Acord del Consell de Govern d'11 de maig del 2011

TÍTOL 1

 

Naturalesa, composició i funcions

 

Article 1
El Departament de Ciències Polítiques i Socials està constituït d'acord amb el que estableixen la legislació universitària, els Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra i les disposicions que els desenvolupen i es regeix per les esmentades normes i pel present reglament.

 

Article 2
El Departament de Ciències Polítiques i Socials és l'òrgan encarregat de coordinar les activitats i les iniciatives docents i de recerca del personal acadèmic que hi està adscrit i de donar-hi suport. Coordina la docència de les àrees de coneixement de Ciències Polítiques i de l'Administració, Psicologia Social, i Sociologia i d'aquelles altres que en el futur hi adscrigui l'òrgan competent de la Universitat, en els centres o estudis en què aquestes àrees imparteixen docència, d'acord amb la programació docent de la Universitat. També exerceix aquelles altres funcions que li assignin els Estatuts i les normes que els desenvolupin.

 

Article 3

 

1. El Departament de Ciències Polítiques i Socials està format pel personal acadèmic dels àmbits de coneixement esmentats més amunt que hi està adscrit, de les categories següents:

a) El professorat dels cossos docents
b) El professorat contractat laboral.
c) El personal investigador propi o vinculat.
d) Els ajudants i becaris de recerca. 

2. Es consideren membres del Departament els professors pertanyents a altres departaments que hi estiguin adscrits temporalment, d'acord amb l'article 18 dels Estatuts de la UPF.

 

3. També formen part de Departament el personal d'administració i serveis que hi estigui adscrit i, si és el cas, altres membres de la comunitat universitària, en el marc del que estableixen els Estatuts de la UPF.  

 

Article 4
Són funcions del Departament de Ciències Polítiques i Socials:

a) Organitzar, desenvolupar i avaluar plans docents, plans de recerca, els estudis oficials de postgrau que els òrgans de govern els adscriguin i activitats d'especialització i de formació al llarg de tota la vida, en els àmbits que li són propis.
b) Decidir conjuntament amb els centres el professorat que exercirà la docència en les matèries de la seva competència a l'efecte del Pla d'activitat docent i col·laborar amb els centres en el seu control.
c) Proposar l'establiment, la modificació o la supressió de matèries dels plans d'estudis que li afectin.
d) Proposar als òrgans competents de la Universitat les places de professorat funcionari o contractat que necessita per al desenvolupament de les seves funcions, d'acord amb les directrius generals de planificació de professorat establertes per la Universitat, i proposar els membres de les comissions d'avaluació dels concursos en els termes establerts en els  Estatuts.
e) Propiciar l'actualització científica, tècnica i pedagògica dels seus membres, promovent la innovació i la millora docents i la formació pedagògica del seu professorat, i especialment del personal investigador en formació.
f) Participar en les tasques d'avaluació, acreditació i certificació del departament i del seu personal.
g) Cooperar amb altres departaments i amb els altres centres i instituts universitaris o centres de recerca de la Universitat, i amb altres institucions i organismes públics i privats, en la realització de programes de recerca o docents i per promoure activitats interdisciplinàries o d'interès conjunt. A aquests efectes promou l'establiment de convenis i dels contractes a què es refereix l'article 83 de la Llei orgànica d'universitats.
h) Informar sobre les necessitats de personal d'administració i serveis.
i) Organitzar i distribuir entre els seus membres les tasques pròpies i coordinar les activitats i les iniciatives dels investigadors i dels grups de recerca reconeguts per la Universitat o per altres organismes oficials i donar-hi suport.
j) Administrar el seu pressupost.
k) Qualsevol altra funció que els assignin els Estatuts o les normes que els desenvolupin. 

