Acord del Consell de Govern de 9 de juliol del 2008, modificat per Acord del Consell de Govern de 27 de gener del 2010 i per acord de Consell de Govern de 27 d'abril del 2022

 

TÍTOL 1

Objectius i funcions de la Facultat de Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra

Article 1. Objectius

La Facultat de Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra té per objectiu organitzar i coordinar acadèmicament i administrativament els ensenyaments que s'imparteixen en execució dels plans d'estudis dels ensenyaments de grau en Periodisme, en Comunicació Audiovisual i en Publicitat i Relacions Públiques, i aquells altres que la Universitat li adscrigui en l'àmbit de la comunicació, i també intervenir en els programes de postgrau, de formació permanent o d'extensió universitària vinculats totalment o parcialment a l'àmbit de la comunicació.

 

Article 2. Funcions

Són funcions de la Facultat de Comunicació, d'acord amb l'article 12 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra:

a) Vetllar per la qualitat i la innovació de la docència, així com per la promoció de bones pràctiques en aquest àmbit.

b) Organitzar i coordinar acadèmicament i administrativament les titulacions que s'imparteixen a la Facultat.

c) Elaborar i modificar els plans d'estudis d'acord amb el previst en els Estatuts de la Universitat.

d) Informar els departaments de les necessitats i les característiques del personal acadèmic i dels investigadors en formació que requereixen els plans d'activitat docent.

e) Coordinar l'activitat del professorat dels departaments que hi imparteixin ensenyaments per tal que la docència s'ajusti al perfil de la titulació.

f) Impulsar i coordinar les pràctiques dels estudiants en empreses i altres institucions públiques o privades i col·laborar amb els serveis de la Universitat dedicats a la formació, l'orientació i la inserció laboral dels graduats.

g) Fer activitats de formació al llarg de tota la vida, d'acord amb la normativa que desenvolupi el Consell de Govern.

h) Fer activitats culturals i d'extensió universitària o bé col·laborar-hi.

i) Informar els òrgans competents de la Universitat sobre les necessitats de personal acadèmic i de personal d'administració i serveis i sobre les necessitats formatives d'aquest personal.

j) Impulsar les activitats de promoció dels ensenyaments i participar-hi, així com promoure acords de col·laboració amb altres entitats.

k) Participar en les activitats d'avaluació, acreditació i certificació del centre o estudi i del personal acadèmic i d'administració i serveis que hi està adscrit.

l) Organitzar, quan escaigui, les proves d'accés al centre, d'acord amb les normes aprovades pel Consell de Govern.

m) Administrar el seu pressupost.

n) Qualsevol altra que els assignin els Estatuts de la Universitat i les normes que els desenvolupin.

 

TÍTOL 2

Òrgans de representació i de govern

Capítol 1

Junta de Facultat

Article 3. Naturalesa i funcions

1. La Junta de Facultat és l'òrgan de govern ordinari de la Facultat de Comunicació.

2. D'acord amb l'article 59.2 dels Estatuts, el seu mandat és de tres anys, sense perjudici que es pugui renovar la representació dels estudiants per períodes d'un any.

3. Les seves funcions són, d'acord amb l'article 60 dels Estatuts de la Universitat:

a) Elegir el degà o degana i proposar-ne la revocació.

b) Aprovar els objectius de la Facultat en el marc estratègic de la Universitat.

c) Aprovar la memòria anual d'activitats de la Facultat.

d) Informar sobre les propostes de creació, modificació, fusió o supressió de departaments que imparteixin docència a la Facultat.

e) Proposar els criteris i les proves d'accés o admissió a la Facultat i sobre la determinació de la capacitat de places docents d'aquesta.

f) Informar sobre les necessitats de professorat d'acord amb els plans i l'oferta d'activitat docent i decidir conjuntament amb els departaments el professorat que impartirà docència en matèries o àrees de la seva competència.

g) Proposar l'aprovació o la modificació dels plans d'estudis de les titulacions que imparteix, d'acord amb els requisits establerts en els Estatuts o en la normativa que els desenvolupi.

h) Aprovar el pressupost de la Facultat i acordar els compromisos incorporats en els instruments que els òrgans competents de la Universitat proposin per a la distribució interna dels recursos.

i) Aprovar el reglament d'organització i funcionament de la Facultat, que ha de ser ratificat pel Consell de Govern.

j) Totes aquelles funcions relatives als centres que els Estatuts de la Universitat els atribueixin explícitament.

