Acord del Consell de Govern de 12 de març del 2014

TÍTOL PRIMER: NATURALESA I FINS

Article 1. Naturalesa.

1.1. El Consell d'Estudiants de la Universitat Pompeu Fabra (CEUPF) és l'òrgan de coordinació dels i les estudiants, d'acord amb el que estableix l'article 90 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra.

1.2. El Consell d'Estudiants té una clara voluntat democràtica i la seva estructura i funcionament es basa en els principis d'igualtat, transparència i llibertat d'expressió.

1.3. Un dels principals objectius del Consell d'Estudiants és el d'unir a aquest col·lectiu de la comunitat universitària. Tots els seus actes es faran en funció d'aquesta voluntat.

1.4. El CEUPF es compromet en tots aquells casos que sigui possible, a buscar el consens en la presa de decisions dins de la Coordinadora General, l'Assemblea General Extraordinària o qualsevol dels seus òrgans.

1.5. El CEUPF destaca que és interès de tots els estudiants de la UPF el correcte funcionament del Consell d'Estudiants, fet que s'aconsegueix no només amb l'assistència a l'Assemblea General Extraordinària del Consell d'Estudiants, sinó també amb la seva participació activa en ella i en tots els òrgans derivats, i la voluntat manifesta d'intentar arribar a acords.

1.6. En base a aquests principis,  la Coordinadora General és el seu màxim òrgan de representació. La resta d'òrgans del CEUPF tenen les competències establertes en aquest reglament.

1.7. El CEUPF ha de fomentar la seva presència a tots el campus de la Universitat, d'acord a la seva naturalesa i fins, mitjançant la promoció d'espais de deliberació i participació.

 

Article 2. Fins

Són fins del Consell d'Estudiants:

a) Coordinar tots els estudiants i els seus representants.
b) Promoure el desenvolupament dels drets i deures de l'estudiant. 
c) Informar i orientar els estudiants sobre tot allò que els pugui afectar.
d) Promoure la millora del sistema educatiu.
e) Promoure activitats d'extensió universitària i de formació permanent.
f) Organitzar i promoure activitats culturals i lúdiques.
g) Donar suport a les iniciatives dels estudiants.
h) Fomentar la participació entre el col·lectiu d'estudiants en el si de la UPF i donar-hi suport.
i) Fomentar relacions amb altres entitats, moviments, col·lectius externs a la UPF.

 

TÍTOL SEGON: ORGANITZACIÓ INTERNA

Capítol primer. Disposicions generals 

Article 3. Membres

Qualsevol estudiant matriculat a la UPF pot ser membre del Consell d'Estudiants mitjançant els mecanismes de delegació o representació especificats a l'article 7.

 

Article 4. Òrgans

El Consell d'Estudiants està integrat pels òrgans següents:

a) La Coordinadora General
b) Les Comissions del CEUPF que estableixi la Coordinadora General.
c) L'Assemblea General Extraordinària
d) Espais oberts de decisió estudiantil de les Facultats

Article 5. Entitats

S'establirà un Secretariat Tècnic permanent encarregat de qüestions tècniques i executives de la Coordinadora General i de donar suport al correcte funcionament del CEUPF.

 

Capítol segon. La Coordinadora General

Article 6. Definició

La Coordinadora General és el màxim òrgan de què disposa el Consell d'Estudiants. El Secretariat Tècnic és l'entitat encarregada de convocar les reunions de la Coordinadora General.

 

Article 7. Membres, representació i remoció de representants

7.1 Membres i representació

Són membres de la Coordinadora General cadascun dels Espais Oberts de Decisió Estudiantil vinculats als centres d'estudis de la Universitat Pompeu Fabra mitjançant els representats o delegats escollits. Aquests Espais poden tenir diferents denominacions d'acord amb les realitats i tradicions dels centres, departaments i Escola de Doctorat (assemblees d'estudiants de centre, consell d'estudiants de centre...).

A les reunions de la Coordinadora General participen  tots els Espais Oberts de Decisió Estudiantil. Tanmateix aquests acudiran a les reunions mitjançant una representació de fins un màxim de sis persones i un mínim de dos. Quatre d'aquestes sis places hauran d'estar reservades pels estudiants que  exerceixen algun tipus de representació fruit d'un procés electoral (delegats, membres de la Junta de Facultat, del Consell de Departament o del Claustre). Les altres dos places seran de lliure disposició, sense tenir cap prerequisit. Totes les persones que hagin estat escollides per anar a la Coordinadora General no seran, en principi, membres permanents, sinó que cada Espai Obert de Decisió Estudiantil podrà decidir quines persones exerciran la representació. Aquesta representació en cap cas s'allargarà més d'un any acadèmic. Cada trimestre l'Espai Obert corresponent tindrà la capacitat de remoció dels seus representants. Per altra banda, el que votin aquests representants ha de ser el que s'hagi decidit a l'Espai que els hagi escollit.

