Acord del Consell de Govern de 16 de juny del 2004, modificat per acord del Consell de Govern de 30 de maig del 2018
 
Capítol I. NATURALESA, COMPOSICIÓ I FUNCIONS DEL CONSELL DE GOVERN
 
Article 1. Naturalesa, composició, funcions i durada del mandat
 
1. El Consell de Govern és l'òrgan de govern de la Universitat Pompeu Fabra. La seva composició i funcions són les previstes en els Estatuts de la Universitat.
 
2. El mandat del Consell de Govern és de quatre anys, llevat de la representació dels estudiants, que es renova cada dos anys.
 
Capítol II. CONVOCATÒRIA, CONSTITUCIÓ I FUNCIONAMENT DEL CONSELL DE GOVERN
 
Article 2. Règim de les sessions
 
1. El Consell de Govern s'ha de reunir, en sessió ordinària, almenys una vegada al trimestre, sempre en període lectiu. També es reuneix amb caràcter extraordinari, d'acord amb el previst en aquest reglament.
 
2. Exerceix les seves funcions en ple i pot crear les comissions que estimi oportunes, a les quals pot atribuir o delegar competències.
 
Article 3. Convocatòria
 
1. El Consell de Govern és convocat pel rector o rectora o, en el seu nom, pel secretari o secretària general de la Universitat, per iniciativa pròpia o a petició d'una quarta part dels membres del Consell. La petició ha d'incloure l'ordre del dia i, tot respectant l'apartat 5 d'aquest article, el rector o rectora ha de convocar el Consell de Govern en un termini màxim de deu dies a partir de la recepció de la sol·licitud.
 
2. Correspon al rector o rectora fixar l'ordre del dia de les sessions, el qual hi ha d'incorporar, si és el cas, les peticions formulades per una quarta part de membres del Consell amb cinc dies d'antelació a la celebració de la sessió, mitjançant escrit registrat que cal presentar davant la Secretaria General de la Universitat.
 
3. No pot ser objecte de deliberació o acord cap assumpte que no figuri inclòs en l'ordre del dia, llevat que es trobin presents tots els membres del Consell i que es declari la urgència de l'assumpte amb el vot favorable de la majoria.
 
4. La comunicació de les convocatòries es practica en el departament o servei d'adscripció en el cas del professorat i del personal d'administració i serveis, i en els llocs que s'indiqui les corresponents als estudiants, els quals seran avisats d'aquesta circumstància. Els membres del Consell de Govern poden assenyalar la seva preferència per rebre la convocatòria en l'adreça de correu electrònic facilitada per la UPF. En el supòsit de convocatòries d'urgència la convocatòria es pot realitzar exclusivament amb caràcter telemàtic en les adreces de correu electrònic facilitades per la UPF.
 
5. La convocatòria, en la qual s'ha d'indicar el dia, l'hora i el lloc de celebració de la sessió, ha d'anar acompanyada de l'ordre del dia. La documentació corresponent a l'ordre del dia es posarà a disposició dels membres del Consell de Govern mitjançant els sistemes de comunicació electrònica oficials de la UPF i, quan no sigui possible, en les administracions i a la Secretaria General. En la convocatòria s'ha d'assenyalar el lloc o l'adreça d'accés a la documentació. La documentació s'ha de donar a conèixer cinc dies abans de la data de la sessió, sempre que estigui disponible. Aquells documents que no es puguin trametre amb antelació han d'estar a disposició dels membres del Consell a la Secretaria General 48 hores abans de la sessió.
 
6. Les sessions ordinàries es convoquen amb una antelació d'almenys set dies, i les extraordinàries, amb una antelació d'almenys tres dies. En cas d'urgència, el Consell pot ser convocat en qualsevol moment, si bé a l'inici de la sessió cal justificar la raó de la urgència.
 
