Acord del Consell de Govern de 17 de desembre del 2003, modificat per acord del Consell de Govern de 9 de juliol del 2008 i per acord de Consell de Govern de 17 d'abril del 2024

 

TÍTOL 1
Naturalesa, composició i funcions

Article 1

La Facultat d'Humanitats és el centre encarregat d'organitzar els ensenyaments universitaris i els processos acadèmics, administratius i de gestió que condueixen a l'obtenció de títols acadèmics oficials de graduat/ada en Humanitats i  graduat/ada en Estudis Globals/Global Studies així com aquelles altres titulacions oficials o no que la Universitat pugui adscriure-hi en el futur, de totes aquelles altres funcions que determinen els Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra i aquest reglament.

Article 2

Són funcions de la Facultat d'Humanitats :

a) Vetllar per la qualitat i la innovació de la docència que imparteix, així com per la promoció de bones pràctiques en aquest àmbit. 
b) Organitzar i coordinar acadèmicament i administrativament les titulacions oficials i les pròpies de la Universitat que imparteix. 
c) Elaborar i modificar els plans d'estudis d'acord amb allò previst en els Estatuts.
d) Informar els departaments sobre les necessitats i les característiques del personal acadèmic i dels investigadors en formació que requereixen els plans d'activitat docent.
e) Coordinar l'activitat del professorat dels departaments que hi imparteixin ensenyaments per tal que la docència s'ajusti al perfil de la titulació.
f) Impulsar i coordinar les pràctiques dels estudiants en empreses i altres institucions públiques o privades i col·laborar amb els serveis de la Universitat dedicats a la formació, l'orientació i la inserció laboral dels graduats.
g) Realitzar activitats de formació al llarg de tota la vida, d'acord amb la normativa que desenvolupi el Consell de Govern.
h) Realitzar activitats culturals i d'extensió universitària o bé col·laborar-hi.
i) Informar els òrgans competents de la Universitat sobre les necessitats de personal acadèmic i de personal d'administració i serveis i sobre les necessitats formatives d'aquest personal.
j) Impulsar les activitats de promoció dels ensenyaments i participar-hi, així com promoure acords de col·laboració amb altres entitats.
k) Participar en les activitats d'avaluació, acreditació i certificació de la Facultat i del personal acadèmic i d'administració i serveis que hi està adscrit.
l) Organitzar, quan escaigui, les proves d'accés a la Facultat, d'acord amb les normes aprovades pel Consell de Govern.
m) Administrar el seu pressupost.
n) Qualsevol altra que els assignin els Estatuts i les normes que els desenvolupin.
 
TÍTOL 2
Òrgans de govern

Article 3

Els òrgans de govern de la Facultat d'Humanitats són la Junta de la Facultat, el degà o degana, els vicedegans i el secretari o secretària.

 
Capítol 1
Junta de la Facultat

Article 4

1. La Junta de la Facultat és l'òrgan col·legiat de govern de la Facultat d'Humanitats.

2. El mandat de la Junta és de tres anys.

Secció primera 
Composició

Article 5

1. La Junta de la Facultat està composta per:

a) El degà o degana de la Facultat, que la presideix.
b)Els membres nats següents: el degà o degana, vicedegans, els coordinadors acadèmics amb funcions de vicedegà i el secretari o secretària de la Facultat, que exerceix la secretaria de la Junta.
c) Una representació dels professors amb vinculació permanent a la universitat que imparteixen docència al centre, equivalent al 51% dels membres totals de la junta, elegida per i entre ells.
d) Una representació de la resta de personal acadèmic contractat i del personal investigador en formació, elegida per i entre ells, equivalent al 14% del total de membres de la Junta; dels estudiants matriculats a la Facultat, elegida per i entre ells, equivalent al 28% del total de membres de la Junta; i del personal d'administració i serveis que hi està adscrit, elegida per i entre els membres d'aquest col·lectiu, equivalent al 7% del total de membres de la Junta.
 

2. En el cas que la composició de la Junta no compleixi amb el requisit d'incloure una representació dels professors amb vinculació permanent a la universitat que imparteixin docència a la Facultat equivalent al 51% dels membres totals de la Junta, s'augmentarà el nombre de membres de la Junta previst en el present reglament fins assolir l'esmentat percentatge, incloent com a membres de la Junta els següents candidats més votats a les eleccions d'aquest col·lectiu i, si no és possible, convocant eleccions parcials a tal efecte.

