Acord de Consell de Govern de 13 de juliol del 2022

La UPF té entre les seves funcions essencials la transferència de coneixement a la societat, tal i com s’estipula a l’article 164 dels Estatuts de la Universitat, que incorpora allò establert a l’article 39.3 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats.

El foment de la capacitat emprenedora dels estudiants és una via essencial per aconseguir dur a terme aquesta funció de transferència de coneixement i, per aquesta raó, és voluntat de la UPF afavorir l’assoliment de les capacitats que permetin portar a terme idees de negoci. Aquesta activitat es considera rellevant, doncs té com a resultat la transferència de coneixement en tant que retorn a la societat per part dels membres de la comunitat universitària en forma de nou producte o servei. El reconeixement del segell en aquesta Normativa pretén fer visible aquest retorn per part de la UPF en forma de start-ups innovadores. 

En aquest sentit, la promoció de l’emprenedoria és clau per dur a terme una transferència de coneixement de valor per a la societat i això justifica, per tant, la regulació d’un marc d’actuació per al reconeixement de les empreses “Start-up de la UPF”, que atorgui la seguretat jurídica suficient perquè el reconeixement per part de la UPF d’aquestes empreses es realitzi amb totes les garanties, afavorint d’aquesta manera la consecució de la funció essencial de la Universitat de transferir coneixement a la societat.

D’acord amb el que s’ha exposat anteriorment, el Consell de Govern acorda aprovar la Normativa per al reconeixement d’empreses innovadores emergents de la UPF.  “Empreses Start-up de la UPF”.

 

Capítol I. Objecte i definicions

Article 1. Objecte

L’objecte d’aquesta Normativa és definir les condicions necessàries per què una empresa pugui ser reconeguda com a start-up de la UPF. En cas de complir-les, rebrà la denominació “Start-up de la UPF”.

 

Article 2. Definicions

Als efectes d’aquesta Normativa, s’entendrà per:

 1. Start-up de la UPF”: empresa d’alt contingut innovador, de la qual almenys un membre de la comunitat universitària UPF tingui part del seu capital social, que no tingui per objecte l’explotació de resultats de recerca o coneixements propietat de la UPF i que sigui reconeguda d’acord amb allò  establert en aquesta Normativa.
 2. “Comunitat universitària de la UPF”: els estudiants, els alumni, el personal acadèmic i el personal d’administració i serveis de la UPF.
 3. “Equip emprenedor”: socis de la start-up que actuen com a promotors i estan implicats en el seu disseny, creació, establiment i gestió del funcionament. 

 

Capítol II. Empreses “Start-up de la UPF”

Article 3. Requisits

3.1 Per tal de ser reconeguda com a “Start-up de la UPF”, l’empresa ha de complir els requisits següents:

 1. Ser un projecte amb un alt component innovador.
 2. No tenir per objecte l’explotació de resultats de recerca i/o coneixements propietat de la UPF.
 3. Ser de nova creació o no haver transcorregut més de cinc anys des de la data d'inscripció en el Registre Mercantil de l'escriptura pública de constitució, o més de set anys en el cas d'empreses de biotecnologia, energia, industrials i altres sectors estratègics.
 4. Estar participada per almenys un membre de la Comunitat universitària de la UPF, respectant el règim d'incompatibilitats que sigui d'aplicació per al personal acadèmic i el personal d'administració i serveis
 5. Tant l’objecte social com l'activitat de negoci de l'empresa han d'estar relacionats amb els àmbits de coneixement de la UPF.

3.2 També podran ser reconegudes com a “Start-up de la UPF” les empreses que,  tot i no complir el requisit d) establert a l’apartat anterior, hagin obtingut un premi o reconeixement de la UPF en algun dels seus programes propis  o  en  col·laboració amb altres entitats per al foment de l’emprenedoria, sempre i quan les bases dels esmentats programes expressament prevegin aquesta possibilitat.

 

Article 4. Sol·licitud

Les empreses interessades en obtenir el reconeixement com a “Start-up de la UPF” han de presentar una sol·licitud a través del Registre de la UPF.

