Article primer.  Naturalesa

1. Els delegats són els representants i els portaveus dels estudiants d'un curs o grup de grau.

2. Els delegats s'escolliran després d'un procés deliberatiu i posteriorment electoral.

3. Poden ser electors i elegibles tots els estudiants matriculats en qualsevol titulació oficial de grau de la Universitat Pompeu Fabra. Seran delegats des del moment de l'elecció fins a la celebració de les següents eleccions.

4. Els delegats tenen per funció fomentar i reforçar la participació dins el curs o grup.

 

Article segon. Nombre de delegats

1. Amb caràcter general, cada curs o grup tindrà dos delegats, que compartiran les tasques corresponents.

2. En els cursos que estiguin dividits en grups, cada grup tindrà dos delegats, i la figura de delegat o delegada  de curs o grup no serà necessària. En cas que en el curs o grup els estudiants siguin de diferents titulacions, hi haurà, com a mínim, un delegat o delegada de cada titulació a cada curs o grup. En conseqüència, depenent del nombre de titulacions, els grups o cursos podrien tenir més de dos delegats.

3. En la resta de casos, de manera excepcional, el degà o degana o el director o directora de centre, farà una proposta sobre l'organització i el nombre de delegats en funció de les característiques de les seves titulacions, sempre tenint en compte dos criteris:

- que totes les titulacions tinguin representació

- que hi hagi proporcionalitat amb el nombre d'estudiants representats.

El vicerectorat competent en matèria d'estudiants informarà d'aquesta proposta a l'alumnat.

 

Article tercer. Drets i deures

3.1. Drets dels delegats

a)    Rebre informació i documentació explicativa dels òrgans competents, sobre les seves funcions, competències i drets i deures.

b)    Convocar les reunions que considerin oportunes amb els estudiants que representen per al correcte compliment de les seves funcions, a petició pròpia o a petició dels estudiants, respectant la programació docent.

c)    Disposar d'una plataforma interactiva facilitada per la Universitat per convocar reunions i comunicar-se amb els estudiants.

d)    Rebre regularment la informació necessària dels òrgans competents per al correcte desenvolupament de les seves funcions.

e)    Rebre informació acadèmica dels assumptes que afectin els estudiants especialment si es produeixen modificacions en el funcionament acadèmic ordinari.

f)    Ser escoltats pels òrgans de govern competents del seu àmbit per tal d'exercir les seves funcions de representació.

g)    Demanar el reconeixement de crèdits en les condicions establertes en la Normativa de reconeixement en crèdits d'activitats universitàries.

h)    Renunciar a la condició de delegat o delegada.

3.2. Deures dels delegats

a)    Defensar i reivindicar els drets i deures dels estudiants als quals representen. Defensar les decisions preses en assemblea pel curs o grup i no actuar al marge d'aquestes per compte propi .

b)    Fomentar i reforçar la participació dins el curs o grup. Per fer-ho, han de convocar periòdicament reunions amb els estudiants que representen per complir correctament la seva funció, a petició pròpia o a petició dels estudiants.

c)    Identificar-se i posar a disposició dels seus representats les seves dades de contacte.

d)    Fer un ús responsable de aquelles dades que obtingui en l'exercici de les seves funcions així com de les eines posades a la seva disposició.

e)    Informar els estudiants sobre les activitats desenvolupades en l'exercici de les seves funcions, els fets rellevants que es produeixin a la Universitat i tots aquells d'interès per als estudiants.

f)    Reunir-se periòdicament amb els òrgans de govern de la facultat o escola i assistir a les reunions a què siguin convocats.

g)    Fomentar l'adequada utilització del material i les instal·lacions així com informar dels possibles problemes.

h)    Contribuir al desenvolupament i a la qualitat dels fins de la Universitat, mitjançant actes, programes i altres activitats que puguin significar un benefici per a la comunitat universitària en general i per als estudiants en particular.

i)     Participar activament en el Consell d'Estudiants de la Universitat Pompeu Fabra (CEUPF) per fomentar la participació estudiantil.

