Acord del Consell de Govern de 9 de maig del 2012, modificat per acords del Consell de Govern de 18 de juliol del 2012, de 20 de març del 2013, d'1 de juliol del 2015, d'11 d'abril del 2018, 9 de desembre del 2020 i de 10 de juliol de 2024

Article 1. Objecte

L'objecte d'aquesta normativa és regular les pràctiques externes que desenvolupin els estudiants de la Universitat Pompeu Fabra en el marc de la seva formació acadèmica.

A aquest efecte, per estudiant s'entén tota persona que cursi ensenyaments oficials en qualsevol dels tres cicles universitaris, ensenyaments de formació contínua o altres estudis que ofereixi aquesta universitat o els centres que hi estiguin adscrits, així com els estudiants d'altres universitats espanyoles o estrangeres que, en virtut de programes de mobilitat acadèmica o de convenis establerts, estiguin cursant estudis a la Universitat o centres adscrits.

Article 2. Concepte

2.1. Per pràctiques externes s'entén l'acció formativa desenvolupada pels estudiants i supervisada per la Universitat amb l'objectiu d'aplicar i complementar els coneixements adquirits amb la formació acadèmica, apropar l'estudiant a la realitat de l'àmbit professional en el qual exercirà la seva activitat un cop titulat i desenvolupar competències que afavoreixin la seva incorporació al mercat de treball.

2.2. Les pràctiques externes es poden desenvolupar en unitats acadèmiques o administratives de la mateixa universitat o en entitats col·laboradores, ja siguin entitats públiques o privades, nacionals o estrangeres.

La Universitat Pompeu Fabra també pot actuar com a entitat receptora d'estudiants de pràctiques, i aplica el que disposa aquesta normativa.

Article 3. Modalitats

3.1. Les pràctiques acadèmiques externes poden ser curriculars i extracurriculars.

3.2. Són pràctiques curriculars les que figuren als plans d'estudis amb la corresponent assignació de crèdits i amb independència del seu caire obligatori o optatiu.

3.3. Són pràctiques extracurriculars aquelles que els estudiants poden fer amb caràcter voluntari en el transcurs dels estudis i que no formen part del corresponent pla d'estudis.

Article 4. Requisits d'accés

4.1. Per fer pràctiques externes, els estudiants han de complir els requisits següents:

- Estar matriculats a l'ensenyament universitari al qual es vinculen les competències bàsiques que s'han d'adquirir amb la realització de les pràctiques.

- En cas de pràctiques curriculars, matricular l'assignatura vinculada, segons el pla d'estudis de què es tracti.

- No mantenir cap relació contractual amb l'entitat col·laboradora o, en el seu cas, la mateixa Universitat, on es faran les pràctiques

4.2. Excepcionalment, quan l'estudiant vulgui desenvolupar les pràctiques en una entitat amb la qual ja tingui establerta una relació prèvia de caràcter laboral o similar, o en la qual mantingui una relació de parentiu fins a segon grau amb algun directiu o amb el tutor extern, els degans o directors de centre o departament, segons escaigui, poden autoritzar la realització de les pràctiques externes, prèvia verificació de la realitat i qualitat de les pràctiques. A aquest efecte, els estudiants han de presentar un document que reculli les característiques d'aquesta relació.

Article 5. Assignació dels estudiants

5.1. En el cas que l'assignació dels estudiants a les pràctiques es faci des de la direcció del centre, correspon als degans o directors de centre o als directors dels departaments, o professor en qui deleguin, establir els criteris que s'han d'aplicar per permetre una priorització adequada per a l'assignació d'estudiants en la realització de pràctiques, un dels quals és la nota mitjana de l'expedient acadèmic. En qualsevol cas, aquests criteris s'han de publicar amb anterioritat al procés d'assignació de les pràctiques.

Modificat per acord de Consell de Govern de 10 de juliol de 2024

5.2. En tot cas, cal donar prioritat als estudiants que fan pràctiques curriculars davant d'aquells que sol·liciten pràctiques extracurriculars.

Article 6. Formalització

6.1. Per a la realització de pràctiques externes per part dels estudiants caldrà la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa, que subscriuran la Universitat, l'estudiant i l'entitat col·laboradora que aculli els estudiants.

6.2. En el cas que els estudiants de la Universitat Pompeu Fabra facin pràctiques a la mateixa Universitat, la formalització de les pràctiques es durà a terme mitjançant la signatura d’una autorització d’acord amb les condicions que s’estableixin en cada cas.

L’autorització, que haurà de recollir les mateixes dades que, per a la subscripció de convenis, s’estableixen en l’apartat anterior, ha de ser atorgada pel vicerector o vicerectora competent en matèria de docència.

