Acord del Consell de Govern de 12 de desembre del 2012

A)    Programa de Cursos d'Estiu

1.  Definició i objectius

El Programa de Cursos d'Estiu està format per cursos de contingut i per cursos instrumentals de temàtica variada que tenen com a objectiu la formació global dels estudiants així com l'adquisició de coneixements per part del públic en general.

Els cursos han de tenir un mínim de 20 hores lectives, que es desenvoluparan durant els mesos de juliol o setembre.

 

2. Certificats i avaluació dels estudiants

a) S'ha d'assistir obligatòriament a un 80% de les classes, que és el mínim necessari per rebre el certificat d'assistència o per ser avaluat i poder obtenir el certificat de superació del curs.

b) L'avaluació es pot fer a partir d'exàmens, treballs escrits o presentacions orals a classe, sempre que estiguin degudament documentades. Els criteris i els procediments d'avaluació els ha d'especificar el docent responsable a l'inici de cada curs, i es publicaran a la pàgina web dels cursos d'estiu. En qualsevol cas, les sessions dedicades a l'avaluació es fan fora de l'horari de classes, el dia i l'hora que s'anunciaran abans  del període de matriculació.

c) Els resultats obtinguts pels estudiants en cada curs s'han de qualificar segons la normativa vigent aplicada als estudis de la UPF.  

d) Les avaluacions es regeixen per la mateixa regulació que la resta d'assignatures de la UPF.   

e) Les avaluacions dels cursos d'estiu tenen una única convocatòria.

 

3.  Valor acadèmic dels crèdits

Segons la normativa de reconeixement de crèdits per activitats universitàries (acord del Consell de Govern de 9 de juliol del 2008, modificat per acord del Consell de Govern de 26 de gener del 2009):

a) Els estudiants de la UPF, un cop superada l'avaluació corresponent, podran sol·licitar el reconeixement de crèdits.

b) Per al reconeixement de crèdits es computaran les hores de les classes lectives i les exigides per a la preparació i la realització dels exàmens o proves d'avaluació (20 hores lectives + 5 de treball autònom = 1 crèdit ECTS)

c) La resolució de les sol·licituds d'incorporació de crèdits correspon als vicerectors competents en la matèria.

 

4. Proposta i aprovació de la programació anual

L'oferta del Programa de Cursos d'Estiu de la UPF ha de ser aprovada per la Comissió d'Ordenació Acadèmica, a proposta del coordinador o coordinadora del Programa d'Activitats Acadèmiques Especials.

 

5. Publicació de l'oferta

La difusió i la publicació de l'oferta del Programa de Cursos d'Estiu s'ha de fer per mitjà de la pàgina web de la UPF i hi han de constar els objectius,el programa de cada curs i el valor acadèmic corresponent.

 

6. Organització de la docència

Tots els estudiants que es matriculin als Cursos d'Estiu tindran accés a la Biblioteca, a les aules d'informàtica i a l'Aula Global del campus virtual de la UPF.

 

7. Preu

Correspon al Consell Social fixar anualment el preu de la matrícula dels Cursos d'Estiu.

 

B) Programa d'Estudis d'Extensió Universitària UPF Sènior: programa d'estudis per a majors de 50 anys

1. Contingut i oferta docent

Aquest programa consisteix a oferir al col·lectiu de persones majors de 50 anys un programa d'estudis d'extensió universitària que els permeti completar i actualitzar el seu bagatge cultural amb una oferta específica universitària. La càrrega lectiva del programa és d'un mínim de 60 crèdits, que es pot completar en un mínim de dos períodes lectius a raó de 30 crèdits per curs acadèmic.

Cada estudiant podrà escollir les assignatures que vol cursar en funció de la seva disponibilitat, oferta anual i interessos.

L'oferta formativa d'aquest programa estarà integrada per les assignatures corresponents als plans d'estudis oficials de la UPF.

 

2. Requisits d'accés

Per poder participar en aquest programa no és necessari tenir cap titulació prèvia ni superar cap prova d'accés. Només cal haver complert 50 anys abans de l'1 d'octubre del curs acadèmic que s'inicia. En el cas que l'oferta de places sigui inferior a la demanda, s'assignaran les places per estricte ordre temporal de lliurament de les sol·licituds d'inscripció.