 

Article quart. Organització dels delegats

4.1. L'assemblea de curs o grup. Àmbit de deliberació

1. L'assemblea de curs o grup és l'espai deliberatiu propi del curs o grup en què es produeix el debat necessari entre els estudiants que en són membres per tal de fixar per consens les opinions del curs o grup. Quan no s'arribi a un consens s'ha de procurar recollir les posicions divergents acordades entre les parts i decidides en l'assemblea.

2. Les decisions preses per l'assemblea són la base de l'acció dels delegats i, per tant, les que guien el desenvolupament de les seves funcions. D'aquesta manera, els delegats no poden actuar independentment dels estudiants que representen.

3. És responsabilitat del delegat o delegada convocar les assemblees amb regularitat. El curs o grup es pot reunir en assemblea per iniciativa pròpia dels delegats o bé a petició d'un 20% dels estudiants. En qualsevol dels dos casos, els delegats han de convocar i anunciar aquesta assemblea amb una setmana d'antelació i de la manera més efectiva. Els delegats s'han d'assegurar que s'aixequi acta de la sessió i que aquesta es difongui entre els seus representants.

4. Abans de cada reunió ordinària programada amb els òrgans de govern, els delegats han de convocar una assemblea del seu curs o grup per tal de recollir les opinions consensuades dels estudiants que representen. Després de cadascuna d'aquestes reunions amb els òrgans de govern, hauran d'informar els estudiants que representen sobre els assumptes tractats.

4.2. Relacions amb els òrgans de govern

1. Els degans o directors de centre han de convocar els delegats de manera ordinària un cop cada trimestre. De manera extraordinària, a proposta dels propis degans o directors o a petició dels delegats, els degans o directors podran convocar altres reunions per resoldre altres temes que puguin sorgir durant el curs. De totes aquestes reunions, un dels delegats aixecarà acta i, amb l'acord de degans o directors, aquesta es farà pública entre els seus representats.

2. Els delegats han d'informar periòdicament de les inquietuds dels estudiants als representants dels estudiants a la Junta de la seva Facultat o Escola, als del Consell de Departament i al Secretariat Tècnic del CEUPF, especialment abans de les reunions d'aquests òrgans.

3. Tots els delegats de cada facultat o escola, els estudiants representants de la Junta de la mateixa Facultat o Escola i els estudiants representants del Consell del Departament s'han de reunir com a mínim un cop per trimestre, preferiblement abans de la reunió de la Junta de Facultat o Escola i del Consell de Departament.

 

Article cinquè. Preparació de l'elecció dels delegats

5.1. Fase d'informació

1. Durant les primeres setmanes de curs els estudiants rebran informació institucional, especialment per part dels vicedegans o sotsdirectors o cap d'estudis, sobre les disposicions contemplades en aquesta normativa.

2. El vicerectorat competent en matèria d'estudiants, a partir de diferents mecanismes, donarà informació sobre la normativa de delegats. Es comptarà amb una borsa d'estudiants voluntaris amb experiència en la participació i la representació per tal de col·laborar en aquesta explicació.

5.2. Fase de deliberació

Abans del procés electoral es farà una reunió entre els estudiants de cada curs o grup. Aquesta reunió podrà comptar amb la participació dels voluntaris per tal de promoure la presentació de candidatures i de resoldre dubtes. Aquesta reunió iniciarà la deliberació necessària per poder desenvolupar el procés electoral.

 

Article sisè. Procés d'elecció de delegats

6.1. Circumscripció i dret de sufragi

1. La circumscripció electoral per elegir delegat o delegada és el curs o grup.

2. El dret de sufragi correspon a tots els estudiants matriculats a qualsevol titulació oficial de grau impartida per la Universitat Pompeu Fabra.

3. Els estudiants poden emetre el seu vot en el cursos o grups on tinguin assignatures matriculades.

4. Per a les eleccions a delegat o delegada de curs o grup, cada estudiant només pot ser candidat en un sol curs o grup on tingui assignatures matriculades.

