Acord de Consell de Govern de 27 d'abril del 2022

PREÀMBUL

D’acord amb l’article 141 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra: “la Universitat ha de vetllar perquè la docència impartida asseguri una formació universitària de qualitat, mitjançant la competència professional reconeguda del seu professorat, la tutorització dels estudiants i una metodologia docent innovadora i eficaç, amb el màxim aprofitament de les tecnologies aplicades a l’ensenyament universitari”.

En aquesta línia, el projecte EDvolució ha transformat el model educatiu de la UPF amb la finalitat d’aconseguir una docència de qualitat.

EDvolució posa l’aprenentatge de l’estudiant al centre i està pensat des de la versatilitat d’aquest estudiant; des de la transdisciplinarietat i la interdisciplinarietat de l’aprenentatge individual, col·lectiu i col·laboratiu; des de la flexibilitat i l’obertura dels programes; des de la cooperació entre societat, empresa i universitat; des de la generació de coneixement; des de la integració de la docència i la recerca, etc. Aquest model educatiu de la UPF estableix un nou marc que permet una transformació esglaonada de les estructures i dels recursos educatius de la Universitat.

És des d’aquesta proposta de transformació educativa que es presenta el Pla d’Ajuts a la Qualitat i a la Innovació en l’Aprenentatge i el Coneixement – PlaCLIK.

 

Per tot això, el Consell de Govern

ACORDA

Article únic. S’aproven les Bases Reguladores del Pla d’Ajuts a la Qualitat i a la innovació en l’Aprenentatge i el Coneixement-PlaCLIK, que figuren a l’annex.

Disposició final. Aquestes bases entraran en vigor l’endemà de la seva aprovació pel Consell de Govern.

 

ANNEX

 

1. Objecte

Aquestes bases regulen les condicions i el procediment per a la concessió dels ajuts del Pla d’Ajuts a la Qualitat i a la Innovació en l’Aprenentatge i el Coneixement.

L’objecte dels ajuts és promoure la qualitat i la transformació educativa a través del suport a projectes destinats a la millora dels processos d’ensenyament-aprenentatge a la Universitat Pompeu Fabra i de determinats projectes transversals en el marc d’EDvolució.

 

2. Tipologia dels projectes

Els projectes poden ser individuals o col·lectius. Dintre d’aquest dos tipus, les tipologies es concretaran en les respectives convocatòries.

En tot cas, els projectes han de tenir un responsable que necessàriament serà personal docent i investigador de la UPF.

Els projectes col·lectius poden ser impulsats per una o varies unitats acadèmiques de la UPF o poden ser interuniversitaris. En els projectes col·lectius poden participar qualsevol membre de la comunitat universitària de la UPF i d’altres persones externes.

Cap personal docent i investigador de la UPF podrà participar en més dos projectes que optin als ajuts regulats en aquestes bases.

En el cas de projectes interuniversitaris el responsable dels projecte ha de vetllar per la transferència mútua de resultats i pel cofinançament amb les altres universitats participants.

 

3. Persones beneficiàries

A efectes legals tindran la consideració de beneficiari dels ajuts regulats en aquestes bases el responsable del projecte. El beneficiari haurà de complir la condició de tenir assignada docència durant el curs acadèmic de la convocatòria. En cas de professorat no permanent a banda de la condició anterior, les despeses elegibles del projecte hauran de tramitar-se durant el període en que estigui vigent la seva vinculació amb la UPF.

No podran ser beneficiaris els responsables dels projectes que hagin gaudit d’ajuts en anterior convocatòries i no hagin justificat els ajuts en el temps i la forma prevista en la respectiva convocatòria.

 

4. Període d'execució

Els projectes tenen caràcter anual. El període d’implementació serà el curs acadèmic de referència de la convocatòria.

 

5. Dotació econòmica

Els ajuts es finançaran contra els crèdits consignats al pressupost de la UPF en les partides descentralitzades assignades al PlaQUID-USQUID’s. La quantia concreta s’establirà en cada convocatòria.

En cas que el pressupost que es demana a la sol·licitud sigui superior a l’import màxim de la tipologia de projectes en la qual s’inscriu la iniciativa, s'ha d'incloure en la memòria del projecte el cofinançament previst per dur a terme el projecte.

L’ajut atorgat s'assignarà al departament en el qual figuri adscrit el responsable del projecte, que gestionarà econòmicament l’execució del projecte.

