Acord del Consell de Govern d'11 de maig del 2011

Primer. Destinataris  

 

Estudiants titulats en la diplomatura universitària en Ciències Empresarials i que vulguin obtenir el grau en Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació, impartit per l'Escola Universitària del Maresme.

 

Segon. Places

 

S'oferiran 30 places en modalitat presencial i semipresencial. Atès que l'EUM té verificades les dues modalitats, els estudiants que vulguin accedir a la retitulació podran optar, també, per seguir-ne qualsevol de les dues.

 

Tercer. Accés i admissió

 

El procés de preinscripció en aquests estudis està unificat i va a càrrec de l'Oficina d'Orientació per a l'Accés a la Universitat, la qual gestionarà l'accés als estudis de retitulació dels estudiants diplomats, garantint els principis de publicitat, igualtat, mèrit i capacitat a través de mitjans telemàtics.

 

L'assignació de places es farà tenint en compte el requisit de titulació prèvia (no adaptada a l'EEES) a la qual va dirigida la retitulació, segons la nota d'accés, és a dir, la nota mitjana de l'expedient acadèmic, independentment de quan s'hagi tancat l'expedient dels estudis universitaris que donin accés als estudis de retitulació que se sol·liciten.

 

Per calcular la nota mitjana de l'expedient acadèmic es tindrà en compte el que prescriu el Reial decret 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es modifica el Reial decret 1267/1994, de 10 de juny, pel qual es regulen les condicions per a l'accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments d'admissió a les universitats públiques espanyoles (art. 56,f), i l'Acord de la Comissió d'Accés i Afers Estudiantils del Consell Interuniversitari de Catalunya de 25 de març de 2010.

 

Quart. Requisits acadèmics

 

1. Matèries i crèdits que hauran de superar els diplomats i diplomades en Ciències Empresarials que provinguin de l'Escola Universitària del Maresme o del centre propi de la UPF

 

Matèries

Crèdits

Emprenedoria i Gestió d'Equips (Ob)

6

Xarxes socials (Ob)

6

Noves tendències en Màrketing (Ob)

6

Noves tendències d'Administració Empresarial (Ob)

6

Creativitat i Innovació (Ob)

6

Elaboració de Projectes (Ob)

6

Disseny i Gestió de la Innovació (Ob)

6

Treball Final de Grau (Ob)

14

Anglès Comercial (FB) 

6

Fiscalitat de l'Empresa (Ob)

6

Anglès per a Negocis  (Ob) 

6

Gestió de la Qualitat i Innovació  (Ob)

6

Anglès  Empresarial  (Ob)  6

6

Innovació i Desenvolupament en una Economia Global (Ob)

4

Creació d'Empreses Innovadores i de Base Tecnològica (Ob)

6

Pràctiques Externes (Ob) 

14

 

 

 

Les assignatures assenyalades en cursiva són obligatòries en el grau d'Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació però optatives o de lliure elecció en la diplomatura. Els estudiants que les hagin cursat i superat en la diplomatura els seran reconegudes en el grau.

 

Els estudiants que en la diplomatura haguessin cursat Pràctiques I i Pràctiques II, de 4,5 crèdits cadascuna, podran sol·licitar el reconeixement de fins a un màxim de 9 ECTS de la matèria Pràctiques Externes, de caràcter obligatori en el grau, i hauran de cursar la resta fins a completar els 14 ECTS.

 


2. Matèries i crèdits que són objecte de reconeixement

 

S'aplicarà la següent taula de reconeixements per als estudiants procedents de la diplomatura de Ciències Empresarials de l'EUM i de la UPF:

 

 

Assignatures Troncals i Obligatòries de la Diplomatura de Ciències Empresarials

Assignatures Bàsiques i Obligatòries del Grau d'Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació

Economia I

Fonaments d'Economia

 

Economia II

Informàtica

Sistemes d'Informació

Estadística I

Fonaments d'Estadística i Anàlisi de Dades

Estadística II

Mètodes Quantitatius aplicats

Organització i Administració d'Empreses I

Administració d'Empreses

L'organització empresarial: teoria i perspectives

Introducció a la Comptabilitat

Introducció a la comptabilitat

Comercial I

Direcció comercial

Recursos Humans I

Relacions interpersonals en l'empresa

Finances I

Inversió i finançament a curt termini

Dret mercantil

Dret empresarial

 

Dret laboral

Matemàtiques I

Fonaments de matemàtica per a l'empresa

Matemàtiques II

Matemàtiques financeres

Tècniques quantitatives per a la gestió financera

Comercial II

Pla de Màrketing

Comptabilitat Financera

Comptabilitat financera

Economia aplicada I

Anàlisi de l'entorn macroeconòmic

Comptabilitat de costos I

Comptabilitat de costos

Comptabilitat de costos II

Matèria Optativa 2: Eines Avançades de Gestió Empresarial

Organització i Administració d'Empreses II

Innovació Estratègica

Finances II

Direcció Financera

Economia Aplicada II

Patrons internacionals innovadors: teoria i tendències

Dret civil

Matèria Optativa 2: Eines Avançades d'Administració Empresarial

Dret fiscal

No té equivalent

Producció

Gestió de la producció i operacions

No té equivalent

Emprenedoria i Gestió d'Equips. 

