Aquest programa queda derogat amb l'entrada en vigor del Barcelona Program for Interdisciplinary Studies (BaPIS) per acord del Consell de Govern de 8 de juliol del 2020. El programa d’Estudis Hispànics i Europeus iniciat abans de l’1 de setembre del 2020 es regirà per la Normativa del Programa d’Estudis Hispànics i Europeus fins a la seva finalització.
Acord del Consell de Govern de 16 de desembre del 2009, modificat per acord del Consell de Govern d'11 de desembre del 2013

Article 1. Definició i objectius

1.1 El Programa d´'Estudis Hispànics i Europeus (PEHE) és un programa especial adreçat a estudiants estrangers dins el Programa d'Estudis per a Estrangers (UPF Study Abroad Program). La seva especificitat suposa una oferta complementària als cursos regulars de la UPF amb caràcter estable.

1.2 El PEHE té per objectiu apropar els estudiants estrangers a les realitats plurals de Barcelona, Catalunya i Espanya, sempre des d'una perspectiva europea, aportant criteris d'anàlisi i bases per a la comprensió de les cultures i societats espanyola, catalana i europea, així com les relacions entre elles.

1.3. EL PEHE es construeix a partir de l'estudi de matèries de contingut, nivell i formats de nivell universitari homologables en les universitats d'origen. Aquesta oferta docent es complementa amb cursos de llengua.

 

Article 2. Estructura acadèmica

2.1 El PEHE comptarà amb una direcció acadèmica, que serà responsable de la preparació de l'oferta del PEHE, de la coordinació dels cursos i de la tasca docent dels professors i del seguiment dels estudiants. El director o directora acadèmica serà nomenat pel rector o rectora d'entre el professorat a temps complet de la UPF i tindrà un complement retributiu equivalent al de vicedegà.

2.2 Per atendre les necessitats específiques dels Cursos de Llengua, el PEHE comptarà amb una coordinació d'aquests cursos, que haurà d'assistir el director o directora acadèmic del programa.

2.3 L'aprovació de l'oferta acadèmica i el seguiment del PEHE correspon a la Comissió del Programa d'Estudis per a Estrangers creada per Acord del Consell de Govern de 8 d'abril del 2003.

 

Article 3. Requisits d'accés

3.1 Els alumnes del PEHE han d'estar matriculats en una universitat o institució d'educació superior acreditada o estar en possessió d'un títol universitari equivalent a un grau.

3.2 Per accedir a les assignatures impartides en castellà del PEHE, els alumnes hauran de fer una prova de nivell o acreditar un nivell de llengua suficient segons els requisits establerts per a cada assignatura, que permeti garantir el seu seguiment i aprofitament. La prova es farà la setmana anterior a l'inici dels cursos (intensius i regulars) en una sola convocatòria. Si per raons justificades, l'alumne no ha pogut assistir a la prova de nivell, se'l situarà en un nivell aproximat, i restarà subjecte a canvis durant la primera setmana de classes.

 

Article 4. Calendari

4.1. Els cursos del PEHE tenen una durada aproximada de 12 setmanes, amb un total de 6 crèdits ECTS, equivalents a 45 hores de classes presencials i una càrrega acadèmica no estrictament lectiva -sessions fora d'aula, assajos per lliurar al professor, sessions model seminari, etc.- equivalent a 105 hores.

4.2 Els cursos del PEHE es reparteixen en dos semestres: un de tardor i un de primavera. L'oferta acadèmica del PEHE es podrà complementar, en funció de la demanda, amb una Escola d'Estiu, de 6 setmanes de durada, que inclogui un curs de llengua i un nombre predeterminat de cursos de contingut.

4.3 Els cursos de tardor i de primavera van precedits d'un curs intensiu de llengua de 3 setmanes de durada amb un total de 45 hores lectives.

 

Article 5. Modalitats i titulacions

5.1 El PEHE ofereix dues modalitats bàsiques:

- El Certificat d'Estudis Hispànics i Europeus. Té una durada d'un semestre, i per obtenir-lo caldrà cursar, com a mínim, 30 crèdits ECTS en el marc del Programa, 10 de llengua i com a mínim 10 del PEHE, amb possibilitat de complementar-los amb assignatures de l'oferta regular de la UPF.

