Acord del Consell Social de 22 de desembre del 2004, modificat per acords del Consell Social de 24 de juliol del 2008, 24 de novembre del 2009, 28 d'octubre del 201023 de juny del 2011 i 9 de març del 2023

 

CAPÍTOL 1. OBJECTE I COMPOSICIÓ

Article 1
 

Aquest reglament té per objecte regular l'organització i el funcionament del Consell Social de la Universitat Pompeu Fabra, òrgan de participació de la societat catalana en el govern de la Universitat, en el marc de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats; de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya; dels Estatuts de la Universitat i de les altres normes legals que li siguin d'aplicació.
 

Article 2


La composició del Consell Social, el procediment de nomenament i de renovació dels seus membres i les seves incompatibilitats són els que s'estableixen en els articles 81, 82, 83, 85 i 86 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya i en l'article 37 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra.
 

CAPÍTOL 2. COMPETÈNCIES I FUNCIONS


Article 3

1. El Consell Social té les competències i funcions que li atribueixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats; la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya; els Estatuts, i altres normes internes de la Universitat i la resta de la normativa vigent.  

2. El Consell Social, en la seva consideració d'òrgan de participació de la societat en la Universitat:  

a) Promourà polítiques de qualitat i de millora contínua en els diferents àmbits de la Universitat i hi contribuirà.  

b) Promourà mesures d'optimització de la gestió del pressupost, d'avaluació de les eficiències i de racionalització de l'assignació dels recursos de la Universitat.  

c) Vetllarà perquè l'oferta docent de la Universitat s'adapti en la màxima mesura possible a les necessitats de desenvolupament socioeconòmic de la societat, tant pel que fa a les titulacions que s'imparteixin o que s'hagin d'impartir com pel que fa a la seva adequació per aconseguir una bona inserció professional dels graduats.  

d) Col·laborarà amb l'Associació d'Antics Alumnes de la Universitat, i en reforçarà i potenciarà les actuacions.

CAPÍTOL 3. ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT

 

Article 4. Estructura

1. El Consell Social s'estructura en el ple, les comissions i la presidència. 

2. El Consell Social també podrà constituir un fòrum de participació social i d'assessorament. El Ple acordarà la seva composició, organització i funcionament.

 

Article 5. La participació en el Consell Social 

1. La participació en el Consell Social és personal i no delegable.  

2. Els membres del ple i de les comissions han d'assistir obligatòriament a les sessions respectives. Quan no hi puguin assistir hauran de comunicar-ho, amb la màxima antelació, mitjançant escrit justificatiu o bé verbalment, amb posterior confirmació escrita.  

3. L'absència no justificada d'un membre a la majoria de les sessions durant un any natural suposarà, en el cas del ple, l'adopció d'un acord per proposar la seva substitució a la institució que l'ha designat i, en el cas d'una comissió, la pèrdua de la condició de membre d'aquesta.

4. La presidència del ple o d'una comissió pot convidar persones expertes i membres de la comunitat universitària a assistir a les reunions, amb veu i sense vot, d'acord amb la naturalesa dels assumptes a tractar. 

5. Els membres del ple, de les comissions i, si és el cas, les persones convidades a assistir a alguna de les sessions tenen dret a percebre una indemnització per l'assistència, d'acord amb els imports fixats pel govern de la Generalitat i les normes vigents d'aplicació. Si un membre considera adient renunciar-hi, ha de comunicar-ho a la secretaria del Consell. 

6. Els membres del Consell Social tenen el dret de disposar i consultar la documentació necessària sobre els assumptes objecte de l'ordre del dia de les sessions per complir adequadament les seves funcions. El caràcter personal d'aquesta disponibilitat no impedeix que puguin demanar i obtenir consell i assessorament de tercers.