3. Queda sense contingut.

Article suprimit per acord de Consell de Govern de 17 d'abril del 2024.

4. També assisteix a les reunions de la Junta, amb veu però sense vot, el representant del gerent que exerceixi l'administració de la Facultat.

5. La Junta de la Facultat té 28 membres.

Secció segona 
Elecció dels membres de la Junta

Article 6

1. Les eleccions a membres de la Junta seran convocades pel degà o degana de la Facultat.

2. L'elecció dels membres de la Junta es regeix pel que disposa el Reglament Electoral de la Universitat Pompeu Fabra.

3. Per tal de garantir la continuïtat de la representació dels estudiants, les candidatures dels estudiants hauran d'incloure la figura d'un suplent d'un curs inferior, llevat dels casos de candidatures d'estudiants de primer curs.

Secció tercera
Competències de la Junta

Article 7

Són funcions de la Junta de la Facultat :

a) Elegir el degà o degana de la Facultat i proposar-ne la revocació.
b) Aprovar els objectius de la Facultat en el marc estratègic de la Universitat.
c) Aprovar la memòria anual d'activitats de la Facultat. 
d) Informar sobre les propostes de creació, modificació, fusió i supressió de departaments que imparteixin docència a la Facultat.
e) Proposar els criteris i les proves d'accés o admissió a la Facultat i sobre la determinació de la capacitat de places docents d'aquests. 
f) Informar sobre les necessitats de professorat d'acord amb els seus plans i la seva oferta d'activitat docent i decidir conjuntament amb els departaments el professorat que impartirà docència en matèries o àrees de la seva competència.
g) Proposar l'aprovació o la modificació dels plans d'estudis de les titulacions que imparteixen, d'acord amb els requisits establerts en els Estatuts o en la normativa que els desenvolupi.
h) Aprovar el pressupost de la Facultat i acordar els compromisos incorporats en els instruments que els òrgans competents de la Universitat proposin per a la distribució interna dels recursos. 
i) Aprovar el seu reglament d'organització i funcionament, que ha de ser ratificat pel Consell de Govern.
j) Totes aquelles funcions relatives a la Facultat que els Estatuts li atribueixin explícitament.
k) En el si de la Facultat o de la Junta es podran crear comissions específiques, de les quals caldrà determinar l'objectiu, la composició i els requisits per a la seva creació.
 
 
Capítol 2
Funcionament de la Junta

Article 8

1. La Junta s'ha de reunir almenys una vegada per trimestre, sempre en període lectiu, i ha d'haver estat convocada prèviament pel degà o degana de la Facultat.
2. La convocatòria s'ha de trametre a tots els membres de la Junta amb una antelació mínima de 7 dies naturals, i ha de contenir l'ordre del dia fixat pel degà o degana de la Facultat, amb tots els punts que hagin de ser tractats en la sessió corresponent, al qual s'hauran d'haver incorporat les peticions subscrites per un mínim de 7 membres de la Junta, que pertanyin com a mínim, a dos col·lectius diferents i hi hagi, com a mínim, dos membres de cadascun d'aquests col·lectius, i sempre que aquestes peticions hagin estat presentades al degà o degana de la Facultat mitjançant escrit registrat amb 4 dies naturals d'antelació respecte a la sessió de la Junta .
3. S'ha d'adjuntar a la convocatòria la documentació relativa als assumptes a tractar que estigui disponible. En tots els casos, tota la informació sobre els temes que figurin a l'ordre del dia ha d'estar a disposició dels membres de la Junta a la secretaria de la Facultat amb una antelació mínima de 48 hores.

4. El degà o degana de la Facultat també ha de convocar la Junta a petició de , com a mínim 7 membres de la Junta, que pertanyin com a mínim, a dos col·lectius diferents i hi hagi, com a mínim, dos membres de cadascun d'aquests col·lectius . La petició ha d'incloure els punts de què aquests membres vulguin tractar dins l'ordre del dia. La Junta s'ha de reunir dins el termini de 7 dies naturals a partir de la petició.

Article 9

La Junta quedarà vàlidament constituïda, en primera convocatòria, si hi assisteix la majoria absoluta dels seus membres, entre els quals hi ha d'haver necessàriament el degà o degana i el secretari o secretària de la Facultat o bé els seus substituts. En segona convocatòria quedarà vàlidament constituïda si hi és present almenys la tercera part dels seus membres, entre ells el degà o degana i el secretari o secretària de la Facultat o bé els seus substituts.

