Acord del Consell de Govern de 12 de maig del 2010, modificat per Acord del Consell de Govern de 16 d'octubre del 2013 i 18 d'octubre del 2017
CAPÍTOL I.  NATURALESA I COMPOSICIÓ DE LES ASSOCIACIONS D'ESTUDIANTS DE LA UPF
 

Article 1. Dret d'associació

Els estudiants de la Universitat Pompeu Fabra poden promoure la creació i la constitució d'associacions universitàries. Tenen la condició d'estudiants les persones matriculades en qualsevol dels ensenyaments oficials de la UPF.

 

Article 2. Naturalesa de les associacions

S'entén per associacions universitàries d'estudiants de la UPF a l'efecte d'aquest reglament totes aquelles que estiguin integrades només per estudiants i que tinguin com a objectius la defensa dels drets  dels estudiants, la promoció de la cultura o la defensa dels béns i valors universitaris o del progrés científic, artístic o esportiu, i que ho facin en un règim de llibertat, autonomia, representativitat i autèntica participació de les seves persones associades, dins el respecte a la normativa de la Universitat i a l'ordenament jurídic general.

Queden excloses del reconeixement com a  associacions universitàries d'estudiants aquelles amb ànim de lucre i qualsevol altra associació incompatible amb les finalitats d'aquest reglament i amb els valors propis d'una societat democràtica.

 

Article 3. Composició de les associacions

Perquè la Universitat Pompeu Fabra reconegui una associació cal que aquesta compleixi les condicions següents:

a) Que els seus socis i sòcies siguin majoritàriament estudiants de la UPF i que es trobin en ple ús dels seus drets acadèmics a la Universitat.

b) Que entre els seus socis i sòcies hi hagi un mínim de tres alumnes matriculats a la UPF. Una d'aquestes persones  serà l'interlocutor o interlocutora de l'associació dins la UPF.

c) Que l'associació estigui degudament inscrita en el Registre d'Associacions de la Generalitat de Catalunya o en el registre d'associacions corresponent en el cas d'associacions l'àmbit d'actuació de les quals sigui tot el territori espanyol.

d) Que estigui oberta a tots els estudiants.

 

CAPÍTOL II. DELS DRETS I DEURES DE LES ASSOCIACIONS

Article 4. Drets de les associacions

Són drets de les associacions els següents:

a) Participar activament en la vida universitària.

b) Organitzar les activitats que es considerin necessàries per al compliment de la missió i dels objectius de l'associació.

c) Obtenir gratuïtament, en la mesura de les pròpies disponibilitats de la UPF, suport per a l'organització de les pròpies activitats dins la Universitat, a l'empara de la normativa aplicable.

d) Rebre suport en els mitjans de comunicació habituals de la Universitat per a la difusió de les associacions i de les activitats que realitzen.

e) Accedir a les convocatòries d'ajudes econòmiques dirigides a les associacions que pugui convocar la UPF.

 

Article 5. Deures de les associacions

Són deures de les associacions els següents:

a) Desenvolupar les seves activitats respectant sempre les regles de convivència universitària, la llibertat d'expressió, la legalitat i la normativa de la Universitat.

b) Respectar i conservar el patrimoni de la Universitat així com les persones membres de la comunitat universitària, entre elles, els seus socis i sòcies.

c) Comunicar a la Universitat qualsevol canvi en els seus estatuts o en les dades de contacte dels seus representants.

d) Presentar una memòria anual de les activitats dutes a terme i justificar les despeses realitzades a càrrec del pressupost de la UPF.

 

CAPÍTOL III. DEL REGISTRE D'ASSOCIACIONS

Article 6. Definició

El Registre d'Associacions d'Estudiants de la Universitat Pompeu Fabra, a l'efecte de donar a conèixer les associacions  d'estudiants en l'àmbit universitari, es regeix per aquest reglament i per la normativa de rang superior aplicable.

 

Article 7. Inscripció

Les associacions  d'estudiants de la Universitat Pompeu Fabra que vulguin operar en l'àmbit de la Universitat hauran d'inscriure's en el Registre d'Associacions d'Estudiants de la UPF.

