Acord del Consell de Govern d'1 de febrer del 2006

El Reial Decret 1004/2003, d'1 d'agost, estableix el procediment per a l'expedició per les universitats del Suplement Europeu al Títol.

Atès que el Reial Decret deixa per al desenvolupament per part de les universitats alguns aspectes, com ara la llengua d'expedició del títol i el contingut de la informació addicional que ha de contenir el títol,

El Consell de Govern aprova la normativa sobre l'expedició del Suplement Europeu al Títol a la Universitat Pompeu Fabra.

1. El Suplement Europeu al Títol s'expedirà en català, castellà i anglès.

2. El contingut de la informació addicional prevista a l'apartat 6 de l'annex 1 i apartat 6 de l'annex 2 del Reial Decret 1044/2003, d'1 d'agost, correspondrà als òrgans següents:

a) Informació sobre la Universitat.

El Secretari General determinarà el text d'informació sobre la Universitat o les referències a adreces web que s'escaiguin.

b) Informació sobre la titulació o sobre el Departament o Institut universitari.

El Vicerector competent en la matèria, a proposta dels degans i directors de Centre o Estudi, i dels directors de Departament o Institut Universitari pel que fa al Suplement Europeu al Títol del seu àmbit, determinarà el text sobre la titulació o sobre el Departament o Institut Universitari o les referències a adreces web que s'escaiguin.