6.3. L’oferta de places per a pràctiques a la Universitat mateixa s’ha de fer mitjançant una convocatòria pública. Correspon la instrucció del procediment a la unitat que designi el gerent.

Article 7. Tutoria

7.1. Tutors 

Per vetllar pel desenvolupament de les pràctiques, l'entitat, per una banda, i la Universitat, per l'altra, designaran respectivament un tutor, els quals actuaran coordinadament.

En el primer cas, el tutor s'ha de correspondre amb un empleat amb formació qualificada i adequada als objectius de la pràctica i del projecte formatiu. En aquest document se'l designa com a tutor extern.

Per part de la Universitat, el tutor - que en aquest document  se'l designa com a tutor acadèmic- ha de ser designat pel degà o degana o director o directora de centre o departament i ha de reunir les condicions següents:

-   En el cas de pràctiques curriculars, ha de ser un professor o professora de la Universitat, preferentment del propi centre, departament o altres estructures acadèmiques on es trobi matriculat l'estudiant i, en tot cas, afí a l'ensenyament al qual es vincula la pràctica.

-    En el cas de pràctiques extracurriculars, ha de ser preferentment un professor o professora de la Universitat que imparteixi docència a la mateixa branca de coneixement de l'ensenyament cursat.

Excepcionalment, en el cas previst a l'article 6.4, el tutor acadèmic pot ser designat pel vicerector competent en matèria d'estudiants.

7.2. Funcions dels tutors
Els tutors han de desenvolupar, de manera coordinada, les funcions següents:

- Elaborar el projecte formatiu
- Fer-ne el seguiment i verificar-ne l'aprofitament
- Assessorar i donar suport a l'estudiant en els aspectes relacionats amb les pràctiques

El tutor extern ha d'elaborar un informe final i remetre'l al tutor o tutora acadèmic, en els termes que prevegi la normativa bàsica vigent. Així mateix, quan estigui previst en el conveni de cooperació educativa, elaborarà un informe intermedi de seguiment en els termes en què s'hagi estipulat.

El tutor acadèmic és l'encarregat d'avaluar les pràctiques i autoritzar les modificacions que s'introdueixin en el projecte formatiu. La designació com a tutor acadèmic implica el reconeixement de la dedicació docent en els termes que aprovi la Universitat.

Article 8. Projecte formatiu

Els tutors externs i els tutors acadèmics han d'elaborar un projecte formatiu que concreti els objectius educatius i les activitats professionals que s'han de desenvolupar. El objectius s'han d'establir tenint en compte les competències bàsiques, genèriques, i en el seu cas, específiques, que hagi d'adquirir l'estudiant.

Article 9. Durada i període de realització

9.1. Les pràctiques curriculars tenen la durada prevista al seu pla d'estudis, atenent a l'equivalència establerta per al crèdit ECTS.

9.2. La dedicació de l’estudiant a la realització de pràctiques, sumant les pràctiques curriculars i les extracurriculars, no pot superar les 800 hores en un mateix curs acadèmic. Excepcionalment, els degans o directors de centre o de departament poden autoritzar una dedicació superior, sempre que no excedeixi en un 10% les hores màximes permeses per a cada curs acadèmic.

9.3 També podran superar la dedicació màxima per curs acadèmic els estudiants que facin el Treball de Fi de Grau (TFG) o de Fi de Màster (TFM) en el marc d'una estada en pràctiques en una empresa o entitat, quan la realització d’aquest treball requereixi una dedicació superior a les 800 hores.

9.4. Les pràctiques extracurriculars s'han d'assignar preferentment per al període no lectiu o per a la franja horària que millor permeti la compatibilitat amb els estudis.

Article 10. Avaluació

10.1 En finalitzar les pràctiques, els estudiants han d'elaborar una memòria final, en els termes que prevegi la normativa bàsica vigent. Quan així s'estipuli en el conveni de cooperació educativa o en l'autorització a la qual es refereix l'article 6.2 també hauran d'elaborar un informe de seguiment intermedi.

10.2. Correspon al tutor acadèmic l'avaluació final de les pràctiques acadèmiques externes, d'acord amb els criteris d'avaluació que s'incloguin en el document annex esmentat i prenent en consideració l'opinió del tutor extern.

10.3. La qualificació de les pràctiques curriculars s'ha d'adequar a la general prevista per a les assignatures del pla d'estudis, que està establerta pel Reial Decret 1125/2003, de 5 de setembre.

La qualificació de les pràctiques extracurriculars és d'apte/apta o no apte/apta.