Article 5
El Departament de Ciències Polítiques i Socials ha de ser escoltat preceptivament en les qüestions següents:

a) La seva modificació, supressió o fusió.
b) Les propostes de convocatòria de places de personal dels cossos docents universitaris que calgui proveir per concurs d'accés.
c) La contractació del seu personal docent i investigador en règim laboral.
d) La proposta de creació, modificació o supressió de centres en què imparteixi o hagi d'impartir docència i per a la implantació o supressió d'ensenyaments que li afectin.
e) L'autorització de llicències al seu personal acadèmic d'acord amb allò previst en la normativa interna de la Universitat.
f) En tots els altres casos en què el departament es vegi afectat directament.

Article 6
De les seccions

1. El Departament s'estructura internament en seccions científiques que agrupen tots els professors de les àrees de coneixement que hi estan adscrites.

 

2. Per tal de formar una secció científica cal un mínim de cinc professors a temps complet d'una mateixa àrea de coneixement.

 

3. Cada secció ha d'escollir un cap de secció entre els seus professors amb dedicació a temps complet. Les seccions han d'elevar les propostes en matèria de docència, recerca i altres activitats pròpies als òrgans de govern corresponents del Departament. Cada secció pot elaborar un projecte de reglament intern d'acord amb aquest reglament i amb altres normes de la Universitat. El reglament intern de la secció ha de ser aprovat pel Consell de Departament.

 

4. Són competències de les seccions:

a) Elegir entre els seus professors amb dedicació a temps complet el cap de la secció que la representa en la Comissió Permanent del Departament.
b) Elaborar anualment la proposta de distribució de la càrrega docent entre els seus membres.
c) Proposar els membres que hauran de formar les comissions dels concursos d'accés i selecció del professorat quan la plaça convocada correspongui a les àrees de coneixement de la secció.
d) Decidir, si escau, els membres que hauran de representar-la en cadascuna de les comissions permanents o especials del Departament.
e) Establir les línies de recerca de les àrees de coneixement de la secció.
f) Totes les altres competències que li assigni el Consell de Departament.

5. Són funcions dels caps de secció científica:

a) Convocar i presidir les reunions dels membres de la secció.
b) Coordinar la docència de les matèries assignades a la secció.
c) Coordinar la recerca de les àrees de la secció.
d) Dirigir la gestió ordinària de la secció.
e) Ser membre de la Comissió Permanent del Departament.
f) Informar sobre tota la documentació tramesa o rebuda pel cap que sigui d'interès per a la secció.
g) Totes aquelles que li siguin assignades en el marc d'aquest reglament. 

  

 

TÍTOL 2

 

Òrgans de govern

 

Article 7

 

Els òrgans de govern del Departament de Ciències Polítiques i Socials són el Consell de Departament, el director o directora, el sotsdirector o sotsdirectors i el secretari o secretària.

 

El Consell de Departament podrà crear comissions delegades de caràcter permanent o de caràcter especial per un període de temps determinat; aquestes comissions seran presidides pel director o directora de departament o per la persona a qui delegui. En el moment de la seva creació se n'especificaran tant la composició, que haurà d'assegurar la participació de les diferents seccions del Departament, com les competències. El Consell podrà procedir en qualsevol moment a revocar la delegació de les facultats de les comissions.

 

Capítol 1

 

Consell de Departament

 

Article 8

 

1. El Consell de Departament és l'òrgan col·legiat de govern del Departament.
2. El mandat del Consell de Departament és de tres anys. Els representants dels estudiants es renoven cada any. 

 


Secció primera

 

Composició

 

Article 9

 

El Consell de Departament està format per:

 

a) El director o directora del Departament, que el presideix.
b) Els membres nats del Departament.
c) Tot el personal acadèmic doctor i els investigadors vinculats adscrits al departament.
d) Una representació dels col·lectius següents:

 

d1) Resta de personal acadèmic de les diferents categories i personal investigador en formació, elegits per i entre ells, equivalent al 25% dels membres inclosos a l'apartat c).
d2) Una representació dels estudiants dels ensenyaments en què el Departament imparteixi docència, equivalent al 20% dels membres inclosos en l'apartat c). Els representants dels estudiants es distribueixen de la manera següent: 60% estudiants de màster i de doctorat, 40 % estudiants de grau.
d3) Dos representants del personal d'administració i serveis adscrit al Departament, elegit per i entre els membres d'aquest  col·lectiu.

