Visualització del contingut web

Acord de Consell de Govern de 30 de maig del 2018

Article únic.  Establiment del Programa de beques per a Mobilitat en Aprenentatge Servei (MAPS) amb caràcter anual, amb les característiques que segueixen:

1. Dotació pressupostària

S’atorgaran ajuts per valor de màxim 1.000 € que contribueixin a finançar cada mobilitat, en funció del pressupost anual disponible i a determinar per les bases de la convocatòria.

2. Convocatòria i gestió

Correspon al rector o rectora, o vicerector o vicerectora en qui delegui, la convocatòria de les beques.

La convocatòria establirà, com a mínim, el terminis i el lloc de presentació de sol·licituds, la dotació pressupostària i l’import individual dels ajuts, els criteris de selecció, els drets i deures dels beneficiaris, el règim d’incompatibilitats i el termini màxim de resolució.

La resolució sobre la concessió correspondrà a una comissió integrada per la vicerectora per a la Direcció de Projectes per a la Internacionalització, la vicerectora per a la Direcció de Projectes per al Compromís Social i la Igualtat, la vicegerent de Docència, la cap del Servei de Relacions Internacionals i la tècnica de cooperació adscrita a la UCPI. Un membre del Servei de Relacions Internacionals farà les funcions de secretaria de la Comissió.

La coordinació i la realització dels actes d’instrucció del procediment correspon al Servei de Relacions Internacionals, que vetlla també per la qualitat de les places que s’ofereixen als estudiants UPF, conjuntament amb els coordinadors de mobilitat i pràctiques dels estudis a la UPF, i amb les institucions col·laboradores.

3. Beneficiaris: selecció, drets i deures

Seran beneficiaris els estudiants de la UPF en qualsevol de les seves titulacions de grau, segons el perfil d’estudis que determinin les places ofertes.

La selecció s’efectuarà d’acord amb criteris de mèrit, entre els quals s’inclouran necessàriament la valoració de l’expedient acadèmic i del nivell de llengua si escau, i es tindrà particularment en compte la motivació dels candidats, així com el seu currículum.

Els drets i deures dels beneficiaris seran els que inclou la normativa vigent de mobilitat i de pràctiques, així com els que s’estableixin a la convocatòria, incloent una component de representació de la UPF a l’exterior.

S’establirà un règim d’incompatibilitats amb altres programes de beques promoguts per la UPF per a garantir una distribució equitativa dels recursos.