5. Les eleccions a delegat o delegada de curs o grup es faran mitjançant sufragi universal, lliure, igual, directe i secret.

6. Per exercir el dret de sufragi és necessari estar inclòs en el cens electoral.

7. El dret de sufragi és personal i intransferible.

6.2. Junta Electoral de Centre

1. La Junta Electoral de Centre és l'encarregada de l'organització i la coordinació de les eleccions dels delegats en cada facultat o escola. El degà o degana o director o directora del centre és l'òrgan competent per a convocar les eleccions.

2. La composició de la Junta Electoral de Centre és l'establerta en l'article 9.2 del Reglament electoral de la UPF.

3. Les funcions de la Junta Electoral de Centre són les establertes en l'article 16 del Reglament electoral de la UPF.

6.3. La Mesa Electoral

1. La composició de la Mesa Electoral és l'establerta en l'article 18.1 del Reglament electoral de la UPF .

2. Les funcions d'aquesta Mesa Electoral són les establertes en l'article 19 del Reglament electoral de la UPF.

3. En el cas de les eleccions realitzades dins l'aula, el sorteig de la mesa electoral es podrà fer en el mateix moment entre els estudiants que hagin d'emetre vot en aquelles eleccions. No entraran en el sorteig aquells electors que hagin presentat candidatura.

4. En el cas de les eleccions realitzades fora de l'aula, el sorteig de la mesa electoral s'ha de fer prèviament a través de la Junta Electoral del Centre.

6.4. Convocatòria d'eleccions

1. A començaments de cada curs acadèmic, el degà o degana o director o directora de centre convocarà les eleccions a delegats i ordenarà la publicació del cens estudiantil a les secretaries de centre, distribuït per cursos i grups, en el qual han de figurar tots els alumnes amb dret a sufragi actiu.

2. Les eleccions se celebraran amb caràcter general durant el primer trimestre del curs acadèmic, una vegada que es disposi de la relació d'alumnes matriculats.

3. La convocatòria es farà pública als taulers d'anuncis de la Universitat, de la facultat o escola i a les corresponents aules, sense perjudici de la seva publicació en els mitjans que la Universitat consideri oportuns.

4. La convocatòria especificarà el dia i horari de les eleccions, així com si es realitzaran dins o fora de l'aula.

5. Les eleccions s'hauran de celebrar, com a molt tard, durant la quarta setmana a partir de la publicació de la convocatòria.

6.5. Cens electoral

1. El cens electoral publicat per les juntes electorals dels centres ha d'estar distribuït per cursos o grups, i han de figurar-hi tots els alumnes amb dret a vot.

2. Els electors que no figurin al cens o que hi estiguin de manera incorrecta poden reclamar davant de la Junta Electoral de Centre dins dels tres dies hàbils següents a la seva publicació.

3. Les reclamacions es resoldran en el termini de tres dies hàbils.

6.6. Candidatures

1. La presentació de candidatures pot fer-se des de la convocatòria d'eleccions i fins a 10 dies naturals des de la convocatòria, davant la Junta Electoral de Centre.

2. La presentació de candidatures es farà en el Registre de la Universitat mitjançant un model oficial establert per la Universitat.

3. Les candidatures són unipersonals.

4. No es celebraran votacions en aquells casos que el nombre de candidats sigui igual o inferior al nombre de llocs a cobrir. Els candidats presentats seran proclamats candidats electes.

5. La Junta Electoral de Centre examinarà les candidatures i, en un termini no superior a dos dies des de la finalització del termini de presentació, farà pública la proclamació de candidats. Durant el termini de tres dies des de la proclamació provisional, els candidats proclamats o exclosos estan legitimats per interposar recurs davant la Junta Electoral de Centre, que resoldrà els recursos en un termini de tres dies, i procedirà a la proclamació definitiva.