Les despeses a càrrec de l’ajut han de ser les necessàries per executar el projecte, i s’han de correspondre amb els conceptes elegibles especificats en la base següent.

Així mateix, aquestes despeses han de constar en el pressupost de la sol·licitud i s'han de fer durant el període d'execució del projecte.

 

6. Despeses elegibles

  • Serveis tècnics i professionals externs que col·laborin en el treball multidisciplinari del projecte, contractats d’acord amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
  • Material fungible i material específic, no inventariable, indispensable per desenvolupar el projecte.
  • Despeses d’edició de materials produïts.
  • Despeses d’inscripció, de desplaçament, de manutenció i d’allotjament, si escau, per presentar una comunicació o una ponència relacionades amb el projecte en una jornada o un congrés.
  • Despeses de coordinació (viatges, manutenció i allotjament), en el cas de projectes interuniversitaris.
  • Altres despeses, justificades i relacionades amb el projecte, prèviament autoritzades pel CLIK.

 

7. Compatibilitat amb altres ajuts

Els ajuts del PlaCLIK no són compatibles amb l’atorgament d’altres ajuts de la UPF o externs que tinguin el mateix objecte i destinatari o destinataris. Només en el cas de projectes PlaCLIK interuniversitaris es podrà optar a l’ajut de l’altra o les altres universitats participants per completar el finançament del projecte.

Els ajuts del PlaCLIK són compatibles amb premis que promocionin la qualitat i la innovació educatives.

 

8. Viabilitat tècnica dels projectes

Tots aquells projectes que requereixin ús de les infraestructures, aplicacions i/o serveis tecnològics hauran d'adjuntar un informe favorable que serà emès pel Servei d'Informàtica. Per sol·licitar l'informe cal adreçar-se un missatge a [email protected].

 

9. Procediment de sol·licitud dels ajuts

El Centre per a la Innovació en Aprenentatge i Coneixement (CLIK) efectua d’ofici els actes d’instrucció, subjectes a les previsions corresponents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

La sol·licitud s’ha de presentar electrònicament al Registre General de la UPF, en el termini fixat al calendari de la convocatòria.

La pantalla de sol·licitud consta d’un formulari amb dades generals, i cal adjuntar-hi un document descriptiu del projecte d’acord amb el model que figura a la web del CLIK (https://www.upf.edu/web/clik).  

En el cas excepcional que no es pugui presentar la sol·licitud electrònicament per motius tècnics, la persona sol·licitant podrà presentar-la al Registre General de la Universitat presencialment adreçant la sol·licitud al CLIK.

 

10. Avaluació dels projectes presentats

Una vegada finalitzat el període de presentació de les sol·licituds, el CLIK comprovarà que es compleixen els requisits formals d’adequació a la convocatòria.

El vicerector o vicerectora que tingui les funcions de direcció i coordinació en matèria d’innovació, qualitat i millora docent nomenarà una comissió avaluadora integrada per cinc persones: tres professors permanents de la UPF provinents de diferents disciplines o àmbits, un professor o professora extern amb experiència en l’àmbit de la innovació educativa i un tècnic o tècnica del CLIK, de l’àmbit de la innovació. Aquesta comissió avaluarà les sol·licituds d’acord amb els criteris d’avaluació, que es presenten a continuació, i farà una proposta d’adjudicació prioritzant els millors puntuats per cada tipologia fins a esgotar el pressupost de la convocatòria. Finalment,  traslladarà la proposta de concessió, a través del CLIK, al vicerector o vicerectora competent.

 

Criteris d’avaluació

Criteri

Puntuació

Fonamentació de la necessitat del projecte i del context d’implementació

10 punts

Adequació a les modalitats previstes a la convocatòria i al marc EDvolució: relació amb els eixos i/o vinculació del projecte al benestar planetari i ODS: gènere, sostenibilitat, equitat, solidaritat i transferència de coneixement.

10 punts

Coherència entre els objectius, la metodologia i les accions plantejades.

10 punts

Adequació i viabilitat del pressupost presentat.

10 punts

Pla de treball: objectius, descripció de la metodologia, accions/fases per desenvolupar, calendarització de fases i difusió (si s’escau).

35 punts

Avaluació i impacte esperat: indicadors o criteris d’avaluació i/o indicis i resultats que s’esperen obtenir, per al conjunt de la titulació i possibilitat d'exportar el projecte altres titulacions i/o societat.

15 punts

Sostenibilitat : a curt termini (proper curs) i a llarg termini ( més de dos cursos acadèmics).