- El Diploma d'Estudis Hispànics i Europeus. Té una durada d'un curs acadèmic i per obtenir-lo caldrà cursar, com a mínim, 60 crèdits ECTS en el marc del Programa, 20 de llengua i com a mínim 20 del PEHE, amb possibilitat de complementar-los amb assignatures de l'oferta regular de la UPF.

5.2 En el certificat de notes que es lliurarà als alumnes es faran constar les assignatures cursades i el nivell de llengua assolit, segons l'escala de qualificacions a la UPF.

5.3 Els estudiants procedents d'universitats o d'institucions amb les quals s'hagi signat un conveni que reguli l'accés a l'oferta del PEHE podran cursar assignatures soltes.

5.4. Els estudiants visitants que es matriculin al PEHE hauran de cursar el programa complet del Certificat o el Diploma d'Estudis Hispànics i Europeus.

 

Article 6. Establiment de l'oferta acadèmica

6.1 L'oferta del PEHE té un caràcter interfacultatiu donat que comprèn matèries relatives a les cultures i llengües catalana i espanyola, des d'una perspectiva europea. La inclusió dels cursos queda determinada pels criteris d'especificitat i de complementarietat assenyalats a l'article 1.

6.2 L'oferta del PEHE i el seu calendari s'aprovarà amb un mínim d'antelació de 12 setmanes al començament del curs. Els horaris quedaran establerts amb una antelació mínima de 8 setmanes abans de l'inici del curs.

6.3 L'oferta anual del Programa d'Estudis Hispànics i Europeus s'aprova per la Comissió del Programa d'Estudis per a Estrangers, a proposta de la direcció acadèmica del PEHE, després d'haver escoltat els degans i directors de centre i de departament, o a proposta seva.

6.4 La preparació de l'oferta del PEHE correspon a la direcció acadèmica del PEHE. A aquests efectes portarà a terme una convocatòria anual adreçada a tot el personal docent i investigador de la UPF per sol·licitar propostes d'assignatures que s'ajustin a les àrees d'interès docent prèviament acordades amb el Servei de Relacions Internacionals.

La convocatòria inclourà els requisits de presentació de propostes així com les àrees d'interès docent que es prioritzin per al curs acadèmic següent.

La direcció acadèmica del PEHE posarà en coneixement dels respectius degans i directors de centre i departament les propostes als efectes que puguin informar-ne.

6.5 La direcció acadèmica del PEHE presentarà les propostes que compleixin els requisits davant la Comissió del Programa d'Estudis per a Estrangers acompanyades d'un informe valoratiu degudament raonat sobre la conveniència d'incorporar o no cadascuna de les propostes d'assignatures.

L'adequació de les propostes d'assignatures als perfils temàtics de les àrees d'interès docent serà un criteri prioritari per a la seva aprovació. Quan hi hagi un nombre elevat de propostes el criteri de selecció estarà determinat, entre d'altres, per la vàlua del professorat que l'impartirà, la valoració del programa proposat, la seva impartició en cursos anteriors i la seva demanda.

La direcció acadèmica del PEHE comunicarà per escrit als proposants l'aprovació o no de les seves propostes.

6.6 Les propostes aprovades per la Comissió del Programa d'Estudis per a Estrangers s'incorporaran a l'oferta docent del PEHE durant l'any acadèmic posterior al de l'esmentada convocatòria.

6.7 La direcció acadèmica del PEHE i els membres de la Comissió del Programa d'Estudis per a Estrangers guardaran la deguda confidencialitat sobre les propostes rebudes, s'inclogui o no en l'oferta docent del PEHE, i es comprometen a no fer-ne cap mena d'ús sense el consentiment escrit de la persona que la signa.

6.8 Per a qualsevol modificació dels cursos aprovats com a oferta docent en el marc del PEHE (programa, llengua vehicular, calendari, horaris i requeriments previs), caldrà l'autorització prèvia de la direcció acadèmica del PEHE.