Article 4. Sessions del Consell
 
1. El Consell de Govern queda vàlidament constituït, en primera convocatòria, a l'efecte de dur a terme sessions i deliberacions i prendre acords, si hi són presents la majoria absoluta dels seus membres, entre ells el rector o rectora i el secretari o secretària general, o, si escau, els que els substitueixin.
 
2. El Consell de Govern queda vàlidament constituït en segona convocatòria, que té lloc mitja hora després de la primera, si hi són presents almenys la tercera part dels seus membres, entre ells el rector o rectora i el secretari o secretària general, o, si escau, els que els substitueixin.
 
3. Qualsevol membre del Consell de Govern pot exigir la comprovació del quòrum abans de procedir a una votació.
 
4. L'assistència al Consell de Govern té caràcter personal, i el vot és indelegable. Els membres del Consell tenen el dret i el deure d'assistir a les sessions del Consell, llevat dels casos d'absència degudament justificada per escrit, i a expressar la seva opinió i emetre el seu vot conforme a les normes reglamentàries, així com a rebre la informació i la documentació disponible amb suficient antelació abans de les sessions ordinàries. També a ser eximits d'altres activitats, com a membres de la Universitat, durant el temps necessari per a la seva assistència a les sessions del Consell i les seves comissions.
 
5. El rector o rectora, o vicerector o vicerectora en qui delegui, presideix i modera els debats. A proposta del rector o rectora, el Consell pot acordar el temps destinat a debatre un punt determinat.
 
Article 5. Règim de les votacions
 
1. Les votacions són per assentiment, ordinàries o secretes. S'entendrà que hi ha assentiment quan el rector o rectora formuli propostes que una vegada anunciades no suscitin oposició o objecció. El sistema de votació ordinari és a mà alçada, i primer es demanen els vots a favor, després els vots en contra i finalment les abstencions. La votació secreta es realitza mitjançant paperetes dipositades en una urna pels membres del Consell de Govern després de ser cridats nominalment. Els acords del Consell de Govern es prenen per votació nominal i secreta quan es tracti de l'elecció de persones o quan una proposta en aquest sentit d'algun membre del Consell assistent tingui el suport de la majoria dels membres del Consell.
 
2. Llevat dels casos en què els Estatuts o el present reglament demanen altres majories, els acords es prenen per majoria simple.
 
3. S'entén que hi ha majoria simple quan els vots a favor superen els vots en contra, sempre que les abstencions no superin el 50% de la suma dels vots a favor i en contra. Si es tracta de votacions secretes, s'entén que hi ha majoria simple quan els vots a favor superen els vots en contra, sempre que els vots en blanc no superin el 50% de la suma de vots a favor i en contra. Si en la primera votació no s'assoleix la majoria en aquests termes, cal obrir un nou torn d'intervencions i procedir a una nova votació, en la qual no es comptabilitzaran les abstencions, els vots en blanc i els vots nuls. En tot cas, el refús de vot es comptarà com una abstenció o com un vot en blanc, depenent de si la votació és ordinària o secreta. En cas d'empat decideix el vot de qualitat del rector o rectora.
 
4. S'entén que hi ha majoria absoluta quan s'expressi en el mateix sentit el primer nombre enter de vots que segueix al nombre resultant de dividir per dos el total de membres de ple dret del Consell.
 
5. S'entén que hi ha majoria absoluta dels membres presents quan s'expressi en el mateix sentit el primer nombre enter de vots que segueix al nombre resultant de dividir per dos el total de membres presents en el moment de la votació.
 
6. No es pot entrar a la sala ni sortir-ne mentre s'efectuen les votacions.
 
Article. 6. Acta de les sessions
 
1. El secretari o secretària general, o el secretari o secretària general adjunt, per delegació d'aquell, aixeca acta de les sessions, amb el vist-i-plau del rector o rectora. El secretari o secretària general adjunt assisteix a les reunions amb veu però sense vot.
 