 

Article 4. Composició

1. La Junta de la Facultat de Comunicació té 30 membres. La majoria ha de correspondre als professors amb vinculació permanent a la Universitat que imparteixen docència a la Facultat.

2. Està composta per:

a) El degà o degana.

b) 15 representants dels professors amb vinculació permanent a la Universitat que imparteixin docència a la Facultat. Aquesta representació correspon en parts iguals al professorat amb docència a cadascuna de les tres titulacions que imparteix el centre, i l'elecció es farà per i entre els professors corresponents a cada titulació.

c) 6 representants de la resta de personal acadèmic i del personal investigador en formació, elegits per i entre ells. Aquesta representació correspon en parts iguals al professorat amb docència a cadascuna de les tres titulacions que imparteix el centre, i l'elecció la faran els professors corresponents a cada titulació.

d) 6 estudiants en representació dels estudiants matriculats a la Facultat, elegits per i entre ells. Aquesta representació correspon en parts iguals als estudiants de cadascuna de les tres titulacions de grau impartides a la Facultat.

e) 2 membres en representació del personal d'administració i serveis que està adscrit al centre, elegits per i entre els membres d'aquest col·lectiu.

3. El degà o degana presideix la Junta de Facultat i n’executa els acords. El secretari o secretària de la Facultat actua de secretari de la Junta, amb veu i vot si n’és membre, i amb veu però sense vot si no n’és, i s’encarrega de redactar i de custodiar les actes i d’expedir els certificats dels acords presos. Els vicedegans, els caps d’estudi i els coordinadors docents assisteixen a les reunions amb veu però sense vot, llevat que en siguin membres electes.

4. En cas d'absència del degà o degana, el substituirà el vicedegà o vicedegana amb funcions de direcció de titulació que aquest o aquesta designi. En cas d'absència del secretari o secretària de la Facultat, farà les seves funcions el professor o professora més antic de la plantilla de la Universitat que estigui present en la sessió i que sigui membre de la Junta.

5. També assisteix a les reunions de la Junta, amb veu però sense vot, el director o directora de Campus.

6. En el cas que la Facultat impartís més de tres titulacions de grau, la distribució de la representació dels col·lectius de les lletres b), c) i d) de l'apartat 2 es farà d'acord amb els sistemes previstos al Reglament Electoral de la UPF.

 

Article 5. Convocatòria

1. La Junta es reunirà en ple almenys una vegada per any, sempre en període lectiu, i ha d'haver estat convocada prèviament pel degà o degana.

2. El degà o degana també pot convocar la Junta a petició d'una quarta part dels seus membres. La petició ha d'incloure els punts que aquests membres vulguin tractar dins l'ordre del dia mitjançant escrit registrat, que es lliurarà a la secretaria de la Facultat.

3. La convocatòria s'ha de trametre a tots els membres de la Junta amb una antelació mínima de set dies, i ha de contenir l'ordre del dia fixat pel degà o degana, amb tots els punts que hagin de ser tractats en la sessió.

4. S'ha d'adjuntar a la convocatòria la documentació relativa als assumptes que s'hagin de tractar que estigui disponible. En tots els casos, tota la informació sobre els temes que figurin a l'ordre del dia estarà a disposició dels membres de la Junta a la secretaria de la Facultat amb una antelació mínima de 48 hores.

 

Article 6. Quòrum de constitució

La Junta quedarà constituïda, en primera convocatòria, si hi assisteix la majoria absoluta dels seus membres, entre els quals hi ha d'haver necessàriament el degà o degana i el secretari o secretària de la Facultat o bé els seus substituts. En segona convocatòria quedarà vàlidament constituïda si hi és present almenys la tercera part dels seus membres, entre ells el degà o degana i el secretari o secretària de la Facultat o bé els seus substituts.

 

Article 7. Règim de votacions

1. Els acords es consideraran vàlidament adoptats si són aprovats amb més vots a favor que en contra, sempre que les abstencions no superin el 50%. En cas que les abstencions superin aquest percentatge, s'obrirà un torn d'intervencions i es farà una nova votació, en la qual no es comptabilitzaran les abstencions.

2. En cas d'empat decideix el vot de qualitat del degà o degana.

3. La votació es fa a mà alçada, excepte si es tracta de l'elecció de persones, cas en què la votació és nominal i secreta.

