Línies generals de política de professorat

Acord del Consell de Govern de 21 de gener del 2004

Els canvis legislatius recents en matèria universitària, la LOU, la LUC i les normes que les desenvolupen, han afectat profundament l'estructura del professorat universitari. Els Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra han incorporat a la seva estructura institucional els trets més distintius d'aquest canvi. Cal ara, d'acord amb els Estatuts, fixar les línies generals de la política de professorat que hauran de permetre l'aplicació d'aquesta nova legislació.

 

PLANTA DE PROFESSORAT

1. Elaboració d'una nova planta de professorat, capaç d'incloure les figures del professorat contractat permanent (segons el procediment que figura a l'annex).
2. La nova planta de professorat tindrà una durada de tres anys. Desprès d'aquest període es revisarà per tal d'adaptar-la a les noves necessitats sorgides de l'aplicació de l'espai unificat europeu d'ensenyament superior.
3. La planta de professorat inclourà totes les modalitats de professors permanents : catedràtic d'universitat, professor titular d'universitat, catedràtic d'escola universitària, professor titular d'escola universitària (aquestes dues últimes modalitats només pel que fa a les ja existents i cobertes per professors funcionaris de carrera), catedràtic contractat, professor agregat contractat, professor col·laborador permanent. 
4. La planta de professorat de cada departament podrà incloure com a professors permanents un nombre tal que arribi fins a un màxim del 95% de les hores de docència teòriques assignades al departament.
5. En els casos que això representi un augment de la docència dels membres del departament, aquest augment haurà de respectar els següents criteris : a) no podrà ser aplicat als professors a temps complet no permanents, b) per a la distribució de la docència entre professors permanents haurà de valorar-se positivament la seva dedicació a la recerca, objectivament mesurada, i la seva dedicació a la gestió en els casos en que els càrrecs acadèmics ocupats no suposin reducció docent.
6. En la mesura que hi hagi places a la planta, els departaments hauran de proposar la convocatòria de places de lector, de col·laborador permanent o d'agregat corresponents a les actuals d'associat a temps complet com a màxim abans de l'estiu del 2005, i corresponents a les actuals de TEU interí abans de l'estiu de 2006. Les places de TU ocupades interinament i que ara no són contemplades a la planta, hauran de ser incloses com a places de Professor Titular o com a places de Professor Agregat o, de manera justificada, convertides en places de professor lector o de col·laborador permanent, i en el període d'execució de la planta hauran de ser convocades per la Universitat.

 

PROGRAMA SERRA HUNTER

El programa Serra Hunter preveu el finançament del 50% de 1200 places a les universitats públiques catalanes en un període de 12 anys. S'ha dividit en períodes de quatre anys i de les 400 places del primer període a la Universitat Pompeu Fabra li corresponent 23. Això vol dir que es poden convocar sis cada any (entre el 2004 i el 2007, un dels anys només cinc).

El cost de les places d'aquest programa anirà a càrrec del pressupost PAD de cada departament. Això permetrà que la xifra equivalent a la part cofinanciada pel Departament competent en matèria d'universitats es pugui destinar a:

1. Compensar als departaments pel sobrecost que representa la contractació de Lectors respecte a la de les categories actuals d'Ajudants de Facultat de segon període o de professors associats a temps complet. Aquest increment es farà de manera proporcional a cada departament segons el pes del seu PAD.
2. Compensar als departaments per les promocions de professor titular o professor agregat a catedràtic o a catedràtic contractat, que no vagin a càrrec del programa de promoció del DURSI (de juliol de 2001).

