Acord de Consell de Govern de 28 d'abril del 2021

La Llei orgànica 4/2007, per la qual es modifica la Llei orgànica 6/2001, d’universitats, estableix, en la seva disposició addicional quarta, que les universitats han de desenvolupar programes específics perquè les víctimes de la violència de gènere, així com les persones amb discapacitat, puguin rebre ajuda personalitzada i els suports i les adaptacions oportuns en el règim docent. Amb posterioritat, el Reial Decret 1791/2010, pel qual s’aprova l’Estatut de l’Estudiant Universitari, estableix com a drets comuns dels estudiants universitaris la igualtat d’oportunitats, sense cap discriminació en l’accés, l’ingrés i la permanència a la universitat, i l’atenció i el disseny d’activitats acadèmiques que, en la mesura de les disponibilitats organitzatives i pressupostàries de la universitat, facilitin la conciliació dels estudis amb la vida familiar i laboral, així com l’exercici dels seus drets per part de les dones víctimes de violència de gènere (articles 7.b i d). Igualment, la recent Llei 19/2020, del 30 de desembre, d’igualtat de tracte i no- discriminació, en el seu article 10.3 estableix que les universitats han de garantir l’atenció deguda als estudiants que, per algun dels motius de discriminació, tinguin necessitats específiques de protecció, ajuda i suport educatiu, per mitjà de l’aplicació d’accions positives, accions indirectes, accions compensatòries i altres accions educatives que escaiguin.

La decidida política de la nostra universitat en el reconeixement del dret a la igualtat d’oportunitats i la necessària inclusió de les persones amb necessitats especials en qualsevol dels aspectes de la societat es tradueix en una atenció individualitzada per a l’estudiant en el seu itinerari formatiu. Des de ja fa anys, el programa UPF Inclusió presta una atenció personalitzada que es concreta en diverses actuacions, tant en l’acollida de l’estudiant a la Universitat com en moments diversos dels períodes acadèmics.

La Universitat també defensa la igualtat efectiva de dones i homes en tots els aspectes  i a tots els nivells, i té el deure d’impulsar polítiques que condueixin a assolir-la. De la mateixa manera, la Universitat defensa el dret de les lesbianes, els gais, els bisexuals, les persones intersexuals i les persones trans a ser i a mostrar-se com vulguin, i ha assumit el compromís de prendre les mesures necessàries per garantir el compliment del dret  a la no-discriminació en tots els seus àmbits.

A banda d’aquests col·lectius, n’hi ha d’altres que poden requerir acompanyaments o adaptacions de l’activitat docent en diferents moments de la seva trajectòria a la Universitat, com el estudiants amb necessitats econòmiques dotats de beques específiques de la mateixa universitat, els estudiants amb altes capacitats del programa UP(f)Grade o els estudiants d’alt rendiment esportiu, d’acord amb el que estableix el Decret 337/2002, de 3 de desembre,  de la Generalitat de Catalunya i el que disposa el Reial Decret 971/2007, sobre esportistes d’alt nivell i d’alt rendiment.

Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació

1.1. L’objecte d’aquesta normativa és regular l’adaptació docent per a estudiants amb situacions que poden requerir un tractament específic de la Universitat Pompeu Fabra.

1.2. Poden requerir un tractament específic els estudiants que estiguin cursant assignatures de grau o de màster a la Universitat Pompeu Fabra que presentin situacions específiques, degudament acreditades, d’acord amb les previsions legals que s’estableixen en cada cas:

1.2.1. Estudiants amb un grau de discapacitat acreditat oficialment.

1.2.2. Estudiants amb afectacions visuals, auditives, físiques, psicosocials i trastorns del neurodesenvolupament i també per discapacitat intel·lectual i intel·ligència límit. I estudiants amb malalties cròniques i de llarga durada, tractaments o situacions temporals, que puguin alterar o perjudicar el seu rendiment acadèmic.

1.2.3. Estudiants esportistes d’alt nivell i alt rendiment.

1.2.4. Estudiants d’altes capacitats.

1.2.5. Estudiants de programes propis de la UPF, o d’altres en què participa la UPF, adreçats a estudiants amb necessitats socioeconòmiques.

1.2.6. Estudiants que es trobin en situació de violència masclista, incloent-hi els fills dependents de dones que pateixin violència masclista en l’àmbit familiar.

1.2.7. Estudiants que es trobin en situació de violència familiar per raó de la seva orientació sexual, identitat o expressió de gènere.

1.2.8. Estudiants en processos de transició de gènere i estudiants en processos mèdics derivats de la condició d’intersexualitat.

1.2.9. Estudiants en supòsits d’embaràs, part, adopció o acolliment i estudiants amb fills o filles menors de tres anys a càrrec o que siguin la persona cuidadora de familiars dependents.

1.3. Aquesta normativa és d’aplicació als estudiants que es troben cursant assignatures de grau i de màster universitaris, regits pel Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, que estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials.

Article 2. Concepte i abast de l’adaptació docent

2.1. L’adaptació docent és el conjunt de modificacions o d’ajustaments que es realitzen en l’itinerari formatiu de l’estudiant, sense perjudici de l’adquisició de les competències professionals i dels continguts acadèmics que estableixen els títols universitaris i que habiliten per a l’exercici professional. L’adaptació docent es diferencia de l’adaptació curricular, el règim específic de la qual s’estableix en la “Normativa sobre adaptació curricular dels estudis” (Acord de Consell de Govern de 9 de juliol del 2008), i es pot aplicar a dos nivells: l’adaptació de suport a les classes i l’adaptació en les proves d’avaluació.