Article 11. Reconeixement d'activitat professional

Article 12. Reconeixement acadèmic i acreditació

12.1. Estudiant

 

En finalitzar les pràctiques amb aprofitament l'estudiant podrà sol·licitar a l’entitat col·laboradora que li expedeixi un certificat en el qual consti com a mínim l’orientació de les pràctiques, el nombre d’hores i el període de realització.

 

Així mateix la Universitat expedirà, a petició de l'estudiant, un certificat acreditatiu de les pràctiques que contindrà, com a mínim, els aspectes relacionats en la normativa bàsica vigent.

12.2 Tutor extern

La Universitat acreditarà la col3laboració dels tutors externs, sempre que aquests ho sol·licitin prèviament. En l’acreditació figurarà com a mínim les característiques de la col·laboració, els ensenyaments en què s’ha desenvolupat, el nombre d’estudiants tutoritzats i el total d’hores tutoritzades.

Article 13. Gestió

Sense perjudici de la col·laboració de les Unitats de gestió acadèmica, la Universitat pot encarregar la gestió de les pràctiques externes a mitjans propis personificats en els termes que estableix la legislació vigent.

Article 14. Règim econòmic i d'assegurances

14.1. Contraprestació econòmica

Per a cada pràctica, les entitats col·laboradores han de satisfer a la Universitat Pompeu Fabra o, si escau, a l'entitat a qui la Universitat tingui encarregada la gestió, la quantitat que aprovi anualment el Consell Social, en concepte d'organització de l'estada en pràctiques.

Així mateix, el conveni o, si s'escau, el document annex al conveni, ha de recollir, si escau, la quantitat en concepte d'ajut a l'estudi que rebrà l'estudiant, que no pot ser inferior a la quantitat que aprovi anualment el Consell Social. L'abonament es farà directament a l'estudiant. L'ajut a l'estudi tindrà caràcter d'obligatorietat en les pràctiques extracurriculars.

En les pràctiques extracurriculars, excepcionalment, el rector o rectora pot eximir del pagament de les despeses d'organització de l'estada en pràctiques així com de l'ajut a l'estudi aquelles entitats col·laboradores que compleixin algun dels requisits següents:

a) Ser Administració Pública o entitat del sector públic

b) Ser empresa de nova creació. S'entendrà que són empreses de nova creació aquelles que hagin iniciat la seva activitat en un màxim dels 2 anys anteriors a la signatura del conveni.

c) Ser una entitat del tercer sector d'acord amb la definició de la Llei 43/2015, de 9 d'octubre, del Tercer Sector d'Acció Social.

L'exempció serà sol·licitada per l'entitat col·laboradora i serà informada pel degà o degana responsable dels estudis o del director o directora del departament en el cas dels estudis de Postgrau.

14.2. Assegurances

En el desenvolupament de les pràctiques, els estudiants estaran coberts per les prestacions de l'assegurança escolar.

En els casos d'estudiants que no compleixin els requisits per gaudir de l'assegurança escolar, han de subscriure una assegurança privada que cobreixi les mateixes prestacions.

Així mateix, els estudiants tindran coberta la responsabilitat civil en què puguin incórrer en el desenvolupament de les pràctiques, en mèrits de la pòlissa de responsabilitat civil col·lectiva que tingui subscrita la Universitat.

Si les entitats receptores requereixen algun altre tipus d'assegurança, aquesta serà sempre a càrrec de l'estudiant. Aquesta obligació quedarà reflectida en el conveni o en el seu document annex.

Article 15. Situacions d'abandonament injustificat

L'estudiant que abandoni la seva estada de pràctiques  sense motiu suficientment justificat no podrà fer una altra estada de pràctiques durant el mateix curs acadèmic, tant si aquestes són curriculars com si són extracurriculars. Serà competència del degà o director corresponent, un cop escoltat l'estudiant, valorar si l'abandonament ha estat degut a causes justificades i, per tant, si l'estudiant té dret a realitzar un altre període de pràctiques durant el mateix curs acadèmic o no.

Disposició final primera

En tot allò no previst en aquesta normativa, és d'aplicació el Reial Decret 592/2014, d'11 de juliol de 2014 pel qual es regulen les pràctiques acadèmiques externes dels estudiants universitaris.

Disposició final segona

Correspon al rector o rectora, o vicerector o vicerectora en qui delegui, dictar les instruccions que resultin necessàries per a la interpretació, l'aplicació i el desenvolupament d'aquesta normativa.

Disposició derogatòria única

Aquesta normativa deixa sense efecte la normativa reguladora de les pràctiques externes per als estudiants d'ensenyaments universitaris oficials regits pel Reial Decret 1393/2007, aprovada per acord del Consell de Govern de 12 de maig del 2010.