Normativa de mobilitat d'estudiants de grau de la Universitat Pompeu Fabra

Acord del Consell de Govern de 2 de març del 2011
Des de la seva creació, la UPF ha encoratjat la col·laboració acadèmica dels seus centres docents amb universitats d’arreu del món i ha fomentat la participació dels seus estudiants en programes de mobilitat. El creixement sostingut del nombre de programes de mobilitat i de convenis subscrits per la UPF i la seva diversificació, atès que actualment inclouen no només estades d’estudi sinó també de pràctiques, ha augmentat substancialment la complexitat de la gestió del sistema de mobilitat de la UPF i la necessitat de fixar procediments i criteris bàsic comuns, tot respectant la llibertat de cada centre per a implementar-los i per a orientar amb autonomia la seva política d’internacionalització. A la vegada, els canvis produïts en els darrers anys amb l’adaptació dels ensenyaments a l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior fan imprescindible revisar el règim de reconeixement de les activitats desenvolupades durant les estades de mobilitat, tenint en compte el marc normatiu vigent i les previsions contingudes en els plans d’estudis de grau.
 
 
CAPÍTOL 1. ORGANITZACIÓ DE LA MOBILITAT
 
Article 1. Àmbit de regulació                                                                                                    

Aquesta Normativa regula la realització d’activitats de mobilitat pels estudiants de grau de la UPF en altres universitats, institucions o empreses en virtut d’un programa o conveni de mobilitat nacional o internacional d’estudiants en què sigui part la UPF.  
 
Article 2. Definicions

1. Mobilitat d’estudiants: Realització d’activitats formatives, curriculars o extracurriculars, acadèmiques, de recerca o de pràctiques, en una universitat diferent a la UPF o en institucions públiques, centres de recerca o empreses a l’empara d’un programa de mobilitat d’estudiants en què sigui part la UPF o d’una relació bi- o multilateral establerta entre la UPF i una altra o altres universitats.  

2. Programa de mobilitat d’estudiants: Marc normatiu extern a la UPF en el qual s’estableix les condicions generals en què es desenvolupen certes activitats de mobilitat d’estudiants i a l’empara del qual la UPF pot establir convenis de mobilitat amb altres universitats o entitats.

3. Coordinador de mobilitat: Càrrec acadèmic del centre en el qual l’estudiant cursa els seus estudis de grau, regulat per l’acord del Consell de Govern d’1 de juliol de 2009, que exerceix les funcions previstes pel mateix i per aquesta Normativa.    

4. Acord acadèmic: Document subscrit per l’estudiant i el coordinador de mobilitat del centre on cursa els estudis de grau a la UPF en el qual s’estableixen les matèries i crèdits que l’estudiant haurà de cursar o el pla de treball que durà a terme en concepte de pràctiques en la universitat o entitat d’acollida, així com la seva correspondència, si ha pogut ser establerta, amb assignatures del seu pla d’estudis. Aquest acord es duu a terme abans de realitzar l’estada i té caràcter vinculant, sens perjudici de la seva modificació, si escau, pel document de confirmació de l’acord acadèmic.  

5. Document de confirmació de l’acord acadèmic: Document subscrit per l’estudiant, el coordinador de mobilitat del centre on cursa els estudis de grau a la UPF i un representant de la universitat o entitat d’acollida, en el qual es confirma el contingut de l’acord acadèmic o s’hi fan modificacions. El document de confirmació de l’acord acadèmic té caràcter vinculant.  

6. Reconeixement de crèdits: Procediment mitjançant el qual la UPF incorpora els crèdits obtinguts en activitats de mobilitat de caràcter curricular a l’expedient que l’estudiant té a la UPF, per tal que siguin tinguts en compte a efectes d’obtenció del títol oficial de grau.
 
Article 3. Convocatòries de mobilitat 

1. La UPF ha de fer les convocatòries per a participar en els programes o convenis de mobilitat amb caràcter anual, llevat que tinguin una altra periodicitat.

2. La convocatòria ha de fer pública l’oferta de mobilitat per al curs acadèmic següent o següents i aprovar-ne les bases reguladores. 
 
Article 4. Competències i funcions

1. Correspon al vicerector competent en matèria de relacions internacionals dictar les resolucions de convocatòria  de programes o convenis de mobilitat, aprovar les seves bases i dictar les resolucions d’atorgament de les places  de mobilitat i dels ajuts corresponents. 