 

e) El sotsdirector o sotsdirectora i el secretari o secretària del Departament, en cas que no en siguin membres nats o electes, podran assistir amb veu però sense vot.

 

Secció segona

 

Elecció dels membres del Consell de Departament

 

Article 10

 

1. Les eleccions a membres del Consell de Departament són convocades pel director o directora de Departament.
2. L'elecció dels membres del Consell de Departament es regeix pel que disposa el Reglament Electoral de la Universitat Pompeu Fabra.

 

Secció tercera

 

Competències del Consell de Departament

 

Article 11
Són funcions del consell de departament:

a) Elegir el director o directora del departament i proposar-ne la revocació.
b) Aprovar els objectius del departament en el marc estratègic de la Universitat.
c) Organitzar i distribuir les tasques inherents al departament i vetllar pel compliment dels compromisos de docència i de recerca.
d) Establir els plans de docència i recerca, desenvolupament i innovació i difusió científiques i coordinar l'activitat del seu personal docent i investigador.
e) Aprovar els programes de les assignatures que imparteix el departament, a proposta de les seccions.
f) Proposar estudis oficials de postgrau.
g) Formular propostes als centres en relació amb els plans d'estudis.
h) Exercir les funcions que en matèria de professorat li atorga aquest  reglament.
i) Informar sobre l'adscripció del professorat del departament als instituts universitaris de recerca.
j) Informar del canvi de denominació de places dels professors funcionaris dels cossos docents.
k) Informar sobre el reconeixement per part de la Universitat dels grups de recerca que s'organitzin amb professors adscrits al departament.
l) Elaborar i aprovar la memòria d'activitats docents i de recerca del departament.
m) Aprovar el reglament d'organització i funcionament del departament, que ha de ser ratificat pel Consell de Govern.
n) Aprovar el pressupost del departament i acordar els compromisos incorporats en els instruments que els òrgans competents de la Universitat proposin per a la distribució interna dels recursos.
o) Aprovació de la creació, supressió i modificació de les Seccions.
p) Totes aquelles funcions relatives al departament que els Estatuts o el present reglament atribueixin explícitament al consell.

Les funcions atribuïdes en els apartats a), b), l), m),  n) i o) són indelegables.

Capítol 2

 

Funcionament del Consell de Departament

 

Article 12

 

1. El Consell de Departament s'ha de reunir almenys una vegada a l'any, sempre en període lectiu, i ha d'haver estat convocat prèviament pel director o directora del Departament. En l'escrit de convocatòria s'han d'indicar el lloc i l'hora de reunió i l'ordre del dia.

 

2. La convocatòria s'ha de trametre a tots els membres del Consell amb una antelació mínima de cinc dies, i ha de contenir l'ordre del dia fixat pel director o directora del Departament, amb tots els punts que s'hagin de tractar en la sessió corresponent, al qual s'hauran d'haver incorporat les peticions subscrites per un mínim d'una cinquena part dels membres del Consell, sempre que aquestes peticions hagin estat presentades al director o directora del Departament mitjançant escrit registrat amb tres dies d'antelació respecte a la sessió del Consell.

 

3. S'ha d'adjuntar a la convocatòria la documentació relativa als assumptes a tractar que estigui disponible. En tots els casos, tota la informació sobre els temes que figurin a l'ordre del dia ha d'estar a disposició dels membres del Consell a la secretaria del Departament amb una antelació mínima de 48 hores.

 

4. El director o directora del Departament també haurà de convocar el Consell a petició d'una cinquena part dels seus membres. La petició ha d'incloure els punts de què aquests membres vulguin tractar dins l'ordre del dia. El Consell s'ha de reunir dins el termini de deu dies a partir de la petició.

 

Article 13

 

1. El Consell de Departament quedarà vàlidament constituït, en primera convocatòria, a l'efecte de dur a terme sessions i deliberacions i prendre acords, si hi són presents la majoria absoluta dels seus membres, entre ells el director o directora de Departament i el secretari o secretària, o si escau, dels qui els substitueixin. En segona convocatòria quedarà vàlidament constituït si hi són presents almenys la tercera part dels seus membres, entre ells el director o directora i el secretari o secretària o, si escau, els qui els substitueixin.

