Acord del Consell de Govern de 27 d'abril del 2022

Davant del canvi de paradigma de l’educació superior arreu del món, la Universitat Pompeu Fabra té un doble repte: posar al dia les seves pràctiques docents i crear una dinàmica d’experimentació-recerca-transferència per possibilitar una actualització constant davant d’aquesta transformació exponencial.

El primer repte, abordat a través del programa EDvolució, necessita un entorn per fer experimentació i avaluació dels nous models docents que el professorat està duent a terme.

D’altra banda, cal complementar l’estratègia d’EDvolució amb una acció per consolidar i expandir el seu treball, i possibilitar l’assoliment  del segon repte amb la creació d’una dinàmica d’actualització permanent del model educatiu de la Universitat.

El nou paradigma requereix d’una reconversió de les institucions educatives perquè esdevinguin “organitzacions que aprenen” (learning organizations) i, per tal d’avançar cap a aquest model, cal experimentar sobre l’aprenentatge (desenvolupament i innovació), extreure’n proves i aplicar de nou les generades (recerca).

És per això que, d’acord amb el que preveu l’article 141 dels Estatuts de la UPF sobre les accions que la Universitat ha de dur a terme en formació pedagògica i innovació i qualitat docents, el Consell de Govern

ACORDA

Article únic. Crear el Laboratori d’aprenentatge/Learning Lab, com a centre interdisciplinari de la UPF, en els termes previstos a l'annex.

ANNEX

Article 1. Creació i finalitat

Es crea el Laboratori d’aprenentatge/Learning Lab, com a centre interdisciplinari de la UPF, que té per finalitat donar suport a la Recerca, el Desenvolupament i la Innovació (R+D+I) en Educació, mitjançant l’experimentació sobre l’aprenentatge i l’aplicació dels indicis generats a l’activitat docent de la Universitat.

Article 2. Objectius

Són objectius del Laboratori d’aprenentatge/Learning Lab:

a)   Fomentar la millora permanent de la docència de la UPF mitjançant l’experimentació sobre l’aprenentatge i l’aplicació per la UPF de les proves  generades a l’activitat docent del professorat.

b)   Dissenyar activitats d’assessorament i d’innovació adreçades al professorat, l’estudiantat i els centres de la UPF.

c)   Donar suport a les línies estratègiques de la UPF dins del camp de la millora i la innovació de l’activitat docent.

d)   Desenvolupar i/o impulsar projectes d’innovació i recerca educativa al servei de la UPF i, si escau, de l’aliança europea a la que pertany.

e)   Connectar el personal docent i investigador de la UPF que fan innovació i recerca en matèria multi/interdisciplinària sobre aprenentatge per afavorir les sinergies de treball entre ells.

f)   Col·laborar amb els agents locals en l’àmbit educatiu i les entitats internacionals líders en innovació i recerca en docència i en aprenentatge, per contribuir a l’impacte social de la recerca educativa i a la projecció de l’excel·lència en la docència a la UPF.

g)   Proveir altres instruments de transferència, emprenedoria i innovació social a partir de la recerca en l’aprenentatge.

Article 3. Organització i òrgans de govern

3.1 El Laboratori d’aprenentatge/Learning Lab depèn del vicerectorat competent en matèria d’innovació docent.

3.2 Els òrgans de govern del Laboratori d’aprenentatge/Learning Lab són:

-     Director o directora

-     Comitè de direcció

-     Comitè d’experts

Article 4. Direcció

4.1 Al capdavant del Laboratori d’aprenentatge/Learning Lab hi ha una directora o un director. El nomenament i cessament correspon al rector o la rectora entre el personal acadèmic permanent amb dedicació a temps complet i coneixement en matèria d’innovació i recerca docents amb experiència en la matèria.

4.2 Són funcions del director o la directora:

a)   Dirigir i coordinar les activitats del Laboratori d’aprenentatge/Learning Lab.

c)   Dirigir i coordinar les diverses línies específiques a través de les quals el Laboratori d’aprenentatge/Learning Lab desenvolupa la seva activitat.

d)   Proposar les funcions d’actuació del Laboratori d’aprenentatge/Learning Lab.

e)   Coordinar les activitats del Laboratori d’aprenentatge/Learning Lab amb les línies estratègiques en matèria d’innovació docent de la Universitat.

f)   Convocar el comitè d’experts i coordinar la formulació de línies d’actuació.

h)   Dirigir la gestió administrativa i pressupostària del Laboratori d’aprenentatge/Learning Lab.

