Acord de Consell Social de 28 de juny del 2021

Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació

1.1. L’objecte d’aquesta norma és regular l’acceleració en els ensenyaments de grau. L’acceleració en els estudis permet als estudiants d’ensenyaments de grau de la UPF, amb un bon rendiment acadèmic, avançar els seus estudis més ràpidament del que està establert a la memòria dels ensenyaments.

1.2. Aquesta Normativa s’aplica als estudiants matriculats a un grau a la Universitat Pompeu Fabra que compleixen els requisits recollits en l’art. 2 d’aquesta Normativa.

 

Article 2. Requisits

Es poden acollir a l’acceleració en els ensenyaments els estudiants que compleixin els requisits següents:

2.1. Estar cursant un ensenyament de grau a la Universitat Pompeu Fabra.

2.2. Tenir tot primer curs superat.

2.3. Tenir superats la totalitat dels crèdits matriculats fins al moment de fer la sol·licitud.

2.4. Tenir una mitjana d’expedient de, com a mínim, un 8,5 entre totes les assignatures matriculades en el moment de fer la sol·licitud.

 

Article 3. Sol·licitud

Els estudiants que vulguin cursar de manera accelerada un any acadèmic han de presentar una sol·licitud adreçada al degà o degana o director o directora dels seus estudis en els terminis i pels mitjans que estableixi la Universitat i que seran degudament publicats.

A la sol·licitud cal adjuntar-hi l’informe favorable del tutor o tutora, en el qual s’informarà que l’estudiant compleix els requisits i es detallaran les assignatures que podrà matricular aquell curs acadèmic.

 

Article 4. Resolució

4.1. Correspon al degà o degana o director o directora resoldre la petició, un cop valorat l’informe del tutor. La resolució ha d’incloure les assignatures que l’estudiant pot matricular aquell curs acadèmic.

4.2. La resolució només té efectes en el curs acadèmic per al qual s’ha sol·licitat.

4.3. Contra aquesta resolució l’estudiant pot interposar un recurs d’alçada.

 

Article 5. Matrícula

5.1. L’estudiant pot matricular fins a un màxim del 50% més dels crèdits de curs per al qual té requisits de matrícula.

5.2. Només es poden matricular les assignatures que constin a la resolució.

5.3. L’estudiant podrà optar a la matrícula de les assignatures incloses a la resolució per aquell curs acadèmic, sempre que la matrícula es faci en els terminis establerts per la Universitat i d’acord amb els criteris d’ordre de matrícula que s’estableixin. Fora d’aquests terminis no es podrà garantir la reserva de plaça.

5.4. La resta d’aspectes relacionats amb la matrícula queden regulats per les normatives establertes per la Universitat.

 

Article 6. Incompatibilitats

No podran cursar els estudis de manera accelerada:

6.1. Els estudiants que estiguin cursant un programa de doble grau.

6.2. Els estudiants que estiguin cursant un programa de simultaneïtat a la UPF.

6.3. Els estudiants que tinguin reconeguda la condició d’estudiant a temps parcial.