 

2. L'assistència al Consell té caràcter personal i el vot és indelegable.

 

Article 14
El Consell serà presidit pel director o directora del Departament o, en cas d'absència, pel sotsdirector o sotsdirectora que designi i en absència d'aquests pel professor o professora que designi. El secretari o secretària del Departament actuarà de secretari del Consell, i podrà ser substituït en cas d'absència per qui designi el director o directora.

 

Article 15 

 

1. El secretari o secretària ha d'aixecar acta de les sessions. Les actes s'han d'aprovar en la mateixa sessió o en la sessió ordinària següent.

 

2. L'acta ha d'incloure la relació de membres assistents i d'absències, l'ordre del dia de la sessió, les circumstàncies de lloc i temps en què s'ha dut a terme, els punts principals de les deliberacions, la forma i el resultat de les votacions i el contingut dels acords presos.

 

3. En l'acta ha de figurar, a sol×licitud dels respectius membres del Consell, el vot contrari a l'acord adoptat, l'abstenció i els motius que la justifiquin o el sentit del vot favorable. Així mateix, qualsevol membre del Consell té dret a sol×licitar la transcripció íntegra de la seva intervenció o proposta, sempre que aporti a l'acte, o en el termini que assenyali el president, el text que es correspongui fidelment a la seva intervenció, que s'ha de fer constar en l'acta o bé se n'hi ha d'adjuntar una còpia.

 

4. Els membres que discrepin de l'acord majoritari poden formular vot particular per escrit en un termini de 48 hores, que s'ha d'incorporar al text aprovat.

 

Article 16
El Consell ha de debatre i adoptar, si escau, els acords sobre els punts de l'ordre del dia. Això no obstant, el Consell pot decidir incloure nous temes en l'ordre del dia si hi són presents tots els membres i n'és declarada la urgència pel vot favorable de la majoria.

 

Article 17 

 

1. Les votacions són per assentiment, ordinàries o secretes. S'entendrà que hi ha assentiment quan el president formuli propostes que una vegada anunciades no suscitin oposició o objecció. El sistema de votació ordinari és a mà alçada, i primer es demanen els vots a favor, després els vots en contra i finalment les abstencions. La votació secreta es realitza mitjançant paperetes dipositades en una urna pels membres del Consell de Departament després de ser cridats nominalment. Els acords del Consell de Departament es prenen per votació nominal i secreta quan es tracti de l'elecció de persones, en qualsevol assumpte referent a persones concretes o quan hi hagi una proposta en aquest sentit d'algun membre del Consell assistent, sempre que sigui recolzada per un nombre significatiu dels presents.

 

2. Llevat dels casos en què el present reglament demani altres majories, els acords es prenen per majoria simple.

 

3. S'entén que hi ha majoria simple quan els vots a favor superen els vots en contra, sempre que les abstencions no superin el 50% de la suma dels vots a favor i en contra. Si es tracta de votacions secretes, s'entén que hi ha majoria simple quan els vots a favor superen els vots en contra, sempre que els vots en blanc no superin el 50% de la suma de vots a favor i en contra. Si en la primera votació no s'assoleix la majoria en aquests termes, cal obrir un nou torn d''intervencions i procedir a una nova votació, en la qual no es comptabilitzaran les abstencions, els vots en blanc i els vots nuls. En tot cas, el refús de vot es comptarà com una abstenció o com un vot en blanc, depenent de si la votació és ordinària o secreta. En cas d'empat decideix el vot de qualitat del president.

 

4. S'entén que hi ha majoria absoluta quan s'expressi en el mateix sentit el primer nombre enter de vots que segueix al nombre resultant de dividir per dos el total de membres de ple dret del Consell.

 

5. S'entén que hi ha majoria absoluta dels membres presents quan s'expressi en el mateix sentit el primer nombre enter de vots que segueix al nombre resultant de dividir per dos el total de membres presents en el moment de la votació.

