Acord del Consell de Govern de 9 de maig del 2012
El curs 1998-1999, la Universitat Pompeu Fabra va iniciar un programa propi de beques amb l'objectiu de facilitar la dedicació a l'estudi i a la recerca de les persones que realitzen programes de doctorat. El programa reflecteix el fet que una part de la formació dels estudiants de doctorat és la iniciació a l'activitat docent i a la col·laboració en activitats de recerca sota la supervisió de personal docent i investigador  amb experiència.

Aquest programa es va modificar per acord de la Junta de Govern de 4 de juliol del 2000 i del Consell de Govern del 29 de maig del 2003. Per acord del Consell de Govern de 18 de juliol del 2007 es va aprovar l'actual Programa de Beques per a Estudiants de Màster Oficial i de Doctorat. La Llei 14/2011, d'1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació modifica l'Estatut del Personal Investigador en Formació i obliga a adaptar l'actual programa per tenir en compte la creació de la nova figura legal del contracte predoctoral per al personal investigador predoctoral en Formació (PIPF) per a les convocatòries posteriors a la seva entrada en vigor, el 3 de juny del 2012.

És per això que el Consell de Govern aprova la següent normativa:


Article 1

S'estableixen tres modalitats de contracte predoctoral per al personal investigador predoctoral en Formació (PIPF) per a estudiants de doctorat:

a) Contracte de PIPF tipus 1: finançat exclusivament pel pressupost d'un departament de la UPF.

b) Contracte de PIPF tipus 2: cofinançat pel pressupost d'un departament de la UPF i per un projecte, ajut o contracte de recerca. 

c) Contracte de PIPF tipus 3: finançat exclusivament per projectes, ajuts o contractes de recerca.

 

Article 2

L'estudiant ha d'estar contractat laboralment a temps complet en la modalitat específica de contracte predoctoral i estarà afiliat al Règim General de la Seguretat Social.

 

Article 3

Les retribucions del contracte predoctoral són, com a mínim, les següents:

Any

Nombre de pagues

Import anual

Primer i segon

12

56% del sou de referència

Tercer

12

60% del sou de referència

Quart

12

75% del sou de referència

 

El sou de referència és el de la categoria d'Ajudant no doctor. L'import anual es distribuirà en dotze mensualitats.

 

Article 4

Els estudiants contractats mitjançant aquest programa tenen dret a un ajut per l'import del preu públic de la matrícula de doctorat i de la tutoria de tesi. 

 

Article 5

Els estudiants contractats amb un contracte de PIPF estan obligats a:

a) Estar matriculats a temps complet en el programa de doctorat de la UPF.

b) Dur a terme les tasques investigadores i activitats de formació acadèmica del seu programa de formació.  Quan el contracte PIPF  sigui de tipus 2 o 3 aquestes activitats formatives seran també planificades pel responsable del projecte, ajut o contracte de recerca en la proporció en que intervinguin en el finançament.

 

Article 6

Els programes de formació dels investigadors predoctorals no podran incloure com a activitats formatives més de 60 hores de col·laboració en activitats acadèmiques presencials.

 

Article 7

7.1. El vicerector o vicerectora de Professorat ha d'aprovar el nombre màxim de contractes que pot atorgar cada departament finançats pel pressupost de la UPF.

7.2. Els estudiants de doctorat que vulguin ser valorats per un contracte de PIPF poden sol·licitar-ho des del mateix moment de la inscripció, juntament amb la sol·licitud d'admissió al doctorat corresponent. La sol·licitud per tal de ser valorat per un contracte de PIPF serà vigent fins que l'estudiant la retiri o deixi d'estar matriculat en un programa de doctorat de la UPF.

7.3. Correspon a la direcció de cada departament:

a)      Vetllar per tal que en la difusió del programa de doctorat s'inclogui informació sobre l'oferta de contractes de PIPF, d'acord amb els criteris establerts per la comissió de la UPF que sigui competent en matèria de doctorat, a fi de facilitar que els estudiants puguin sol·licitar ser valorats per un contracte des del moment de la inscripció.

b)      Garantir la publicitat de les convocatòries i dels processos d'aplicació.

c)      Establir els criteris per a la concessió dels contractes finançats pel pressupost del departament de la UPF.

d)      Establir l'òrgan del departament competent en la selecció dels contractats.

e)      Proposar l'adjudicació de contractes als estudiants seleccionats.

7.4. Correspon a l'investigador principal d'un projecte, ajut o contracte de recerca que (co)finança un contracte:

a)      Establir els criteris per a l'adjudicació dels contractes finançats per aquest projecte, ajut, contracte, si escau, d'acord amb el departament que cofinança el contracte.

b)      Proposar l'adjudicació de contractes als estudiants seleccionats.

 

Article 8

Els contractes s'atorguen pel termini d'un any i poden ser prorrogats anualment, fins al període màxim permès per la llei, previ informe favorable de la comissió acadèmica del programa de doctorat en què està matriculat l'estudiant.

Les propostes de renovació i de canvi de modalitat de contracte han de ser aprovades pel vicerector o vicerectora de Professorat a proposta del director o directora del departament. Caldrà que l'estudiant acrediti que compleix els requisits per a la contractació.

Les situacions d'incapacitat temporal, risc durant l'embaràs i la lactància, maternitat i paternitat, adopció o acolliment, risc durant la lactància i paternitat, suspenen el còmput de la durada del contracte.

 

Article 9

Un contracte d'aquest programa és incompatible amb qualsevol altre contracte durant el període de vigència. 

 

Article 10 

Les retribucions dels contractes tindran les mateixes variacions que afectin a les retribucions del personal docent i investigador contractat en règim laboral.

 

Article 11

Si l'estudiant contractat abandona els estudis de doctorat mentre està contractat, el contracte es rescindirà.

 

Disposició transitòria.  Adaptació del programa actual

Els estudiants de doctorat que gaudeixen d'una beca reglada per l'acord del Consell de Govern de 18 de juliol del 2007 poden iniciar un contracte de PIPF amb les condicions descrites en aquesta normativa a partir de l'1 d'octubre del 2012.

Els estudiants de doctorat que estan en el primer any d'un contracte reglat per l'acord del Consell de Govern de 18 de juliol del 2007 poden concórrer als contractes de PIPF que es convoquin a partir de l'1 d'octubre del 2012. I d'aquests quatre anys del contracte de PIPF hauran consumit el període pel qual ja han estat contractats com a personal en formació.

Els estudiants que no optin per adaptar-se al programa, els serà d'aplicació la normativa anterior.

 

Disposició derogatòria.

Es  deroguen els programes de beques per a estudiants de màster oficial i de doctorat, aprovats per acord del Consell de Govern de 18 de juliol del 2007, sense perjudici del que estableix la disposició transitòria.

 

Disposició final

Aquest programa serà d'aplicació a les convocatòries posteriors al 3 de juny del 2012.