4. El vot dels membres de la Junta és personal i indelegable.

5. En els assumptes que afecten de manera directa una de les seccions, els acords s'entenen vàlidament adoptats si, complint el requisit establert a l'apartat 1 d'aquest mateix article, compten entre els vots favorables amb la majoria dels vots dels membres de la secció afectada.

Es considera que afecten de manera directa una secció els acords relatius a les matèries següents :

a) Elecció o nomenament dels càrrecs de govern de la mateixa secció.

b) Aprovació, modificació o supressió del pla d'estudis de la titulació o titulacions de la secció afectada.

c) Provisió de places de professorat que hagi d'impartir docència a la titulació o titulacions de la secció afectada.

d) Qualsevol proposta que impliqui modificació del reglament.

e) Aquells que així ho consideri el degà o degana.

 

Article 8. Funcionament dels debats

Els debats són moderats pel degà o degana. Per a cada punt de l'ordre del dia s'obrirà un torn d'intervencions. En funció de les paraules demanades es pot fixar una limitació de temps pel que fa a l'ús. El ponent o informant pot intervenir en qualsevol moment i no consumirà torn; però ha d'atendre les indicacions del degà o degana en qualitat de moderador o moderadora.

 

Article 9. Actes de les sessions

1. El secretari o secretària de la Facultat o el seu substitut aixecarà acta de cada sessió, la qual ha de contenir la relació dels assistents, l'ordre del dia de la sessió, les circumstàncies de lloc i de temps, els punts principals de les deliberacions, la forma i el resultat de les votacions, i el text dels acords presos.

2. En l'acta ha de figurar, a sol·licitud dels membres interessats, el vot contrari a l'acord adoptat, l'abstenció i els motius que la justifiquin, o el sentit del vot.

3. Qualsevol membre pot sol·licitar que es transcrigui íntegrament en l'acta la seva intervenció o proposta, sempre que aporti el text que s'hi correspongui fidelment en un termini de 48 hores —la qual cosa es farà constar així a
l'acta—, o bé que se n'hi afegeixi una còpia.

4. Els membres que discrepin de l'acord majoritari poden formular un vot particular per escrit en un termini de 48 hores, que s'incorporarà al text aprovat.

5. Les actes se sotmetran a aprovació en la sessió immediatament següent. El text ha d'haver estat tramès prèviament a tots els membres com a document adjunt a la convocatòria de la sessió, i no cal llegir-lo públicament en la sessió en què s'hagi d'aprovar, llevat que ho sol·liciti algun membre de la Junta.

 

Article 10. Òrgans de la Junta

La Junta actua en ple i en seccions, així com per comissions específiques. Les seccions funcionen segons les mateixes normes que les del ple, si bé les referències al degà o degana com a president o presidenta de la Junta s'han d'entendre fetes al vicedegà o vicedegana amb funcions de direcció de cada titulació. Les comissions específiques, llevat que en l'acord de creació es prevegi alguna norma especial, es regeixen per les mateixes normes de funcionament.

 

Article 11. Seccions

1. Es constitueixen les seccions següents:

—Secció de Comunicació Audiovisual

—Secció de Periodisme

—Secció de Publicitat i Relacions Públiques

2. Cadascuna de les seccions té una plena autonomia de funcionament en tot allò que no afecti les altres seccions o els interessos compartits.

3. Cada secció està composta per:

—El vicedegà o vicedegana amb funcions de direcció de la titulació corresponent, que la presideix.

—Els 5 representants dels professors amb vinculació permanent a la Universitat de la titulació corresponent pertanyents a la Junta de Facultat.

—Els 2 representants de la resta de personal acadèmic i del personal investigador en formació de la titulació corresponent pertanyents a la Junta de Facultat.

—Els 2 estudiants de la Junta de Facultat de la titulació corresponent.

—1 representant del personal d'administració i serveis pertanyent a la Junta de Facultat.

—El secretari o secretària de la Facultat, que actua de secretari de les seccions, amb veu i vot si n’és membre, i amb veu però sense vot si no n’és.

4. Les seccions es reuniran almenys una vegada per trimestre, en període lectiu, i han d'haver estat convocades pel seu president o presidenta.