2. Correspon al Servei de Relacions Internacionals de la UPF elaborar les bases de les convocatòries de cada programa o conveni; determinar l’oferta de mobilitat i ajuts; difondre les convocatòries i informar i assessorar els estudiants interessats, amb el suport dels coordinadors de mobilitat de cada centre; gestionar les sol·licituds,  verificar el compliment dels requisits de participació en cada convocatòria, i proposar l’atorgament dels ajuts als estudiants que han obtingut plaça, d’acord amb els criteris establerts a les bases de la convocatòria.
 
Article 5. Bases reguladores de les convocatòries 

Les bases reguladores de les convocatòries de mobilitat han de contenir, com a mínim, la següent informació:

a) Requisits generals de cada programa o conveni i específics per a concórrer a cada plaça de mobilitat.  

b) Ajuts disponibles, condicions i criteris del seu atorgament, eventual incompatibilitat amb altres ajuts i forma en què s’efectuaran els pagaments.

c) Termini, lloc i forma de presentació de sol·licituds.  

d) Procediment de concessió de les places de mobilitat, inclosos els criteris de selecció.

e) Òrgan competent per a resoldre sobre la concessió de les places de mobilitat  i termini i mitjans on es publicarà la resolució.

f) Recursos que les persones interessades poden interposar contra la convocatòria i contra les resolucions dictades en el procediment.

g) Termini d’acceptació de la plaça de mobilitat atorgada.

h) Requisits mínims d’aprofitament acadèmic de la mobilitat establerts per la UPF i d’incorporació de crèdits.

i) Termini i forma de justificar la realització de l’estada de mobilitat.

 
Article 6. Requisits de participació en programes o convenis de mobilitat

A banda dels requisits que estableixin les bases de la convocatòria, són requisits mínims per a poder participar en un programa o conveni de mobilitat relatiu a estudiants de grau:

a) Estar vàlidament matriculat en algun ensenyament oficial de grau a la UPF en el moment de sol·licitar la plaça de mobilitat. Queden exclosos de participació en els programes o convenis de mobilitat regulats en aquest acord els estudiants que cursin estudis per a l’obtenció de títols propis i els que estiguin matriculats a la UPF en el marc d’un programa o conveni de mobilitat o com a estudiants visitants.

b) Estar matriculat a segon curs o en un curs superior en el moment de realitzar l’estada i no trobar-se ja en disposició d’obtenir el títol de grau per raó del qual se li ha assignat la plaça.

c) Acreditar el nivell de coneixement de la llengua acadèmica o de treball de la universitat o entitat  d’acollida en els casos i en els termes especificats a les bases de la convocatòria, a fi d’assegurar l’aprofitament de l’estada de mobilitat.
 
Article 7. Sol·licitud

1. Els estudiants interessats a participar en un programa de mobilitat només poden  sol·licitar plaça o places de mobilitat que hagin estat ofertes per als seus estudis. La sol·licitud ha de presentar-se en el termini, en el lloc i en la forma establerta a les bases de la convocatòria i ha d’anar acompanyada, si escau, de tota la documentació que s’hi requereixi.

2. Els sol·licitants es responsabilitzen de la veracitat de les dades que consignen a la sol·licitud i de l’autenticitat de la documentació que hi adjunten. En cas de dubte sobre l’autenticitat, la validesa o el contingut dels documents aportats, la UPF pot efectuar  les oportunes comprovacions, adreçant-se a l’autoritat competent que els hagi expedit per a verificar-ne l’autenticitat o la veracitat del contingut, com també requerir la persona interessada a aportar la informació addicional que escaigui.
 
Article 8. Selecció

1. Els criteris generals que han de tenir-se en compte per a la selecció dels estudiants són:

a) L’expedient acadèmic de l’estudiant, valorat per la seva nota mitjana.

b) El coneixement suficient de l’idioma acadèmic o de treball de la universitat o entitat d’acollida.

2. A banda dels criteris generals, les bases de la convocatòria poden contenir criteris específics per a cada programa o conveni o per a places determinades, d’acord amb el que disposi el mateix programa o conveni, o establerts a proposta del centre docent on l’estudiant cursa els estudis de grau.