7. Els membres del Consell Social tenen el deure de la confidencialitat i la reserva sobre les deliberacions i les votacions que es produeixin en les sessions d'aquest òrgan, així com el de no divulgar de manera generalitzada els documents que coneixen per raó del seu càrrec fins que no es facin públics. Correspon a la presidència del ple i de les comissions determinar la documentació necessària que es pot consultar i indicar, si escau, el caràcter reservat o no dels continguts.

 

Article 6. Convocatòries de reunió 

1. El secretari o secretària del Consell, per indicació del president o presidenta, efectua les convocatòries de reunió per escrit i amb set dies d'antelació. Quan la presidència corresponent determini el caràcter urgent d'una convocatòria, aquesta es podrà efectuar amb només dos dies d'antelació.  

2. La convocatòria de reunió ha d'indicar el lloc, la data, l'hora, l'ordre del dia i la relació de documents adjunts o que es poden consultar a la secretaria del Consell.  

3. Qualsevol membre pot demanar a la presidència del ple o de la comissió o comissions a les quals pertanyi la inclusió d'un o més punts a l'ordre del dia, mitjançant escrit raonat acompanyat de la documentació corresponent i, si és el cas, de la proposta d'acord o acords. La qüestió s'inclourà en la primera convocatòria de reunió que s'efectuï, llevat que la presidència no ho consideri adient, cas en què ho haurà de comunicar per escrit al proposant, explicitant els motius de la no-inclusió.
 

Article 7. Constitució i desenvolupament de les sessions

1. Quan el president o presidenta del ple o d'una de les comissions no pugui assistir a una sessió, n'ha de designar un membre com a president o presidenta per tal que el ple o la comissió es pugui constituir. 

2. El ple i les comissions quedaran vàlidament constituïts en primera convocatòria, als efectes de deliberar i prendre acords, si hi són presents dos terços dels seus membres, a més del president o presidenta i del secretari o secretària o de qui els substitueixi, i, en segona convocatòria, dins la mitja hora següent, amb la meitat dels seus membres, a més del president o presidenta i del secretari o secretària o de qui els substitueixi.  

3. Les sessions s'han de desenvolupar seguint l'ordre del dia anunciat.
 

Article 8. Votacions i acords

1. El vot no és delegable.  

2. En general, les votacions són públiques i només poden ser secretes quan afectin directament una persona concreta o quan s'acordi explícitament, a petició d'un membre.  

3. Els acords es consideraran vàlidament adoptats si són aprovats per més vots a favor que en contra. En cas d'empat, el vot de la presidència serà diriment.  

4. Els acords són executius a partir del moment de la seva adopció, exhaureixen la via administrativa i són impugnables directament davant la jurisdicció contenciosa administrativa.
 

Article 9. Actes de les sessions 

1. De cada sessió se n'ha d'estendre una acta, amb la llista d'assistents, l'ordre del dia, les circumstàncies de lloc i temps en què s'ha dut a terme, un resum del desenvolupament, els acords adoptats de manera literal, el resultat de les votacions i tot allò que se sol·liciti de fer-hi constar explícitament. 

2. L'acta, estesa pel secretari o secretària i amb el vist-i-plau del president o presidenta, s'ha de sotmetre a aprovació al final de la sessió si ja ha estat redactada o, en cas contrari, en la sessió següent, sense perjudici de l'execució dels acords adoptats, d'acord amb l'apartat 4 de l'article 8 d'aquest reglament.3. El president o presidenta i el secretari o secretària han de signar l'acta aprovada.

 

SECCIÓ 1. EL PLE


Article 10. Composició i organització

1. El ple està integrat per tots els membres del Consell Social i és assistit pel seu secretari o secretària. 

2. El ple podrà crear, també, una comissió permanent, integrada pel president o presidenta, els presidents o presidentes de les comissions, el  secretari o secretària i un membre del ple representant del Consell de Govern de la Universitat.  

3. La presidència del ple i de la comissió permanent correspon al president o presidenta del Consell Social.  

4. El ple es reunirà amb caràcter ordinari, com a mínim, cada trimestre lectiu i, també, quan el president o presidenta ho consideri oportú o quan ho sol·licitin per escrit un mínim de quatre membres, indicant els assumptes a tractar. 