7.2 Remoció dels representants

Cada Espai Obert de Decisió Estudiantil tindrà la capacitat de remoure als seus representants d'acord amb les seves normes de funcionament intern.

 

Article 8. Competències de la Coordinadora General

Són competències de la Coordinadora General:

a) Debatre i, si escau, prendre acords sobre tots aquells temes que afectin la comunitat universitària i, en especial, els estudiants.

b) Escollir i revocar, si escau, el Secretariat Tècnic.

c) Aprovar, si s'escau, els reglaments dels òrgans esmentats en l'article 4.

d) Elaborar i aprovar el seu pressupost i els seus plans d'actuació general.

e) Crear les comissions que consideri oportunes.

f) Divulgar entre tots els estudiants els acords, activitats i campanyes que emprengui el CEUPF.

g) Convocar les Assemblees Generals Extraordinàries

 

Article 9. Convocatòria de la Coordinadora General

La Coordinadora General ha de ser convocada en sessió ordinària pel Secretariat Tècnic almenys una vegada al trimestre. La Coordinadora també es podrà convocar sempre que ho sol·liciti  un espai obert de participació o una reunió anterior de la mateixa Coordinadora.

 

Article 10. Comunicació, quòrum, presa d'acords i règim de votacions

10.1. Comunicació.

El Secretariat Tècnic del Consell d'Estudiants de la UPF ha de comunicar, sempre amb set dies lectius d'antelació, la convocatòria de reunió de la Coordinadora General a cadascun dels Espais Oberts de Decisió Estudiantil.

10.2. Quòrum.

Per tal que la Coordinadora General pugui prendre decisions és necessària l'assistència d'un mínim de quatre Espais de participació diferents representats per un mínim de dues persones cada un.

10.3. Presa de decisions i règim de votacions

La presa de decisions de la Coordinadora General del CEUPF i tots els seus òrgans derivats es realitzarà seguint el que es diu a l'article 1.4 i, en aquells casos en que no sigui possible, es procedirà a una votació. Amb independència del nombre de representants de cada Espai Obert de Decisió Estudiantil que assisteixin a la reunió, el conjunt de representants de cada Espai disposarà de tres vots. A aquests efectes els representants de cada Espai designaran un portaveu al qual correspondrà expressar el sentit, i en el seu cas el repartiment entre les diferents opcions, d'aquests tres vots. La presa de decisions per votació haurà de comprendre els requisits següents:

a) Una participació efectiva (vots afirmatius i negatius) de la meitat més un dels vots emesos.

b) Els acords es prendran per majoria simple.

 

Capítol tercer. Secretariat Tècnic

Article 11. Naturalesa

El Secretariat Tècnic és una de les entitats que assisteix a la Coordinadora General. Els membres del Secretariat Tècnic seran escollits entre els membres de la Coordinadora General amb l'excepció del representant de les associacions tal i com especifica l'article 13.

 

Article 12. Membres

El Secretariat Tècnic el podran composar quatre persones d'acord amb les necessitats d'actuació i gestió que consideri la Coordinadora General  que hauran d'ésser membres d'algun dels Espais Oberts de Decisió Estudiantil. Entre els membres del Secretariat Tècnic hi haurà un càrrec de secretari dedicat a funcions administratives i un representant de les associacions d'estudiants de la UPF. 

La seva designació s'intentarà que es faci per consens. Si cal es votarà a la Coordinadora General i les persones amb més vots seran les escollides. Les persones integrants del secretariat tècnic podran ser revocades amb 3/5 parts més 1 dels vots dels assistents a la Coordinadora General.

 

Article 13. Representant de les Associacions d'estudiants de la UPF

13.1 El representant de les associacions serà l'encarregat de transmetre la seva veu al CEUPF.

13.2 Aquest representant serà escollit per consens o majoria simple en una reunió extraordinària de les Associacions convocada pels altres membres del secretariat tècnic o a a petició de les mateixes associacions mitjançant el Servei d'Atenció a la Comunitat Universitària. Aquesta reunió extraordinària haurà de ser convocada amb més de 7 dies d'antelació i s'haurà d'informar degudament a totes les associacions inscrites a la UPF.

 

Article 14. Competències

Són competències del Secretariat Tècnic:

a) Convocar la Coordinadora General.

b) Aixecar acta, a través del secretari, de les reunions de la Coordinadora General i de l'Assemblea General Extraordinària.

c) Control del pressupost del CEUPF.

