Per acord del Consell de Govern de 18 de juliol del 2012, el Pla d'emeritatge per al personal docent dels cossos docents de la Universitat Pompeu Fabra, aprovat el 14 de març del 2007 i modificat el 15 de desembre del 2008, es suspèn amb efectes d'1 d'agost del 2012.

La UPF té una plantilla de professorat relativament jove, en la qual només el 4% del professorat permanent funcionari arribarà a l'edat obligatòria de jubilació en els propers cinc anys, mentre que el 13% d'aquests professors tenen entre 60 i 65 anys i el 22%, entre 55 i 60 anys. Això significa que les jubilacions obligatòries d'aquests professors coincidiran amb els primers anys de les noves titulacions derivades del procés de convergència europeu. El fet s'agreuja amb la distribució asimètrica entre els diferents departaments, que pot comportar en alguns casos dificultats per a la necessària renovació del professorat.

És aconsellable dotar la Universitat d'instruments que possibilitin una renovació de la plantilla de professorat, amb l'objectiu d'afrontar els reptes del futur. Per tenir èxit en aquest procés cal comptar amb l'aportació dels professors més veterans, però també amb la incorporació de nous professors joves. En aquest sentit, és necessari iniciar un pla que afavoreixi la jubilació anticipada del professorat funcionari, incentivant-ne la continuïtat a la UPF amb un contracte compatible amb la pensió de jubilació. D'aquesta manera s'alliberen recursos i docència per a la incorporació de nou professorat permanent.

 

1. Requisits per accedir al Pla

Els professors de la UPF que es vulguin acollir al Pla d'Emeritatge han de reunir els requisits següents:

a) Estar en servei actiu, com a funcionari de carrera a temps complet, en alguns dels cossos docents universitaris.
b) Reunir les condicions necessàries per acollir-se a la jubilació voluntària com a funcionari a partir dels 60 anys.

 

2. Calendari per a les sol·licituds

Amb l'objectiu de poder garantir que els departaments puguin programar la seva activitat acadèmica adequadament, el calendari del Pla per a cada curs és el següent:

a) El professor interessat ha de sol·licitar al rector o rectora de la Universitat, abans del 31 de maig, la jubilació anticipada i la seva inclusió en el Pla d'Emeritatge. En el cas de tenir períodes de cotització a la Seguretat Social en un règim diferent del de classes passives i optar per l'aplicació del còmput recíproc, ha de presentar un informe de vida laboral, emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social, si té períodes cotitzats en el sector privat (o en el públic , sempre que no hagin estat reconeguts com serveis previs d'acord amb la Llei 70/1978, de 26 de desembre).

b) La data d'efecte de la jubilació és el 30 de setembre.

c) Abans del 30 de setembre es firmarà el contracte d'emèrit.

 

3. Contracte d'emèrit

El professor que s'aculli al Pla ha de signar un contracte d'emèrit d'acord amb els criteris següents:

a) La data d'inici del contracte és l'1 d'octubre, en els termes que la legislació vigent i aquesta normativa estableixin. 
b) La durada del contracte és de nou anys, llevat que la persona contractada compleixi abans els 70 anys. En aquest cas, el contracte finalitzarà el 30 de setembre del curs en el qual es produeixi aquest fet.
c) La dedicació és a temps complet.
d) La retribució fixada en el contracte és equivalent a la diferència entre el 85% de la retribució anual del professor en el moment de la jubilació anticipada i la pensió màxima. Als efectes de càlcul d'aquesta retribució anual s'han de considerar els conceptes de sou base, el complement de destinació, el complement específic, els triennis i els complements per mèrits de docència, de recerca i de gestió, tant estatals com autonòmics.
e) La retribució prevista en el contracte d'emèrit s'ha de revisar anualment segons el que prevegi el conveni col·lectiu del personal docent i investigador de les universitats públiques catalanes.

 

4. Activitats dels professors emèrits acollits a aquest Pla

El professor emèrit acollit a aquest Pla pot continuar desenvolupant les mateixes activitats que els funcionaris de carrera de forma que en la vessant de recerca gaudeix de la mateixa situació que la categoria funcionarial de procedència. Les úniques exclusions són:

a) Tasques docents a ensenyaments que condueixin al títol de grau.
b) Impartir docència en programes de postgrau que superi un terç de la dedicació del professorat a temps complet.
c) Exercir els càrrecs acadèmics previstos als apartats b) i d) de l'article 34.1 dels Estatuts de la UPF, o d'aquells càrrecs declarats equivalents a aquests.

 

5. Contracte d'emèrit amb caràcter excepcional

Amb caràcter excepcional, els departaments poden proposar a la Comissió de Professorat que algun dels professors que s'acullin a aquest Pla tingui unes condicions especials en la seva contractació com a emèrit:

a) Tenir una dedicació docent equivalent a la meitat de la de temps complet, de la qual com a màxim les dues terceres parts poden ser a ensenyaments que condueixen al títol de grau.

b) Que la retribució sigui la diferència entre la retribució anual del professor en el moment de la jubilació anticipada i la pensió màxima. Als efectes de càlcul d'aquesta retribució anual s'han de considerar els conceptes de sou base, el complement de destinació, el complement específic, els triennis i els complements per mèrits de docència, de recerca i de gestió, tant estatals com autonòmics.

 

6. Vigència del Pla

Aquest Pla és de caràcter experimental i té una vigència de cinc anys. En el darrer any s'ha de fer una avaluació dels quatre primers anys, la qual s'ha de presentar al Consell de Govern. Així mateix, s'ha de revisar en el cas que es produeixin modificacions normatives que puguin afectar-ne el contingut.