Acord del Consell de Govern de 10 de desembre del 2014 modificat per acord de Consell de Govern de 23 de febrer del 2022 i per acord de Consell de Govern de 26 d'octure del 2022

La Universitat Pompeu Fabra va néixer ara fa gairebé vint-i-cinc anys amb la vocació d'esdevenir una institució acadèmica capdavantera que oferís una recerca científica de primer nivell i una formació superior de qualitat, tot assegurant a la societat la transferència de coneixement. Per assolir aquests objectius, la Universitat es va estructurar en vuit centres -set facultats i una escola-, vuit departaments i tres instituts universitaris. Per cada àmbit acadèmic hi ha un centre docent i un departament que tenen la responsabilitat de desenvolupar les funcions acadèmiques -el centre sobre la docència i el departament sobre la recerca i la política de personal docent i investigador-. Al cap dels anys, el model organitzatiu aplicat ha generat una multiplicitat d'òrgans de govern que dificulten la presa de decisions. Cal, doncs, una organització molt més àgil i una major fluïdesa institucional, que ajudi a aconseguir la màxima eficàcia. Tan sols d'aquesta manera es podran mantenir i superar els bons resultats obtinguts en docència i en recerca fins ara i millorar la prestació dels serveis associats a les seves tres grans missions: docència, recerca i transferència.

A mig termini i per a cada un d'aquests àmbits acadèmics, es projecta concentrar les tres grans missions de la Universitat en una única estructura reforçada, en lloc de les tres estructures actuals abans esmentades: centres, departaments i instituts universitaris. S'ha de tenir en compte que la UPF compta amb vuit àmbits disciplinaris al voltant dels quals s'organitzen aquestes estructures, per la qual cosa la nova ordenació es podrà fer coincidir amb facilitat amb aquest nombre d'àmbits disciplinaris. El plantejament d'aquesta nova organització constitueix una actuació innovadora en el nostre panorama universitari català, congruent amb els valors institucionals que persegueix la UPF en tots els àmbits, i contribuirà a augmentar-ne el prestigi.

Es considera, però, que mentre s'inicia la reflexió en el conjunt de la comunitat universitària i s'engega la tramitació normativa que requereix la transformació pretesa, és convenient fer una passa efectiva. Per això, es creen les unitats de coordinació acadèmica (UCA) a cada un dels vuit àmbits per tal d'assegurar el desplegament coherent d'aquelles funcions que requereixen una estratègia conjunta de centres i departaments, i preparar la definició final del nou model organitzatiu. En aquesta fase, els centres i els departaments actuals continuen exercint les seves respectives funcions d'acord amb els Estatuts de la UPF. Així, a més de garantir un procés d'adaptació progressiu i ordenat, durant aquest període inicial, s'obtindrà molta informació, cosa que en facilitarà la futura posada en funcionament.

Vist l'article 9 a) dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra, el Consell de Govern

ACORDA:

Primer. Es creen les unitats de coordinació acadèmica (UCA) per a la coordinació dels centres i els departaments en aquelles funcions que requereixen una estratègia conjunta i sense perjudici de les seves respectives funcions d'acord amb els Estatuts de la UPF.

Segon. Les UCA es corresponen als vuit grans àmbits acadèmics i científics de la Universitat:

-Medicina i Ciències de la vida

-Ciències polítiques i socials

-Dret

-Economia i empresa

-Humanitats

-Comunicació

-Enginyeries i tecnologies de la informació i les comunicacions

-Traducció i ciències del llenguatge

Article modificat per acord de Consell de Govern de 23 de febrer del 2022

Tercer. Són funcions de les UCA:

a) Coordinar els ensenyaments que imparteixen en el seu àmbit i vetllar per la coherència de l'oferta formativa de grau, màster i doctorat.

b) Coordinar la política de personal amb la recerca i la docència.

c) Elaborar un nou projecte innovador en matèries com ara la internacionalització, la captació de nous alumnes, la promoció, l'avaluació, la qualitat i totes aquelles polítiques transversals que requereixin d'una visió global del respectiu àmbit acadèmic i científic o d'abast de la Universitat.

d) Coordinar la direcció funcional del personal administratiu dels actuals centres i departaments de manera conjunta.

e) Promoure el caràcter interdisciplinari dels ensenyaments que ofereix i la cooperació entre diferents disciplines científiques.

Quart. La direcció de les UCA correspon als directors de departament i s’equiparen a una direcció de centre.

Article modificat per acord de Consell de Govern de 26 d'octubre del 2022

Cinquè. El responsable d'UCA proposarà una nova estructura de comandament de departament i de centre per assolir la coordinació necessària.

Sisè. Les UCA tindran un equip de direcció integrat, com a mínim, pel director o directora de departament, com a responsable d'UCA, el degà o degana/director o directora del centre, i els càrrecs del centre i el departament necessaris per coordinar.

Article modificat per acord de Consell de Govern de 26 d'octubre del 2022

Setè. El responsable d'UCA ha de presentar un projecte acadèmic integrador de centre i de departament. Així mateix, ha d'elaborar una proposta d'organització de l'estructura administrativa del personal d'administració i serveis de suport a les funcions de coordinació atribuïdes. Per elaborar aquesta proposta d'organització, les UCA rebran el suport de la Unitat d'Organització i Processos.

Vuitè. El personal adscrit a cada secretaria de centre i de departament donarà suport a les tasques de les UCA. A aquests efectes, la Gerència podrà adscriure llocs de treball a les noves unitats.

Disposició addicional

Es deixarà d’utilitzar l’expressió “unitat de coordinació acadèmica” i el corresponent acrònim “UCA” a la web de la Universitat en el seu conjunt i a documents institucionals, estudis i informes interns, notícies i altres elements de difusió de l'activitat acadèmica a la web, les xarxes socials i, si escau, en paper. Per fer referència als àmbits acadèmics esmentats a l’apartat segon, no es farà servir normalment cap altre element addicional, o, si cal, l’expressió “àmbit acadèmic”.

Disposició modificada per acord de Consell de Govern de 26 d'octubre del 2022