Acord del Consell de Govern de 14 de març del 2007, modificat per acord del Consell de Govern de 9 d'abril del 2008, per acord del Consell de Govern de 14 de maig del 2014 i acord de Consell de Govern de 26 d'abril del 2023

 

Article 1. Funcions del Programa d'Ensenyament d'Idiomes (Idiomes UPF)

El Programa d'Ensenyament d'Idiomes (Idiomes UPF) té com a funció principal permetre als estudiants de la UPF adquirir una competència lingüística adequada en català, espanyol i llengües estrangeres. La seva especificitat suposa una oferta complementària als cursos regulars de la UPF.

La segona funció del programa és cobrir les necessitats especifiques dels estudis de grau i postgrau i de l'administració de la UPF, pel que fa a l'àmbit de l'avaluació i certificació de competències en català, espanyol i llengües estrangeres (exàmens de nivell, de suficiència, de competència, diplomes oficials, etc.).

El programa ofereix així mateix formació, suport i serveis lingüístics diversos a col·lectius professionals, especialment els propis de la UPF (cursos generals, cursos específics, cursos a mida, assessorament lingüístic, servei de traducció i interpretació, etc.).

Per a cadascuna d'aquestes activitats poden organitzar-se unitats especialitzades que s'insereixen dins del programa amb la seva respectiva estructura de gestió.

Article 2. Llengües del programa

La programació acadèmica central inclou les llengües estrangeres europees amb pes específic: l'anglès, el francès, l'alemany i l'italià, i també el català i l'espanyol, d'interès per a l'alumnat i professorat nouvingut. Així mateix s'ofereixen d'altres llengües d'interès social i econòmic, com ara el japonès, l'àrab, el xinès, etc.

Article 3. Programa acadèmic

El programa general de cada llengua s'estructura en un seguit de nivells, des l'inicial al superior. Els cursos generals tenen una duració de 90 hores.

Els nivells del programa general de llengües estrangeres s'assoleixen en un curs acadèmic superant l'avaluació corresponent. Els nivells del programa general del català i l'espanyol s'assoleixen en terminis específics segons itineraris.

Els nivells de llengua als cursos específics s'assoleixen segons calendaris propis.

Article 4. Reconeixement de crèdits

Els cursos impartits per Idiomes UPF poden suposar el reconeixement de crèdits obligatoris, optatius i de lliure elecció per als ensenyaments estructurats d'acord amb el RD 1497/1987, de 27 de novembre, segons la normativa d'Idiomes vigent a la UPF. Així mateix, aquestes activitats podran ser objecte de reconeixement acadèmic en crèdits en els ensenyaments de grau regulats pel RD 1393/2007, de 29 d'octubre, d'acord amb la norma específica que aprovi la Universitat.

Article 5. Requisits d'accés

Per accedir als cursos generals i específics d'Idiomes UPF, s'ha de ser estudiant universitari o estar en possessió d'un títol universitari equivalent a un títol de grau.

Per accedir als cursos generals i específics d'Idiomes UPF, excepte als cursos de nivell inicial, s'ha de realitzar una prova de nivell de llengua que permeti assignar a l'alumne/a el nivell corresponent. El resultat d'aquesta prova de nivell té validesa durant un any.

Els requisits per accedir a altres línies de formació d'Idiomes UPF poden variar respecte als esmentats.

Article 6. Calendari

Els cursos tindran majoritàriament caràcter anual, distribuït en trimestres, si bé alguns tindran calendaris complementaris (quadrimestral, trimestral, mensual, modular).

La programació d'Idiomes UPF dels cursos generals s'ajusta al calendari acadèmic dels estudis de grau de la UPF, de manera que es respecten els períodes d'exàmens i vacances. Els horaris s'ajusten a les necessitats dels ensenyaments regulars de la UPF.

Article 7. Avaluació de coneixements i certificacions

Cadascuna de les línies que integren l'oferta acadèmica d'Idiomes UPF compta amb un sistema d'avaluació de coneixements adequat als objectius, característiques i destinataris propis dels cursos.

El Programa d'Ensenyament d'Idiomes (Idiomes UPF) atorga certificats UPF als seus cursos i, dins de la seva oferta acadèmica general, estableix tres diplomes de cicle, que certifiquen nivells del Marc Comú Europeu de Referència (MCER).

Idiomes UPF és centre examinador de diplomes oficials del català i l'espanyol (Diploma de Español como Lengua Extranjera DELE i Certificat oficial de català de la Comissió Interuniversitària de Formació en Llengua Catalana CIFOLC, respectivament).