3. Un cop finalitzat el període de presentació de sol·licituds i verificat el compliment dels requisits de participació dels sol·licitants, els coordinadors de mobilitat han de fer la selecció dels estudiants d’acord amb els criteris generals i, si n’hi ha, els específics establerts a les bases de la convocatòria. A efectes de facilitar el procés de selecció, el Servei de Relacions Internacionals ha de proporcionar als coordinadors de mobilitat una proposta d’assignació per a cada plaça en aplicació dels criteris generals de nota mitjana d’expedient i coneixement suficient de l’idioma.
 
Article 9. Resolució provisional

En el termini establert a les bases, que en cap cas no pot superar els 30 dies hàbils a comptar de l’endemà de l’últim dia de presentació de sol·licituds, el vicerector competent en matèria de relacions internacionals ha de dictar la resolució provisional d’adjudicació de les places de mobilitat que ha de fer-se pública pels mitjans indicats a la convocatòria.
 
Article 10. Acceptació

1. Els estudiants a qui s’hagi atorgat una plaça de mobilitat han d’acceptar-la en el termini i en la forma indicada a les bases de la convocatòria. Si no ho fan, s’entén que desisteixen de la seva sol·licitud.

2. Les places desertes per desistiment queden alliberades per a ser adjudicades a altres candidats idonis per a ocupar-les, d’acord amb el procediment establert a les bases.

3. La UPF ha de lliurar als estudiants seleccionats que hagin acceptat la plaça el dossier de l’estudiant d’intercanvi. El dossier inclou la credencial de l’estudiant de mobilitat, els formularis de tràmits administratius i acadèmics que l’estudiant ha de complimentar, i informació d’utilitat per a preparar la seva estada de mobilitat.
 
Article 11. Adjudicació de places vacants

Les places que hagin quedat vacants un cop tancat el període d’acceptació  poden tornar a ser ofertes tot aplicant els criteris generals i específics per a la selecció i seguint el procediment establert a les bases de la convocatòria.
 
Article 12. Resolució definitiva

Un cop acceptades les places adjudicades i reassignades les places vacants, el vicerector competent en matèria de  relacions internacionals ha de dictar les resolucions d’adjudicació definitiva de places de mobilitat i de concessió dels ajuts corresponents.
 
Article 13. Comunicació a la universitat o entitat d’acollida

1. Un cop finalitzat el període d’acceptació, el Servei de Relacions Internacionals de la UPF ha de comunicar a la universitat o entitat d’acollida els estudiants que han estat seleccionats.

2. L’adjudicació d’una plaça de mobilitat per part de la UPF no comporta l’acceptació automàtica per part de la universitat o entitat d’acollida, a la qual correspon el centre docent d’acceptar els estudiants mitjançant la seva admissió com a estudiant de mobilitat. Si el centre d’acollida fixa requisits addicionals per a l’admissió definitiva, el seu compliment és responsabilitat de l’estudiant.
 
Article 14. Renúncia

1. L’estudiant que renunciï a la plaça de mobilitat ja acceptada ho haurà de fer de manera motivada per mitjà del formulari inclòs a aquest efecte en el dossier de l’estudiant d’intercanvi, adreçat al vicerector competent en matèria de relacions internacionals.

2. La renúncia a una plaça de mobilitat ja acceptada sense una causa de força major pot ser valorada com a criteri per a posposar o denegar sol·licituds de l’estudiant renunciant en posteriors convocatòries de places de mobilitat.

3. La renúncia a una plaça de mobilitat ja acceptada comporta automàticament l’extinció dels ajuts econòmics corresponents i l’obligació de reemborsar-los d’acord amb l’article 18 l).
 
Article 15. Durada de l’estada de mobilitat i pròrroga

1. El període d’estada a la universitat o entitat d’acollida no pot ser inferior a tres mesos ni superior a un curs acadèmic complet, tret que el programa ho determini altrament.

2. Si les bases de la convocatòria ho permeten, l’estudiant pot sol·licitar prorrogar el període de la seva estada a la universitat o entitat d’acollida. La pròrroga d’estada només es pot admetre si no implica una reducció de les places de mobilitat disponibles i requereix comptar amb l’aprovació de la universitat o entitat d’acollida i del coordinador de mobilitat del centre on l’estudiant cursa els seus estudis de grau.

