Acord del Consell de Govern d’11 de maig del 2011
 

Primer. Destinataris

Estudiants titulats en la diplomatura universitària en Turisme i que vulguin obtenir el Grau en Turisme i Gestió del Lleure impartit per l’Escola universitària del Maresme (EUM).

 

Segon. Places

S’oferiran 30 places en modalitat presencial. 


Tercer. Accés i admissió

El procés de preinscripció en aquests estudis està unificat i va a càrrec de l’Oficina d’Orientació per a l’Accés a la Universitat, la qual gestionarà l’accés als estudis de retitulació dels estudiants diplomats, garantint els principis de publicitat, igualtat, mèrit i capacitat a través de mitjans telemàtics. 
L’assignació de places es farà tenint en compte el requisit de titulació prèvia (no adaptada a l'EEES) a la qual va dirigida la retitulació, segons la nota d’accés, és a dir, la nota mitjana de l’expedient acadèmic, independentment de quan s’hagi tancat l’expedient dels estudis universitaris que donin accés als estudis de retitulació que se sol·liciten.
Per calcular la nota mitjana de l’expedient acadèmic es tindrà en compte el que prescriu el Reial decret 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es modifica el Reial decret 1267/1994, de 10 de juny, pel qual es regulen les condicions per a l’accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments d’admissió a les universitats públiques espanyoles (art. 56,f), i l’Acord de la Comissió d’Accés i Afers Estudiantils del Consell Interuniversitari de Catalunya de 25 de març de 2010.

 

Quart. Requisits acadèmics

1.    Matèries i crèdits que hauran de superar les diplomades i diplomats en Turisme que provinguin de l’Escola Universitària del Maresme.
 

Matèries

Crèdits

Pràctiques

14

Treball final de grau

20

Anglès II

6

Anglès III

6

Instal·lacions i equipaments de lleure

4

Planificació turística

4

Gestió del lleure i el benestar

4

Organització de grans esdeveniments

4

Turisme i transport

4

Creació de productes turístics

4

Optativa (Xarxes Socials)

6

TOTAL

7

 


Les assignatures assenyalades en cursiva són obligatòries en el Grau en Turisme i Gestió del Lleure però eren optatives a la diplomatura. Els estudiants que les haguessin cursat i superat els hi seran reconegudes. En el cas que totes aquestes assignatures siguin reconegudes, l’estudiant haurà de cursar l’assignatura optativa Xarxes Socials.

Les pràctiques a la diplomatura (Practicum I i II), eren de 4’5 crèdits cadascuna, la qual cosa significa que podran obtenir el reconeixement de 9 crèdits i, per tant, només n’haurien de completar 11 més per tal d’assolir els 20 necessaris per a l’obtenció del títol de Grau. No obstant, atès que en el Grau hi ha l’especificitat de Gestió del Lleure, es considera que l’estudiant hauria de cursar com a mínim 3 crèdits de Pràctiques orientades cap a aquesta especificitat.  Per tant, l’estudiant haurà de completar un total de 14 crèdits de Pràctiques per a l’obtenció del títol.

2.    Matèries i crèdits que són objecte de reconeixement

S’aplicarà la següent taula de reconeixements per als estudiants procedents de la diplomatura en Turisme de l’EUM

 

Assignatures troncals i obligatòries Diplomatura de Turisme

Assignatures bàsiques  i obligatòries

Grau en Turisme i Gestió del Lleure

Introducció a la economia

Introducció a l'economia

Organització de l'empresa turística

Organització de l'empresa turística

Fonaments d'economia de l'empresa

Organització i Administració d'Empreses I

Comptabilitat

Comptabilitat

Màrqueting turístic

Màrqueting I

RRHH I

 

RR.HH I

Introducció al dret

 

Dret I

 

Dret del sector turístic

Dret del sector turístic

Finances I

Finances I

Fiscalitat de l'empresa turística

Fiscalitat de l'empresa turística

Investigació de mercats

 

Investigació de mercats

 

Estratègies competitives de l'empresa turística i la seva direcció

 

Estratègies competitives de l'empresa turística

Recursos Territorials i turistics I

Recursos Territorials I

Recursos Territorials i turistics II

Recursos Territorials II

Patrimoni cultural

Patrimoni cultural

Informàtica I

Informàtica I

Estructura de mercats

Estructura del mercat turístic

Estadística I

Instruments quantitatius I

Anglès

Anglès I

Operacions i processos de producció

Operacions i processos

Qualitat integral en turisme

Gestió de la qualitat turística

Gestió d'allotjaments turistics

Gestió allotjaments

Gestió del viatge

Gestió del viatge

Alemany

Optativa

Francès

Optativa

Promoció i Publicitat

Optativa

Tècniques de comunicació i lideratge

 

Habilitats per a la direcció i la comunicació

 


Cinquè. Organització de l’activitat docent:

Atès que l’EUM no tindrà implantats els quatre cursos del grau fins a l’any acadèmic 2012-2013, s’estableixen dos models d’organització docent, un de transitori per a aquells estudiants que vulguin començar el procés de retitulació a partir del curs 2011-2012, i un segon per a aquells que vulguin fer-ho a partir del curs 2012-2013, any en què ja es podran cursar de manera simultània assignatures del tercer i quart curs del grau. 

1.    Organització docent per al procés de retitulació a partir del curs 2011-2012

Les assignatures marcades en cursiva no hauran de ser cursades per aquells estudiants que les hagin superat com a optatives en la diplomatura

Primer trimestre

Cr

Segon trimestre

Cr

Tercer trimestre

Cr

Instal·lacions i equipaments de lleure

4

Planificació turística

4

 

 

Creació de productes turístics

4

Gestió del lleure i el benestar

4

  

  

Xarxes socials

(optativa)

6

Organització dels grans esdeveniments

4

  

  

  

  

Turisme i transport

4

  

  

Anglès II

6

 

2. Organització docent per al procés de retitulació a partir del curs 2012-13

 

Primer trimestre

Cr

Segon trimestre

Cr

Tercer trimestre

Cr

Instal·lacions i equipaments de lleure

4

Planificació turística

4

 

 

Creació de productes turístics

4

Gestió del lleure i el benestar

4

  

  

Xarxes socials

(optativa)

6

Organització de grans esdeveniments

4

  

  

  

  

Turisme i transport

4

  

  

Anglès II

6

Anglès III

6

Pràctiques

14

Treball final de grau

20