Acord del Consell de Govern de 14 de març del 2007, modificat per acord del Consell de Govern de 2 de maig del 2007 i per acord del Consell de Govern de 16 de desembre del 2009.

La Universitat Pompeu Fabra promou un programa de beques per a l'aprenentatge d'idiomes d'acord amb les característiques següents:

1. Destinataris

Estudiants de la UPF d'estudis oficials de grau que inclouen l'assignatura d'idioma en el corresponent Pla d'Estudis.

Aquests ensenyaments són actualment els següents:

 • Administració i Direcció d'Empreses: Anglès
 • Economia: Anglès
 • Enginyeria Informàtica: Anglès
 • Enginyeria tècnica de Telecomunicació: Anglès
 • Relacions Laborals: Alemany / Anglès / Àrab /Francès / Italià

En el cas que la dotació pressupostària no s'hagi exhaurit es pot destinar la quantitat restant als sol·licitants que, complint la resta de requisits, estiguin matriculats d'estudis oficials que no inclouen l'assignatura d'idioma en el corresponent pla d'estudis.

2. Requisits

Els sol·licitants hauran de tenir la condició de becari del règim general de beques i ajuts a l'estudi del Ministeri d'Educació i Ciència.

En cas necessari, es prioritzaran les sol·licituds de beca per a l'aprenentatge d'idiomes d'aquells alumnes que:

 • Estiguin matriculats a cursos del PEI que permetin acreditar el nivell de coneixement d'idioma preferentment requerit en els plans d'estudis respectius.
 • Estiguin matriculats a cursos generals del PEI de les mateixes llengües estrangeres en que s'imparteixin assignatures en els Plans d'Estudis respectius.

3. Import

La beca, sempre i quan ho permeti la dotació pressupostària, es correspondrà amb l'import de la matrícula del Programa d'Ensenyament d'Idiomes.

En el cas que la dotació pressupostària no cobreixi la totalitat dels estudiants que compleixin els requisits, l'ajut resultarà de dividir la dotació pressupostària pel nombre d'estudiants becaris.

4. Altres condicions

La beca queda condicionada a la inscripció del mínim d'estudiants per obrir un grup docent determinat.

La no superació del curs d'idiomes, sense causa greu documentada, implicarà la pèrdua de dret de beca en posteriors convocatòries.

5. Adjudicació i seguiment

L'adjudicació de les beques i la resolució de les qüestions relacionades amb la convocatòria correspondrà a una Comissió amb la composició següent:

 • President/a: Vicerector/a de Promoció Lingüística
 • Vocals: Vicerector/a de Comunitat Universitària
 • Vicegerent/a de l'Àrea de Docència
 • Director/a acadèmica del Programa d'Ensenyament d'Idiomes
 • Secretari/a: El/la cap del Servei de Gestió Acadèmica.

6. Convocatòria

Correspondrà al Vicerector o vicerectora de Promoció Lingüística la convocatòria anual de les beques objecte d'aquest programa. La convocatòria, que es farà pública als mitjans habituals de la Universitat, contindrà com a mínim, la dotació global de les beques, el termini i el lloc de presentació de sol·licituds, els requisits essencials per resultar adjudicatari de les beques, el termini màxim de resolució del procediment, la forma de notificació de les resolucions i la indicació dels recursos pertinents.