6. Si no es presenten candidatures, la tasca de delegat o delegada serà desenvolupada en funcions pel delegat o delegada del curs anterior. Si no és el cas, quedarà vacant.

7. Una vegada proclamats els candidats, en els casos de les eleccions que es realitzin fora de l'aula, es procedirà a designar els membres de la Mesa Electoral. En qualsevol cas és incompatible la condició de candidat amb ser membre de la Mesa Electoral.

6.7. Presentació dels candidats

1. La presentació dels candidats davant el curs o grup es farà en el marc del procés deliberatiu en el si del curs o grup, abans de fer les eleccions.

2. La Universitat fomentarà la participació a través d'una campanya institucional destinada a informar la comunitat universitària sobre el procés electoral i la conveniència de participar-hi.

3. La Universitat proporcionarà al curs o grup els mitjans que, dins de les seves possibilitats, li siguin requerits per al desenvolupament del procés electoral.

6.8. Votació dels delegats

1. Amb caràcter general, s'escolliran dos delegats de cada curs o grup.

2. El dia establert a la convocatòria i, sempre que sigui possible al final d'una de les classes en les que s'imparteixi una matèria de formació bàsica o obligatòria, es constituirà la Mesa Electoral i tindrà lloc la presentació pública dels candidats a delegats de curs o grup. A continuació, es procedirà a realitzar les votacions.

3. Quan no es pugui realitzar l'elecció en una classe on estigui tot el curs o grup, les votacions es faran en espais habilitats a l'efecte en un horari adient pel major nombre d'estudiants.

4. La votació tindrà lloc prèvia comprovació de la identitat del votant i de la seva inclusió al cens.

5. Cada elector pot emetre un vot a un sol candidat.

6. El vot es farà mitjançant paperetes que assegurin el degut secret del vot emès.

6.9. Escrutini

1. Una vegada transcorregut el període de votació, es procedirà a l'escrutini dels vots.

2. Els candidats que obtinguin més vots a favor seran escollits delegats d'aquest curs o grup, d'acord amb el nombre de places a cobrir.

3. En el cas de llocs no coberts, quan hi hagi candidats i a petició de les classes, els degans o directors podran realitzar una nova convocatòria per escollir delegat o delegada.

4. Es consideraran nul·les les paperetes que continguin el nom de més d'un candidat o candidata, les que no coincideixin amb el nom del candidat o candidata, les illegibles o aquelles que no permetin la identificació exacta.

5. Una vegada fet el recompte de vots s'aixecarà acta dels resultats, que serà firmada pels membres de la Mesa Electoral i lliurada a la Junta Electoral de Centre.

 

Article setè. Pèrdua de la condició de delegats

1. Els delegats podran perdre la seva condició en els casos següents:

a)    Per renúncia de l'interessat, per la pèrdua de les condicions d'elegibilitat, per absència superior a tres mesos, o per qualsevol causa legal que impossibiliti l'exercici de les funcions per les quals va ser elegit. Aquestes circumstàncies seran constatades pel degà o degana, o director o directora, del centre.

b)    A iniciativa del curs o grup, mitjançant una votació revocatòria que obtingui el vot favorable de la majoria absoluta dels estudiants censats en la circumscripció que aquest delegat o delegada representa. Aquesta revocació haurà de ser instada davant el degà o degana, o director o directora, del centre per almenys una tercera part dels estudiants del grup. Si la revocació no és aprovada, els seus signataris no podran reiterar-la en el mateix curs acadèmic.

2. En els casos de pèrdua de la condició de delegat o delegada, l'òrgan competent pot convocar noves eleccions si és necessari cobrir vacants.

 

Disposició addicional primera

Als efectes d'aquesta normativa, s'entén inclòs en el concepte titulacions de grau les  llicenciatures, les enginyeries, les diplomatures i les enginyeries tècniques fins que s'extingeixin.