 

CAPÍTOL IV. DEL PROCEDIMENT DEL REGISTRE D'ASSOCIACIONS

Article 8. Requisits per inscriure's en el Registre

Les associacions han de presentar al Registre General de la Universitat Pompeu Fabra una sol·licitud d'inscripció adreçada al vicerectorat competent, d'acord amb el model normalitzat, i acompanyada de la documentació següent:

 1. Sol·licitud d'inscripció signada pels tres estudiants de la UPF que com a mínim han de formar l'associació, un dels quals n'ha de ser l'interlocutor o l'interlocutora.
 2. Document acreditatiu de la inscripció en el Registre d'Associacions de la Generalitat de Catalunya o en el registre corresponent.
 3. Exemplar de l'acta fundacional i dels Estatuts de l'associació segellats pel Registre d'Associacions de la Generalitat de Catalunya o pel registre corresponent.
 4. Certificació, expedida per l'òrgan competent de l'associació, en què s'indiqui el nombre de socis i sòcies que siguin estudiants matriculats a la UPF.
 5. Relació dels tres estudiants de la UPF que com a mínim han de formar part de l'associació, un dels quals n'ha de ser l'interlocutor o l'interlocutora, amb indicació de les dades següents: nom, número de document d'identitat, adreça, adreça electrònica, telèfon i vinculació amb la Universitat amb indicació, si escau, del centre on cursen els seus estudis.

 

Article 9. Condicions de la denominació de l'associació

La denominació de l'associació no pot ser idèntica a la d'altres associacions ja registrades, ni assemblar-s'hi tant que pugui induir a confusió. El nom de l'associació ha de fer referència a les finalitats estatutàries de l'associació o al seu objectiu principal, o ha de tenir algun nom que la singularitzi.

La utilització del nom de la Universitat Pompeu Fabra, ja sigui en la seva literalitat o mitjançant una referència que identifiqui a l'associació amb la UPF, requereix l'autorització del rector o rectora, o del vicerector o vicerectora en qui delegui, amb caràcter previ a la inscripció de l'associació en el Registre d'Associacions de la Generalitat de Catalunya o en el registre corresponent. Amb caràcter general, la utilització del nom de la Universitat s'autoritzarà només a aquelles associacions d'àmbit de tota la Universitat els fins de les quals ho justifiquin i en què per obtenir la condició de soci i sòcia sigui un requisit ser estudiant de la UPF.

 

CAPÍTOL V. DE LA PERMANÈNCIA I CANCEL·LACIÓ DE LA INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE D'ASSOCIACIONS

Article 10. Permanència de l'associació

Per a mantenir la inscripció en el Registre, l'associació ha de complir els requisits següents:

 1. Mantenir les condicions exigides per a la seva inscripció en el Registre d'Associacions de la UPF. En aquest sentit, el Servei d'Atenció a la Comunitat Universitària té la potestat de comprovar-ho periòdicament.
 2. Promoure i realitzar les activitats programades d'acord amb els fins de l'associació.
 3. Presentar al Servei d'Atenció a la Comunitat Universitària una memòria anual, abans de la finalització del primer trimestre del curs, que contingui la documentació següent:

a) Un informe final de les activitats realitzades per l'associació durant el curs anterior, en la qual s'ha d'incloure una justificació econòmica de les subvencions rebudes, l'estat dels comptes i una valoració del grau de compliment dels objectius de l'associació.

b) Un projecte d'activitats per al curs acadèmic actual.

L'incompliment d'aquestes condicions donarà lloc a un avís a l'associació, que tindrà un termini de quinze dies per resoldre les deficiències detectades. Si transcorregut aquest termini aquestes no haguessin estat resoltes, es procedirà a cancel·lar-ne la inscripció en el Registre, per resolució del vicerector o vicerectora competent.

 

Article 11. Cancel·lació de la inscripció

La cancel·lació de la inscripció d'una associació registrada, que comporta el cessament del dret a obtenir els beneficis corresponents, es produeix per resolució motivada del vicerector o vicerectora  competent, sobre la base de l'expedient previ corresponent, per les causes següents:

 1. Per voluntat de les persones associades, d'acord amb el que preveuen els seus estatuts.
 2. Per dissolució de l'associació per les causes previstes en la legislació vigent.
 3. Per incompliment de les normes recollides en aquest reglament.
 4. Per utilització abusiva o fraudulenta per part de l'associació o dels seus socis i sòcies, quan representen a l'associació, dels mitjans posats a la seva disposició de la mateixa per la Universitat Pompeu Fabra, sense perjudici de la responsabilitat jurídica en què es pogués incórrer.
 5. Per la no realització injustificada de les activitats pròpies de l'associació.
 6. Per haver fet un ús incorrecte de les ajudes concedides. En aquest cas la Universitat podrà exigir, a més de la devolució de les quantitats atorgades, les responsabilitats que se'n puguin derivar.