 

Article 18
Els acords adoptats pel Consell de Departament seran efectius des del moment en què s'aprovin, llevat que l'acord disposa una altra cosa. Els esmentats acords són públics, i s'han de notificar als òrgans de la Universitat que correspongui.

 

Article 19
El secretari o secretària ha de donar fe dels acords adoptats pel Consell i ha de lliurar els certificats que a aquest efecte li siguin sol×licitats.

 

Article 20
De les comissions delegades del Consell de Departament:

 

1. La Comissió Permanent del Departament està integrada pel director o directora del Departament, que la presideix; pels sotsdirectors o sotsdirectores; pel secretari o secretària; pels caps de les seccions científiques; pel coordinador o coordinadora de postgrau i pel Cap o la Cap de Secretaria. Aquesta comissió té capacitat decisòria en els àmbits següents: en la gestió ordinària del Departament; en les competències regulades en l'article 11 d'aquest reglament, excepte les indelegables; en la proposta del pla d'activitat docent i de recerca dels seus membres; en l'elaboració del projecte de pressupost; en la proposta de necessitats de personal d'administració i serveis, i en totes aquelles funcions relatives al Departament que li siguin atribuïdes pel Consell. També fomentarà la informació, i si escau, la coordinació entre les diferents línies de recerca de les seccions científiques del Departament.

 

2. La Comissió de Professorat esta integrada per tots els membres dels cossos docents de catedràtics d'universitat, titulars d'universitat i catedràtics d'escola universitària, així com pels catedràtics i professors agregats del Departament, i la dirigeix el director o directora del Departament o el professor o professora en qui aquest delegui. Té capacitat decisòria pel que fa als apartats i) i j) de l'article 11 d'aquest reglament, així com en la determinació de les necessitats de places de plantilla de professorat i personal investigador i en la sol×licitud de convocatòria d'aquestes, si bé ha de garantir en tot moment que cap professor o professora no participarà en les decisions que afectin les propostes de provisió de places de categories superiors a la pròpia.

 

Capítol 3

 

Director o directora del Departament

 

Secció primera

 

Definició, durada del mandat i elecció

 

Article 21

 

1. El director o directora del Departament exerceix la direcció i la gestió ordinària del Departament.

 

2. La durada del mandat del director o directora del Departament és de tres anys, amb possibilitat de reelecció dues vegades consecutives.

 

Article 22
Els directors de departament són elegits pel consell de departament entre els professors doctors amb vinculació permanent a la Universitat adscrits al departament. Per poder presentar-hi candidatura cal tenir el suport de com a mínim un terç dels membres del consell de departament. El seu nomenament correspon al rector o rectora.

 

Article 23
Les eleccions a director o directora de Departament les ha de convocar el rector o rectora, i es regeixen pel Reglament Electoral de la UPF.

 

Secció segona

 

Competències del director o directora del Departament

 

Article 24

 

1. Correspon al director o directora del Departament:

a) Representar el departament.
b) Exercir les funcions de direcció i de gestió ordinària del departament.
c) Convocar i presidir el consell de departament i executar i fer complir els seus acords.
d) Designar el sotsdirector o sotsdirectors i el secretari o secretària en els termes establerts en els Estatuts i en la normativa interna.
e) Vetllar pel compliment dels objectius estratègics del departament aprovats pel consell de departament.
f) Elaborar anualment els plans d'activitat docent i de recerca, desenvolupament i  innovació i difusió científiques del departament, així com tota iniciativa referent al millor funcionament d'aquest.
g) Coordinar les activitats docents, investigadores i acadèmiques del departament, i vetllar pel seu compliment i per la seva qualitat i avaluació.
h) Informar sobre les necessitats de personal acadèmic i d'administració i serveis.
i) Dirigir la gestió administrativa i pressupostària del departament, així com signar el compliment dels compromisos adoptats en els instruments per a la distribució del pressupost i fer-ne el seguiment.
j) Exercir la direcció funcional del personal d'administració i serveis adscrit al departament.
k) Totes les funcions relatives al departament que els Estatuts no atribueixin al consell de departament. 