 

3. Places

A cada assignatura oferta es podran matricular un màxim de cinc persones, corresponents al col·lectiu d'estudiants del Programa.

Si la demanda d'una assignatura excedeix les cinc places, es podrà sol·licitar l'autorització del deganat o de la direcció dels estudis per matricular-hi la resta d'estudiants que ho hagin sol·licitat.

 

4. Òrgan responsable

La direcció i coordinació del Programa recau en el coordinador o coordinadora del Programa d'Activitats Acadèmiques Especials.

La proposta d'assignatures correspon als degans i directors de centre, amb el vistiplau del director o directora del departament on estigui adscrit el professor o professora que l'ha d'impartir.

El coordinador o coordinadora del Programa d'Activitats Acadèmiques Especials ha de vetllar per la coherència i la qualitat del contingut acadèmic de l'oferta d'assignatures que integrin el Programa.

 

5. Aprovació de l'oferta d'assignatures

Correspon a la Comissió d'Ordenació Acadèmica, a proposta del coordinador o coordinadora del Programa, aprovar l'oferta d'assignatures seguint els criteris següents:

a) La qualitat de les matèries proposades.

b) La coherència del Programa.

Excepcionalment, en el cas que un estudiant estigui interessat a matricular-se d'una assignatura no inclosa en el Programa UPF Sènior, podrà sol·licitar al coordinador o coordinadora del Programa d'Activitats Acadèmiques Especials, dins dels períodes de matriculació, la seva incorporació a l'oferta d'assignatures. 

El coordinador o coordinadora del Programa, sempre que consideri favorablement la sol·licitud, en demanarà la conformitat del deganat o de la direcció del centre. La inclusió de l'assignatura a l'oferta del Programa serà resolta pel vicerector o vicerectora de Docència i Ordenació Acadèmica.

 

6. Publicació de l'oferta

L'oferta del Programa es donarà a conèixer anualment.

 

7. Preu

El preu de la matrícula d'aquestes assignatures és el que estableixi el Decret de preus de la Generalitat de Catalunya a l'inici de l'any acadèmic.

 

8. Calendari docent

El calendari docent és el que estableixi anualment el Consell de Govern de la UPF.

 

9. Avaluació dels estudiants

a) Els criteris i els procediments d'avaluació de cada assignatura els ha d'especificar el docent responsable a l'inici de cada curs.

b) Els resultats obtinguts pels estudiants en cada curs s'han de valorar amb el ventall de qualificacions qualitatives i quantitatives, segons la normativa vigent aplicada als estudis de la UPF. 

c) Les avaluacions es regeixen per la mateixa regulació que la resta d'assignatures de la UPF.

 

10. Certificat

A sol·licitud de l'estudiant, es podran emetre certificacions de les assignatures cursades i de les qualificacions obtingudes. Així mateix, per completar la càrrega lectiva de 60 crèdits del Programa, l'estudiant podrà sol·licitar el reconeixement o la incorporació al seu expedient dels crèdits superats en els Cursos d'Estiu de la UPF o en altres activitats organitzades per la UPF susceptibles de reconeixement acadèmic per als estudiants ordinaris, segons la normativa vigent. Un cop superats aquests 60 crèdits, s'emetrà un diploma on consti que l'estudiant ha superat el Programa.

 

Disposició derogatòria única. Es deixa sense efecte l'Acord del Consell de Govern de 17 de març del 2004, pel qual s'aprova el Programa d'Activitats Acadèmiques Especials, modificat per Acords del Consell de Govern de 2 de maig del 2007, 18 de juliol del 2007, 6 de maig del 2009 i 13 de juliol del 2011.

 

Disposició Transitòria única. L'Acord del Consell de Govern de 17 de març del 2004, pel qual s'aprova el Programa d'Activitats Acadèmiques Especials, continuarà essent d'aplicació a aquells estudiants que tinguin pendent la incorporació de crèdits del Programa Específic de Lliure Elecció al seu expedient.

 

Disposició final única. Aquest Acord s'aplicarà a les activitats acadèmiques especials que s'iniciïn a partir del curs 2012-2013.