 

Disposició addicionals segona

1. Les eleccions de delegats podran realitzar-se amb el sistema de vot electrònic implantat a la UPF.

2. La utilització d'aquest sistema requerirà de l'autorització del secretari o secretària general de la universitat.

3. El procediment electoral previst en aquesta norma s'adaptarà a les següents especificitats:

3.1 La convocatòria de les eleccions, que correspon als respectius degans i directors de centre, haurà de tenir un únic calendari electoral per a tots els centres i haurà d'indicar que el sistema de votació és l'electrònic. El calendari inclourà més d'un dia de votació i caldrà indicar-hi l'horari.

3.2 Els òrgans responsables del procés electoral seran:

1. Les juntes electorals de centre, a les que correspon la proclamació dels candidats i la resta de competències previstes en aquesta normativa.

2. La Mesa Electoral Electrònica, que serà única per a totes les votacions dels centres, i que està formada per:

- El vicerector o vicerectora competent en matèria d'estudiants o, si és el cas, el secretari o secretària general, que la presidirà.

- Tres degans o directors de centre, un per campus, o els vicedegans o sotsdirectors que aquests proposin, designats pel rector o rectora.

- Un estudiant designat per sorteig d'entre els estudiants membres de les juntes electorals de centre, que en cap cas podrà ser candidat.

- El o la responsable del Servei d'Atenció a la Comunitat Universitària, que n'exercirà la secretaria.

La Mesa Electoral Electrònica és la responsable de la custòdia dels vots emesos i de l'obertura de la urna electrònica i és la responsable de l'escrutini. Estendrà les actes d'escrutini, que seran publicades, i en donarà trasllat a les respectives juntes electorals de centre per tal de proclamar els candidats electes.

3. Es constituirà una Mesa d'administració per a resoldre les incidències tècniques o administratives que es puguin produir durant la votació electrònica, en la que hi col·laborarà un equip de suport tècnic que assessorarà en aspectes tecnològics.

4. Correspon al Servei d'Atenció a la Comunitat Universitària la direcció i coordinació dels mitjans humans que intervenen en el procés i la coordinació amb els centres. La vicegerència competent en matèria de TIC és la responsable de la direcció i coordinació dels mitjans tecnològics per a la realització del vot electrònic.

3.3. En tot allò no previst en aquesta disposició addicional en relació al sistema de votació electrònica i sempre que no s'hi contradigui serà aplicable la Normativa d'aplicació als procediments electorals amb votació electrònica, aprovada per Acord del Consell de Govern de 14 de desembre del 2011.

 

Disposició addicional tercera.

1. Aquesta normativa també s'aplicarà per a l'elecció de delegats dels estudiants matriculats als programes d'estudis de la Universitat Pompeu Fabra no adscrits a un centre, com el programa de Grau Obert.

L'elecció de delegats del programa d'estudis ho és sense perjudici de que els estudiants del programa participin en les eleccions dels delegats dels grups i classe dels centres on s'imparteixen les assignatures en les que estan matriculats.

2. Les funcions que aquesta normativa atribueix als degans o directors seran exercides per l'òrgan de supervisió designat en cada cas per a cada programa. En el programa de Grau Obert, correspon al coordinador acadèmic del programa.

3. La composició de la Junta Electoral encarregada de l'organització i la coordinació de les eleccions dels delegats en aquest programes d'estudis s'indicarà en la convocatòria, i haurà de tenir un mínim de sis membres, inclòs el president o presidenta i el secretari o secretària, i ha de comptar amb representació dels col·lectius que conformen la comunitat universitària, designats per sorteig d'entre els vinculats al programa.

Les funcions de la Junta Electoral són les establertes en l'article 16 del Reglament electoral de la UPF.

 

Disposició addicional quarta.

La designació d'un vicedegà o vicedegana o d'un sotsdirector o sotsdirectora per a formar part de la Mesa Electoral Electrònica no afecta la composició de la Junta Electoral de Centre.

 

Disposició final

En allò no previst en aquesta normativa s'aplicarà el Reglament Electoral de la Universitat Pompeu Fabra.