 

CAPÍTOL VI. DE LES SUBVENCIONS

Article 12. Destinataris i requisits de les subvencions

Poden demanar ajuts per portar a terme les seves activitats les associacions inscrites en el Registre d'Associacions de la Universitat Pompeu Fabra. Cada associació només pot presentar una sola sol·licitud per convocatòria.

 

Article 13. Naturalesa de les activitats

L'import de les subvencions s'ha de destinar principalment a finançar despeses ocasionades per l'organització d'activitats. Excepcionalment es pot destinar una part d'aquest import a finançar despeses de manteniment internes de la pròpia associació indispensables per a l'assoliment de l'objectiu o objectius de les activitats subvencionades. El percentatge de les subvencions emprat per finançar aquestes darreres despeses mai podrà superar el 20% de l'import total atorgat i en tot cas caldrà justificar el caràcter necessari de les mateixes en el moment de la liquidació. L'import de les subvencions no es pot destinar en cap cas a retribuir els socis i sòcies de les associacions.

Els continguts de les activitats han de tenir relació amb qualsevol d'aquests àmbits: la cultura, l'esport, la participació, l'associacionisme, la responsabilitat social i la divulgació científica.

Les activitats sempre han d'estar dirigides a tots els estudiants o al conjunt de la comunitat universitària.
 

Article 14. Criteris de valoració de les activitats

 1. Seran prioritàries les activitats que:
 • S'organitzin en col·laboració entre dues o més associacions de la UPF o en col·laboració i/o coordinació amb el Consell d'Estudiants de la UPF.
 • Fomentin la participació dels estudiants en tots els àmbits de la vida universitària, la cohesió de la comunitat universitària i la formació integral, cívica i solidària dels estudiants.
 1.  No es podran sol·licitar ajuts per portar a terme les activitats següents:
 • Actes de campanya de partit en període electoral.
 • Despeses de publicitat o protocol·làries de les associacions, sempre que es justifiqui el seu caràcter necessari per tal d'assolir l'objectiu o objectius de l'activitat programada.
 • Activitats i projectes:
 • De l'àmbit específic de la docència i de la recerca universitàries, així com aquelles que organitzen serveis i unitats administratives de la UPF.
 • Que tinguin per objecte viatges turístics lúdics amb un objectiu no cultural, viatges de fi d'estudis o similars.
 • Que tinguin una finalitat lucrativa
 • Que comportin una quota d'inscripció que no es justifiqui únicament pel finançament de les despeses necessàries de l'activitat que no quedin cobertes per la subvenció.
 • Que tinguin per objecte la compra de qualsevol tipus d'aliment sempre que es justifiqui el seu caràcter necessari per tal d'assolir l'objectiu o objectius de l'activitat programada.

 

Article 15. Cobertura de les subvencions

Els ajuts econòmics per a activitats s'han de destinar únicament a cobrir parcialment o totalment les despeses generades per les activitats organitzades pels estudiants que vagin adreçades a la comunitat universitària de la Universitat Pompeu Fabra.

Els ajuts s'han de destinar a activitats que es desenvolupin durant l'any que comprèn la convocatòria corresponent. El fet que un any s'hagi atorgat un ajut no implica en cap cas el compromís per part de la Universitat de continuar subvencionant el mateix concepte o la mateixa activitat l'any següent.

 

Article 16. Procediment de sol·licitud de les subvencions

La Universitat aprovarà dos cops l'any, els mesos de març i novembre, la convocatòria d'ajuts. Les sol·licituds, adreçades al vicerector competent, s'han de presentar al Registre General de la Universitat.

La documentació que cal presentar és la següent:

 1. Sol·licitud signada per l'interlocutor o l'interlocutora de l'associació a la Universitat Pompeu Fabra.
 2. Projecte en què constin els objectius que es pretenen assolir i les activitats programades per assolir-los.
 3. Pressupost de despeses i previsió d'ingressos.
 4. Calendari aproximat de realització de les activitats.
 5. Certificació del nombre de socis i sòcies que són estudiants de la UPF.

