Expedient Objecte Dates
E-300100/03-09-15

Execució de les obres de modificació de la instal·lació de distribució d'aigua calenta i freda, i l'adquisició i instal·lació una refredadora, a l'edifici Jaume I del Campus de Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra. Procediment negociat sense publicitat

Documents de l'expedient:

Publicació:
26-10-2015

Termini:
02-11-2015

Adjudicació:
03-12-2015

 

E-300100/04-03-15

Obres d'urbanització de l'accés al Parc de Recerca UPF des del carrer Wellington. Procediment obert (finançat amb fons FEDER)

Avís: L'acte públic d'obertura de les ofertes a valorar de forma automàtica (sobre B) tindrà lloc dimarts 22 de setembre de 2015 a les 9:45 hores a la plaça de la Mercè, 10-12 08002 de Barcelona.

Aclariments

Documentació

  1. Acta de la 1a sessio privada de la Mesa de qualificació de la documentació general (sobre A) pdf
  2. Acta de la 2a sessió privada de la Mesa de qualificació de la documentació general (sobre A) dels candidats que han tramès les proposicions a través del Servei de Correus pdf
  3. Acta de la 3a sessió privada de la Mesa de qualificació de le esmenes de la documentació general (sobre A) pdf
  4. Acta de la 1a sessió pública de la Mesa d'obertura de les ofertes relatives a criteris que depenen d'un judici de valor (sobre C) pdf
  5. Informe tècnic sobre les ofertes relatives a criteris que depenen d'un judici de valor pdf
  6. Acta de la 4a sessió privada de la Mesa de valoració de les ofertes relatives a criteris que depenen d'un judici de valor pdf
  7. Acta de la 2a sessió pública de la Mesa d'obertura de les ofertes relatives als criteris automàtics (sobre B) pdf
  8. Acta de la 5a sessió privada de la Mesa de proposta d'adjudicació pdf

 

 

Publicació:
02-06-2015

Termini:
30-06-2015

Adjudicació:
01-10-2015