5. La comissió permanent del ple es reunirà quan ho determini el president o presidenta del Consell, i només podrà adoptar acords sobre aquells assumptes de màxima urgència; de tots els seus acords se n'haurà d'informar i s'hauran de ratificar en la sessió del ple immediatament posterior.
 

Article 11. Funcions

1. Les funcions del ple són totes aquelles que la legislació vigent assigna al Consell Social i que aquest reglament no atribueix a les comissions.  

2. En particular, el ple té les funcions següents que en cap cas no es podran atribuir a les comissions:  

a) Col·laborar amb el Consell de Govern en la definició dels criteris i els objectius de la planificació estratègica de la Universitat. 

b) Emetre informe sobre les propostes del Consell de Govern de creació, modificació, fusió i supressió de centres i la implantació o supressió d'ensenyaments que condueixin a l'obtenció de títols universitaris de caràcter oficial, així com sobre els canvis de denominació, d'ubicació i de destinació d'aquells. 

c) Emetre informe sobre les propostes del Consell de Govern de creació, modificació, fusió o supressió d'instituts universitaris de recerca propis, així com sobre l'adscripció o desadscripció com a instituts universitaris de recerca d'institucions o centres de recerca de caràcter públic o privat. 

d) Emetre informe sobre les propostes del Consell de Govern d'adscripció o desadscripció d'un centre per impartir ensenyaments oficials i la implantació o la supressió d'una titulació oficial en aquests centres. 

e) Emetre informe sobre les propostes del Consell de Govern de reconeixement de la integració a la Universitat de centres docents d'ensenyament superior, de titularitat pública o privada, com a centres propis, perquè puguin impartir títols oficials. 

f) Emetre informe, a iniciativa del departament de la Generalitat competent en matèria d'universitats, i amb l'acord del Consell de Govern, sobre la creació, modificació i supressió dels ensenyaments conduents a l'obtenció de títols universitaris oficials i dels centres docents i els instituts universitaris de recerca.

g) Participar en la determinació dels criteris bàsics per a l'elaboració del pressupost de la Universitat i, a proposta del Consell de Govern, aprovar-lo. 

h) Acordar les propostes d'operacions d'endeutament i d'aval que la Universitat presenti al departament de la Generalitat competent en matèria d'universitats, perquè siguin autoritzades pel Govern de la Generalitat, d'acord amb la normativa vigent, i vetllar pel compliment de les condicions de les operacions esmentades i de la normativa aplicable. 

i) Designar i fer cessar com a membres del Consell de Govern de la Universitat tres membres del Consell Social, d'entre els nomenats com a persones representatives de la societat catalana. 

j) Aprovar i modificar el reglament d'organització i funcionament del Consell Social. 

3. El ple crea les comissions del Consell mitjançant aquest reglament o per acord exprés del ple, i n'ha d'indicar la composició i les funcions. Les competències de les comissions podran ser modificades per acord del ple.

 

SECCIÓ 2. LES COMISSIONS

 

Article 12. Composició i organització

1. Les comissions poden ser mixtes -integrades per membres del Consell i per d'altres membres d'òrgans de govern, representació, consulta, coordinació o acadèmics de la Universitat-, als efectes de garantir la informació, la participació i la coordinació necessàries en els assumptes que s'hagin de sotmetre al Consell Social, en l'exercici de les seves funcions. En qualsevol cas, es procurarà que hi hagi un equilibri entre la presència dels membres representatius de la societat catalana del Consell i els que formin part de la comunitat universitària.  

2. Les Comissions reglamentàries del Consell Social són la Comissió Acadèmica, la Comissió Econòmica i la Comissió de Promoció, si bé el Ple en podrà crear d'altres, amb caràcter temporal o permanent.

3. Les comissions han de retre comptes al ple del Consell Social dels acords adoptats i del grau de compliment de les tasques que tinguin encomanades.  