 

Article 7. Nombre mínim d'alumnes

7.1 L'obertura de les assignatures de cultura resta condicionada al fet que s'hi inscriguin un nombre mínim d'alumnes, que es fixa a l'entorn de 10.

7.2 L'obertura d'assignatures en les quals hi hagi preinscrits un nombre inferior a 10 resta condicionada a l'autorització del vicerector o vicerectora competent en matèria de Relacions Internacionals, a proposta de la direcció acadèmica del PEHE. Només en aquest cas, es valorarà l'oportunitat d'oferir el curs com "Independent Study".

7.3 El nombre màxim d'alumnes per classe en les assignatures de cultura es fixa en 35. A partir d'aquesta xifra es desdoblaran les classes en dos grups.

7.4 El nombre mínim d'alumnes per classe en les assignatures de llengua es fixa a l'entorn de 5.

7.5 El nombre màxim d'alumnes per classe en les assignatures de llengua es fixa en 15. A partir d'aquesta xifra, es desdoblaran les classes en dos grups.

 

Article 8. Matrícula

8.1 S'obrirà un període de prematriculació en el qual les universitats o les institucions estrangeres amb qui s'ha signat conveni hauran de lliurar una llista provisional amb les dades dels alumnes i el detall de les assignatures en les quals es volen matricular.

8.2 El formulari de preinscripció, per a què sigui acceptat, haurà de ser signat per l'estudiant i pel seu tutor o tutora acadèmic.

8.3 El període i els procediments de matriculació dels cursos del PEHE s'anunciarà en la Web de la UPF amb la suficient antelació i conclou al final de la primera setmana de classes del PEHE.

8.4 En els convenis a signar amb les universitats o les institucions estrangeres s'explicitaran els casos de pèrdua de matrícula, total o parcial, i les conseqüències acadèmiques que tindrà un abandonament. Així mateix, s'hi faran constar les possibilitats de canvi de classe la primera setmana del curs.

 

Article 9. Avaluació

9.1 L'avaluació dels coneixements adquirits en el PEHE es farà en una única convocatòria. La nota final serà el resultat d'una avaluació contínua durant el curs, que comprengui una avaluació al mig del semestre.

9.2 Les qualificacions es publicaran en el Campus Global en el termini màxim de set dies naturals una vegada fetes les proves finals.

9.3 En el cas que un alumne no pugui assistir personalment a la revisió de l'examen, comptarà amb set dies naturals per fer arribar les seves observacions al professor o professora responsable de l'assignatura a partir del darrer dia de termini perquè les qualificacions siguin publicades en el Campus Global.

9.4 En cas de desacord, l'alumne podrà formular per escrit les seves al·legacions de forma degudament justificada i adreçar-les a la direcció acadèmica del PEHE per mitjà del seu tutor o tutora acadèmic o director o directora de la seva universitat dins el termini de quinze dies naturals a partir del darrer dia de termini per a que les qualificacions siguin publicades en el Campus Global. En aquests casos, es formarà un tribunal nomenat pel director o directora acadèmic del PEHE, del qual també en formarà part, i els dos professors del Programa que designi, que revisarà els treballs i qualificacions. Abans d'emetre la resolució, el tribunal haurà d'escoltar el professor o professora responsable de l'assignatura. El tribunal resoldrà les sol·licituds de revisió de les qualificacions en el termini de deu dies des de la presentació de la sol·licitud i la seva resolució esgotarà la via administrativa. En tot allò no previst en aquesta normativa s'estarà al que disposa la normativa de revisió d'exàmens de la UPF.

9.5 El certificat amb les qualificacions finals s'enviarà per correu a l'adreça postal de l'estudiant facilitada, bé per la universitat o institució d'origen, bé pel mateix estudiant.

9.6 El certificat serà expedit en anglès i en castellà i seguirà el format oficial establert pels òrgans competents de la UPF.

 

Article 10. Professorat

10.1 El professorat que imparteixi l'oferta del PEHE serà majoritàriament de la UPF, si bé també es podrà contractar professorat extern amb càrrec al Programa.

10.2 El nombre màxim de cursos que un professor de la UPF amb dedicació a temps complet pot impartir en el PEHE és de tres (135 hores).