La manca de la documentació requerida pot ser motiu de denegació de l'ajut. Si el Servei d'Atenció a la Comunitat Universitària detecta manca de documentació, demanarà a l'associació que l'aporti en un període màxim de quinze dies. La comissió avaluadora de les subvencions podrà demanar a l'interlocutor o l'interlocutora de l'associació una ampliació de la documentació aportada.

 

Article 17. Resolució de la convocatòria

Correspon al rector o rectora, o al vicerector o vicerectora en qui delegui, resoldre les sol·licituds, a proposta d'una comissió avaluadora, en el termini d'un mes a partir de la data límit de presentació de les sol·licituds. La resolució es farà pública a la intranet de la UPF i es notificarà a les associacions que s'hagin presentat a la convocatòria.

La comissió avaluadora estarà formada pel vicerector o vicerectora competent, que en serà el president o presidenta; per quatre degans o persona en qui deleguin; per un director o directora de Campus o la persona en qui delegui i per la cap del Servei d'Atenció a la Comunitat Universitària, que en serà el secretari o la secretària.

 

Article 18. Pagament de les subvencions

La liquidació dels ajuts tindrà lloc els mesos d'abril i desembre, un cop s'hagi presentat la documentació corresponent. Els pagaments es realitzaran en posterioritat a la correcta liquidació de la subvenció. Això no obstant, en el moment d'atorgar-se l'ajut o en el moment en què el programa d'activitats ho requereixi, l'associació podrà demanar al Servei d'Atenció a la Comunitat Universitària el 50% de la quantitat atorgada. El 50% restant es pagarà en un únic segon pagament en finalitzar l'activitat i un cop s'hagi presentat la documentació de justificació corresponent.

Per poder cobrar l'ajut concedit cal presentar al Servei d'Atenció a la Comunitat Universitària la documentació següent:

 1. Les factures de les despeses a nom de l'associació.
 2. El resum total d'ingressos i despeses econòmiques, detallats per conceptes.
 3. Una certificació del signant de la sol·licitud, en la qual s'ha de fer constar que l'activitat o activitats s'han realitzat adequadament.
 4. Una memòria de l'activitat o de les activitats realitzades, segons el model que lliurarà el Servei d'Atenció a la Comunitat Universitària.
 5. Dos exemplars del material gràfic o audiovisual generat per a les activitats realitzades.

Els pagaments es faran mitjançant transferència bancària a les associacions.

 

Article 19. Justificació de les subvencions

Les associacions hauran de presentar abans del termini d'un mes a partir de la data de resolució de la convocatòria la fitxa de creditor, segons el model que lliurarà el Servei d'Atenció a la Comunitat Universitària, degudament emplenada.

Si el projecte subvencionat no es realitza, l'associació estarà obligada a retornar els diners que ja se li hagin lliurat. En cas d'incompliment d'aquesta obligació, la Universitat Pompeu Fabra pot desestimar qualsevol sol·licitud de subvenció futura, sense perjudici de les accions legals que la Universitat pugui emprendre.

Tota sol·licitud d'ajut concedida que no hagi estat correctament justificada durant la liquidació perdrà el dret a qualsevol cobrament. Així mateix, si l'import total justificat és inferior a l'ajut concedit, es perdrà el dret a cobrar-ne de la part no justificada.

 

Article 20. Difusió de les activitats

L'associació es compromet, en rebre un ajut, a comunicar a la Universitat Pompeu Fabra les seves activitats per tal que aquesta en faci difusió a través dels mitjans de comunicació institucionals.

Per tal de conjugar les necessitats acadèmiques, docents, materials i personals de la Universitat, les associacions han de comunicar per escrit al Servei d'Atenció a la Comunitat Universitària, amb una antelació mínima de set dies naturals abans de la seva celebració, la realització de qualsevol activitat subvencionada.

Si de l'activitat subvencionada se'n deriva la publicació d'algun tipus de material o de document, s'hi ha de fer constar la col·laboració de la Universitat Pompeu Fabra, segons les instruccions específiques que es donaran en el moment en què s'atorgui l'ajut.