La falta d'assistència reiterada i no justificada a les sessions de la Junta de Facultat podrà comportar la pèrdua de la condició de membre de la Junta de Facultat en els termes que estableixi el Reglament Electoral de la Universitat.

Article 10

1. El acords, llevat que aquest reglament o els Estatuts de la Universitat ho estableixin altrament, es consideraran vàlidament adoptats si són aprovats amb més vots a favor que en contra, sempre que les abstencions no superin el 50% de la suma d'aquests vots; en el cas que el superin, s'obrirà un torn d'intervencions i es farà una nova votació, en la qual no es comptabilitzaran les abstencions.

2. Les votacions s'han de fer a mà alçada, excepte en el cas dels acords que afectin persones o quan una cinquena part dels assistents a la Junta sol·liciti que el vot sigui secret.

3. El vot dels membres de la Junta és personal i indelegable.

4. En cas d'empat decidirà el vot de qualitat del degà

Article 11

1. El secretari o secretària de la Facultat ha d'aixecar acta de les sessions. L'acta ha d'incloure la relació de membres assistents i d'absències, l'ordre del dia de la sessió, les circumstàncies de lloc i de temps en què s'ha dut a terme, els punts principals de les deliberacions, la forma i el resultat de les votacions i el contingut dels acords presos.

2. En l'acta ha de figurar, a sol licitud dels respectius membres de la Junta, el vot contrari a l'acord adoptat, l'abstenció i els motius que la justifiquin o el sentit del vot favorable.

3. Qualsevol membre de la Junta té dret a sol licitar que es transcrigui íntegrament en l'acta la seva intervenció o proposta, sempre que faci arribar al secretari o secretària el text que s'hi correspongui fidelment en un termini de 48 hores (la qual cosa es farà constar així a l'acta), o bé que se n'hi afegeixi una còpia.

4. Els membres que discrepin de l'acord majoritari poden formular un vot particular per escrit en un termini màxim de 48 hores, que s'ha d'incorporar al text aprovat.

5. Les actes s'han de sotmetre a aprovació en la sessió immediatament següent. El text haurà d'haver estat tramès prèviament a tots els membres com a document adjunt a la convocatòria de la sessió, i no caldrà llegir-lo públicament en la sessió en què s'hagi d'aprovar, llevat que ho sol liciti algun membre de la Junta.

Article 12

Els acords adoptats per la Junta seran efectius des del moment en què s'aprovin, llevat que l'acord disposi una altra cosa. Els esmentats acords són públics, i s'han de notificar als òrgans de la Universitat que correspongui.

Article 13

El secretari o secretària ha de donar fe dels acords adoptats per la Junta i ha de lliurar els certificats que a aquest efecte li siguin sol licitats.

 
Capítol 3
Degà o degana de la Facultat

Article 14

1. El degà o degana exerceix la direcció i la gestió ordinària de la Facultat d'Humanitats.

2. La durada del mandat del degà o degana és de tres anys, amb possibilitat de reelecció dues vegades consecutives. El seu nomenament correspon al rector o rectora.

Article 15

1. El degà o degana és elegit per la Junta de la Facultat d'entre els professors adscrits a la Facultat que reuneixin els requisits establerts als Estatuts de la universitat.

2. Les eleccions a degà o degana de la Facultat les ha de convocar el rector o rectora, i es regeixen pel Reglament Electoral de la UPF. 
 
Article 16

1. Correspon al degà o degana :

a) Representar la Facultat .
b) Exercir les funcions de direcció i gestió ordinària de la Facultat. 
c) Convocar i presidir la junta de la Facultat i executar i fer complir els seus acords.
d) Designar els vicedegans i el secretari o secretària en els termes establerts en els Estatuts i en la normativa interna. 
e) Vetllar pel compliment dels objectius estratègics de la Facultat aprovats per la Junta de la Facultat.
f) Dirigir, coordinar i supervisar la docència i altres activitats de la Facultat, i vetllar per la qualitat d'aquestes i per la seva avaluació.
g) Vetllar pel compliment de les obligacions d'atenció del professorat als estudiants i de la disciplina acadèmica a la Facultat. 
h) Dictar resolució en els procediments administratius en matèria acadèmica que li corresponguin d'acord amb la normativa interna o emetre'n un informe quan correspongui.
i) Exercir la direcció funcional del personal d'administració i serveis adscrit a la Facultat.
j) Executar les partides del pressupost de la Facultat, així com signar els compromisos adoptats en els instruments per a la distribució del pressupost i fer-ne el seguiment.
k) Qualsevol altra funció que li atribueixin els Estatuts i totes aquelles relatives a la Facultat que ni els Estatuts ni el present reglament no atribueixin a la junta de la Facultat.
 