Article 8. Imatge i difusió

En la oferta general anual de la programació acadèmica, publicada en tres llengües (català, castellà i anglès) s'hi indicarà:

a) El tipus de curs, durada, objectius, continguts, i característiques específiques

b) Els criteris generals d'avaluació

c) El nombre de crèdits que es poden obtenir

d) Les condicions generals administratives dels cursos (nombre mínim i màxim d'alumnes, requisits d'apertura de grup, preus i procediment d'inscripció).

La difusió de la oferta d'altres línies específiques s'adequarà als canals, objectius i destinataris propis en cada cas.

Article 9. Preus

Correspondrà al Consell Social l'aprovació dels preus de matrícula de les activitats del Programa d'Ensenyament d'Idiomes (Idiomes UPF).

La Universitat Pompeu Fabra podrà promoure un programa d'ajuts per a l'aprenentatge d'idiomes destinats als membres de la comunitat universitària.

Article 10. Consell Acadèmic

El Consell Acadèmic estarà format pel vicerector o vicerectora competent en la matèria, o si no existeix, pel càrrec amb funcions d’àmbit general competent en la matèria, que el presidirà, i quatre vocals designats pel rector entre el professorat de la UPF especialistes en ensenyament de llengües, traducció, innovació i noves tecnologies i d'altres pertinents, i el director acadèmic o directora acadèmica del programa

El Consell Acadèmic Assessor del programa té les funcions següents:

 •  Vetllar per l'adequació de la programació d'Idiomes UPF a les necessitats de coneixements lingüístics de la UPF.
 • Supervisar, fer el seguiment i control de la programació i el seu desenvolupament per garantir la qualitat de l'ensenyament.
 • Contribuir i promoure amb noves propostes als àmbits de didàctica de llengües, noves tecnologies i d'altres pertinents.
 •  Establir, si s'escau, els requisits bàsics sobre el perfil del professorat.
 •  Totes aquelles altres que li assigni aquesta normativa.
Modificat per acord de Consell de Govern de 26 d'abril del 2023

Article 11. El director acadèmic o directora acadèmica

El rector nomenarà un director acadèmic o directora acadèmica del programa d'entre el professorat de la UPF expert en gestió i ensenyament de llengües, a qui correspondran les funcions següents:

 •  Donar directrius generals i comunes d'actuació pel que fa a l'àmbit pedagògic i de desenvolupament del programa.
 •  Dirigir, coordinar i impulsar les activitats docents i acadèmiques d'Idiomes UPF.
 • Elaborar la programació i oferta acadèmica d'Idiomes UPF.
 • Assignar la docència al professorat.
 • Vetllar per l'òptim desenvolupament i qualitat de l'activitat docent i acadèmica del Programa.

Article 12. Coordinadors

El director acadèmic o directora acadèmica designarà un coordinador o coordinadora general amb les funcions següents:

 •  Col·laborar amb el director acadèmic o directora acadèmica en tot allò que afecti al desenvolupament pedagògic del programa, com són les qüestions metodològiques, didàctiques i d'organització dels cursos, i la formació permanent del professorat.
 • Substituir el director acadèmic o directora acadèmica en la seva absència.
 • Coordinar la gestió de les diferents unitats del programa.
 • Proposar i preparar la programació del programa.
 • Coordinar l'activitat del professorat dels diferents idiomes.
 • Totes aquelles que li delegui el director acadèmic o directora acadèmica.

El director acadèmic o directora acadèmica podrà designar responsables d'unitat i coordinadors per a l'activitat pedagògica i de gestió a l'àmbit de la seva llengua o unitat.

Article 13. Personal

El personal del Programa d'Ensenyament d'Idiomes (Idiomes UPF) serà seleccionat d'acord amb els principis de publicitat i concurrència. Aquest personal serà contractat en règim laboral i es regirà pel conveni col·lectiu que li sigui d'aplicació.

El Consell Acadèmic del Programa establirà mitjans per tal de controlar la qualitat de la docència de forma periòdica.

Article 14. Gestió del Programa

El Programa d'Ensenyament d'Idiomes (Idiomes UPF) podrà ser desenvolupat directament per la UPF o bé se'n podrà encomanar la gestió a entitats externes mitjançant el corresponent conveni.

En aquest darrer cas, les tasques de direcció i coordinació general recollides als articles 11 i 12 recauran en el personal de l'entitat externa que aquesta designi, el qual haurà de ser expert en gestió i ensenyament de llengües.

Disposició derogatòria

Es deroga l'Acord de la Junta de Govern, de 25 de juliol del 2000, del Programa d'Ensenyament d'Idiomes (PEI).