4. El president o presidenta de cada comissió és designat pel ple, a proposta del president o presidenta del Consell.

 

Article 13. La Comissió Econòmica

 

Correspon a la Comissió Econòmica: 

1. Proposar els criteris bàsics per a l'elaboració del pressupost de la Universitat. 

2. Supervisar les activitats de caràcter econòmic, fer el seguiment del pressupost i aprovar, a proposta del Consell de Govern, la programació i la despesa pluriennal de la Universitat, i prendre les mesures pertinents per assegurar el compliment dels criteris amb què s'ha elaborat el pressupost.  

3. Proposar l'aprovació del balanç i de la memòria econòmica, del compte de resultats i de la liquidació del pressupost de la Universitat de l'exercici anterior i dels comptes anuals de les entitats que en depenguin, d'acord amb la normativa vigent. 

4. Proposar l'aprovació de les propostes d'operacions d'endeutament i d'aval que la Universitat presenti al departament de la Generalitat competent en matèria d'universitats, perquè siguin autoritzades pel Govern de la Generalitat, d'acord amb la normativa vigent, i vetllar pel compliment de les condicions de les operacions esmentades i de la normativa aplicable.  

5. Acordar les transferències de crèdit d'operacions de capital a operacions corrents, amb la conformitat prèvia del departament de la Generalitat competent en matèria d'universitats. 

6. Acordar, a proposta del Consell de Govern, les sol·licituds de crèdit extraordinari o de suplements de crèdit, sempre que s'hagi de fer una despesa que no pugui ser ajornada per a l'exercici següent i per a la qual no hi hagi crèdit consignat en el pressupost, o bé quan aquest sigui insuficient o no ampliable. L'acord n'ha de preveure el finançament.

7. Aprovar els preus dels ensenyaments propis de la Universitat i els dels cursos d'especialització, així com les possibles exempcions i bonificacions en el marc de les seves competències, i aprovar els preus dels serveis de la Universitat. 

8. Proposar la desafectació dels béns de domini públic de la Universitat d'acord amb el que estableixen la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya i la legislació de patrimoni de la Generalitat.

9. Proposar les autoritzacions al rector o rectora per a l'adquisició, disposició i gravamen de béns immobles, dels béns mobles de la Universitat, dels títols de valor i de les participacions socials . 

10. Proposar els límits a partir dels quals el rector o rectora necessita l'autorització del Consell Social per a l'adquisició, disposició i gravamen dels béns mobles de la Universitat, dels títols de valor i de les participacions socials. 

11. Ser informada, directament per la Universitat o mitjançant altres entitats, de la formalització de contractes i convenis que comportin despeses o ingressos per a la Universitat. 

12. Acordar, a proposta del Consell de Govern, l'assignació singular i individual dels complements addicionals establerts per la Generalitat de Catalunya per retribuir mèrits individuals docents, de recerca i de gestió del personal docent i investigador funcionari i contractat. 

13. Aprovar la relació de llocs de treball dels personal d'administració i serveis de la Universitat i les modificacions i la despesa que comporten. 

14. Determinar els llocs als quals correspon l'assignació d'un complement específic i l'import d'aquest complement; fixar la quantia total destinada a l'assignació del complement de productivitat i a les gratificacions extraordinàries, i aprovar els criteris per assignar-los i distribuir-los i les quantitats de les indemnitzacions per raó de servei. 

15. Emetre un informe sobre els convenis col·lectius del personal laboral de la Universitat prèviament a la seva formalització.

 

Article 14. La Comissió Acadèmica i la Comissió de Promoció
 

Correspon a la Comissió Acadèmica: 

1. Aprovar els projectes de concert entre la Universitat i les institucions sanitàries. 

2. Aprovar, a proposta del Consell de Govern, les normes que regulin el progrés i la permanència dels estudiants a la Universitat, atenent a les característiques dels diferents estudis, de manera que s'eviti qualsevol discriminació dels estudiants. 