2.2. Les adaptacions de suport a les classes són les modificacions o provisió de recursos especials, materials, personals, de comunicació i didàctics dirigits a facilitar l’accés al currículum ordinari de l’estudiant amb necessitats educatives i/o circumstàncies específiques (adequada il·luminació i sonoritat, sistemes de comunicació complementaris o alternatius, adaptació de pràctiques i continguts acadèmics, entre d’altres). L’adaptació en les proves d’avaluació inclou les modificacions i els ajustaments que es fan específicament a les proves d’avaluació programades en el marc de cada assignatura (ampliació del temps previst per finalitzar-les, utilitzaciód’ordinadors,entre d’altres).

2.3. Aquests nivells d’adaptació docent també s’apliquen a tots els cursos d’idiomes que imparteix el programa Idiomes UPF de la Universitat Pompeu Fabra.

Article 3. Sol·licitud, avaluació i terminis

3.1. La sol·licitud d’adaptació docent l’ha de fer la persona interessada.

3.2. La sol·licitud d’adaptació docent es pot fer en qualsevol moment del curs acadèmic.

3.3. Correspon al servei responsable del programa UPF Inclusió, de suport a estudiants amb necessitats educatives especials, realitzar l’avaluació de necessitats i acordar amb l’estudiant les adaptacions i els ajustaments dels quals posteriorment s’informarà les direccions dels centres o estudis o per a la seva aplicació. A aquest efecte, l’estudiant ha de facilitar la documentació necessària que justifiqui la necessitat de l’adaptació.

3.4. En el cas d’estudiants esportistes d’alt nivell o d’alt rendiment, la sol·licitud s’ha de cursar durant l’inici del curs acadèmic, llevat que es produeixi una circumstància excepcional, que es podrà valorar en qualsevol moment del curs. Els estudiants esportistes que compleixin els requisits tindran el suport d’un tutor o tutora que se li assignarà des dels seus estudis.

3.5. En el cas d’estudiants en situació de violència masclista o LGBTIfòbia i d’estudiants en processos de transició de gènere o en processos mèdics derivats de la condició d’intersexualitat, correspon a la Unitat d’Igualtat gestionar la sol·licitud en qualsevol moment del curs acadèmic, avaluar-la, acordar amb l’estudiant les adaptacions necessàries i traslladar-la a la direcció del centre o estudis corresponent.

Article 4. Tutors

4.1. Cada centre o estudi ha d’assignar com a mínim un tutor o tutora dels estudiants amb necessitats educatives especials, que n’assumirà les funcions de coordinació, acompanyament i orientació acadèmica.

4.2. El tutor o tutora de necessitats educatives especials assignat es coordinarà amb els responsables del programa UPF Inclusió i amb les UGA, ja sigui a través del cap d’UGA o de la persona en qui es delegui. Així mateix, el Programa d’Acció Tutorial (PAT), com a programa encarregat d’atendre personalment els estudiants durant tota la seva trajectòria a la Universitat, podrà comptar amb el suport i el seguiment dels tutors de necessitats educatives especials.

Article 5. Estudiants de suport o acompanyament per a estudiants amb necessitats educatives especials

5.1. L’estudiant de suport o acompanyament podrà proporcionar voluntàriament la seva ajuda per tal de facilitar als estudiants amb necessitats educatives especials la realització d’activitats quotidianes (prendre apunts i notes de classe, desplaçar-se dins el campus, transcriure materials o documents) o d’ajudar-los a acomodar-se en el seu lloc de l’aula.

5.2. L’estudiant de suport, que ha d’estar matriculat a la UPF, rebrà formació prèvia i seguiment per part del programa UPFInclusió, i podrà demanar i obtenir reconeixement de crèdits RAC per aquesta col·laboració.

Article 6. Suport i assessorament als professors

6.1. Els professors implicats en processos d’adaptació docent podran tenir el suport i l’assessorament del Servei d’Atenció a la Comunitat Universitària i de la Unitat d’Igualtat durant la seva implementació.

Article 7. Resolució

7.1. Correspon al vicerector o vicerectora competent en matèria de docència resoldre les sol·licituds d’adaptació docent per als estudiants amb situacions que puguin requerir un tractament específic i establir les mesures d’adaptació que s’hagin d’aplicar.

Article 8. Confidencialitat i protecció de dades

8.1. Els professors, els tutors, els estudiants de suport i el personal dels diferents serveis, unitats i centres de la UPF implicats estaran subjectes al deure de confidencialitat respecte de les dades personals incloses en els expedients de sol·licitud de tractament específic.

8.2. El tractament de les dades personals dels estudiants es realitzarà amb plena subjecció a la normativa de protecció de dades personals. Les dades únicament es podran fer servir per a la finalitat recollida en aquesta norma, i en tot cas requerirà e lconsentiment de l’estudiant o representant legal.

Disposició final

El vicerector o vicerectora competent en matèria de docència ha de difondre els serveis d’adaptació docent existents per a cada col·lectiu d’estudiants en situacions que puguin requerir un tractament específic. També li correspon mantenir actualitzada la documentació requerida per acreditar les situacions susceptibles d’un tractament específic.