Acord del Consell de Govern d'11 d'abril del 2018, modificat per acord de Consell de Govern de 10 d'abril del 2019 i acord de Consell de Govern de 7 d'octubre del 2020

Article 1. Concepte

1.1. El mínor és aquella formació complementària adreçada essencialment als estudiants de la Universitat Pompeu en una àrea del coneixement diferent de la que constitueix el nucli principal dels seus estudis.

1.2. Els mínors de la Universitat Pompeu Fabra poden ser temàtics, transversals o per a col·lectius o programes concrets, i tenen entre 12 i 30 crèdits.

 

Article 2. Règim acadèmic

2.1. Per obtenir un mínor cal superar el mínim de crèdits que marqui cada programa.

2.2. Les activitats formatives cursades dins d'algun dels mínors oferts per la UPF que també formin part de l'oferta de formació transversal de lliure elecció, de les escoles d'estiu de la UPF o que siguin susceptibles de ser reconegudes com a crèdits per la participació en activitats universitàries (crèdits RAC) poden constar també a l'expedient de la titulació oficial de l'estudiant sempre que compleixin la normativa de referència i no se superin els màxims permesos. Les activitats formatives cursades en un programa de mínor que no tinguin aquesta consideració no poden ser objecte de reconeixement en no haver estat cursades en un estudi oficial.

2.3.Les activitats que formen part de l’oferta formativa de més d’un mínor només es poden incorporar en un dels expedients de mínor de l’estudiant, si en cursa més d’un.

Article 3. Oferta

3.1. Correspon al vicerector o vicerectora competent en matèria de docència acordar amb els responsables acadèmics les assignatures i altres possibles activitats formatives que formaran part dels mínors, així com els requisits d'accés, les incompatibilitats i el nombre de places.

3.2. Correspon a la Comissió d'Ordenació Acadèmica aprovar l'oferta de mínors.

3. L'oferta de mínors es publica a la web de la Universitat amb l'objectiu d'informar als estudiants de les oportunitats i el procediment que hauran de seguir per obtenir-los.

 

Article 4. Requisits

Per cursar un mínor de la Universitat Pompeu Fabra cal complir els requisits que estableixi la memòria del mínor corresponent.

Article 5. Certificació

La Universitat expedirà a l'estudiant un document certificador amb la denominació corresponent.