 

PROGRAMA PROVISIONAL DE SABÀTICS

Donada la situació del finançament de la Universitat, es proposa iniciar un programa de sabàtics que no tingui costos afegits per a la Universitat de la següent manera:

Els professors podran sol·licitar a la Comissió de Professorat de la Universitat la concessió d'un any sabàtic. La Comissió de Professorat, conegut l'informe previ que preceptivament emetrà el director del departament al qual pertanyi el professor sol·licitant, i que haurà aprovat la comissió competent del departament, de manera motivada concedirà o denegarà la sol·licitud. L'acceptació de la sol·licitud estarà sotmesa als següents requisits:
a) El Departament haurà d'assignar la docència al professor, aprofitant l'estructura trimestral, de manera que li sigui possible gaudir del sabàtic realitzant, com a mínim, unes dues terceres parts més de la seva docència els trimestres anteriors i posteriors al sabàtic.
b) La docència que el professor deixi d'impartir es podrà cobrir amb alguna contractació temporal a la qual podrà destinar-se el 20% dels ingressos que aquell any el professor deixarà, eventualment, de percebre.

Aquest programa té una durada màxima de tres anys i, en tot cas, serà revisat per millorar-lo si la implantació de l'espai unificat europeu d'ensenyament superior i els criteris de finançament de la Universitat ho permeten.


ANNEX

Procediment d'aprovació de la planta de professorat.

Primer.- Els departaments hauran de proposar a la Comissió de Professorat de la UPF, abans del 30 de març de 2004, la planta corresponent al seu departament.

Segon.- La proposta final dels departaments serà aprovada pels consells de departament respectius.

Tercer.- La Comissió de Professorat comprovarà que les propostes s'ajusten als criteris establerts pel Consell de Govern i, si és així, aprovarà les plantes. A aquests efectes podrà escoltar les necessitats docents dels centres i estudis.

Quart.- Un cop aprovades les propostes, al llarg de tot el període, la Comissió de Professorat vetllarà per l'aplicació de la planta que duguin a terme els departaments, i n'informarà periòdicament al Consell de Govern.

Disposició final.- En tot el no previst en aquest document i que no s'hi contradigui, s'estarà a allò que estableix l'acord de 16 de juliol de 1998, sobre criteris per a l'establiment d'una planta teòrica de professorat.

 

Acord sobre política de professorat

Acord del Consell de Govern d'11 de maig del 2011

La situació econòmica i les perspectives de disminucions futures en el finançament van  motivar la presentació del Pla de Sostenibilitat que ha estat l'eix inspirador de l'elaboració del pressupost de la universitat per a l'any 2011. Malgrat aquesta previsió, el govern de la Generalitat ja ha manifestat que la disminució serà molt superior a l'esperada. És per aquest motiu que cal aprofundir encara més en les mesures d'estalvi i de contenció de la despesa.

S'ha de procurar que les noves mesures incrementin l'eficiència en l'ús dels recursos sense que la seva aplicació en l'àmbit del professorat hagi de comportar un trencament de la carrera professional del professorat que està en una etapa inicial ni l'abandonament de les legítimes aspiracions de promoció en els que estan en una etapa més avançada. Així mateix, tampoc han d'implicar una disminució en la qualitat de la docència que, juntament amb la de la recerca, ha caracteritzat a la UPF. Amb aquest objectiu,

S'acorda:

1. En el termini d'un any s'implementarà un nou model de dedicació docent del professorat que inclourà, a més de les classes presencials, altres activitats previstes en els nous plans d'estudis adaptats a l'EEES.

2. A partir del proper curs, els associats seran contractats trimestralment en funció de les hores de docència previstes en el trimestre acadèmic, amb la dedicació prevista en el Conveni Col·lectiu de les universitats públiques catalanes, i per un període de quatre mesos.

3. En els contractes d'associat pel curs 2011-2012 cal incloure dues mesures addicionals i de caràcter excepcional:

a. Els associats que hagin estat contractats els curs 2010-2011 podran mantenir, com a màxim, el mateix tipus d'associat.

b. Els nous associats es contractaran en els tipus 1, 2 o 3.

4. La retribució dels associats  és la referència per a la determinació de la retribució per activitats de docència a conferenciants i investigadors de convocatòries competitives o a càrrec de projectes.

5. El canvi en la contractació dels associats ha de ser compatible amb la regularització d'associats en situació inadequada pel fet de no tenir una altra activitat professional. 

6. El mes de juliol s'aprovarà una planta de professorat que determini el nombre màxim de places permanents de cada departament en els propers quatre anys.