3. El coordinador de mobilitat del centre ha de comunicar l’aprovació de la pròrroga al Servei de Relacions Internacionals.

4. L’acceptació de la pròrroga del període d’estudis a la universitat o entitat d’acollida té només efectes acadèmics. L’ampliació de l’ajut financer dependrà de les condicions de cada plaça de mobilitat especificades a les bases de la convocatòria i de la disponibilitat pressupostària.

5. L’estudiant que prorroga l’estada de mobilitat ha de subscriure un nou acord acadèmic que inclogui les matèries o crèdits que l’estudiant cursarà o el pla de treball que durà a terme en concepte de pràctiques durant el període de pròrroga.
 
Article 16. Mobilitat per a activitats extracurriculars

En cas de convocatòries adreçades exclusivament a la realització d’activitats de mobilitat amb valor extracurricular, siguin acadèmiques, de recerca o pràctiques, l’exercici de les competències que aquesta Normativa atribueix al vicerector competent en matèria de relacions internacionals i de les funcions que atribueix al Servei de Relacions Internacionals correspondrà al  degà o director del centre docent on els estudiants cursin els estudis de grau i a la secretaria del centre, respectivament.  
 
CAPÍTOL 2. DRETS I DEURES DELS ESTUDIANTS AMB RELACIÓ A LA MOBILITAT 
 
Article 17. Drets dels estudiants

Els estudiants de la UPF, als efectes de la seva participació en programes o convenis de mobilitat tenen, a més dels drets generals establerts a la normativa universitària, els drets específics següents: 

a) Participar en convocatòries dels programes o convenis de mobilitat, d’acord amb les seves bases, i ser adjudicatari de places de mobilitat sol·licitades, si així escau en aplicació dels criteris generals i específics per a la seva assignació.

b) Rebre informació i orientació acadèmica amb relació a les opcions de mobilitat disponibles per als seus estudis. 

c) Rebre informació sobre qüestions pràctiques relacionades amb  l'estada a l'estranger.

d) Obtenir els ajuts econòmics vinculats a la plaça de mobilitat, d’acord amb les condicions establertes en les bases de la convocatòria i les específiques de la plaça en qüestió, si escau. 

e) Conèixer, amb anterioritat a la incorporació a la universitat d’acollida, i sempre que es disposi d’informació suficient, les assignatures que els seran reconegudes en el seu pla d’estudis, mitjançant l’acord acadèmic, sens perjudici de poder instar-ne la modificació seguint el procediment establert a l’efecte.

f) Realitzar l’estada de mobilitat, d’acord amb les condicions específiques detallades a les bases de la convocatòria. 

g) Gaudir de l’exempció del pagament de les taxes acadèmiques a la universitat o entitat d’acollida, si així ho preveu el programa de mobilitat o el conveni, sens perjudici del deure eventual d’abonar taxes obligatòries, com ara per raó d’assegurances, sindicats d’estudiants, materials o similars, en les mateixes condicions que els estudiants locals.
 
Article 18. Deures dels estudiants

Els estudiants de la UPF que participen en un programa o conveni de mobilitat tenen, a més dels deures generals establerts a la normativa universitària, les obligacions específiques següents: 

a) Proposar al coordinador de mobilitat un projecte d’acord acadèmic que contingui les matèries o pla de treball que l’estudiant pretén desenvolupar durant la seva estada de mobilitat.

b) Estar matriculats a la UPF durant el curs acadèmic de realització de l’estada de mobilitat. 

c) Fer els tràmits d’inscripció i matrícula a la universitat o entitat d’acollida.

d) Fer els tràmits administratius a la UPF d’acord amb allò que especifica el dossier de l’estudiant d’intercanvi. 

e) Proveir-se d’una assegurança mèdica amb cobertura suficient, d’accidents i de danys a tercers, d’acord amb el que exigeixi la universitat o entitat d’acollida.

f) Complir la normativa vigent relativa a l’entrada i estada legal en el país d’acollida, inclosa, si escau, l’obtenció de visat. 

g) Dur a terme les activitats de mobilitat en la universitat o entitat d’acollida, en el període i amb la durada i contingut previstos a l’acord acadèmic o al document de  confirmació del mateix.