2. L'acta de les sessions s'ha de sotmetre a l'aprovació del Consell a l'inici de la sessió ordinària següent.
 
3. L'acta ha d'incloure la relació de membres assistents i d'absències, l'ordre del dia, les circumstàncies de lloc i temps en què s'ha dut a terme, els punts principals de les deliberacions i el contingut dels acords adoptats.
 
4. En l'acta ha de figurar, a sol·licitud dels respectius membres del Consell, el vot contrari a l'acord adoptat, l'abstenció i els motius que la justifiquin o el sentit del vot favorable. Així mateix, qualsevol membre del Consell té dret a sol·licitar la transcripció íntegra de la seva intervenció o proposta, sempre que aporti a l'acte, o en el termini que assenyali el rector o rectora, el text que es correspongui fidelment amb la seva intervenció, que s'ha de fer constar en l'acta o bé se n'hi ha d'adjuntar una còpia.
 
5. Els membres que discrepin de l'acord majoritari poden formular vot particular per escrit en el termini de 48 hores, que s'ha d'incorporar al text aprovat.
 
Capítol III. COMISSIONS
 
Article 7. Creació de comissions i règim de funcionament
 
1. El Consell de Govern pot crear les comissions específiques que consideri adients, amb funcions concretes i amb el nombre de membres que acordi. Aquestes comissions actuen, si així s'estableix a l'acord de creació, amb la funció de comissions delegades.
 
2. Les comissions previstes en els Estatuts, també poden, en cas que la el Consell de Govern ho acordi, actuar de comissions delegades del Consell.
 
3. La creació d'una comissió específica o la delegació de funcions en les comissions previstes en els Estatuts de la Universitat requereix el vot favorable de la majoria absoluta dels membres presents del Consell. En cap cas no són delegables les competències següents:
 
- la potestat normativa i reglamentària;
- l'establiment de les línies estratègiques i programàtiques de la Universitat;
- la designació de representants del Consell de Govern en altres òrgans;
- la creació d'òrgans col·legiats;
- conèixer periòdicament les actuacions dutes a terme i les decisions preses per les comissions estatutàries a què fa referència l'article 49 dels Estatuts;
- la convocatòria d'eleccions a rector o rectora;
- la creació, modificació, fusió i supressió de centres, estudis, departaments, instituts universitaris de recerca i altres estructures acadèmiques, i l'adscripció de centres d'ensenyament o de recerca;
- la programació de noves titulacions;
- L'aprovació dels plans generals de recerca, desenvolupament, innovació i divulgació científics de la Universitat de la UPF;
- l'aprovació de la política general de professorat i els criteris generals per a l'accés i la promoció del professorat;
- la proposta al Consell Social de la creació d'entitats jurídiques i la seva modificació, així com la participació de la Universitat en altres entitats;
- l'aprovació del projecte de pressupost, la proposta de programació plurianual i conèixer els comptes generals;
- L'acord d'interposició d'accions en defensa dels interessos de la Universitat quan no l'adopti el rector o rectora;
- la creació d'escales de funcionaris del personal d'administració i serveis;
- el nomenament de doctors honoris causa i la concessió d'altres distincions de la UPF;
- la ratificació i denúncia de convenis.
 
4. Les comissions també poden actuar com a òrgans preparatoris dels temes a debatre pel Consell de Govern.
 
5. Les comissions específiques poden estar compostes per membres del Consell de Govern o per membres de la resta de la comunitat universitària designats pel Consell de Govern, que en cap cas no poden ser majoria en el si de la comissió. La designació dels membres de les comissions es fa per majoria absoluta dels membres presents. Les comissions poden acordar l'assistència de tècnics de la Universitat a les reunions per tal d'informar o assessorar sobre punts concrets de l'ordre del dia de les comissions. Així mateix, les comissions poden recaptar informació complementària o assessorament per a la discussió dels temes.
 
