontana s’adscriu a la UCA d’Humanitats i la gestió correrà a càrrec de l´Institut d´Història Jaume Vicens Vives de la UPF i de la UGA d’Humanitats. Cada any, el Consell del IHJVV aprovarà les activitats proposades pel director o directora de la Càtedra així com el pressupost d´ingressos i despeses.

Vuitè. La Universitat dotarà la Càtedra Josep Fontana dels espais necessaris per desenvolupar les seves activitats, i facilitarà la col·laboració d’altres serveis i/o unitats de la UPF.

La Càtedra podrà rebre subvencions i també aportacions de terceres entitats amb les quals s’hagi establert un conveni.