5. El president o presidenta de la secció pot convidar el degà o degana, així com la resta de vicedegans de la Facultat, a assistir a les sessions de la secció, amb veu però sense vot, sempre que ho consideri necessari per als temes inclosos a l'ordre del dia.

6. També assisteix a les reunions de les seccions, amb veu però sense vot, el director o directora de Campus.

7. Les seccions tenen les funcions següents:

a) Proposar al plenari els objectius, en l'àmbit docent de la secció, en el marc estratègic de la Facultat i de la Universitat.

b) Proposar al plenari els criteris i les proves d'admissió a la titulació corresponent i els criteris sobre la determinació de la capacitat de places docents.

c) Fer propostes als òrgans competents de la Facultat i als departaments sobre les necessitats de professorat.

d) Fer propostes sobre la provisió de places de professors que hagin de fer docència en la titulació o titulacions pròpies de la secció.

e) Elaborar les propostes d'aprovació o modificació del pla d'estudis de la titulació corresponent, per a la seva ratificació en el plenari.

f) Organitzar i promoure les activitats docents i les activitats complementàries de la titulació o titulacions pròpies.

 8. Les seccions es poden dotar d'un protocol de funcionament intern, que ha de ser aprovat per majoria d'entre els 9 representants de la secció corresponent a la Junta de Facultat.

 

Article 12. Comissions específiques

1. La Junta pot crear comissions específiques, de les quals ha de determinar l'objectiu i, a proposta del degà o degana, la composició.

2. La creació i la composició d'una comissió requereixen el vot favorable de la majoria absoluta dels membres de la Junta.

3. Les comissions elegeixen un president o presidenta i un secretari o secretària.

 

Capítol 2

Degà o degana

Article 13. Del degà o degana

1. El degà o degana exerceix la direcció i la gestió ordinària de la Facultat.

2. La durada del mandat del degà o degana és de tres anys, amb possibilitat de reelecció dues vegades consecutives. El seu nomenament correspon al rector o rectora.

3. El degà o degana és elegit per la Junta de Facultat d'entre els professors adscrits al centre que reuneixin els requisits previstos a la legislació vigent. Les eleccions a degà o degana les convoca el rector o rectora, i es regeixen pel Reglament Electoral de la Universitat.

4. El degà o degana designarà un vicedegà o vicedegana amb funcions de direcció de cada titulació, i un vicedegà o vicedegana amb funcions de cap d'estudis per cadascuna de les titulacions de grau impartides a la Facultat, d'entre els professors amb docència a la corresponent titulació que reuneixin els requisits previstos a la legislació vigent. El seu nomenament correspon al rector o rectora.

5. El degà o degana ha de proposar a la Junta de Facultat la designació del secretari o secretària entre els professors que hi estan adscrits. El seu nomenament correspon al rector o rectora.

6. En cas d'absència del degà o degana, el substitueix el vicedegà o vicedegana amb funcions de direcció de titulació designat pel degà o degana. Si el degà o degana no ha fet aquesta designació, el substitueix el vicedegà o vicedegana amb funcions de direcció de titulació amb més antiguitat com a professor a la Universitat. En qualsevol cas, les funcions del substitut li són encomanades pel rector o rectora.

 

Article 14. Funcions del degà o degana

Són funcions del degà o degana, d'acord amb l'article 66 dels Estatuts de la Universitat i les previsions d'aquest reglament:

a) Representar la Facultat.

b) Exercir les funcions de direcció i de gestió ordinària de la Facultat.

c) Convocar i presidir la Junta de Facultat i executar i fer complir els seus acords.

d) Designar els vicedegans amb funcions de direcció de titulació, els caps d'estudis i el secretari o secretària en els termes establerts en els Estatuts de la Universitat.

e) Vetllar pel compliment dels objectius estratègics de la Facultat aprovats per la Junta.

f) Dirigir, coordinar i supervisar la docència i altres activitats de la Facultat i vetllar per la qualitat i l'avaluació d'aquestes activitats.

g) Vetllar pel compliment de les obligacions d'atenció del professorat als estudiants i de la disciplina acadèmica a la Facultat.

h) Dictar resolució en els procediments administratius en matèria acadèmica que li corresponguin d'acord amb la normativa interna o emetre'n informes quan correspongui.

i) Exercir la direcció funcional del personal d'administració i serveis adscrit a la Facultat.