 

Capítol quart.  Espais Oberts de Decisió Estudiantil del CEUPF

Article 15. Naturalesa

Els Espais Oberts de Decisió Estudiantil són l'òrgan de participació, representació i presa de decisions dels estudiants de cada centre d'estudis. Aquests espais poden tenir diferents denominacions d'acord amb les realitats i tradicions dels centres (assemblees d'estudiants de centre, consell d'estudiants de centre...). Cada espai decideix quina és la seva denominació on ha d'aparèixer la facultat a la que pertanyen.

 

Article 16. Composició i Membres

La composició d'aquests espais es basa en els principis d'igualtat, democràcia directa i transparència. Qualsevol estudiant matriculat d'un ensenyament oficial d'un centre d'estudis on s'imparteixin estudis de grau i postgrau serà membre potencial del respectiu Espai Obert de Decisió Estudiantil. No hi ha límit de membres en els Espais Oberts de Decisió Estudiantil ni un requisit d'assistència de membres de diferents cursos.

 

Article 17. Funcionament

Cada Espai Obert de Decisió Estudiantil tindrà plena autonomia per regular el seu funcionament intern, partint dels principis d'igualtat de drets, plena participació i control democràtic.

Els estudiants amb càrrecs de representació tenen una responsabilitat afegida a l'hora de vetllar per incentivar la participació dels seus companys, tot informant de les iniciatives i debats que es produeixen en el si de l'Espai Obert de Decisió Estudiantil respectin i en els àmbits de representació que els són propis.

 

Capítol cinquè. Vinculació als Òrgans de Govern de la Universitat

Article 18. Relacions amb el consell de direcció

La Coordinadora General podrà sol·licitar al Rector/a de la Universitat o al Vicerector/a en qui delegui a què es reuneixi amb la Coordinadora General o l'Assemblea General Extraordinària per exposar la seva acció de govern en aquells aspectes que afectin als fins del CEUPF. 

Article 19. Coordinació amb els òrgans de govern

El CEUPF, segons el que disposa l'article 91 dels estatuts de la UPF, es vincula als òrgans de govern de la Universitat per tal de facilitar-ne la governació i la representació dels/les estudiants, a través de la comissió d'estudiants i altres òrgans de representació d'estudiants que pugui determinar el Consell de Direcció. La Coordinadora General del CEUPF ha de coordinar-se, d'acord a la naturalesa i fins del CEUPF, amb aquests representants.

 

Capítol sisè. Assemblea General Extraordinària

Article 20. Naturalesa

L'Assemblea General Extraordinària és l'òrgan del CEUPF concebut com l'espai per tractar aquelles qüestions que per la seva rellevància en el moment que s'ha de convocar es considera que són del directe interès del conjunt dels estudiants. És un espai per a la deliberació i la cerca de consens a l'hora d'analitzar i actuar. Serà convocada des de la Coordinadora General per una majoria simple de vots.

 

Article 21. Membres

Són membres de l'Assemblea General Extraordinària qualsevol dels estudiants matriculats a qualsevol dels estudis de la UPF. 

 

Article 22. Competències

a) Informar, deliberar i divulgar el temes pels quals ha estat convocada

b) Qualsevol competència que li encarregui i assigni la Coordinadora General.

 

Article 23. Funcionament

L'Assemblea General Extraordinària d'acord amb la seva naturalesa està pensada per ser un espai fonamentalment informatiu, deliberatiu i divulgatiu. El seu funcionament d'acord amb aquesta naturalesa és fonamentarà en la informació, el diàleg, la contraposició de posicions i la cerca de consens. Si cal prendre decisions caldrà que generin consens. En el cas que no sigui així, la votació a realitzar s'haurà de portar a la Coordinadora General. 

 

TÍTOL TERCER: REFORMA DEL REGLAMENT

Article 24. Iniciativa de la reforma del Reglament

La iniciativa per a iniciar una reforma d'aquest Reglament correspon a a la Coordinadora General.

 

Article 25. Procediment

1. Correspon a la Coordinadora General la proposta de reforma del Reglament. Perquè es pugui sotmetre a votació una proposta de modificació cal que el text s'hagi posat en coneixement de tots els estudiants amb antelació mínima d'un mes. S'haurà de convocar una assemblea general extraordinària per tractar aquest tema.

2. Una vegada debatut el text proposat i perquè es pugui aprovar es buscarà el consens. En el cas d'haver de realitzar votacions cal el vot favorable de meitat més un dels vots emesos pels  Espais Oberts de Decisió Estudiantil del CEUPF.

 

Disposició derogatòria

L'aprovació d'aquesta Normativa deroga la normativa del Consell d'Estudiants aprovada per Acord del Consell de Govern de 5 de maig del 2004.