2. El director o directora de departament serà substituït en cas de vacant, absència o malaltia pel sotsdirector o sotsdirectora que prèviament s'hagi determinat, a qui el rector o rectora n'encarregui les funcions.

 

3. El director o directora de Departament proposa el nomenament de sotsdirectors, d'acord amb les disponibilitats pressupostàries i els criteris assenyalats per la normativa interna, d'entre els professors doctors amb caràcter permanent adscrits al departament. El seu nomenament correspon al rector o rectora.

 

4. El director o directora de departament ha de proposar al consell de departament la designació del secretari o secretària del consell entre els professors del departament.

 

Article 25

 

El director o directora del departament pot ser sotmès a una moció de censura o a una qüestió de confiança per part del Consell de Departament, d'acord amb el que preveuen els articles 215 i 216 dels Estatuts de la UPF.

 

Capítol 4

 

Els sotsdirectors o sotsdirectores del Departament

 

Article 26
1. Correspon al sotsdirector o sotsdirectors col·laborar amb el director o directora en les seves funcions i portar a terme les funcions que aquest li encarregui.
2. El sotsdirector o sotsdirectora substitueix en cas de vacant, absència o malaltia el director o directora. En cas que n'hi hagi més d'un, el substituirà aquell que prèviament s'hagi determinat i a qui el rector o rectora n'encarregui les funcions.

 

Capítol 5

 

Secretari o secretària del Departament

 

Article 27

 

1. Correspon al secretari o secretària del Departament exercir la secretaria del Consell de Departament, redactar i custodiar les actes de les reunions d'aquest òrgan, expedir certificats dels acords que s'hagin pres en el seu si i coordinar els processos electorals que corresponguin al Departament d'acord amb els Estatuts i amb el Reglament Electoral de la UPF.

 

2. També li correspon:

a) Efectuar, per indicació del director o directora del Departament, la convocatòria de les sessions.
b) Exercir la secretaria de les comissions del Departament de les quals sigui secretari o secretària d'acord amb aquest reglament.
c) Comunicar a la Secretaria General de la UPF els acords adoptats pel Consell de Departament o per aquelles altres comissions del Departament que tinguin caràcter executiu.
d) Vetllar perquè els acords del Consell de Departament que ho requereixin siguin publicats d'acord amb les directrius establertes per la Secretaria General de la UPF.
e) Qualsevol altra funció inherent a la seva condició de secretari o secretària del Departament.
 

Títol 3

 

Recursos econòmics i materials del Departament

 

Article 28
El Departament disposa dels recursos següents:

 

- els  que li assigni la Universitat del seu pressupost;

 

- els provinents dels contractes signats pel Departament a l'empara de l'article 83 de la LOU, sense perjudici del cànon que correspon a la Universitat.

 

- qualssevol altres recursos que li corresponguin per les seves activitats i serveis;

 

- les subvencions o donacions atorgades al seu nom.

 

Article 29
El Departament disposa dels mitjans materials de suport a la docència i a la recerca que li assigni la Universitat o que s'adquireixin amb càrrec als seus propis recursos.

 

Article 30
El Departament disposa del personal d'administració i serveis que li assigni la Universitat.

 

Títol 4

 

Reforma del reglament

 

Article 31

 

1. Poden proposar la reforma d'aquest reglament el director o directora del Departament, a iniciativa pròpia; una secció científica, o bé una cinquena part dels membres del Consell de Departament.

 

2. La reforma del reglament requereix l'acord de la majoria absoluta dels assistents al Consell de Departament i la ratificació del Consell de Govern.

 

Disposició addicional  
Les seccions científiques del Departament de Ciències Polítiques i Socials, són les següents:

 

- Ciència Política (inclou les àrees de coneixement de Ciències Polítiques i de l'Administració i Psicologia Social)

 

- Sociologia (inclou l'àrea de coneixement de Sociologia)

 

Disposició final
En tot allò no previst en els Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra i en aquest reglament s'aplicarà Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.