j) Executar les partides del pressupost de la Facultat, així com signar els compromisos adoptats en els instruments per a la distribució equitativa del pressupost i fer-ne el seguiment.

k) Informar els òrgans corresponents de la Universitat i els departaments sobre les necessitats de professorat d'acord amb els plans docents, i sobre la renovació de contractes del personal docent, així com sobre les necessitats de personal d'administració i serveis.

l) Assegurar les relacions amb els departaments que imparteixen docència a la Facultat pel que fa, principalment, a les funcions que comporten arribar a decisions conjuntes, com és el cas de les relatives a l'exercici de la docència i a la programació de la recerca.

m) Qualsevol altra funció que li atribueixin els Estatuts de la Universitat i totes aquelles relatives a la Facultat que ni els Estatuts ni aquest reglament no atribueixin a la Junta.

 

Capítol 3

Delegats del degà o degana

 

Article 15. Designació i funcions

1. El degà o degana pot encarregar funcions concretes a professors de la Facultat, així com designar-los com a representants de la Facultat en les comissions específiques de la Universitat.

2. Els càrrecs de delegat o delegada del degà o degana i de representant de la Facultat en comissions formen part de la dedicació ordinària del professorat a les tasques acadèmiques de la Universitat.

 

Capítol 4

Càrrecs acadèmics de la Facultat i òrgans de coordinació

Article 16. Vicedegans o vicedeganes i altres càrrecs acadèmics

1. La Facultat té un vicedegà o vicedegana, amb funcions de direcció de titulació, i un cap d'estudis, per cada titulació de grau impartida a la Facultat.

2. Els vicedegans amb funció de direcció de titulació tenen per funcions:

a) Dirigir, organitzar i coordinar els ensenyaments de la titulació corresponent, per delegació del degà o degana, i amb autonomia.

b) Gestionar els convenis, principalment els de pràctiques, i elevar-los, per mitjà del deganat, als òrgans competents de la Universitat, i coordinar-ne i supervisar-ne l'aplicació.

c) Assistir el degà o degana en matèria de relacions exteriors i vetllar per la participació de la titulació en els programes internacionals d'intercanvi acadèmic.

3. Correspon als cap d'estudis les tasques següents, exercides per delegació del degà o degana i en coordinació plena amb el respectiu vicedegà o vicedegana amb funcions de direcció de titulació:

a) Informar sobre el desplegament del pla d'estudis.

b) Establir i posar en pràctica mecanismes de seguiment de l'avaluació dels estudiants.

c) Coordinar i supervisar les activitats d'avaluació dels estudiants.

d) Coordinar amb els serveis administratius corresponents l'organització dels grups docents, l'assignació de l'aulari i altres espais i l’establiment dels horaris de classes i altres activitats acadèmiques.

e) Dirigir les reunions relatives a les avaluacions dels estudiants i a la qualitat docent, i les reunions amb els delegats dels estudiants.

f) Vetllar pel compliment i la qualitat de les tutories de les diverses matèries que s'imparteixen al centre.

g) Assessorar als estudiants en aquells assumptes que no siguin propis d'una assignatura.

h) Informar al degà o degana sobre les sol·licituds relatives a la normativa acadèmica de permanència i progressió en els estudis.

i) Vetllar per la difusió i la millora de les borses de treball que, amb caràcter particular o general de la Universitat, puguin afectar el centre, i dels altres instruments que afavoreixin la inserció professional dels estudiants.

j) Planificar i coordinar les activitats culturals o d'extensió universitària.


4. El coordinador o coordinadora docent exerceix funcions de coordinació acadèmica de caràcter transversal en l’àmbit científic de què es tracti:

a) Supervisar els continguts dels programes de les assignatures i la seva harmonització i aplicació docents.

b) Informar sobre el desplegament del pla d'estudis.

c) Establir i posar en pràctica mecanismes de seguiment de l'avaluació dels alumnes.

d) Informar el degà o degana sobre les sol·licituds de convalidació, adaptació o reconeixement d'estudis o activitats prèvies.

 

Article 17. Secretari o secretària de la Facultat

1. Correspon al secretari o secretària de la Facultat exercir la secretaria de la Junta de Facultat, redactar i custodiar les actes de les reunions d'aquest òrgan, expedir certificats dels acords que s'hagin pres en el seu si i coordinar els processos electorals que corresponguin a la Facultat d'acord amb el Reglament Electoral de la Universitat.