3. Acordar, a fi de garantir que cap persona no quedi exclosa de la Universitat Pompeu Fabra per raons econòmiques, una política pròpia de la Universitat per tal de concedir beques, ajuts i crèdits per a l'estudi i la recerca, i les corresponents exempcions de preus de la seva competència, d'acord amb els principis de publicitat, concurrència i objectivitat. 

4. Proposar els criteris i els objectius de la planificació estratègica de la Universitat en l'àmbit acadèmic.5. Proposar l'informe sobre les propostes del Consell de Govern de creació, modificació, fusió i supressió de centres, i la implantació o supressió d'ensenyaments que condueixin a l'obtenció de títols universitaris de caràcter oficial, així com sobre els canvis de denominació, d'ubicació i de destinació d'aquells.

6. Proposar l'informe sobre les propostes del Consell de Govern de creació, modificació, fusió o supressió, d'instituts universitaris de recerca propis, així com sobre l'adscripció o desadscripció com a instituts universitaris de recerca, d'institucions o centres de recerca de caràcter públic o privat.

7. Proposar l'informe sobre les propostes del Consell de Govern d'adscripció o desadscripció d'un centre per impartir ensenyaments oficials i sobre la implantació o la supressió d'una titulació oficial en aquests centres.

8. Informar, a proposta del Consell de Govern, sobre la implantació o supressió de títols propis sense validesa oficial.

9. Proposar l'informe sobre les propostes del Consell de Govern de reconeixement de la integració a la Universitat de centres docents d'ensenyament superior, de titularitat pública o privada, com a centres propis, perquè puguin impartir títols oficials. 

10. Promoure, en tots els àmbits de la comunitat universitària, la participació dels estudiants en els òrgans de govern de la Universitat, i també la divulgació de la seva tasca. 

11. Promoure la col·laboració entre la Universitat i altres entitats públiques o privades, amb la finalitat de completar la formació dels estudiants i dels titulats de la Universitat i de facilitar-ne l'accés al món del treball. 

12. Vetllar per la correcta inserció laboral dels titulats de la Universitat.

 

Correspon a la Comissió de Promoció: 

1. Estimular la inversió en recerca de les empreses i la seva col·laboració en la recerca universitària. 

2. Informar amb caràcter vinculant sobre la creació per part del rector o rectora d'un consell format per titulats de la Universitat i per persones o entitats amb especial vinculació amb la Universitat com a òrgan de participació conjunta d'aquests col·lectius en la vida de la Universitat. 

3. Promoure vincles de col·laboració mútua entre Universitats i amb entitats socials representatives. 

4. Promoure la participació de la societat en l'activitat de la Universitat, especialment en el seu finançament, i fomentar les relacions entre la Universitat i el seu entorn cultural, professional, econòmic, social i territorial.
 

SECCIÓ 3. EL PRESIDENT O PRESIDENTA

Article 15

Correspon al president o presidenta: 

1. Dirigir el Consell i representar-lo en tots els òrgans i institucions procedents, tant de dret públic com de dret privat.  

2. Convocar i presidir les sessions del ple i, si escau, de les comissions, i dirigir-ne i ordenar-ne els debats.  

3. Comunicar al rector o rectora de la Universitat els acords presos pel ple i per les comissions, per a la seva execució.  

4. Fer el seguiment dels acords del Consell Social i, en general, del desenvolupament del treball de les comissions, les ponències i les comissions assessores.  

5. Nomenar, si escau, el vicepresident o vicepresidenta, entre els membres que representen la societat catalana al Consell Social, qui exerceix les funcions que el president o presidenta li delega i el substitueix en cas d’absència o impossibilitat d’exercir les seves funcions.

6. Proposar al ple el nomenament i la revocació dels presidents de les comissions, dels ponents, del president o presidenta i del secretari o secretària de les comissions assessores i la designació dels membres del Consell Social que, si és el cas, hagin de formar part d'altres òrgans i institucions.  