2. El degà o degana ha de ser substituït en cas de vacant, absència o malaltia pel vicedegà o vicedegana que prèviament s'hagi determinat, a qui el rector o rectora n'ha d'encarregar les funcions.

3. El degà o degana pot proposar el nomenament de vicedegans, d'acord amb les disponibilitats pressupostàries i els criteris assenyalats en la normativa interna de la Universitat, d'entre els professors adscrits a la Facultat que reuneixin els requisits establerts als Estatuts de la universitat. El seu nomenament correspon al rector o rectora.
 
4. El degà o degana ha de proposar a la Junta de la Facultat la designació del secretari o secretària de la Facultat entre els professors que hi estan adscrits.
 

5. L'equip deganal serà l'òrgan de gestió ordinària del deganat i estarà format pel degà, els vicedegans, els coordinadors acadèmics amb funció de vicedegà, els coordinadors docents, previstos a la normativa de la UPF, el cap d’estudis i el secretari.

Article 17

El degà o degana de la Facultat pot ser sotmès a una moció de censura o a una qüestió de confiança per part de la Junta de la Facultat, d'acord amb el que preveuen els articles 215 i 216 dels Estatuts de la UPF.

 
Capítol 4
Vicedegà o vicedegans

Article 18

Els vicedegans tindran les funcions que els assigni el degà.

El cap d'estudis tindrà les funcions següents: 
a) Supervisar els continguts dels programes de les assignatures, i la seva aplicació docent. 
b) Coordinar, amb els serveis administratius corresponents, l'organització dels grups docents, l'assignació de l'aulari, la fixació dels horaris de classes i del calendari d'exàmens. 
c) Coordinar i informar els aspectes acadèmics relacionats amb programes d'intercanvi d'estudiants de la Facultat.

d) Excercir les funcions pròpies de tutor acadèmic de la Facultat.

e) Actuar, si escau, en representació del degà en aquells àmbits acadèmics relacionats amb els estudis impartits des de la Facultat.

Capítol 5
Secretari o secretària de la Facultat

Article 19

1. Correspon al secretari o secretària de la Facultat exercir la secretaria de la Junta de la Facultat, redactar i custodiar les actes de les reunions d'aquest òrgan, expedir certificats dels acords que s'hagin pres en el seu si i de coordinar els processos electorals que corresponguin a la Facultat d'acord amb el Reglament Electoral de la UPF.

2. També li correspon:

a) Efectuar, per indicació del degà o degana de la Facultat, la convocatòria de les sessions.
b) Exercir la secretaria de les comissions de la Facultat de les quals sigui secretari o secretària d'acord amb aquest reglament.
c) Comunicar a la Secretaria General de la UPF els acords adoptats per la Junta de la Facultat o per aquelles altres comissions de la Facultat que tinguin caràcter executiu.
d) Vetllar perquè els acords de la Junta de la Facultat que ho requereixin siguin publicats d'acord amb les directrius establertes per la Secretaria General de la UPF.
e) Qualsevol altra funció inherent a la seva condició de secretari o secretària de la Facultat.

 

TÍTOL 3 
Recursos econòmics i materials de la Facultat

Article 20

La Facultat disposa dels recursos següents:

a) els que li assigni la Universitat del seu pressupost;
b) qualssevol altres recursos que li corresponguin per les seves activitats i serveis.
c) les subvencions o donacions atorgades al seu nom.
 

Article 21

La Facultat disposa dels mitjans materials de suport a la docència que li assigni la Universitat o que s'adquireixin amb càrrec als seus propis recursos.

Article 22

La Facultat disposa del personal d'administració i serveis que li assigni la Universitat.

 
TÍTOL 4
Reforma del reglament
 
Article 23

La reforma d'aquest reglament requereix la iniciativa en aquest sentit d'una quarta part dels membres de la Junta, sempre i quan no n'hi hagi més de cinc del mateix col·lectiu. A la petició de reforma s'hi ha d'adjuntar el text proposat, que s'ha de trametre a tots els membres de la Junta i s'ha de sotmetre a deliberació i votació en sessió convocada a l'efecte en un termini d'entre 15 i 30 dies des de la seva presentació.

Article 24

Per aprovar les propostes de modificació cal el vot favorable de dos terços dels membres de la Junta i la ratificació del Consell de Govern.