2. També li correspon:

a) Convocar, per indicació del degà o degana, les sessions.

b) Exercir la secretaria de les comissions de la Facultat de les quals sigui secretari o secretària, d'acord amb aquest reglament.

c) Comunicar a la Secretaria General de la UPF els acords adoptats per la Junta o per aquelles altres comissions que tinguin caràcter executiu.

d) Vetllar perquè els acords de la Junta que ho requereixin siguin publicats d'acord amb les directrius establertes per la Secretaria General de la UPF.

e) Redactar la memòria anual de les activitats de la Facultat.

f) Aquelles que li encomani el degà o degana i qualsevol altra funció inherent a la seva condició de secretari o secretària de la Facultat.

 

Article 18. Equip de Deganat

1.  L'Equip de Deganat de la Facultat de Comunicació és un òrgan consultiu del degà o degana, que l'assisteix en les tasques de direcció i de coordinació de la Facultat.

 2. L'Equip de Deganat està integrat reglamentàriament per les següents persones: degà o degana, vicedegans amb funcions de Direcció de titulació, vicedegans amb funcions de caps d'estudi, i secretari o secretària de Facultat.

3. El degà o degana pot convidar els delegats del degà o degana, així com el coordinador o coordinadora de Mobilitat, els coordinadors docents de les titulacions i el responsable d’Innovació, a assistir a les reunions de l'Equip, sempre que ho consideri necessari en atenció a la naturalesa o els continguts dels assumptes que s'hi hagin de tractar.

 

Article 19. Comitè de Direcció

1. El Comitè de Direcció de la Facultat és una comissió delegada de l'Equip de  Deganat que, com a instància informativa, està integrada per les següents persones: degà o degana, vicedegans amb funcions de Direcció d'Ensenyaments, i secretari o secretària de Facultat.

2. La naturalesa informativa d'aquesta comissió delegada de l'Equip de Deganat imposa que només es pugui convocar quan quedi assegurada, si més no, la participació del degà o degana i dels vicedegans amb funcions de Direcció d'Ensenyaments.

3. Els vicedegans amb funcions de caps d'estudi coneixeran la convocatòria, i podran assistir a les reunions del Comitè de Direcció tot i no tenir-ne l'obligació.

 

Article 20.  Articulació dels vicedeganats

1. El degà o degana designarà al cap d'estudis de cada Ensenyament d'acord amb el vicedegà o vicedegana amb funcions de director o directora dels Ensenyaments corresponents.

2. Els cap d'estudis desenvolupen la seva tasca d'acord amb les orientacions dels directors dels Ensenyaments respectius.

3. Els vicedegans que no siguin membres de la Junta podran ser convidats a assistir a les sessions de Junta de Secció a la qual estiguin adscrits com a docents, d'acord amb l'article 11.5 d'aquest reglament.

 

Capítol 5

Àrees de docència i comissions coordinadores

Article 21. Definició

Les àrees de docència són les unitats que asseguren dins la Facultat de Comunicació el compliment de la funció estatutària de vetllar per la qualitat de la docència, i la coordinació necessària entre el professorat dedicat a una mateixa assignatura o a assignatures amb una major afinitat.

 

Article 22. Creació i modificació de les àrees de docència

Quan es tracti d'àrees de docència, el pes de la qual recaigui clarament sobre la titulació o les titulacions pròpies d'una secció, correspon al vicedegà o vicedegana amb funcions de direcció que presideix aquesta secció crear-les o modificar-les.

Quan es tracti d'àrees de docència corresponents a matèries de caràcter transversal correspon al degà o degana crear-les o modificar-les.

 

Article 23. Comissions coordinadores

Cada secció, d'acord amb el seu protocol intern, pot crear una comissió coordinadora formada pels representants de les diverses àrees de la secció. Les àrees de caràcter transversal nomenaran un representant per a cadascuna de les comissions coordinadores de les seccions.

 

Article 24. Comissió d'Estudiants

1. La Comissió d'Estudiants de la Facultat de Comunicació és l'òrgan de deliberació i consulta per mitjà del qual els estudiants d'aquest centre participen en l'organització i l’extensió de l'activitat acadèmica en general dins l'àmbit dels seus estudis.