7. Nomenar i separar el secretari o secretària del Consell.  

8. Qualsevol altra funció pròpia de la presidència d'un òrgan col·legiat, i les que es deriven de la Llei, 1/2003, de 19 de febrer; dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra; d'aquest reglament, i de la resta de normativa vigent aplicable


SECCIÓ 4. LA SECRETARIA

Article 17

El secretari o secretària del Consell Social exerceix, amb relació al ple i a les comissions, les funcions pròpies de la secretaria d'un òrgan col·legiat, les encomanades per la normativa vigent i, en concret, les que li són assignades en aquest reglament.

 

Article 18 

El secretari o secretària és nomenat i separat pel president o presidenta, que en designarà el substitut o substituta quan aquell no pugui assistir a alguna de les sessions del ple o de les comissions.

 

Article 19
El secretari o secretària assisteix a les reunions del ple i de les comissions amb veu però sense vot.

 

Article 20 

El suport tècnic i administratiu del Consell Social correspon a una secretaria de caràcter permanent, adscrita al Consell Social, que n'és l'estructura administrativa bàsica de suport.

 

Article 21

El secretari o secretària del Consell Social exerceix les funcions de cap de la secretaria del Consell Social; en particular, li correspon:  

1. Dirigir, planificar, gestionar i avaluar les funcions de la secretaria.

2. Organitzar les activitats proposades pel Consell Social. 

3. Aquelles altres funcions que li siguin encomanades en l'àmbit de les seves competències.

 

Article 22

Els òrgans de la Universitat, per mitjà del rector o rectora, han de facilitar a la secretaria del Consell Social la informació i l'accés a la documentació necessària perquè el Consell pugui complir adequadament les seves funcions.

 

CAPÍTOL 4. PRESSUPOST DEL CONSELL SOCIAL

Article 23

El Consell Social té un pressupost propi, com a centre de cost independent i específic, dins el pressupost de la Universitat, que inclou les partides necessàries, provinents bàsicament dels pressupostos de la Generalitat, per a la dotació dels mitjans personals i materials suficients per al compliment de les seves funcions.

 

Article 24

El pressupost del Consell i la seva posterior liquidació han de ser aprovats pel ple, a proposta del president o presidenta.

 

Article 25 

Correspon al president o presidenta del Consell, amb relació al pressupost d'aquest, prendre els acords relatius a la incorporació dels romanents d'exercicis anteriors i a les transferències de crèdit entre conceptes de despesa, llevat d'aquelles que tinguin per origen conceptes de capítols de despesa de capital i destinació a conceptes de despesa corrent, que corresponen al ple, amb l'autorització prèvia del departament de la Generalitat competent en matèria d'universitats.

 

Article 26

La proposta i l'autorització de despeses a càrrec del pressupost del Consell Social correspon al secretari o secretària del Consell Social.

 

Article 27 

La disposició de fons de liquiditat a càrrec del pressupost del Consell correspon al president o presidenta i al secretari o secretària, conjuntament.

 

Disposició addicional

Per raons degudament justificades, el/la president/a podrà decidir incorporar com a punt de l'ordre del dia del Ple, per a la seva consideració i aprovació, propostes d'acord sobre matèries inicialment reservades a la competència de les Comissions. En aquests casos, en la sessió del Ple en què correspongui tractar aquest punt, el Ple decidirà amb caràcter previ sobre l'oportunitat o conveniència de prendre l'acord, cas en el qual es considerarà que el Ple ha avocat la competència de la Comissió, o de que l'acord se sotmeti a la Comissió que correspongui, cas en el qual el punt no serà tractat pel Ple.

 

Disposició final 

En tot allò que no sigui específicament regulat per la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya, pels Estatuts de la Universitat i per aquest reglament, és aplicable la normativa reguladora dels òrgans col·legiats de la Universitat i altres disposicions de l'ordenament jurídic vigent.