6. Les comissions es reuneixen amb caràcter periòdic, i són presidides pel rector o rectora o vicerector o vicerectora en qui delegui. Actua de secretari el secretari o secretària general de la Universitat o, per delegació d'aquest, el secretari o secretària general adjunt, en aquest darrer cas amb veu però sense vot.
 
7. La convocatòria de les comissions està subjecta als mateixos terminis i condicions que la del Consell de Govern, així com a les mateixes normes de constitució, de funcionament i d'adopció d'acords. La Secretaria General de la Universitat ha de fer públic l'ordre del dia i els acords adoptats per al coneixement de tots els membres del Consell de Govern.
 
8. Cal aixecar acta de les sessions de les comissions, amb els mateixos requisits que els establerts per a les sessions del Consell.
 
9. Els acords adoptats per les comissions en els assumptes delegats pel Consell de Govern han de fer menció expressa d'aquesta circumstància, i es consideren dictats pel Consell.
 
10. El Consell pot procedir en qualsevol moment a revocar la delegació de les facultats de les comissions.
 
11. Els membres del Consell de Govern han de tenir en tot moment accés a la documentació de les comissions relativa a les matèries delegades.
 
Capítol IV. CREACIÓ D'ALTRES ÒRGANS COL·LEGIATS
 
Article 8. Creació d'òrgans col·legiats
 
1. D'acord amb els Estatuts, el Consell de Govern pot crear altres òrgans col·legiats dels previstos als Estatuts per a l'exercici de potestats decisòries o de deliberació i assessorament, així com establir òrgans de coordinació entre els òrgans de la Universitat per a un millor acompliment de les finalitats de la Universitat.
 
2. El Consell de Govern també pot establir òrgans de coordinació entre els òrgans de la Universitat per a un millor compliment de les finalitats de la Universitat.
 
3. La designació dels membres d'aquests òrgans correspon al Consell de Govern. La designació pot recaure en membres de la comunitat universitària de la UPF i en el cas d'òrgans d'assessorament, en persones alienes a aquesta.
 
4. La creació d'aquests òrgans i la designació dels seus membres requereix el vot favorable de la majoria absoluta dels membres presents del Consell. La designació pot recaure en membres de la comunitat universitària de la UPF i en el cas d'òrgans d'assessorament, en persones alienes a aquesta.
 
Capítol V. REFORMA DEL REGLAMENT
 
Article 9. Iniciativa i procediment de reforma
 
1. L'aprovació de la reforma requerirà el vot favorable de la majoria absoluta dels membres presents i pot ser sol·licitada pel rector o rectora o per una quarta part dels membres del Consell.
 
2. Quan la iniciativa provingui dels membres del Consell, la proposta de reforma serà elevada, mitjançant escrit, a la Secretaria General. En l'escrit haurà de constar l'objecte i la finalitat de la reforma, el fonament d'aquesta i, si escau, el text alternatiu que es proposa.
 
3. Una vegada elaborat l'avantprojecte s'obrirà un termini mínim de deu dies per presentar-hi esmenes, que es debatran, si n'hi ha, en una sessió del Consell.
 
Disposicions finals
 
Primera. Aquest reglament entrarà en vigor en el moment de la seva aprovació per la majoria absoluta dels membres presents del Consell.
 
Segona. En tot allò no previst pel present reglament, s'aplicarà allò que disposen les normes de règim jurídic de les administracions i de procediment administratiu aplicables a Catalunya.

Tercera. Els acords del Consell de Govern i els de les comissions quan actuïn per delegació d'aquesta, sense perjudici de la seva publicació, quan escaigui, als diaris oficials, seran publicats en els apartats expressament assenyalats per a aquesta finalitat en els mitjans electrònics de la Universitat, que tenen efectes de publicació oficial. En la publicació s'ha d'assenyalar la data en què aquesta es realitza a l'efecte de l'inici dels terminis d'interposició de recursos.