Acord de la Junta de Govern de 17 de maig del 2000.

L'article 22.4 de la "Regulació i foment de l'ús del català", aprovada mitjançant acord de la Junta de Govern, de 8 de març del 2000, preveu la creació del Programa de Voluntariat Lingüístic, com a xarxa de suport lingüístic i d'integració a la cultura catalana per als estudiants procedents de fora del domini lingüístic català.

Igualment l'article 23.2 de la mateixa Regulació contempla l'existència de sistemes o mecanismes de suport perquè el professorat perfeccioni o incrementi la comprensió i l'ús del català.

Per tal de donar compliment a les esmentades previsions, la Junta de Govern, a proposta de la Comissió de Política Lingüística, pren l'acord següent:

Primer. Es crea el Programa de Voluntariat Lingüístic de la Universitat Pompeu Fabra, com a instrument al servei de la integració lingüística i cultural dels estudiants i professors de fora dels territoris de parla catalana.

Segon. Podran formar part del Voluntariat Lingüístic tots els membres de la comunitat universitària.

Tercer. El Voluntariat Lingüístic centrarà les seves activitats principalment en els àmbits d'actuació següents:

a) Programa de suport a no catalanoparlants

L'objectiu d'aquest programa és promoure l'intercanvi lingüístic i cultural amb els estudiants i els professors de fora dels territoris de parla catalana, amb l'objectiu de facilitar-los la comprensió i l'aprenentatge de la llengua catalana i la familiarització amb l'entorn cultural.

b) Programa de dinamització lingüística i cultural

L'objectiu d'aquest programa és organitzar activitats lúdiques i culturals per tal d'afavorir la integració lingüística i social dels esmentats estudiants i professors.

Quart. Sense perjudici de les funcions de planificació, seguiment i avaluació que en matèria de política lingüística corresponen a la Comissió de Política Lingüística, es constituirà una Comissió de Coordinació del Voluntariat Lingüístic, que s'encarregarà de planificar i coordinar les actuacions que es vagin duent a terme i, també, de fer-ne el seguiment. Aquesta comissió estarà formada per un mínim d'un voluntari lingüístic per àrea del campus de la Universitat, per un representant de l'Àrea de Relacions Internacionals i per un representant de la Comissió de Política Lingüística designat per aquesta.

Cinquè. La Comissió de Coordinació establirà el pla de treball per dur a terme la implementació i execució dels programes previstos.

Sisè. Les activitats del Voluntariat Lingüístic podran dur-se a terme en règim d'autofinançament o bé finançar-se amb recursos propis de la UPF o amb recursos procedents de subvencions específiques, segons el cas i en el marc de les disponibilitats pressupostàries

Setè. Per difondre i per dur a terme les seves activitats, el Voluntariat Lingüístic, d'acord amb el Gabinet del Rectorat, utilitzarà els mitjans de difusió que es considerin adequats en cada cas i editarà, si escau, els materials promocionals que consideri pertinents.