No té equivalent

Xarxes socials

No té equivalent

Creativitat i Innovació

No té equivalent

Disseny i Gestió de Projectes d'Innovació

No té equivalent

Noves tendències d'administració empresarial

No té equivalent

Noves tendències de Màrketing

 

 

 

 

Assignatures OptativesDiplomatura de Ciències Empresarials

Assignatures 
Grau en Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació

Fiscalitat empresarial 

Fiscalitat empresarial  (Ob)

Control de Gestió

Matèria Optativa 2: Eines Avançades d'Administració Empresarial

Anàlisi d'estats comptables

Matèria Optativa 2: Eines Avançades d'Administració Empresarial

Auditoria

Matèria Optativa 2: Eines Avançades d'Administració Empresarial

Consolidació d'estats comptables

 Matèria Optativa 2: Eines Avançades d'Administració Empresarial

Comerç Exterior I

Innovació i Desenvolupament en una Economia Global (Ob)

Direcció de Productes

No té equivalent

Investigació de Mercats

Matèria Optativa 2: Eines Avançades d'Administració Empresarial

Distribució comercial

Matèria Optativa 2: Eines Avançades d'Administració Empresarial

Comunicació

Matèria Optativa 1: Lideratge Emprenedor i Innovació

Finances internacionals

No té equivalent

Instruments financers

Matèria Optativa 2: Eines Avançades d'Administració Empresarial

Mercats i productes derivats

No té equivalent

Valoració d'empreses

Matèria Optativa 2: Eines Avançades d'Administració Empresarial

Creació d'empreses

Creació d'empreses de base tecnològica (Ob)

Gestió de la Qualitat

Gestió de la Qualitat i Innovació  (Ob)

Recursos Humans II

Matèria Optativa 2: Eines Avançades d'Administració Empresarial

Pràctiques I

4,5 ECTS de Pràctiques Externes (Ob)

Pràctiques II

4,5 ECTS de Pràctiques Externes  (Ob)

 

 

Assignatures de lliure elecció

 

Anglès comercial

Anglès comercial (Ob)

Anglès  negociació

Anglès per a negocis (Ob)

Anglès empresarial

Anglès empresarial (Ob)

Habilitats per a la Direcció

Matèria Optativa 2: Eines Avançades d'Administració Empresarial

Tècniques de comunicació i lideratge

Matèria Optativa 2: Eines Avançades d'Administració Empresarial

Macroeconomia

Matèria Optativa 2: Eines Avançades d'Administració Empresarial

Microeconomia

Matèria Optativa 2: Eines Avançades d'Administració Empresarial

 

 

 

 

Cinquè. Organització de l'activitat docent

 

Atès que l'EUM no tindrà implantats els quatre cursos del grau fins al curs acadèmic 2012-2013, s'estableixen dos models d'organització docent, un de transitori per a aquells estudiants que vulguin començar el procés de retitulació a partir del curs 2011-2012, i un segon per a aquells que vulguin fer-ho a partir del curs 2012-2013, any en què ja es podran cursar de manera simultània assignatures del tercer i quart curs del grau.

 

5.1     Organització docent per al procés de retitulació a partir del curs  2011-2012

 

Les assignatures marcades en cursiva no hauran de ser cursades per aquells estudiants que les hagin cursat i superat com a optatives o lliure elecció en la diplomatura

 

Curs 2011-2012:

 

Primer trimestre

Cr

Segon trimestre

Cr

Tercer trimestre

Cr

Xarxes Socials (Ob)

 

6

Noves tendències en Màrqueting (Ob)

6

Emprenedoria i Gestió d'Equips (Ob)

6

Innovació i Desenvolupament en una Economia Global (Ob)

4

 

 

Fiscalitat de l'empresa (Ob)

 

4

 

 

 

 

Noves tendències d'Administració Empresarial (Ob)

6

Anglès comercial (FB)  6

Anglès per a negocis  (Ob)  6

 

Curs 2012-13

 

Primer trimestre

Cr

Segon trimestre

Cr

Tercer trimestre

Cr

Creativitat i Innovació (Ob)

6

Disseny i Gestió de la Innovació (Ob)

6

Gestió de Qualitat i Innovació  (Ob)

6

Elaboració de Projectes (Ob)

4

Creació d'Empreses Innovadores i de Base Tecnològica (Ob)

6

 

 

Anglès empresarial (Ob) 6

Treball Final de Grau (Ob) 14

Pràctiques Externes (Ob)  14

 

5.2  Organització docent per al procés de retitulació a partir del curs 2012-13

 

Primer curs:

 

      Primer trimestre

Cr

Segon trimestre

Cr

Tercer trimestre

Cr

Xarxes Socials (Ob)

 

6

Noves tendències en Màrqueting (Ob)

6

Emprenedoria i Gestió d'Equips (Ob)

6

Innovació i Desenvolupament en una Economia Global (Ob)

4

Disseny i Gestió de la Innovació (Ob)

6

Fiscalitat de l'empresa (Ob)

 

4

 

 

 

 

Noves tendències d'Administració Empresarial (Ob)

6

Anglès comercial (FB)  6

Anglès per a negocis  (Ob)  6

 

Segon curs:

 

Primer trimestre

Cr

Segon trimestre

Cr

Tercer trimestre

Cr

Creativitat i Innovació (Ob)

6

Creació d'Empreses Innovadores i de Base Tecnològica (Ob)

6

Gestió de Qualitat i Innovació  (Ob)

6

Elaboració de Projectes (Ob)

4

 

 

 

 

Anglès empresarial (Ob) 6

Treball Final de Grau (Ob) 14

Pràctiques Externes (Ob)  14

 

Sisè. Accés als estudis de grau en Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació des de la diplomatura de Ciències Empresarials cursada en una universitat aliena 

 

Per al reconeixement de matèries i crèdits serà necessari fer un estudi personalitzat per a cada sol·licitant, i es decidirà segons el pla d'estudis que hagi cursat. En qualsevol cas, es garanteix el reconeixement de la totalitat d'assignatures que corresponguin a les matèries troncals.