10 punts

 

Puntuació màxima: 100 punts

En el cas de presentar una proposta basada en un projecte finançat en altres convocatòries del PlaCLIK, es valorarà l’aportació de noves idees i l’evolució substancial del projecte.

No es pot presentar una proposta que tinguin el mateix objecte i destinatari o destinataris a dos tipologies de projectes durant la mateixa convocatòria.

 

11. Convocatòria dels ajuts i resolució

El rector o rectora o, en el seu cas, el vicerector o vicerectora que tingui delegat l’exercici de les competències, convocarà els ajuts i resoldrà la concessió del PlaCLIK.

Aquesta resolució exhaurirà la via administrativa, i serà publicada a la web del CLIK.

Contra la resolució de concessió es pot interposar-se recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, comptadors des de l’endemà de la recepció de la publicació de la resolució de concessió. Això no obstant, la resolució podrà ser recorreguda potestativament en reposició davant del mateix òrgan que va dictar la resolució en el termini d'un mes des de l'endemà de la recepció de la notificació.

En aquest cas, no es podrà interposar recurs contenciós administratiu fins que no s'hagi resolt expressament o s'hagi produït la desestimació presumpta del recurs de reposició interposa.

La convocatòria dels ajuts es difondrà a través de la pàgina web i d’altres canals de comunicació habituals de la Universitat.

 

12. Acceptació de l’ajut

L'acceptació de l'ajut es formalitzarà mitjançant un document normalitzat signat pel responsable del projecte. En aquest document, el responsable del projecte es compromet a complir totes les condicions fixades en les bases d'aquesta convocatòria i, si escau, les exposades en la resolució de la convocatòria, així com actuar d’acord amb els principis del Codi Ètic de la Universitat Pompeu Fabra, aprovat pel Consell de Govern de 8 de juliol del 2020.

En el cas que el pressupost demanat sigui superior a l’atorgat, caldrà indicar en l'acceptació del projecte el reajustament del pressupost al qual ha estat atorgat o indicar que hi ha cofinançament.

En cas que no es lliuri el document d'acceptació en les condicions i el termini previstos per la convocatòria,  el vicerector o vicerectora competent en matèria d’innovació, qualitat i millora docent pot adjudicar l’ajut a projectes de la llista d'espera, segons l’ordre de puntuació que aquests projectes hagin obtingut. 

 

13. Compromisos dels beneficiaris

Els beneficiaris es comprometen a:

  1. Executar el projecte.
  2. Comunicar l’obtenció d’altres subvencions, ajuts o recursos que financin els projectes.
  3. Cada projecte finançat acordarà un representant que adquireix el compromís de participar en alguna acció interna o externa de difusió organitzada per la UPF, com per exemple la iWeek, la realització d'un vídeo breu, la redacció d'un article per publicar-lo en una revista o a l’e-Repositori institucional, la preparació d’una comunicació per presentar-la en un congrés sobre educació superior o la participació en una activitat dins la programació del CLIK.
  4. En les publicacions i altres productes dels projectes finançats per aquesta convocatòria s'haurà de fer una referència explícita al suport rebut de la convocatòria del PlaCLIK.

 

14. Modificacions del projecte

En cas que es produeixin modificacions del projecte en la fase d’execució del projecte, el responsable haurà de presentar electrònicament una sol·licitud al Registre General de la UPF. Aquesta sol·licitud constarà d’un escrit motivat adreçat al vicerector o vicerectora que tingui les competències en aquesta matèria.

Qualsevol modificació substantiva del projecte s'ha de comunicar abans de dur-la a terme.

Es considera una modificació substantiva aquella que implica un canvi de participants, en els objectius o els resultats del projecte, o bé aquella que suposa una desviació superior al 20% en qualsevol dels conceptes pressupostats o una modificació de les partides previstes en el projecte inicial.

L'acceptació o la revocació d'aquesta modificació es comunicarà en un termini màxim de deu dies hàbils.

Les modificacions, si escau, es comunicaran als interessats i als òrgans acadèmics i administratius corresponents.

 

15. Justificació

Els responsables del projecte han de justificar, per correu electrònic a l’adreça [email protected], l’execució efectiva dels projectes d'acord amb el calendari de la convocatòria, mitjançant el model normalitzat de justificació acadèmica i econòmica, que es pot obtenir a la pàgina web del CLIK.

La justificació dels projectes, en temps i forma, és condició indispensable per poder participar en posteriors edicions dels ajuts del PlaCLIK.