h) Atenir-se a les lleis del país d'acollida, així com a les normes de la universitat o entitat de destinació.

i) Complir els requisits mínims de crèdits superats durant el període de mobilitat especificats a les bases de la convocatòria i demanar la seva incorporació a l’expedient d’acord amb el previst en l’acord acadèmic o en el document de confirmació del mateix.

j) Justificar la realització de l’estada de mobilitat i el compliment dels requisits mínims d’aprofitament acadèmic en els terminis establerts i per mitjà dels formularis inclosos en el dossier de l’estudiant d’intercanvi.

k) Fer valoració de l’estada de mobilitat realitzada a la universitat o entitat d’acollida.

l) Reintegrar, en cas de renúncia a la plaça, de retirada de la mateixa, de no justificació de l’estada o de reducció del període d’estada, la totalitat o la part de l’ajut rebut que se li reclami.

m) En cas d’haver obtingut ajuts addicionals en el marc d’altres convocatòries, complir les obligacions de justificació que escaiguin amb la institució corresponent.

 
Article 19. Incompliment dels requisits de la convocatòria

L’incompliment per l’estudiant d’algun dels requisits de participació en el programa o conveni de mobilitat determina la retirada de la plaça de mobilitat, que ha d’acordar-se per resolució motivada del vicerector competent en matèria de relacions internacionals. També ho pot determinar, seguint el mateix procediment, l’incompliment greu, degudament acreditat, de les normes de la universitat o entitat d’acollida.
 
CAPÍTOL 3. RECONEIXEMENT DE CRÈDITS DE MOBILITAT
 
Article 20. Criteris específics de mobilitat i de reconeixement

Durant el primer trimestre del curs anterior al de l’estada de mobilitat, o amb anterioritat, cada centre docent ha d’establir i publicar al lloc web del centre(*), si en preveu l’existència, els criteris específics que s’aplicaran per a la realització d’activitats de mobilitat dels seus estudiants i per al reconeixement de crèdits per raó d’aquestes activitats, respectant en tot cas el que estableixin els plans d’estudis dels diferents graus.
 
Article 21. Requisits del reconeixement

1. La mobilitat dels estudiants de grau ha de ser reconeguda acadèmicament d’acord amb el que disposin a aquest efecte els plans d’estudis i, si escau, els criteris específics de mobilitat establerts per a cada grau.

2. En qualsevol cas, el reconeixement acadèmic de la mobilitat requereix que el programa d’estudis, treball de fi de grau o pràctiques que l’estudiant pretén cursar i, si escau, els canvis que s’hi introdueixin quedin degudament formalitzats en el document d’acord acadèmic o de confirmació del mateix, i hagin estat aprovats pel coordinador de mobilitat del centre.  
 
Article 22. Vies de reconeixement

1. Via ordinària. Amb caràcter general, els crèdits cursats dins d’un programa de mobilitat o conveni en què sigui part la UPF  han de ser reconeguts i incorporats a l’expedient de l’estudiant com a crèdits de mobilitat o de pràctiques, segons escaigui, de conformitat amb els documents d’acord acadèmic o de confirmació del mateix aprovats pel coordinador de mobilitat del centre.

2. Via de reconeixement per correspondència entre assignatures. Els crèdits cursats dins d’un programa de mobilitat o conveni en què sigui part la UPF poden ser reconeguts i incorporats a l’expedient de l’estudiant si es pot establir una correspondència, en coneixements i competències, amb assignatures del pla d’estudis seguit per l’estudiant. El reconeixement per aquesta via s’ha de fer de conformitat amb els documents d’acord acadèmic o de confirmació del mateix aprovats pel coordinador de mobilitat del centre.
 
Article 23. Criteris per al reconeixement per correspondència entre assignatures

1. A efectes d’establir la correspondència entre assignatures cal atenir-se al valor formatiu conjunt de les activitats acadèmiques desenvolupades sense que calgui una identitat completa entre assignatures i programes. 

2. Si la correspondència consta en el llistat d’assignatures que elabora cada centre docent i publica el Servei de Relacions Internacionals, s’ha de donar per existent en els termes que resultin del dit llistat. 
 
Article 24. Incorporació a l’expedient de l’estudiant

1. Cada centre docent establirà el procediment per al reconeixement, incorporació i avaluació, si escau, dels crèdits cursats pels seus estudiants dins d’un programa o conveni de mobilitat, en el marc de la present Normativa. El procediment ha de ser aprovat per la junta de centre i publicat al lloc web del centre docent.