Article 5. Comitè de direcció

5.1 El comitè de direcció estarà format per:

-     El vicerector o la vicerectora competent en matèria d’innovació docent, que el presidirà.

-     Tres membres del personal docent i investigador de la UPF amb responsabilitats vinculades a l'àmbit del Laboratori d’aprenentatge/Learning Lab, designats pel rector.

-     La directora o el director del Laboratori d’aprenentatge/Learning Lab.

Actuarà de secretari o secretària del comitè de direcció un membre del PAS de la unitat de suport administratiu i econòmic, amb veu però sense vot.

5.2 Són funcions del comitè de direcció:

a)   Assistir al director o la directora en les seves funcions.

b)   Dissenyar les línies estratègiques del Laboratori d’aprenentatge/Learning Lab sota la supervisió de la direcció. 

c)   Elaborar el pla de treball anual.

d)   Aprovar les funcions d’actuació del Laboratori d’aprenentatge/Learning Lab.

e)   Vetllar per l’assegurament de la qualitat de les activitats del Laboratori d’aprenentatge/Learning Lab.

f)   Elaborar la memòria de les activitats Laboratori d’aprenentatge/Learning Lab.

Article 6. Comitè d’experts

6.1 El comitè d’experts estarà format per:

-     Entre 2 i 4 membres del personal docent i investigador de la UPF que facin innovació i recerca en matèria d’aprenentatge.

-     Una persona externa que faci innovació i recerca en matèria d’aprenentatge.

-     Un o una representat dels agents locals en el àmbit de l’educació.

-     La directora o el director del Laboratori d’aprenentatge/Learning Lab.

6.2 Són funcions del comitè d’experts:

a)   Assessorar el director o la directora en matèria d’innovació, recerca i transferència de coneixement en educació.

b)   Rebre informació i avaluar les accions empreses pel Laboratori d’aprenentatge/Learning Lab.

c)   Promoure l’elaboració de recomanacions, directrius, l’adopció de bones pràctiques en matèria d’ensenyament i aprenentatge.

d)   Assessorar sobre col·laboracions amb agents locals en el àmbit educatiu i les entitats internacionals líders en recerca en docència i aprenentatge.

e)   Fomentar la transferència, l’emprenedoria i la innovació social a través de la recerca en l’aprenentatge.

Article 7. Personal docent i investigador

El Laboratori d’aprenentatge/Learning Lab farà una tasca d’articulació de sinergies entre el personal docent i investigador que treballi en matèria d’educació (docència i aprenentatge) a la UPF, als efectes de la seva interacció i de vincular-los a les finalitats del Laboratori d’aprenentatge/Learning Lab. Igualment, el Laboratori d’aprenentatge/Learning Lab podrà tenir com a col·laboradors, per promoure les seves accions, persones de dins i de fora de la UPF.

En qualsevol cas, el Laboratori d’aprenentatge/Learning Lab no adscriu personal docent i investigador per portar a terme la seva recerca, que continuarà realitzant-se en els departaments i grups de recerca als que pertanyin.

Article 8. Finançament

8.1 El Laboratori d’aprenentatge/Learning Lab comptarà amb el suport dels recursos de les unitats que la gerència proposi per al seu bon funcionament. Així mateix, el Laboratori d’aprenentatge/Learning Lab treballarà per obtenir els recursos necessaris per contribuir a fer front al sosteniment de les seves línies d’actuació.

8.2 La gerència adscriurà equipaments, béns necessaris i espais per al correcte funcionament del Laboratori d’aprenentatge/Learning Lab.

Article 9. Gestió administrativa i econòmica

La unitat que es farà càrrec de la gestió administrativa i econòmica del Laboratori d’aprenentatge/Learning Lab, sota les instruccions del seu director o directora, serà La Factoria, pertanyent a la Biblioteca. Des de La Factoria es donarà suport a tots els tràmits requerits per al funcionament tècnic del Laboratori d’aprenentatge/Learning Lab.