La documentació que cal adjuntar a la sol·licitud és la següent:

 1. Document acreditatiu de constitució de l’empresa.
 2. Identificació de l’equip emprenedor i la seva vinculació a la UPF.
 3. Memòria amb una descripció de l’empresa i el pla de negoci.

 

Article 5. Avaluació i concessió

5.1. La Unitat d’Innovació - UPF Business Shuttle instruirà el procediment de concessió del reconeixement. Per a la realització d’aquesta instrucció, podrà sol·licitar la informació addicional que escaigui i es podrà recolzar en assessors interns i/o externs.

5.2. El vicerector o vicerectora competent en matèria d’emprenedoria, amb base a l’anàlisi  de la Unitat d’Innovació - UPF Business Shuttle, emetrà una resolució concedint o denegant el reconeixement. En cas de concessió, el reconeixement serà efectiu des de la data de la resolució.

 

Article 6. Durada

El reconeixement d’una empresa com a “Start-up de la UPF” s'atorga amb caràcter indefinit, tret que s’incorri en causa de revocació en els termes establerts a l’article 7.


Article 7. Revocació i renúncia

7.1. La UPF podrà revocar el reconeixement com a “Start-up de la UPF”  mitjançant resolució motivada del vicerector o vicerector amb competències en matèria d’emprenedoria, en qualsevol moment,  per les causes següents:

 1. Quan es produeixi un incompliment per part de l’empresa d’aquesta Normativa o dels criteris que van motivar la concessió del segell.
 2. Quan els resultats o enfocaments de l’empresa no s’ajustin a allò presentat a la sol·licitud.
 3. Quan l’objecte social de l’empresa o les activitats que duu a terme siguin contràries als principis rectors de la UPF, vulnerin drets fonamentals o atemptin contra el benestar de les persones o el planeta.

7.2. L’empresa en qualsevol moment podrà renunciar del reconeixement com a “Start-up de la UPF”. En aquest cas, ho notificarà a través del Registre General de la UPF als efectes oportuns.

 

Capítol III. Beneficis,  compromisos, registre i ús de la imatge

Article 8. Beneficis per a l’empresa

Les empreses a les quals s’hagi atorgat el reconeixement com a “Start-up de la UPF” podran:

 1. Utilitzar la denominació  “Start-up de la UPF”, d’acord amb el Manual d’Identitat Visual de la UPF.
 2. Figurar a la relació oficial de start-ups de la UPF, consultable i disponible en format online
 3. Participar en totes aquelles accions impulsades des de la UPF per a la promoció i acompanyament a les empreses (amb caràcter il·lustratiu i no limitatiu:  participació a fires especialitzades, programes formatius o de mentoria o accés a espais d’incubació, entre d’altres).
 4. Facilitar l’accés i registre al Portal de la UPF “Campus Treball” per als alumnes o graduats UPF.
 5. Rebre un model físic amb el segell de la denominació “Start-up de la UPF” que podran situar en un lloc visible a l’oficina de la companyia.

 

Article 9. Obligacions de les empreses

Les empreses a les quals s’hagi atorgat el reconeixement com a “Start-up de la UPF” estan obligades a:

 1. Facilitar anualment els informes d’activitat i/o dades econòmiques a través del formulari que rebran a tal efecte.
 2. Participar com a mínim un cop a l’any com a mentors o jurat en programes d’emprenedoria organitzats per la UPF.

c) Fer un ús correcte de la denominació “Start-up de la UPF”.

 

Article 10. Relació d’ Empreses “Start-up de la UPF”

10.1. La Universitat crearà i mantindrà  un relació  de les start-ups de la UPF als efectes de publicitat i seguiment de les empreses.

10.2 . La relació de les empreses ”Start-up de la UPF” es gestionarà des de la Unitat d’Innovació - UPF Business Shuttle.

 

Article 11. Imatge de la UPF

11.1. La UPF atorgarà a les start-ups reconegudes el dret a utilitzar la denominació “Start-up de la UPF”, als efectes exclusius d’identificar-se com a tal en el mercat.

11.2. L'ús de la denominació “Start-up de la UPF” no suposarà en cap cas que les empreses actuen en nom de la UPF ni que aquesta avali la seva gestió empresarial.