2. La Comissió d'Estudiants està composta pel degà o degana, que la presideix; pel delegat o delegada del degà o degana pels estudiants, que actua de secretari o secretària; pel director o directora de Campus; pels estudiants de la Facultat de Comunicació que són membres de la Junta de Facultat, o bé que siguin claustrals de la Universitat, que siguin membres del Consell de Govern de la Universitat, que siguin membres del Consell de Departament de Comunicació en representació de les titulacions de llicenciatura i de grau, i pels delegats de curs. Els vicedegans coneixeran la convocatòria i podran assistir a les reunions d'aquesta comissió.

3. Són funcions de la Comissió d'Estudiants de la Facultat:

a) Informar sobre les directrius generals de l'activitat acadèmica de les diverses titulacions i la seva aplicació.

b) Participar en el disseny de les activitats complementàries, especialment en l'àmbit de les beques, els ajuts, l'orientació professional, la inserció laboral i les activitats culturals i esportives.

4. Els estudiants que exerceixen una representació per elecció dels seus companys poden convocar reunions amb els seus representats en hores no lectives i en dependències del centre, d'acord amb la disponibilitat d'espais que determinarà la Direcció de Campus.

El degà o degana només pot autoritzar excepcionalment reunions d'estudiants en hores lectives quan hi hagi una causa prou urgent i justificada, però haurà de disposar que les classes suprimides o alterades siguin recuperades íntegrament.

El degà o degana ha d'assegurar que s'acompleixi rigorosament la recuperació de classes.

 

TÍTOL 3

Òrgans de participació i consulta

Capítol 1

Claustre de professors

 

Article 25. Definició

El Claustre de professors de la Facultat és l'òrgan de deliberació i de consulta per mitjà del qual els professors de la Facultat participen en l'organització i l'extensió de l'activitat acadèmica en general.

 

Article 26. Composició

El Claustre de professors de la Facultat està compost pel degà o degana, que el presideix, i per tots els professors funcionaris, contractats i investigadors en formació de la Universitat Pompeu Fabra que imparteixen docència a la Facultat o que hi estiguin adscrits. El secretari o secretària de la Facultat és el secretari del Claustre de professors.

 

Article 27. Convocatòria

El Claustre de professors es reuneix almenys un cop a l'any. El degà o degana pot decidir, a proposta dels presidents de les seccions, que els professors membres del Claustre es reuneixin per separat d'acord amb la secció a la qual facin docència.

 

Capítol 2

Mitjans de comunicació universitaris

Article 28. Ús d'equipaments

La Facultat de Comunicació, que orienta el seu ensenyament cap a fórmules pedagògiques que permeten experimentar intensament les condicions de treball professional i que preveuen l'edició de publicacions impreses i electròniques i l'emissió de programes de ràdio i televisió, facilitaran l'aprofitament dels seus equipaments específics per a l'activitat de mitjans de comunicació propis de la Universitat o, mitjançant conveni regulat pels serveis de la Universitat, conjuntament amb empreses o institucions externes, les quals han d'aportar els recursos econòmics necessaris.

Ultra l'acord dels òrgans universitaris competents, els projectes que tinguin la col·laboració de la Facultat de Comunicació necessiten l'aprovació motivada de la Junta de Facultat, que tindrà en compte criteris de disponibilitat horària, de personal i de respecte als plans d'estudis.

 

TÍTOL 4

Reforma del Reglament

Article 29. Procediment

1. La reforma d'aquest reglament requereix la iniciativa en aquest sentit d'una quarta part dels membres de la Junta. A la petició de reforma s'adjuntarà el nou text proposat, que es trametrà a tots els membres de la Junta i serà sotmès a deliberació i votació en sessió convocada a aquest efecte en un termini d'entre quinze i trenta dies des de la seva presentació. Per aprovar les propostes de modificació cal el vot favorable dels dos terços dels membres de la Junta.

2. Si es tracta d'adaptar el Reglament a disposicions legals promulgades amb posterioritat a l'entrada en vigor d'aquest, la iniciativa de modificació ha de correspondre al degà o degana, i requerirà el vot favorable de la Junta per majoria simple dels membres presents.

 

Disposició addicional única

Els càrrecs unipersonals que generen dret a retribució són els previstos en la normativa universitària vigent i aquells que assenyalin els òrgans de govern de la Universitat competents.

 

Disposició final

Aquest reglament entra en vigor a partir de l’endemà de la publicació de la modificació en la seu electrònica de la UPF.