 

Article 21. Revocació dels ajuts

El rector o rectora, o el vicerector o vicerectora en qui delegui, podrà revocar els ajuts atorgats en cas d'incompliment de les bases de la convocatòria.


CAPÍTOL VII. UTILITZACIÓ DELS ESPAIS 

Article 22. Regulació dels despatxos

En general, les associacions estaran autoritzades per a l'ús d'un espai compartit per al desenvolupament de la seva tasca diària.

L'ús d'aquest espai estarà condicionat al compliment estricte de les normes de la universitat i especialment als que fan referència al manteniment, conservació, mesures de seguretat i bon ús dels equipaments sempre respectant les normes de convivència. En cas contrari, la Universitat podrà retirar l'ús d'aquest espai.

 

Article 23. Altres espais

De manera general, la Universitat autoritzarà de manera gratuïta l'ús dels espais per a diferents activitats de les associacions.

Aquestes activitats en la seva individualitat hauran de reunir els requisits següents:

 • Fomentar la participació dels estudiants en tots els àmbits de la vida universitària, la cohesió de la comunitat universitària i la formació integral, cívica i solidària dels estudiants.
 • No interferir, entrar en conflicte o duplicar aquelles específiques de l'àmbit de la docència i de la recerca així com d'aquelles que organitzen serveis o unitats administratives de la UPF.
 • Permetre el normal desenvolupament de l'activitat universitària.
 • Complir tots els requisits de seguretat i confortabilitat per als ocupants dels Campus.

Quan, a més, les activitats tinguin quota d'inscripció, que no es justifiqui únicament pel finançament de les despeses necessàries de l'activitat que no quedin cobertes per la subvenció, l'activitat estarà subjecta a les tarifes d'usos d'espais.

El preu per l'ús dels espais tindrà una bonificació del 70 per cent sempre i quan la quota d'inscripció es destini únicament a cobrir les despeses estrictament necessàries de realització de l'activitat. La Universitat es reserva el dret de demanar un pressupost d'ingressos i despeses de l'activitat en qüestió.

Pel que fa als actes de campanya de partit en període electoral, només s'autoritzarà l'ús gratuït dels espais al primer organitzat per cadascuna de les associacions. En període electoral es considerarà "acte electoral" qualsevol activitat en la que intervingui un polític o candidat.

Cadascuna de les associacions d'estudiants de la UPF podrà organitzar un màxim d'una activitat  de caràcter lúdic al trimestre als espais comuns dels campus, no podent coincidir  més d'una activitat quinzenal al mateix espai. La realització d'aquestes activitats serà possible sempre que no interfereixin de manera important en el desenvolupament de les classes o coincideixin amb alguna altra activitat acadèmica important als campus. És competència del vicerectorat competent en matèria d'associacions d'estudiants l'aprovació d'aquestes activitats i també establir les excepcionalitats.

En tot els casos, l'ús dels espais queda regulat per les Normes d'ús dels espais, equipaments i instal·lacions de la UPF.

 

Article 24. Pancartes, murals i cartells

Es retiraran immediatament les pancartes, els murals, els cartells o altres suports físics de difusió d'avisos, opinions o consignes que:

 • Estiguin signats per col·lectius o entitats no reconeguts a la UPF.
 • Siguin anònims.
 • Continguin insults o incitin a actituds violentes contra una altra associació (sigui de la UPF o no), persona, entitat o institució.
 • Emprin un llenguatge, escrit o visual, groller o ofensiu.
 • Obstrueixin l'entrada de llum, el pas o afectin a la seguretat.
 • Dificultin o impedeixin la lectura d'un altre missatge.
 • Facin referència a un fet ja caducat o obsolet.
 • Estiguin penjats en espais no habilitats o no autoritzats a tal efecte.

 

Disposició final.- El rector o rectora, o el vicerector o vicerectora en qui delegui, resoldrà tots els dubtes i les incidències que puguin sorgir en el transcurs de les convocatòries.

 

Disposició derogatòria. Amb l'entrada en vigor d'aquest Reglament, queda derogada la normativa reguladora del Registre d'Associacions d'Estudiants, aprovada per acord de la Junta de Govern de 16 de juliol de 1998, així com les bases que regeixen la concessió d'ajuts econòmics per a activitats de les associacions d'estudiants, aprovades per acord del Consell de Govern de 10 de novembre del 2004.