2. Tots els crèdits que figurin en l’acord acadèmic o, en allò que el modifiqui, en el document de confirmació del mateix, s’han d’incorporar a l’expedient de l’estudiant, sigui quina sigui la qualificació obtinguda en l’assignatura.

3. L’estudiant pot formalitzar una sol·licitud excepcional de progressió d’acord amb la normativa del règim de progressió en els estudis i permanència dels estudis de grau de la UPF.

4. La secretaria del centre docent on l’estudiant cursa els estudis de grau ha d’incorporar a l’expedient d’aquest les assignatures cursades durant l’estada de mobilitat sempre que disposi de la qualificació abans del tancament de les actes de setembre del curs en què ha tingut lloc la mobilitat. Excepcionalment, aquest termini es pot allargar si no es disposa de la qualificació per causa imputable a la universitat d’acollida. En aquest cas, l’estudiant ha de comunicar la qualificació a la secretaria, a fi d’incorporar els crèdits a l’expedient, tan bon punt en disposi.

5. Si cal adaptar les qualificacions obtingudes en la universitat d’acollida al sistema de qualificacions establert per la normativa acadèmica dels ensenyaments de grau, s’han d’aplicar les taules previstes en els programes o convenis de mobilitat. Si no n’hi ha, s’ha d’aplicar la normativa establerta per la UPF i, en allò que sigui insuficient, les taules oficials d’equivalència vigents en altres nivells d’ensenyaments si escau fer-ho per analogia.   

6. L’òrgan competent per a dictar les resolucions relatives al reconeixement de crèdits de mobilitat és el degà o director del centre docent. Contra les seves resolucions es pot interposar recurs d’alçada davant el rector en el termini d’un mes. El rector resol amb l’informe previ de la Comissió de Reconeixement de Crèdits Acadèmic, que té caràcter preceptiu, però no vinculant.
 
Disposició addicional primera

Els centres adscrits gestionaran els seus propis programes i convenis de mobilitat. La competència per a resoldre sobre el reconeixement d’assignatures cursades correspon a l’òrgan que designin.
 
Disposició addicional segona

Les sol·licituds de realització d’estades de mobilitat fora d’un programa o conveni de mobilitat del qual sigui part la UPF, s’han d’adreçar al degà o director del centre docent en la qual l’estudiant cursi els seus estudis de grau, i han d’anar acompanyades de l’acceptació de la universitat de destinació i d’un projecte acadèmic motivat. El degà, abans de dictar la resolució d’acceptació o denegació de l’estada, pot demanar al Servei de Relacions Internacionals l’emissió d’un informe sobre la idoneïtat de la universitat de destinació. En cas d’acceptació, la gestió de l’expedient correspon a la secretaria del centre corresponent.
 
Disposició transitòria

Aquesta Normativa és d’aplicació als estudiants matriculats en els ensenyaments regulats pel RD 1497/1987, de 27 de novembre, si bé mantindran el règim de reconeixement de crèdits previst per la normativa anterior i els seus plans d’estudis.
 
Disposició derogatòria

Aquesta Normativa deixa sense efecte l’acord de la Comissió Gestora de 13 de juliol de 1993, modificat per acord de 12 de maig de 1994, que aprova les normes de funcionament del programa Erasmus a la Universitat Pompeu Fabra; l’acord de la Junta de Govern d’11 de juny de 1997, pel qual s’aproven els criteris per a la regulació i l’avaluació de les estades d’estudiants de primer cicle de la llicenciatura en Traducció i Interpretació en universitats estrangeres; l’acord del Consell de Govern de 14 de novembre del 2007, pel qual s’aproven les normes de reconeixement o d’equiparació d’assignatures dels programes d’intercanvi i Erasmus, i qualsevol altra normativa de programes d’intercanvi que contradigui aquesta normativa.
 
Disposicions finals

Primera. Es faculta el vicerector competent en matèria de relacions internacionals per interpretar i desplegar aquesta normativa.

Segona. Aquesta Normativa entra en vigor l’endemà de ser aprovada pel Consell de Govern de la UPF.
 
(*) Veure les webs de cada centre